WWW.LIB.KNIGI-X.RU
ÁĹŃĎËŔŇÍŔß  ČÍŇĹĐÍĹŇ  ÁČÁËČÎŇĹĘŔ - Ýëĺęňđîííűĺ ěŕňđčŕëű
 


Ť,, ‰ Ť‡ť ‰ 9-„ ‡‡ ˇˇ‡‚‡ ‚‰ ‚ ˇ‡‚‡ ˇ‡‰‡ ˇ il (‡ š 369 03.06.2016) y e Š ‚ ˇ‡‚‡ ˇ‡‰‡ ˇ – 2016 d ‚ ‡‚‡ ‡. ‡‚‡ ‰‡ ‡-ˇ „ ‡, ‚‡ ‡‡ ‚ n ‰‚‡ ‡ ˇ ‡„ ‡ ‚‡. Ť‰‡‚-„‡ ...ť

,,

‰ Ť‡ť ‰ 9-„ ‡‡

ˇˇ‡‚‡

‚‰ ‚ ˇ‡‚‡

ˇ‡‰‡ ˇ

il

(‡ š 369 03.06.2016)

y

e

Š ‚ ˇ‡‚‡ ˇ‡‰‡ ˇ – 2016

d

‚ ‡‚‡ ‡. ‡‚‡ ‰‡

‡-ˇ „ ‡, ‚‡ ‡‡ ‚

n

‰‚‡ ‡ ˇ ‡„ ‡ ‚‡.

Ť‰‡‚-„‡ ť

Îňçűâű, çŕěĺ÷ŕíč˙ č ďđĺäëîćĺíč˙, ńâ˙çŕííűĺ ń ó÷ĺáíčęîě,

ďđîńčě îňďđŕâë˙ňü íŕ ýëĺęňđîííűĺ ŕäđĺńŕ: tahsil_az@yahoo.com č

p

dĺrslik@edu.gov.az Çŕđŕíĺĺ áëŕăîäŕđčě çŕ ńîňđóäíč÷ĺńňâî!

a

il

y

e

d

n

p

a

il

y

e

d

n

p

a

il

y

e

d

n

p

a

.

–

1-‡ ‡. ˇ‡‰‡ ‡‰ ‡

– ‡

2-‡ ‡. ‡

3- ‡. ˇ‡‰‡ ‡‰ ‡

– ‡‡

4-‡ ‡. ‡‡................16 5-‡ ‡. ˇ‡‰‡ ‡‰ ‡ – ‡ („‡)

6-‡ ‡. ˇ‡‰‡ ‡‰ ‡ – ‡

7-‡ ‡. ˇ‡‰‡ ‡‰ ‡ – ‰ ()

8-‡ ‡. ‡ – „‡..............27 9-‡ ‡. ˇ‡‰‡ ‡‰ ‡ – ˇ‡‡ˇ‡

il 10-‡ ‡. ˇ‡‰‡ ‡‰ ‡ – ‡

y 11-‡ ‡. ˇ‡‰‡ ‡‰ ‡ – ‚ ()

e 12-‡ ‡. ˇ‡‰‡ ‡‰ ‰‡ d ‡ – ‡„‡‡

13-‡ ‡. ˇ‡‰‡ ‡‰ ‰‡ ‡ – ‰ (ˇˇ), „‡‚‡ n (‡ˇ), ‰ˇ (‡„‡‡)

14-‡ ‡. ˇ‡‰‡ ‰‡‚ ‡‰ ‡ ‡‡

15-‡ ‡. ‡ Ť‡ť

p „‰

a 5 16-‡ ‡. ‚‡ ‡ˇ‡‰‡‡ ‡ ‡ ‚

17-‡ ‡. ˇ‡‰‡‡ ‰‡‚‡ ‡ ‡ ‡„‡‚‡

18-‡ ‡. ˇ‡‰‡ ‰‡‚ ‡ ‡‰ˇ........58 19-‡ ‡. ˇ‡‰‡‡ ‰‡‚‡ ‚‡ ‡‡

20-‡ ‡. ˇ‡‰‡ ‰‡‚ ‡ ‡‡ ‡‡‚‡

21-‡ ‡. ˇ‡‰‡ ‰‡‚ ‡ ‡

22-‡ ‡. ‡ ‚, ˇ‡‰‡ ‰‡‚

–  –  –

1-‡ ‡

– ‡ˇ‡‰‡„ ‡‰‡, ˇ‡

–  –  –

ˇ‡‚, ‰‡.

‚ Ť‡ť ‚‡ Ť‰‡‡‡„ť (‚‡).

‡ˇ‡‰‡ ‚ Ť‡ť ‚‚‡ ‡ Ťť, Ť‡ť (‡).

–  –  –

,,,,,.,, !, !, !

?!, !, !

, !, ! ?!

, !, !

–  –  –

1. ‡ ‰‚ ‡ˇ‡‰‡ ‡‰ ‡

–  –  –

2-‡ ‡ ‡ ‡ˇ‡‰‡

–  –  –

‡‰ˇ „‡ ‡‰ˇ‚, ‡‰ ‡„‡‚, ‡„‡ ‰‚‡ ‚‡ ‡ ‚ „‡ ‡ ‚ ˇ ‚‰.

‡‚‡ ‡ ˇ‡ ‡ ‚ „‡

–  –  –

2-‡ ‡ ‡‰ ‡,

–  –  –

‡, ‰‚„ ‚‡ ‚, ‰‚‡‰ „, ‡ ‚ ‡‚, „ ‡‡‚, „ ‚, ‡‚ ‰„ ‚ ‡‚‡ ‡ ˇ‡‚ ‚ ‡. ˇ‡‰‡ ‡ ‚‰‡ ‚, ‡ ‡‡ ‡‡‚, ‚, ‡‚, ‡‡„ ‡‡„‚, ‡ ‰„‡‚ ‰„, ‡ ‰‡ ‡ ‚‰ ‚ ‡ ‡. ‚‰, ‚ ‚ ‚ ‡ ‡ ‡‡ ‡, ‚ ‚ „‡ „

–  –  –

„ ‡?

2. ‚ ‚ ‚ ‡‚ „

–  –  –

3- ‡

– ‡‡ – ‰‚ ‚ ‡.

‚ Ť‡‡ť ‡ Ť‡ť ‡ ‰ ‡‡ Ťť, Ť‰„‡ť,.., ‡ Ť‡ť –

–  –  –

‚ ‰ ‡‚‡ Ť ‡ˇ‡‰‡ ‡‰- ‚ť, - ‡„ ‡, „ ‡‡, ‡ ‡ ‚ Ť ‡, ‡ ‡ť

‡‰ ˇˇ („‡‚‡) ‚ ‡ ‡‰ˇ.

. ‡‰ ‡- ‡ˇ‡‰‡ ‡‰ ˇ‡‰‡ ‡‰

–  –  –

3- ‡ „‡ ˇ ‡‚ ‡ ‡

–  –  –

1. ‡ ˇ ‡„ ‡ ‡?

2. ‡‚ ‡ ‡‚‡ ‡„ ‡ ‡?

3. „ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡?

: ‡‚‡ ‚ ˇ ‡ˇ‡‰‡

–  –  –

4-‡ ‡ ‚ ‚ ‡ˇ‡

–  –  –

4-‡ ‡ ‚‡ ‡ ( ) ‡ ‡„ ‰‚, ‚‡ ‰‡ „‡.

–  –  –

5-‡ ‡

– () ‚- ‡‰ ‡ ‡‰ ‚ ‡‚.

‡ ˇ ‡‡

–  –  –

‡ ‡ˇ‡‰‡ ‡‰ ‚ ‚ 1959 „‰ ‡‰ ‡ ˇ‡‰‡ ˇ, ‚‰‡, ‡‰ ‡‚. 1983 „‰ ‡‰ ‡

–  –  –

5-‡ ‡ ‡ ‚ „‡‡ Ť‡-‡ť. ‡

–  –  –

‡‚-‚. ˇ‡‰‡ ‡ ‚, ‡‰‡ ‡‰‡‚ ‰„ ‡‡ ‰ ‡‡ ‡- ‚‰ ‡ ‡‚. ‰ ‡ ‚‰ ‚ Ť‡ ‰ ‡‡ ‡ť ‡‡ ‚‡.

‡ ‡ ‚. ‚ Ť ‰ ‡‡

–  –  –

5-‡ ‡ ‚ ( ) ‡ ‡ ‡‰‡‚‡, ‚‡ ‡.

–,,.,.

,,,,..

‚:

‚:

,,.

-.

,,.

‡‰‡‚.

–  –  –

1. ˇ ‚ ˇ ‡„ ‡ ‡‡?

2. ‡‚ ‡ ‚‡ ‡ („‡)?

3. ‡ ‚‰ ‡‡ ‡ˇ‡‰‡ ‡ ‰ ‡‡?

: ‡ ‡ ‰‡ Ť pť (Ť‡‡ˇ‡„ ˇ‡ť).

<

–  –  –

6-‡ ‡

– ‡ – ‚,

–  –  –

6-‡ ‡ ‡ „‡ ‰ Ťť

‡‡ ‡„

–  –  –

‡‰ ˇ‡‚, „ ‰

–  –  –

‡ ‚ ‡ ‡ ‰ ‚ ‚‰

–  –  –

7-‡ ‡ ‡ ‚ „‡‡ Ťť.

‡ ‰ ‡ ‡‰‡‚ ‡ ‡‰ ‡ ˇ‡ ‡‡ˇ ˇ ‚, ‚‚ ‰‡, ‰ˇ ‡ ‡‡ ‡„ ‡ ‰‡. ‚ ‚‰ Ť‡ˇ-

–  –  –

‡ ‡‰ ‚ ‚ ‚‰ Ť ‡ť

‡ ‚‡ ‚ˇ‡ ‚ ‰‡:

,.

,, -.

–  –  –

7-‡ ‡ ‡ ‰ ‡. Ť‡‡‰ť

‚ ( ) ‡ ‡‰‡ ‡‡„‡, ‚‡ ‡‡.

, !

, !.

‚:.

, ‚:

.

–  –  –

‚‡ ( ‡‰) „ ‡‡‚ ‚ ˇ‡ ‡‚‡, ‡

–  –  –

1. „‰‡ ‡ „‡ ‚ ‚ ˇ‡‰‡?

2. ‡ ‡ ˇ‡‚ ‚ ‚

–  –  –

9-‡ ‡

– ‡‡ˇ‡ – ‰‚ ‡‰ - ‡, ‡- ‡ ‚ ˇ‡‰‡ ‡ ‰, ‡‡‡, ‡‡ˇ‡„‡, ‡‚‡‡.

‡‰ ‡ ‡ ‡‚‡ ˇ‡‡‡,, (- ) ˇ‡‡ˇ‡.

‡‚ „- ‰‡, ‡ ‡ -‡ „, „ ‚‡, ‰‡‚‡„ - ‡, „ „‰‡ ‡- ‡‡ˇ‡ ‚‡ () ˇ‡‡ˇ‡. ‡‡ˇ‡ ‡,, ˇ

-‡‡‡. ‡ ‡ ˇ‡‡- ˇ‡‡ „‡‚‚‡ ‚ ‚ ‚„, ‡ˇ‚„, „‚„, ‡- ‚„, ‚„, ‚„, ‡- ‚„ ‰‚‡ ‡ˇ. ‡, ‡ˇ‡‰-‡‡ ˇ ‡ ‡‚‡ ˇ‡

–  –  –

9-‡ ‡ ( ) ‡ ‡‰‡ ‡‚‡, ‚‡ ‰‡‰.

.

.,.

,.

‚:

,,, ! ‚:

,, !

–  –  –

1. ˇ ‚ ˇ‡‡ˇ‡?

2. ‡ ‡‚‡ ˇ‡‡ˇ‡‡ ‚?

3. ‡ ‡‰ ˇ‡ ‡ ˇ‡‡ˇ‡?

4. ‚ ‚‡ ‚ ‚ ‚‰ ‡ˇ‡

–  –  –

10-‡ ‡

– ‡ ‡, ˇ‡‰‡

–  –  –

‡.

ˇ‡‰‡ ‚ ‚‚„ ˇ ‡‡ ‚ ‡ ‡‚‰, ‡ ‰‡, ‡ (‰) ‰‡ ‡„ () ‰‡, ‡ ‡ ‡‰ ‡, „‡‡- ‡, „‡‡ ‡, ‡‡ˇ ‡. ‡. ‡ ‡ ‚ ‚‰ ˇ ‡

–  –  –

10-‡ ‡ ‡‚ -‡ „‡‚„ -‡

–  –  –

11-‡ ‡

– () ‡ ‡ ‡ - ‰‚‡, ‡ ‚ ‰‡‡ „ ‰‚ ‚.

‡ ˇ ‚ ‚- ‡‰‡ ‚‡ ‰‚ ‚.

‡ ˇ „ ‡ ‡- „. ‡ ‡- „ ‡, ‚‰ ‡ ˇ‡‰‡‡ – ‚ ‡‚‡, ‰‡ˇ, ‡‰, - ‡‡ „‚, ‡ ‚, ‚ ‚ ‰ ‡ - ‡ ‚.

‡ ‰- ‚ Ť‰‡ť - ‰ ‡‡ ‚. ‰ ‡, - ‰ ‚ ‡, ‡ ˇ ‰

–  –  –

,,,.

,,.

,,

–  –  –

‡ ‡- ‡‡, ˇ - ‚„ „ ‡‚‡.

„‡ˇ‡‰ ‡‚‡ ‚‡ ‡ ˇ‡ ‡ ‰. ‚ ‚ ‚ ˇ ‚ ‚ ‚ ˇ ‚‡ ‚ ‡‚ ‚ ‡‚ ‡ˇ ‡‰ ‚. ˇ ‡ - ‚, ‡‰ ‚ ‰, ‡‰ ‡

–  –  –

11-‡ ‡ ‡ ‡ „‡ˇ‡‰ ‡‚, ‚‡ ‚‡‰ ˇ‡.

‚ () ‡ ‡‡ ‡‚‡‚‡, ‚‡ ‡.

–  –  –

1. ‡ ‡ – ?

2. ‰ ‡ ˇ ‚„ ˇ „‡ ‡ ?

3. ‡ ‡ ‚‡ ‡

–  –  –

12-‡ ‡

– ‡ – ‡„‡‡, ‡

–  –  –

ˇ„

–  –  –

1. ‡ ‡ˇ‡‰‡ ‰‡ ‡?

2. ‡ ‚‡ ‰‡ ‚ ‰‚ ‚‡?

3. ‚ ‡‡ Ť ‰ ‡ ‡‰ - ‚ť?

: ‰„‚ ‡ ‡ ˇ

–  –  –

13-‡ ‡

– (), (), () ‡‚‡ ˇ ˇ‡‰‡ ‰‡ ‡ ‚ ˇ ‚ ‡‡ ‚ˇ„ ‰‡. ‚‡ ‚ˇ ‰ ‰‡‚‡ ‰ ‰‚. ‰‚

–  –  –

ˇ‡‰‡, ‡‡ ‰‚ ‚ ‡ ‚, ‚-‡‰ ‚ ‚ ‚, ‡‰ ‰‡ ‡ ‰‡‚‡ ‡ ˇ, ‡ ‰ ‡ ‚‰‡ ‡‡ –

–  –  –

13-‡ ‡ ‡ Ť ‰ť (Ť ť). ‡‰ ‡ ‡ˇ‡‚, ‚‰‡ ‡ ‡ – ‡‡ ‡‚, ‡

–  –  –

, ‰ ‡‰‚ ‡ ‰ ‡‚‡ ‡‰‡, „‡‚‡, ‰‡, ‰‡„‡. ˇ‰ „‡‚‡‡, ‡ ‡‚, „‡‚‚‡ ‚„ ‰‚‡. ‡ „ ‡ – 60–75, ‡ ‰‡ – ‰ 340–450. „ ‚ ‡ ‚‰ - 60–70. ‡ ‚ ‡„‚‡ ‚‰ˇ‡ - ‡ ˇ ‡ ‡.

‚ Ť„‡‚‡ť ˇ‡‚‡ „ Ť„‡‚ť („‡ˇ – ‰‡,

–  –  –

13-‡ ‡ ‡ ‡ ‡‡ Ť‡ „‡‚‡ť. ‡‰

–  –  –

1. ‡ ‡ˇ‡‰‡ ‰‡ ˇ ‚?

2. ‡‡ ˇ ‰‡ ‡ – ‰?

3. ‡ ˇ ‰‡ ‡ ‡ – „‡‚‡ ‰ˇ?

: ‰„‚ ‡ ˇ ‡ˇ‡‰‡

–  –  –

14-‡ ‡ 1920 „‰ ‚ ˇ‡‰‡ ˇ ‰‡ ‡„ ‰ ‡‚‡ ˇ‰

–  –  –

„ ‰‡ ‡ ‰ „‰, ‡ ‚. ‡‚, ‚ ‡, ‰‡ ‡‡ ˇ‰ ‚ ˇ‡, ‡ ‚ ‡‰.

‚‡ ‡ ‡‡ ‡, ‚ ‡ ‰‡ ‡‡ ˇ ‡ „‰, ‡ ‡ ‰ ‚.

‡ ˇ‡, ‡‡ 1920 „‰‡ „‰ ‰ ‡

–  –  –

14-‡ ‡ „ ‚‡ ˇ‡‰‡‡ ˇ ‚ ‡‡ 12

–  –  –

‡‚ Ť‚ť (1953) ‡ ‚‡, Ť‡‰ť (1957) ‡‡„‡ ‡‡„‚‡.

‡ „ ‡‡ ‡ ˇ ˇ „‡ ˇ‡

–  –  –

1. ‰‡ ˇ‡‰‡„ ‰‡‚„ ‡‰

–  –  –

15-‡ ‡ Ťť

‚ 1924–1928- „‰ ‚- „ ‡ˇ‡‰‡„ ‚‡, ‚ ˇ, ‡‡ ‡‡- ‚ „- ‰. ‡ Ť‡ť, ‡‡‡ „ - ‰ „‰ -, ‡ ‚ ‡. Ť‡ť – ‚‡ ‡ ‡„ ‡, ‡- „‰ ‡ˇˇ‡ ‡‡ ‡ ‡ˇ‡‰‡.

‡„‰„ ‡, ‰ „ ‚ ‚ - ˇ‡‰‡ ‰ ‚ ‚ „‡‚ ‡‰ˇ ‡ ‚ ‚ „‡-. 1927- „‰ „‡- ‡‰ˇ ‡ ‡ Ť‡ť:

Ť Ť‡ť ‚

–  –  –

‡, ‡‰ ‡‡, ‡„ ‰

–  –  –

15-‡ ‡ ‡ „‰. ‡ Ťť

Ť‡ť

‰, ‚ Ť‡ť

–  –  –

ˇ‡‰‡ ‡‡ ‡ Ťť – ‡‚‡‡ ‰, ‰‡‡ ‚ 1880–1890- „‰‡ ‚ ‡.

–  –  –

15-‡ ‡ ‡ ‚‡ ( ) (ˇ‡‰‡‡ ‡‰‡ )

–  –  –

1. ‡‚ Ť‡ť ‡?

2. ‡‡ „‰ ‰‡ Ť‡ť?

3. ‡ ‡‚‡ ‡ˇ‡‰‡„ ‡ ‚ Ť

–  –  –

16-‡ ‡ ˇ‡‰‡ ‚ - ‡ ‚ ‚ ‡ Ť‡„ť ‚‰‡„ ‡ ‡ ‡„‡‚‡, ‡‡‡ ‡ ‚ - ‡ ‡‰- Ťˇ‡‡ť

(Ť‡ť) ‡ ‡‚‰‡.

‚‰ ‚- ‡ ‡ ‡ ‡- ‡.

‡„‡‚ ‰‚ ‡- „ ‡ ˇ‡‡ ˇˇ‡ ‡‰‡ ‚ ‡‡‚ ‚ ‰ ˇ‡‰‡‡.

‡‚ ‡‡ ‚‰ ‚ ‰‚‡ ‰- ‚‡ ‡„ ‡. ‡‚ ‡ ‡ ‡ˇ‡ ‡‰ ‚‰ Ť‡„ť ‡‡ „ ‚ ‰‡. ‰‡ ‡ ‡ ‡„‡‚‡ ‚ 1937 „‰ ‡ ‚ ‚ „ ‡‚ ‚‰ ‡‚‡ „‰

–  –  –

‡„‡‚ ˇ‡‡ ‡ť

‡ „‡

–  –  –

16-‡ ‡ ‚ ( ) ‡ ‡‡ ‡‰‚‡, ‚‡ ‡ ‡ˇ‚‡.

,,,,.,, ‚:,,,.

,.

, ‚:

,.

–  –  –

1. ‚ ‡‡ Ť‡„ť?

2. ‡ ‡‰ ‡ ‰ ˇ ‚‡ ‚ Ť‡„ť?

3. ‰ ‡ˇ ‡‰ Ť‡„ť

–  –  –

17-‡ ‡ ‡‚ ‡ ‡‰ ‡ - ‡„ ‡‰‡ - ˇ‡‰‡ ‰‡‚ - ‡ ‡ ‡„‡‚‡.

‰‡‚‡ ‡ ˇ‡ ‰‡‡ 25 ‡ 1936 „‰‡. ‰‡- ‡ ˇ ‚ 1910–1912- „‰‡ ‰ ‡‚‡ Ť ‰ ˇ‚ ˇ‡- ť. ‰, ‚ ‰‡ ‡ ‚‰ ˇ‡‰‡‡ ‡‚‡.

‰‡‚‡ ‡ ‰‡ ‚‡ ‚ ‰ 1936 „‰‡.

11 ‡‚„‡ 1937 „‰‡ ‚‡ ‡‰ ‡‚ - ˇ‡‰‡ ˇ‡‰‡ ‰‡‚ ‡, ‡

–  –  –

‚, ‰‡ ‚ ˇ‡‰‡.

‰ ‚‰ ‡ ‚‚ ‚ ‡ ˇ ‡

–  –  –

17-‡ ‡ ‰, ‡ ‰„ „‰ ‡ ‚ ˇ‡‰‡„ ‰‡‚„ ‡ˇ ‡‡.

‚ ‚‡ ( ) (ˇ‡‰‡‡ ‡‰‡ ),.

,,,,,.

–  –  –

1. „‰‡ ˇ‡‰‡ ‰‡‚ ‡ ˇ

–  –  –

18-‡ ‡ ˇ‡‰‡ ‰‡‚ ‡ ‡‰ˇ ˇ‡‰‡‡ ‰‡‚‡ ‚‡ ‡‡ 30- „‰‡ „ ‚‡ ‰ ‰‡‚ ‡ˇ‡‰‡- ‡ ‡‡ ‡‡‚, ‚‰ ‡‰- ‚, ‡ ‡‰ˇ‚ ‰„ ‡ ‰ „ ‡ ‰‡ ‚‰ ‡„ ‡‡., - ‚‰ ‰ ‚, ‰‡ ‰ ‚‰

–  –  –

‡ ‚‰, ‡‡ ‡ ‡, ‚‚‡ ‚ „ ‡. ‡‚‡ ‡ ‡„

–  –  –

18-‡ ‡ ‡ ‚. ‚ „ „‡‡ Ť‰-‚

–  –  –

18-‡ ‡ ‚ ( ) ‡ ‰ ‡‰, ‚‡ ‡‡ ‡‰‚‡.

,,,.

‚:

,,,,,.

,.

–  –  –

1. „‰‡ ˇ ‰‡ ˇ‡‰‡ ‰‡‚ - ‡ ‡‰ˇ?

2. ‰„ „‰ ‚‰ ˇ‡‰‡ ‰‡‚ ?

3. ‡‚ Ť ť (Ť„‡ ‡‡ť)?

: ‰„‚ ‡ ‡ Ťˇ‡ ‡ ‚ ‡

–  –  –

19-‡ ‡ ˇ‡‰‡‡ ‰‡‚

–  –  –

19-‡ ‡ ‡ ‡ ‚‰ˇ‚. Ť‡-‡ť ‰ ‚„ ‚‡ ‡ ‡‡.

‚‰ ˇ ‡‡ ‰ ‚ ‡ ˇ ‚

–  –  –

20-‡ ‡ ‰ ‡ ‚‚, ‰‚

–  –  –

20-‡ ‡ ‡ ‡‡ ‡‡‚. Ť‡ ‡‡ ‰‚ť ˇ‡‡ Ť „‡ť

ˇ‡‰‡ ‰‡‚ ‡ ‚ ‚ ‡„ ‡‡ ˇ‡ ‡ˇ‡‰‡ ‡‰ ‚‰‡ ‚‚-‡‰. ‰ ‡ „‡‚ – Ť‡‡ˇ‡„ ť

‡ ‡‰ ‰, ‡

–  –  –

20-‡ ‡ ‚ ‡ ‚‡ ‰- ‰‚„ ( ) ‡ ‡‰‡ ‡‡„‡, ‚‡ ‡ˇ‡ ‡.

„‚, ‚

–  –  –

1. „‰‡ ˇ ‰‡ ˇ‡‰‡ ‰‡‚ ‡- ?

2. ‰‚ ‚‰ ˇ‡‰‡ ‰‡‚ ‡ ?

3. ‡‚ Ť‡‰ ‚ť ‡‚ ‡‡?

: ‰„‚ ‡ ‡ Ť‡‰ ‚ ‡

–  –  –

21-‡ ‡ ‡‡ „ ‚‡ ‚ ˇ‡‰‡ „‡ ‡‰ˇ ˇ ‰‡ ‚ ‡ ‡ – ‡‡‡ ‡‡ ‰. ‚ ‰‡‚- ‡‡ ‚ 1909 „‰ ‡ ‰ Ť ‡ť (Ť ť) 24 ‡ 1910 „‰‡ ‚ ‡ ‚ ‰‡ ‡ ˇ‡‚.

ˇ‡‰‡ ‰‡‚ ˇ‡ ‡- ‰‡‚ ‡ ‚‡ ‡‡ ‡ - ‡ ‡ ‰ ‚ ˇ‡‰‡.

‡, ‚ ‡ ‡ ‚ ‚ ‡‡ ‡‰ˇ ‡ ‰ – ‚ 1911 „‰ Ť ‡, ‡ ‡ť, ‡ ‚ 1913 „‰ – Ť ‡ ‡‡ť. ‰ ‡ ‡‰ˇ ˇ ‡ ‡‚ ‡ ‡ ‰ Ť ť

(Ť‰ ‡ť), Ť ť (Ť‡ ť) - „‡‡ ‡‰ˇ‚‡, Ť‡ ‡ˇť, Ťť ‡‰‡ ‚- „. 1938 „‰ ‡ ‡‰‡‚ ‡‚ ‡ Ť ť (Ť‡ ť) ‡ „‡‡ ‡‰

–  –  –

‰‡ ˇ‡‰‡„ ‰‡‚„ ‡‡ ‡‡.

1938 „‰ ‡ ‡ ‰ ‡ ‡ ‡ ˇ‡‰‡„ ‰‡‚„ ‡‡ ‡ ‰.

1939 „‰‡ ‚ ‡ˇ‡‰‡ ‰ ‡‚ ‡ Ť ť (Ťˇ‚‡ ‚‡ť) ‡‰‡ ‡‚‡, Ť ť (Ť ‚‡‰ˇ‡ť) „‡ ‡‰ˇ‚‡, Ť„ť ‡‡ ‡‰ˇ‚‡, ‡ ‚ ‰ – Ťˇ‡ ‡‡ť ‡‡ „‡‡, Ť ‡ ‡‡ť

–  –  –

21-‡ ‡ ‡‚ť ‡ ‡‰‚‡ ‰„ ‰‡‚. 1944 „‰ ‡ ‡‡ ˇ„‡‡ Ťť, ‚ 1946 „‰ – Ť ť ‡ ‚‡, ‚ 1947 „‰ Ť‡ť

‡‰‡ ‡‚‡, ‚ 1948 „‰ – Ť‰ť ‡‡ ‚‡.

„‰ ‡‰ ‰„ ‡ ‡ ‡‚ ‡ ‡ ‡‰ˇ.

‡ ‡‰ˇ. Ť ‡ ‡‡ť.

Ť ‡ť

„ ‚‡, 1956 „‰‡ ‡ ‚‚ ‡‡ ‚ ‰.

1970 „‰‡ ‚ ‡ ‡‚

–  –  –

21-‡ ‡ ‚‡ ‰ Ť ‡‰ ˇ‡‰‡ť

‰ ‡ˇ‡‰‡„ ‡‰„ ‡‡ Ť‰ť.

18 ‡ 2013 „‰‡ ‚ ‰‡ ˇ‡‰‡„ ‰‡‚„ ‡‡ ‡ ‰, ‚ ‡‡ ‚‡ ˇ‡

–  –  –

1. ‡ ‡‚‡ ‚‡ ‡, ‡‚‡ ‡ ‚ ˇ‡

–  –  –

22-‡ ‡, 1931 „‰ „‡ ‡

–  –  –

22-‡ ‡ 1935 „‰ ‡ ‡ ‡‰ˇ ‡‰

–  –  –

ť ‡ ‡ ‡‚„ ‡ ˇ‡ ‡‡‡ ‡ ‚.

1932 „‰ „‡ ‡‰ˇ ‡

–  –  –

22-‡ ‡ ‡ ‡‰ˇ. ‚ ‡‡ Ť‡‡„ť

‡ ‰ ‚‡‡ ‡ ‡‡, ‚‚ ‚‡ ‰‡ Ť‡-‡‡„ť „‡‡ Ť‡‡„ť.

‚, (, ) ‡ ‡ ‡‰‡ˇ‚‡, ‚‡ ‚‡ ‰‚‡.

,,,.

‚:

,,, !

–  –  –

1. „‰‡ ˇ ‰‡ ˇ‡‰‡ ‰‡‚ ‡- ‰ ‚?

2. ‚ ‡ ‚‰ ‰ ‡ ‡‰ ‚?

3. ‡ ‚ ˇ ‡ „ ‡?

: ‰„‚ ˇ ‡ ‡

–  –  –

„ ‡‡ ˇ‡ˇ ‡‰‚‡.

4. ‡ˇ ‡‰

–  –  –

23- ‡ ‡‚ ‡ˇ ‡‰

–  –  –

23- ‡ ‡ ‰‚„ ‚‡, (, ) ‡ ‡ ‡‰‡ˇ‚‡, ‚‡ ‚‡ ‰‡.

‡‡

–  –  –

1. ‡‡ ‰ ‡‰ ‚ ‡ˇ- ‡‰ ‚?

2. ‡ ‡‡ˇ ‡‰ ‚ ˇ ‚?

3. ‡‚ Ť‡, ‡‰‡ť (Ť, ť) ‡‡ ‡‡ ?

: ‰„‚ ‡ ‡ Ť, ‡

–  –  –

24-‡ ‡

–  –  –

‡„ ‡‡ˇ Ť‡ ‰ť ‡

–  –  –

24-‡ ‡ ‡ Ť‡ť. ˇ‡‰‡‡ ‡‰‡. ‡‡‰ Ť‡ť ‰‚‡ˇ‡‰‡‡ ‡‰‡. ‡ ‚‡‡ ‚ „ ‡ ‡ˇ‡‰‡ ‚‚ ˇ‡

–  –  –

25-‡ ‡ ‡ () ‡ ‡ˇ‡‡, ‚‡ ‡ ‡ˇ‚‡.

‡ ‚ ‚ „ ‡ Ť‡‚‡ť ‚

–  –  –

25-‡ ‡, ‚‡ ‡ ‡ „‡‡ Ťť, ‚‚‡ ˇ‚ ‰. ‰‚„ ‰‡‡‡ ‰ ‡.

ˇ‡‡ ‰ ‰ ˇ‡‰‡ ‰‡ ‚ ˇ ‡ ‚ ‚ ‰‚„ ‡, (,, ) ‡ ‡ ‡‰‡ˇ‚‡, ‚‡ ‡„ ‡.

–  –  –

1. „‰‡ ˇ ‰‡ Ť‡‚‡ť?

2. ‡ ‡ (‡) ‚ „ ‡ Ť‡‚‡ť?

3. ‡‚ Ť,, ˇ‰ ‡ ‡ť (Ť, ť)?

–  –  –

( ) ‡ ‡„ ‰‚, ‚‡ ‡‡ ‡„‡ˇ‡‰.

–  –  –

( ) ‡ ‡ ‡‰‡‚‡, ‚‡ ‡ ‡.

:

–  –  –

(, ) ‡ ‡ ‡‰‡‚‡, ‚‡ ‡„‡ ‡‡.

‚

–  –  –

,,.,.

‚:

‚:

,,,.

–  –  –

:,.

:,,,,.

:

-, -.

‚:

,,

–  –  –

,.

:,,,,.

.

!

‚,.

.

–  –  –

Ťť, –, : Ť ť, –.

Ť ť, – ! Ť ť, –.

-., Ť-ť, –. !

‚:

‚:

, ?

Ť,, ?

, –, –.

, ?

,, ?

–  –  –

,. -,,,.

,,,,..

,,,,,,

–  –  –

, ‡‡ ‡ ‡‰ˇ ‡ ‰ (1885–1948) ‚‡ „ ‡-

–  –  –

1930) ‡ ‰:

‡-‡‡

–  –  –

‚‡ ‡„‡‚ ‡ (1885–1937) : ť), Ť‡ť, Ť

–  –  –

‚‡ ‚‡ ‡:

:

Ťť, ‡ Ť‡„ť

ˇ‡ˇ‡ ‡ˇ‡‰‡ ‡‰

–  –  –

‡ ‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡‚ ‚‰ (1918–1982) ‚‡ ‡ ‡, ‡‡

–  –  –

‡: Ť‡ť, Ť ‡‡ť.

–  –  –

‡ ‡-‡

–  –  –

Ť‰-‚‡ť (1948), Ť ť, Ť, ť ‰.

‰ ‡ „ ‡ ‡ ‡‡ˇ ť (1950) ‡-‡‡ ‡:

Ť ‰, ‡- 6 ‰, 12 ‡ (1955), „ ‡ť Ť„ť ‰ (1948)

–  –  –

‡ ‡ (1912–1984) ‚‰ ‡ : (Ťť) (1944), Ť ˇť (1944), 1. Ť‚ ť (1942) Ť ‚‡ť (1950), ‡ 2. ‡-‡‡‡ Ť 1920 „‰ť (1943) Ťť (1950) ‡: ‡ ‡:

Ť‡ť (‡‡ ‚ 1961 „‰, - 1. Ť‡ť (1936) ‡‚ ‡ ‚ 1972 „‰) 2. Ť‡‡ ť (1959) ‚‰: :

Ť‡‡‡‡ ‡ť (1935), Ť- Ť-ť (Ť„‡-‡ť), Ť

–  –  –

:

(1961), Ť‰ ‡ť

Ťť, Ť‡ ť, Ť‰ť, (Ť ť) Ť ‚ť, Ť‡, ť

Ťť, Ť‚‡-‚‡ť, Ť

–  –  –

‚‰ ‰ ‡‡ ‡ ‡ ‡‰ ‡ ‚ ‡ ‡‰ˇ‚ ‡ (1919–1974) ‚‰ ‡‡ ‡ ‰

–  –  –

Ť‡ „ť (Ť ť) ‚‰:

(1970), Ť ‰, ť (Ť Ť‡‚‡‡ ‡ť,

–  –  –

‡ ‡‡ ‡ ‚‰ ‚ (1924–2000) ‡ ‡: ‡‡:

Ť‡‡‰ ‡ť (1962) Ť‚‚ ˇť

(1947), Ť‡‚‡ ˇ, ‰‡ť (Ť, :

ť) (1960), Ť

–  –  –

ť), Ť ť, Ť ‡, ‡‡‡ ‡:

„‡‡ť (Ťť), Ť‡ Ť ť, Ť„ ‡‚- ‰‡ť (Ť ť), Ť- ‡ť, Ť‰ ť, Ť- ‰ ‰ť (Ť ť), ˇ‡ť, Ť‚ť (Ťť), Ť Ť ‡ť, Ť‰‡‡ť (Ť ‰ť ‰.

ť), Ť, ‡‡ ť

‡: (Ť ť), Ť ‡‡ť

Ť ť, Ťť, Ť

–  –  –

‡‡‡ ‡-

–  –  –

ˇ‡‰‡‡ ˇ‡‡‰‡ť ‰ „‡ (70- „‰), ‡‡ ‰

–  –  –

9- Ťť

:

:

:,,

–  –  –Ďîőîćčĺ đŕáîňű:

ŤŠ Ńîâđĺěĺííűĺ čńńëĺäîâŕíč˙ ńîöčŕëüíűő ďđîáëĺě (ýëĺęňđîííűé íŕó÷íűé ćóđíŕë), Modern Research of Social Problems, š11(43), 2014 www.sisp.nkras.ru DOI: 10.12731/2218-7405-2014-11-1 ÓÄĘ 355.01 ČŃŇÎĘČ, ĎĐČ×ČÍŰ Č ÔÓÍĘÖ...ť

ŤĂ˛ÄĐÎ ĹĘÎ ËÎ Ă˛ß on submerged plants the numbers, biomass, and the number of species of phytoepiphyton were essentially higher than those on plants of other ecological groups. Keywords: phytoepiphyton, higher aquatic plants, ecological groups, the Kanev Reservoir, riverbed section. Ó...ť

Ť231 ÓÄĘ 504.06 ĘĐČŇĹĐČŔËÜÍŔß ÎÖĹÍĘŔ ŃÎŃŇÎßÍČß ÍŔĐÓŘĹÍÍŰŐ ĂĹÎŃČŃŇĹĚ Ňóďčöűíŕ Î.Â. 1, Ęŕěáóđă Â.Ă., ×ĺđňĺń Ę.Ë., Áűęîâ Ä.Ĺ. Ńŕěŕđńęčé ăîńóäŕđńňâĺííűé ňĺőíč÷ĺńęčé óíčâĺđńčňĺň, ă. Ńŕěŕđŕ e-mail: 1 olgatupicyna@yandex.ru Ŕííîňŕö...ť

ŤĘîíńďĺęň çŕí˙ňč˙-ýęńďĺđčěĺíňčđîâŕíč˙ ďî ďđčđîäĺ â ďîäăîňîâčňĺëüíîé ăđóďďĺ š4 Íŕ ňĺěó: "Ćčçíü đŕńňĺíčé"Ďîäăîňîâčëŕ č ďđîâĺëŕ âîńďčňŕňĺëü: Çŕâü˙ëîâŕ Ţëč˙ Ŕíŕňîëüĺâíŕ Çŕí˙ňčĺ ýęîëîăč÷ĺńęîé íŕďđŕâëĺííîńňč "Ćčçíü đŕń...ť

ŤÄĹĎŔĐŇŔĚĹÍŇ ÎÁĐŔÇÎÂŔÍČß ĂÎĐÎÄŔ ĚÎŃĘÂŰ ĂÎŃÓÄŔĐŃŇÂĹÍÍÎĹ ÁŢÄĆĹŇÍÎĹ ĎĐÎÔĹŃŃČÎÍŔËÜÍÎĹ ÎÁĐŔÇÎÂŔŇĹËÜÍÎĹ Ó×ĐĹĆÄĹÍČĹ "ÂÎĐÎÁܨÂŰ ĂÎĐŰ" ÖĹÍŇĐ ÝĘÎËÎĂČ×ĹŃĘÎĂÎ Č ŔŃŇĐÎÍÎĚČ×ĹŃĘÎĂÎ ÎÁĐŔÇÎÂŔÍČß ÖÝčŔÎ Ďîńâ˙ůŕĺňń˙ 90-ëĺňčţ Äćĺđŕëüäŕ Ě. Äŕ...ť

ŤĎÎÂÎËĆŃĘČÉ ÝĘÎËÎĂČ×ĹŃĘČÉ ĆÓĐÍŔË. 2005. š3. Ń. 268 – 276 ÓÄĘ [595.7:631.445](470) ĎĐÎŃŇĐŔÍŃŇÂĹÍÍŰĹ ÂŔĐČŔÖČČ ÔÓÍĘÖČÎÍŔËÜÍÎÉ ŃŇĐÓĘŇÓĐŰ ŃÎÎÁŮĹŃŇ ĆČÂÎŇÍÎĂÎ ÍŔŃĹËĹÍČß ŃŇĹĎÍŰŐ ĎÎ× ĹÂĐÎĎĹÉŃĘÎÉ ĐÎŃŃČČ Á.Đ. Ńňđčăŕíîâŕ Číńňčňóň ďđîáëĺě ýęîëîăčč č ýâîëţöčč čě. Ŕ.Í. Ńĺâĺđöîâŕ ĐŔÍ Đîńńč˙, 119071, Ěîńęâŕ, Ëĺíčíńę...ť

ŤĎî˙ńíčňĺëüíŕ˙ çŕďčńęŕ Äîďîëíčňĺëüíŕ˙ îáđŕçîâŕňĺëüíŕ˙ îáůĺđŕçâčâŕţůŕ˙ ďđîăđŕěěŕ "Ŕăđîáčîëîăč˙" ĺńňĺńňâĺííîíŕó÷íîé íŕďđŕâëĺííîńňč îáůčě îáúĺěîě 36 ÷ŕńîâ, ńđîęîě íŕ 3 ěĺń˙öŕ, đŕçđŕ...ť
 
2017 www.lib.knigi-x.ru - ŤÁĺńďëŕňíŕ˙ ýëĺęňđîííŕ˙ áčáëčîňĺęŕ - ýëĺęňđîííűĺ ěŕňđčŕëűť

Ěŕňĺđčŕëű ýňîăî ńŕéňŕ đŕçěĺůĺíű äë˙ îçíŕęîěëĺíč˙, âńĺ ďđŕâŕ ďđčíŕäëĺćŕň čő ŕâňîđŕě.
Ĺńëč Âű íĺ ńîăëŕńíű ń ňĺě, ÷ňî Âŕř ěŕňĺđčŕë đŕçěĺů¸í íŕ ýňîě ńŕéňĺ, ďîćŕëóéńňŕ, íŕďčřčňĺ íŕě, ěű â ňĺ÷ĺíčč 1-2 đŕáî÷čő äíĺé óäŕëčě ĺăî.