WWW.LIB.KNIGI-X.RU
Ѕ≈—ѕЋј“Ќјя  »Ќ“≈–Ќ≈“  Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј - Ёлектронные материалы
 

Pages:   || 2 |

Ђч-чъ^ч Ќациональна€ библиотека „– 4-043994 с-€з.: у'–^т„.Ћјв.'» “. ¬. јртемьева ќ.». ѕ ечников Ћ»“≈–ј“”–ј ¬”Ћј¬®Ќ ч, ”–ќ ®—≈ћ 2-мЄш класс ћеслет сЄнЄвЄсем Ў упашкар ”ƒ   373 ...ї

-- [ —траница 1 ] --

ч-чъ^ч

Ќациональна€ библиотека „–

4-043994

с-€з.: у'–^т„.Ћјв.'»

“. ¬. јртемьева

ќ.». ѕ ечников

Ћ»“≈–ј“”–ј

¬”Ћј¬®Ќ ч,

”–ќ ®—≈ћ

2-мЄш класс

ћеслет сЄнЄвЄсем

Ў упашкар

”ƒ   373

Ѕ Ѕ   74.268.3(2–ос=„ув)

ј 86

„йваш –еспубликин ¬Єрену

тата дамраксен политикин министерства

шкулсенче уса курма ирЄк панд

–ецензентсем:

ј.–.  ульева Ч педагогика аслалахЄсен кандидачЄ, „аваш

–еспубликин вЄрену институчЄн доценчЄ

ѕ.Ќ. ћетин Ч филологи аслалахЄсен докторЄ, „аваш патшалах педагогика университечЄн профессорЄ JI.A. ≈рмакова Ч Ўупашкар районЄн —алапайкассинчи пЄгЄмЄшле пЄлу паракан тЄп шкулта пусламаш классенче вЄренгекен јртемьева “. ¬.

ј 86 2-мЄш класри литература вулавЄн урокЄсем: меслет сЄнЄвЄссм / “ ¬. јртемьева, ќ.». ѕечников.

Ч Ўупашкар:

„аваш –еспубликин вЄрену институчЄн издательство центрЄ, 2011,- I I I с.

” ƒ   373 Ѕ Ѕ   7 4.2 6 8.3 (2 – о с = „ у в ) © јртемьева “.¬., ѕечников ќ.»., 2011 © „йваш –еспубликин ¬Єрену тата дамраксен политикин министерстви, 2011 © „аваш –еспубликин вЄрену институчЄ, 2011 !,cw r ' -иопкд PfcCi i-bi

ѕ–ќ√–јћћј–јЌ

2-мЄш класс Ћитература вулавЄ (85 сехет) ¬улав карти. ћЄн-ши вал “аван дЄр-шыв? —авна дЄр, „аваш дЄр-шывЄ. ѕирЄн дЄр-шыври хуласемпе €лсем.

“аван республика дыннисен ЄдЄ-хЄлЄ. ЂѕирЄн €л (хула)їэкскурси.

 Єркунне.  ЄрЄн тЄрлЄ тапхарне (пудламашЄ, ылтан кЄркунне, хура кЄркунне), чЄр чунсемпе усен-тарансен пурнадЄнчи улшанусене санлакан калавсемпе савасем.

Ђ Єрхи сансемї экскурси.

ЁпирЧ тусла ачасем. јчасен пурнадЄпе ЄдЄ-хЄлЄ, вЄсем тусла пулни, пЄр-пЄрне пулашни.

®д телей те саванад курет. ®д динчен, тЄрлЄ професси динчен, ЄдЄн пурнадри пЄлтерЄшЄ, халах пурлахЄшЄн тарйшни, Єд дынна телей куни динчен дырна калавсем≠ пе сав2сем.

’Єлле. ’Єллехи дантал«к. „Єр чунсемпе усен-тарансен хЄллехи пурн«дЄ. ^ Єн Є дула кЄтсе илни. Ђ’Єл дитсенї экс≠ курси.

„Єр чунсем Ч пирЄн туссем. „Єр чунсем динчен дырна калавсем, с«васем, ваттисен самахЄсемпе туптарусем (тупмалли юмахсем). „Єр чунсене хутЄлесси, вЄсене пул«шасси.

’алах самахлахЄ. „«ваш халахЄн тата ытти хал«хсен юмахЄсем, юррисем, ваттисен с«махЄсемпе туптарусем.

“аван кил-йышра. ѕирЄн несЄлсем. јннесемпе асаннесем, кукамайсемпе аппасем, вЄсен ЄдЄ-хЄлЄ. јнне дин≠ чен дырна калавсемпе с«в«сем.

 илчЄ ыра дуркунне. „Єр чунсемпе усен-тарансен пур≠ надЄнчи улшанусем. ѕар кайни. јчасен ваййи-кулли. јслисен дурхи ЄдЄсем.  осмонавтика кунЄ.  осмонавтсем динчен.

—у уйахне кЄтЄмЄр. ћуллах и дут дантал«к, уй-хирти тата пахчари Єдсем динчен дырна калавсемпе с«в«сем, тЄрленчЄксем.

”сен-таран тЄнчи. ¬«рман пурн«дЄ, усен-т«ран дин≠ чен дырна сава-юра, калавсемпе халапсем.

ѕахмасар калама вЄренмелли савасем: дут дантал«к, таван ен, тус-т«ванл«х, тЄрлЄ чЄр чун динчен калакан 5Ч6 с«в« (вЄрентудЄ сЄннисем тата ачасем х«йсем к«м«лласа суйланисем).

¬улав ханахавЄсем. “ЄрЄс, «нланса, пЄр тикЄссЄн, с«махсене вакламас«р (к«ткас тыт«мл« с«махсене Ч сып«класа) вуласси. ¬улав х«в«ртл«хЄ Ч минутра 50 с«махран ка€ мар («шра вулана чухне с«мах шучЄ 60 таран усмелле). ¬улан« чух шух«ша п«смас«р, тЄрЄс чар«нусем туса сывл«ш дав«рса €расси. ’утс«р предложении пур тЄсЄсене те тЄрЄс интонаципе вуласси. Ўух«шпа тЄллеве кура текста х«в«рт е хуллен, сасса х«партса е х«партмас«р вуласси.

“ ек ст а Єдлесси. ых«нулл« пуплеве аталантарасси.

¬улан« текст т«рйх ыйтусене хуравласси, каланине текстри предложенисемпе дирЄплетесси. “екста пахаласси, «на вЄрентудЄ ыйт«вЄсем е кЄнекери укерчЄклЄ план т«р«х аса илсе каласси.

¬улан« текст т«р«х с«махл« укерчЄксем т«васси. ѕыс«ках мар калав шал«шне (содержанине) п«траштармас«р, йЄркипе аса илесси.

 Єнекери укерчЄксем мЄне с«нланине, вЄсем калав«н хаш пайне к«тартнине пал«ртасси, дав выр«на текстра тупасси.

 алава темиде па€ уй«расси, вЄсене €т парасси; вулан« текстан тЄп шух«шне пгит«ртасси (вЄрентудЄ пул«шнипе).

»лемлЄх мелЄсене Ч танлаш тарусене, эпитетсене, метафор«сене (терминсене ас«нмас«р) Ч с«насси.

—ыв«х пЄлтерЄшлЄ с«махсене танлаштарасси, ун пек с«махсене вЄрентудЄ пул«шнипе тупасси. Ќумай пЄлтерЄшлЄ с«махсене тЄрЄс «нланасси. ¬ЄрентудЄ пул«шнипе текст≠ ра тЄрлЄ пул«ма, дынна, дут дантал«ка с«нарл«н к«тартакан с«махсене тупасси, вЄсемпе с«махл« укерчЄксем тун« чух ус« курасси, таврал«ха с«насси, тант«шсемпе выл€ни динчен пЄчЄк калав хайласси.

ёмаха, калава, с«вва пЄр-пЄринчен уй«рса илме пЄлесси.

—ас«лл« пуплевЄн (калад«в«н) пысак пЄлтерЄшлЄ мелЄсене Ч хавартлаха, €наравлаха, саса хул«наш-диндЄшне, кЄвЄлЄхне кирлЄ пек улаштарма вЄренесси. —амахсене тЄрЄс каласси.

¬улав кЄнекипе Єдлеме ханахтарасси. “упмаллипе паллаштарасси, кирлЄ калав е сава €тне шыраса тупма вЄрентесси. ’айлав хыдданхи ыйтусемпе Єдсене пурнадласси (вЄрентудЄ пул«шнипе).

 ласс тулашЄнчи вулав (17 сехет) ¬улав материалЄ. јча-п«ча валли каларна 8Ч30 страниц«лл« кЄнекесем. јчасем хайсем тЄллЄн ашра тата тепЄр хут сас«па суйласа вуламалли сйвасем, юмахсем. калавсем (калйпашЄ Ч 5 страница таран).

¬улав тематики. „аваш дЄр-шывЄ, ачасен пурн«дЄпе ЄдЄсем, чЄр чунсемпе усен-таран динчен. “ем те пЄр кур≠ са дурени. ёмахсем.

јча-пйча кЄнекипе Єдлесси.  Єнекен тЄп пайЄсене, вЄсен €чЄсене (хуплашка, страницйсем, тупмалли) пЄлесси.

 Єнекене мЄн динчен дырнине €чЄпе авторЄ, укерчЄкЄсем тарах анкарасси ( I -мЄш дур дул); мЄн е кам динчен итленине, вуланине ыйтсан тЄрЄс хуравласси.

4Ч5 кЄнекене темине кура ушканласа уйарасси; вулав темине палартасси, кЄнекене ун«н хайне евЄр паллисем т«р«х суйласа илесси. 1-мЄш дур дулта Ч итленЄ текста, 2-мЄш дур дулта Ч харп«р х«й тЄллЄн вуланине аса илсе ыйтусем тарах каласа парасси. “ЄрлЄ пул«ма, санарсен ЄдЄ-хЄлЄпе хатланашЄсене тЄрЄс хак парасси.  Єнеке куравЄпе, сЄну плакачЄпе (1-мЄш дур дул), хуплашкасен картотекипе тата ансат каталог карточкипе (2-мЄш дур дул) паллаштарасси.

1Ч2-мЄш класра т«ташах курн« ача-п«ча кЄнекисен авторЄсене тЄрЄс аса илесси.

јчасен харп«р х«й тЄллЄн кЄнеке вулас к«м«л турт«мне в«йлатасси; класри вулавда кЄтесне тирпейлесе т«ма х«нахтарасси, ун дине та€нса тЄрлЄрен литература в«ййисемпе паллаштарасси. ¬улана хайлавсен уйрам пайЄсене кЄретЄн выл€са к«тартасси.

ыханулла пуплев. ѕуплевЄн пурн«дри пЄлтерЄшЄ.

“екст. јна тем«па дых«нман предложенисен пуххипе танлаштарасси. “екстра мЄн динчен каланине (текст теми≠ не) пал«ртасси. “екста темиде сып«ка (па€) уй«расси. ѕыс«ках мар текста, ун«н пайЄсене €т парасси.

»зложени динчен «нлантарасси. џйтусене ушк«нпа хуравлан«, йыв«р орфограмм«сене ас«рхаттарн« хыдд«н вЄрентудЄ пул«шнипе 30Ч45 с«махл« текст т«р«х изложе≠ ни дырасси.

јчасен пурн«дЄпе дых«нн« тем«семпе (в«й« выл€ни, в«рмана экскурсие кайни, кама та пулин пул«шни, шкул динчен) 4Ч5 предложенирен т«ракан пЄчЄк калав т«васси.

Ћитература вулавЄн Ђ≈шЄл калчаї кЄнеки тытамЄ »ккЄмЄш класра литература вулавне вЄрентме пЄр кЄне≠ ке кал«плана.

¬Єренту кЄнекине (пЄрремЄш класри пекех) официалл« ЂЋитература вулавЄї €тс«р пудне €тарл« €т та (Ђ≈шЄл калчаї) пан«. јна аталану принципне тЄпе хурса суйлан«: дЄр динче мЄн пурри пурте в«рл«хран е пЄрчЄрен пудланать. ѕЄрчЄрен калча с«мсаланать.  алчаран пучах уссе дитЄнет, пучах думне пучах дыхсан тЄшЄллЄ кЄлте пулса т«рать.

Ћитература тЄнчи т«р«х «н«дл« дуремешкЄн пул«шма пЄрремЄш класс кЄнекисене т«ват« персонаж кЄртнЄччЄ:

ачасен танташЄсем ¬ерукпа “имук тата пыс«к «сл« та ыр« к«м«лл« ват«сем Ч Ўухши мучипе ћарид кинеми.

Ђ≈шЄл калчаї кЄнекере тата тепЄр персонаж хутш«нчЄ Ч ачасен вЄрентекенЄ ћари€ ¬асильевна.

¬ерукпа “имук Ч дивЄч «с-т«нл«, тусл« ачасем. ¬Єсем тем те курасш«н, тем те пЄлесшЄн.  ашни €паланах, пул«мах «нланасш«н, х«йсен шух«шне пал«ртасш«н. “ант«шсем кЄнеке т«ршшЄпех ачасене дивЄч ыйтусем тавра пЄрле ларса шухашлама чЄнеддЄ, х«йсен шух«шЄсене пЄлтереддЄ.

 Єнекери х«ш-пЄр ыйтусем кЄнекепе нумай пулмасть паллашн«, чылай чухне туслашсахта дитеймен ачасемшЄн к«тк«срах та пулма пултараддЄ. ав « н пекех вЄсене хальлЄхе хайсен к«мал-туй«мне санаса палартма та, шухашЄсене уд«мл« йЄркелеме те д«м«л мар. авн а пула хашЄсем д«вар удма та именсе т«раддЄ. аванпа кун пек ыйтусем патне пЄрремЄш класри пекех ¬ерукпа “имук хуравЄсене пан«. ¬ерук пулама хЄр ача, “имук Ч ардын ача кудЄпе, асЄпе п«хса хакладдЄ. ’уравЄсен тЄллевЄ Ч ачасене вал е ку пул«ма тишкерме €вадтарасси; таранрах «нланма, хайсен шух«шне уд«мл«, дых«нулл«, ЄнентеруллЄ палартма ханахтарса пырасси. ¬Єсем ачасемшЄн тЄслЄх выранне пуладдЄ.

Ўухши мучипе ћарид кинеми ачасемшЄн аслашшЄпе асламашЄ (кукашшЄпе кукамашЄ) выранЄнче. ћучи нумай пЄлекен, шпе-мЄне «нланакан, хай те шутлеме юратакан вата. ¬ал ачасене йалахтармасар аса вЄрентет, ансат пЄтЄмлетусем калаплама сЄмлентерет.  инеми ачасемпе камал-сипет ыйтавЄсене хускатать, вЄсем пирки каладава €вадтарать.

ѕЄрремЄш класра ачасем хайлавсемпе паллашна май ансат литература пЄлЄвЄсем те каштах ту€нна, хаш-пЄр терминсен пЄлтерЄшЄсене те тЄшмЄртме тытанна.

»ккЄмЄш класра литература вулавЄн тЄллевЄсемпе задачисем анларах. јчасем литература теорийЄ динчен мЄн пЄлни таранланмалла. ак тЄллевпе Єде йЄркелеме дЄнЄ персонаж Ч вЄрентекен ћари€ ¬асильевна пулашса пымалла. ¬ал литература пЄлЄвЄсене пЄтЄмлетет, терминсене ансаттан анлантарса парать.

 у кЄнекере те уйрам палартусем пур: ыйтусемпе Єдсем, асра тытмаллине палартни, харкам тЄллЄн хайлама, укерме-сарлама сЄннисем; сймах енчЄкЄ (ачасем пЄлмен самахсене анлантарса пани) тата дЄнЄ палартусем Ч текста пайсене уйарни, дивЄч самантсене палартни. ”йрам палартусен тЄллевЄ Ч ачасене кЄнекепе хайсем тЄллЄн Єдлеме пул«шасси.

 Єнекери персонажсемпе ачасене малтанхи урокрах паллаштармалла, уйр«м палартусен пЄлтерЄшне анлантармалла.

 Єнеке 13 пайран т«рать. ЂЎкулаї Ч чи малтанхи пай.

”н тЄллевЄ Ч ачасене вЄрену йЄркипе, ЄдЄ-хЄлЄпе, шкул пурнадЄпе малалла паллаштарасси, вЄрену ханахавЄсене йЄркелем е пул«ш асси, камал-туйймне дирЄплетесси, вЄренме хавхалантарасси.

’айлавсемпе паллаштарна май ачасене вЄсен €ваплахЄпе тивЄдЄсем анлаланса пынине, вЄрену каткйс Єд, дав«нпа тарашулла та тимлЄ пулмаллине анлантармалла.

ЂћЄн-ши вал “аван дЄр-шывї пайра ачасем таван дЄр, дЄр-ш ыв, патшалах анлавсене удамлатаддЄ, ѕатшалах символЄсемпе паллашаддЄ, „аваш –еспубликин €лавЄпе гербЄ динчен вуласа пЄледдЄ. —ава-калав тишкерес пултарулаха малалла туптаддЄ.

»лемлЄ литературапа паллашасси 1-мЄш класри пе≠ кех халах самахлахЄнчен пудланать.  у вЄрену дулЄнче ачасем тупмалли юмахсемпе, пулмасла халапсемпе, у€в савви-юррисемпе, пуплешу с«ввисемпе тата юмах-халапсемпе паллашаддЄ. ¬Єсем хыддан кЄнекере дыравдасен хайлавЄсене пана. “Єп выранта Ч чаваш дыравдисен хайлавЄсем. ’айлавсене календарьпе тематика принципне пйханса ушканлана: Ђ Єркуннеї, ЂЁпир тусла та хавасла ачасемї, Ђ®д телей те сав«н«д куретї, Ђ’Єлї, Ђ“аван кил-йышраї, Ђ илчЄ ыра дуркуннеї, Ђ„Єр чунсем пирЄн туссемї, Ђ”сен-таран тЄнчиї, Ђу уйахне кЄтЄмЄрї.

“ематика к«дал самай анлаланать.  у кЄнекене йывадкурак, дут дантал«к вйхачЄсем, дут данталакри пул«мсем, дынсен ЄдЄ-хЄлЄ динчен калакан хайлавсем те кЄртнЄ.

 Єнекере пана хайлавсен шучЄ уроксен шутЄнчен ытларах. Ћитература пЄлЄвЄн кашни анлавне удймлатма, программара ѕсшартнй уйрам задачана палартма вЄрентекенЄн ачасен литература аталанавЄн шайне, вЄсен тата харпйр хЁйЄн камалне шута илсе суйламалЁх пултар тенЄ.

”роксенче ачасем хаш-пЄр литература анлавЄсене уд«млатаддЄ, терминсемпе паллашаддЄ. ¬Єсене кЄнекере хулан шрифтпа палйртна.

’айлавсене аспа йыш«нма пул«шас, тишкерме вЄрентес тЄллевпе €тарла Єдсемпе ыйтусен системине йЄркеленЄ. ’анахтарусене пурн«длама чЄнекен хушусене хушу наклоненийЄн 2-мЄш с«пат форминче пани ачасемпе кудакуд«н Єдлеме хистет, пЄрреллЄ хисепре пани вЄсене кЄнекепе харкам тЄллЄн Єдлеме хан«хтарса пырать.

џйтусемпе Єдсем текста тЄрлЄ енлЄ, тЄрлЄ тЄллевлЄ тишкерме май параддЄ:

Ч хайлав содержанине сутсе €васси, «на тар«нрах «нланма, аса хывма пул«шасси; х«йсен камал-туй«мне с«нама, с«нлама вЄрентсе-ханахтарса пырасси;

Ч хайлав тытамЄпе жанр уйрамлахЄсене санаттарасси;

Ч хайлаври санарсене тишкересси, хатланашЄсене кура хакласси;

Ч хайлав пуплевне санаттарасси.

ёлашки дулсенче, шел пулин те, ачасен самах йышЄ (активла словарЄ те, пассивли те) пурнад ыйтнине тивЄдтермест. —акна шута илсе кЄнекере уйрам палартусем шутне Ђсамах енчЄкЄї кЄртнЄ. —амах енчЄкЄнче ачасене «нланма каткасрах с«махсене пана. ¬Єсен пЄлтерЄшне ансаттан анлантарна.

Ѕулавка аслайЄсене йЄркелесси Ћитература вулавЄн урокЄсен тЄп тЄллевЄ Ч пултарулла вулавда дитЄнтересси. ѕудламаш шкулта вулав ханахавЄсемпе пахалахЄсем тин дед йЄркеленсе, дирЄпленсе пына чухне дамрак ачасенчен пултарулла вулавда хатЄрлесси питех те каткас, дав вахатрах €вапла Єд пулнине те палартначчЄ.

—ак Єд анадлахЄ чылай ыйтава тЄрЄс удамлатассипе те дыханна. ¬Єсенчен пЄри Ч вулавда пултарулахЄ мЄнле асла{1сем динче никЄсленнине татса парасси.

Ђ¬улавдй аслайЄї анлава меслетлЄх литературинче тЄрлЄрен анлантарни тЄл пулать. ѕЄрисем ана анлан пахаддЄ, дак асла€ ачан литература вЄренЄвЄн Єд-хЄлЄпе пЄтЄмЄшле дыхантараддЄ: ку вал хайлава тишкерме, пахалама, кЄнекепе Єдлеме пЄлни те, пуплев аслайЄсем те.

“еприсем вулавда аслайЄсем шутне илемлЄ хайлава йышанассипе дыханнисене дед кЄртеддЄ.

ћеслетдЄсем аслай анлава хййне те тЄрлЄрен анлантараддЄ. ѕЄрремЄшЄсем ана Єд е Єдсен системи тесе пахаддЄ (Ќ.ƒ. ћолдавска€, ј.ћ. —офронова т.ыт.те). јнлава дакан пек пахни ачасен литература аталанйвЄнче Єд мелЄсене мала каларать: план, самахла укерчЄксем калапласси, персонажсене сйнласси...

“еприсем йслай вал Ч дын Єд тума хатЄрри теддЄ.  ун пек анлантарни вулав йслайЄсене вЄрену задачисене кура текста тишкернЄ чухне тивЄдлЄ мелеем суйлама пултарнипе дыхантарать. Ёпир хамар литература аталанйвЄн концепцине палЁртна чухне вал каткас пЄрлЄхлЄ система тесе йышаннине тЄпе хуратпар. —аванпа литература хайлавне тишкересси те к«ткйс, уйрам мелсенчен йЄркеленекен аслай тесе шутлатпар.

“ишкеру уйрам аслайЄсем шутне меслетдЄсем даксене кЄртеддЄ:

„Єлхен санарлахпа палартулах хатЄрЄсене вЄсен хайлаври выранЄпе тупине кура тишкерме пЄлни.  ЄдЄн дулхи ачасене мЄн пур санарлах хатЄрЄсене пЄлни, вЄсене текстра тупма пултарни кирлЄ мар. ¬Єсене дав санарлах хатЄрЄ≠ сене тивЄдлЄ йышанма, туйма, автор мЄншЄн вйл е ку хатЄре суйласа илнине анланма вЄрентсе пымалла. ак мехел илемлЄ хайлавсене тишкернЄ май аталанса пырать.

’айлавра автор санарлана укерчЄке кудкЄрет каларма пултарни.  у асла€ пЄрремЄш хут Ќ.я. ћ ещер€ковапа Ћ.я. √ришина асанна.

’айлава итленЄ, йышанна чухне дак аслайан пЄлтерЄшЄ самай пысак. ¬уланине куд умне каларса таратасси хай≠ лав пуплевне. унти санарлах мелЄсене мЄнле анланнипе дед мар. ачан пурнад опычЄпе те дыханна. ѕурнад, туййм опычЄ пу€н пулсан хайлавра санланна укерчЄк те ун кудЄ умне удданрах, илемлЄрех тухса тарать, тЄп шухаша таранрах анланма, аса хывма пулашать. јпла ача хайлава таранрах туйма пултартар тесен унан пЄтЄмЄшле аталанавЄ, шухаш вЄдевЄн дивЄчлЄхЄ, пурнад опычЄн пахалйхЄ дин≠ чен те шутламалла.

’аилаври дыханусемпе хутшанусене курма, салтавлама пЄлни.  у аслай туррЄнех хайлав композицине анлан≠ ма пЄлнипе дыханна. јчан санарсене шайлаштарма, сюжетри апизодсене танлаштарма, Єд аталанавЄн йЄркине палартма, хайлаври вак детальсем пЄр-пЄринпе мЄнле дыханнине, хайлав пайЄсене (пай, абзац, акт, строфа) курма пЄлмелле, санлав мелЄсене асархамалла.

 ЄдЄн дулхи ачасем композици йЄркеленЄвЄн саккунЄсене тЄплЄн анланма пултараймаддЄ, паллах. ћалтан вЄсе≠ не хайлав пайЄсемпе (сюжет куртЄмрен, Єд пудламашЄнчен. аталанавЄнчен, пЄтЄмлетурен танипе) паллаштармшчла, вЄсем мЄнле йЄркеленнине, вЄсем хушшинчи дыхйнава курма вЄрентмелле.

„и анадла мелеем Ч план тавасси, эпиф ильм сем йЄркелесси, видеоклипсем астстласси.

’айлаври санара пЄрлЄхлЄ йышанма пултарни.  гшавхайлавсенче гЄп шухаша санарсем, вЄсен хатланашЄсем урла палартаддЄ. —анара пЄрлЄхлЄ йышанма пултарни тесе ана туйнине, унан хатланашЄсене салтавлама, характер ю аталанйвне курма пултарнине каладдЄ. ав вахатрах, ача санара чЄрЄ дын пек туйса анланать пулсан, вал чан пурнадпа дыханманнине, хайлав тЄп шухашЄпе дыханса тани≠ не асра тытма пЄлмелле. ’айлав тЄп шухашЄ санартан анларах анлав.

ћеслетдЄсем санар-персонажа тишкермелли мелсенчен анадлараххисем тесе даксене палартаддЄ:

Ч санаран вал е ку хатланашне салтавласси: ћЄншЄн дапла турЄ? ћЄнле лару-тарура? акна пула малалла мЄн пулса тухрЄ?

Ч санарсен шухашЄсене. туйамЄсене танлаштарса тиш ≠ кересси;

Ч вЄсен камал-туйамЄ хусканусенче, интонацире мЄнле паларнине санасси;

Ч рольпе вуласси;

Ч хайлав содержанине вал е ку санар €тЄнчен каласа парасси.

јвтор мЄнле пахнине, мЄнле камалпа каласа патте, унан позицине курма пЄлни. јвтор хайЄн позицине турЄ хаклавсенче те, хайлав содержанийЄнчи вак пайрамсенче те палартма пултарать. —анарсене кал«планй чухне те, композицие палартна чухне те, хайлав пуплевЄнче те автор чун-чЄрипе ас-хакалне тата туйам-сунамне асархатпар.

јвтор позицине анланса илме вЄрснсе дитеймсн ача хайлавра санланна Єдсене, лару-тарава анчах тишксрст.

унан кулленхи пурнад опычЄ кана пу€нланать. ¬ал автор пурнада мЄнле туйнине-йышаннине йнланаймасть, ^аванпа ачана автор мЄнле камалпа хайланине, санарсене мЄнле туйнине-йышаннине курма вЄрентни питех те пЄлтерЄшлЄ.

’айлав тЄп шухаише анланма пултарни. ’айлаван тЄп шухашне анланасси Ч тишкерЄвЄн тЄп тЄллевЄ. ¬ал хай≠ лаври хутшанусемпе дыханусене курма пЄлнипе дыханна.

’айлав тЄп шухашне анланни Ч ана анлантарса, ка≠ ласа пама пЄлни дед мар, харпар хай шухашне автор позицийЄпе шайлаштарма пултарни те.

’айлаван тЄп шухашЄ унан €тЄнчех паларать. аванпа та унан тЄп шухашне, идейине палартма вЄрентнЄ чухне хайлав €тне тишкерни анадла мел шутланать: ћЄншЄн дапла €т пана? “ата мЄнле €т пама пулать?

”керчЄксем тутарни, хайлаври камал-туйампа шайлашулла кЄвЄ суйлаттарни те выранла.

II јсанна аслайсене черетлЄн, пЄрин хыддан теприне €тарла мелеем пе уса курса йЄркелеме дук, паллах. ¬Єсем хайлава тишкерме вЄреннЄ май аталанса, дирЄпленсе пыраддЄ. ¬Єсем аталаннадемЄн вара тишкеру пахарах пулса пырать. јча хай≠ лава туйамларах йышанма, таранрах анланма вЄренет. ѕЄчЄк вулавда дитЄнсе, дирЄпленсе пырать.

јчасен литература аталанавЄн шайне тЄрЄслесе палартасси »лемлЄ литература ачан туйам тЄнчине, тЄнчекурамне йЄркелес Єдре уйрамах пысак выран йышйнать.

»лемлЄ пуплевЄн санарлахпа паларту хатЄрЄсемпе мелЄсем ачасене туййм тЄлЄшЄнчен аталантармалли никЄс.

ѕЄчЄк пепкерен гражданин, патриот устерсе дитЄнтересси те илемлЄ литературан паха хайлавЄсемпе паллашассипе тача дыханать.

^аванп а вЄсем илемлЄ хайлавсене мЄнле йыш«ннианланнине, вЄсен литература аталанавЄн шайне тЄрЄсле≠ се палартсах тани питех те кирлЄ.

ѕа€н вырас лингводидактикинче литературана вЄрентес, ачасен аталанавЄн шайне тЄрЄслесе палйртас ыйтйва тЄпчемен темелле мар. јсчах-меслетдЄсем педагогсене альтернативла программасем те сЄнеддЄ. ¬Єсенче кЄдЄн дулхи ачасене илемлЄ литературапа паллаштарас Єде пачах расна пахни палйрать. ѕЄрисем ачасене литературйна вЄрентесси (литературное образование), теприсем лите≠ ратура тЄлЄшЄнчен аталанасси (литературное развитие) динчен калададдЄ.

јнчах дул-йЄрЄ тЄрлЄ пулсан та тЄллевЄ, дитес дулЄ пЄрех пулмалла.  ун пек чухне диагностика, ачасен пЄлу, аслай, ханаху шайне тЄрЄслесси, палартса тарасси пыейк пЄлтерЄшлЄ.

ѕа€нхи куна тЄрЄслев методики те, авторЄсем те пЄрре кана мар. ¬Єсем ыйтава тЄрлЄрен пахеа тЄрЄслев системисене тЄрлЄрен йЄркеледдЄ.

ѕирЄн тЄллев Ч тЄрлЄ автор сЄнекен тЄрЄслев методикисене тишкерсе чаваш пудламйш шкулЄнче дак Єде мЄнле йЄркелеме май пуррине пйхеа тухасси.

„ан малтан дакна палйртмалла. Ёпир кЄдЄн класс ачисемпе ЄдленЄ чухне литературйна вЄрентесси динчен каладма иртерех пуль, ачасен литература аталан«вЄ дин≠ чен каладни тЄрЄсрех тесе шутлатп«р.

“ишкеру тЄпчевдЄсем литература аталанавЄн ыйт«вне те пЄр евЄр п«хманнине, «нлав пЄлтерЄшне те пЄр пек пал«ртманнине к«тартать. ¬.ѕ. ¬анюшкина ку тЄлЄшпе икЄ тЄп концепци пуррине пал«ртать. ѕЄрремЄшЄсем (JI.T. Ў абицка€, Ќ.ƒ. ћолдавска€ т.ыт.те) литература ата≠ ланавЄн тЄп види (критерийЄ) ача литература хайлавне мЄнле йыш«нни (непосредственное читательское вос≠ при€тие) тесе шутладдЄ. “еприсем (¬.“.ћ аранцм ан,

√.».  удина т.ыт.те) ача литература хайлавне мЄнле йыш «ннин шайЄпе пЄрлех тата дак видесене те шута илмелле теддЄ:

Ч литература пЄлЄвЄн шайне;

Ч ачан вулав интересЄсене, вал мЄн чухлЄ вуланине;

Ч илемлЄ хайлава тишкерме пЄлнине;

Ч литература пултарул«хЄн аталан«вне;

Ч вулав с«лтавне, вулав хыдд«нхи Єд-хЄле.

ћ.ѕ. ¬анюшкина вара, кЄдЄн дулхи ачасен хайсен вулавне с«лтавласси, вЄсен вулав интересЄсем тин йЄркеленсе пы нине шута илсе, дак усЄмрисене тЄрЄслеме ас«нн« видесем тивЄдтереймеддЄ тесе шутлать. ”н шучЄпе пЄлупе х«н«хусем Єд-хЄлте пал«рсан дед вЄсем аталану, йыш«ну шайЄн види пулма пултараддЄ.

Ћитература аталанавЄн шайне мЄнле майпа пал«ртасси тЄрЄслев тЄллевЄнчен килет. Ќ.ƒ. ћолдавска€ ачан малашнехи литература аталан«вЄн шайне тЄрЄслес тесен, ур«хла каласан ача хайлава хйй тЄллЄн, аслисем пул«шмас«рах мЄнле йыш«ннине пал«ртас пулсан, «на ытти ачасем валли ыйтусем кал«плама сЄнмелле теддЄ. “ексчЄ ал айЄнчех пулмалла, кирлЄ пулсан тепЄр хут вулама, пайЄсене, содержанине ч«рмавс«рах аса илме май пулт«р.

јча кал«план« ыйтусем вЄрентекене в«л хайлава х«й тЄллЄнех мЄн таран йыш«нма-«нланма пултарнине, мЄне ытларах тимленине, «на мЄн шух«шлаттарнине, мЄне ас«рхама тата «нланма пултарайм аннине тЄрЄслем е май параддЄ. јчан па€нхи литература аталан«вЄн ш айне тЄрЄслес тЄллевпе «на вЄрентекен ыйт«вЄсене хуравлама та сЄнмелле. ак«н пек тЄрЄсленЄ чухне ун шух«шне асли ертсе пырать. “ишкеру дул-йЄрне те, тЄп ыйтусене, мЄне ытларах тимлемеллине те вЄрентекенех пал«ртать.

џйтавЄсене калаплана чухне ачасен вулав йышанавЄн тЄрлЄ енЄсене (вЄсен камал-туйамне, шухашлавпа шухаш вЄдевне) тЄрЄслеме май пулмаллине шута илмелле.

јча≠ сен хуравЄсем тарах вЄсен дак аслай ханахавЄсене йЄрлеме, палартма май пултар:

Ч ача хайлавра санлана пулама санарлана Єдсене мЄн таран йыш анни-анланни;

Ч вал хайЄн камал-туйамЄ мЄнле улшаннине санама пултарни;

Ч хайлаври эпизодсем хушшинчи дыханава курма: унти санлавсен пЄлтерЄшне, санарсен характерЄсене санама, хай≠ лаван содержанийЄпе формин шайлашавне анланма пЄлни;

Ч хайлаван тЄп шухашне анланм а, харкам тЄллЄн пЄтЄмлетусем тума пултарни.

џйтусемсЄр пудне ачасен аталану шайне тЄрЄслеме ытти тЄрлЄ ханахтару сЄнме пулать: самахла укерчЄксем йЄркелеттересси, хайлав планне тутарасси т.ыт.те.

јчасем литература аталанавЄн шайне 2-мЄш класра та Ќ.ƒ. ћолдавска€ палартна видесем тарах пахаламалла. (¬ал хайлава туйса илессин шайЄсене, хаклав видисене мЄнле палартнине Ђƒитература вулавЄн урокЄсем: 4-мЄш классї

€тла меслетлЄх кЄнекинче дырса катартна.) ”керчЄксен альбомЄпе Є^лесси ћаларах тишкерЄвЄн тЄп тЄллевЄ хайлаван тЄп шухаш≠ не, идейине анланасси, аса хывасси тесе каланаччЄ. “Єп шухаша санарсем, вЄсен хатланашЄсемпе характере, сю≠ жет аталанавЄ урла палартнине асанначчЄ. ^ап ла вара хайлав сюжечЄн аталанавне йЄрлени, санарсене паларт≠ ни, вЄсен характерЄпе хатланашЄсене хаклани хайлаван тЄп шухашне, идейине, автор камал-туй«мЄпе позицине тарйнрах анланма пулашать.

јсанна тЄллевпе литература вулавЄ валли хатЄрленЄ вЄрену комплексЄнче укерчЄксен альбомЄ пур. ”нти Єдсем Ђ≈шЄл калчаї учебникри материал па шайлашса т«раддЄ.

¬Єрену пособи не ачасене хайсем тЄллЄн Єдлеме вЄрентес тЄллевпе хатЄрленЄ. ћалтанах Єдсене ушканпа каладнй, сутсе €вна хыдд«н пурнадлама сЄнетпЄр.  а€рахпа ачасе≠ не хайсем тЄллЄн Єдлеме те шанмалла. ®де кирлЄ пек йЄркелеме йьиш нна €тарла палартусем пулашаддЄ.

 ашни страницари Єдсем кЄнекери уйрам хайлава тишкерессипе дыханна. “ишкермелли хайлавсене суйласа илнЄ чухне вЄсем тЄрлЄ жанрла, камал-туйам, солержани, санарсем тЄлЄшЄнчен тЄрлЄрен пулччар тесе тарашна.  алендарьпе тематика принципне те шута илнЄ. јльбома пурЄ 31 хайлавпа дыханна Єдсем кЄнЄ. ’аш хайлавпа Єдлессине учитель хай татса парать.  амал пулсан альбома кЄмен хайлавсемпе те тЄслЄхе илнисем пек Єдлеме юрать.

јльбомри Єдсене хайлава итленЄ-йыш анна, учитель ертсе пынипе ушканпа тишкернЄ хыддан гин пурнадласан выранла. “ЄслЄхрен, Єде дапла йЄркелеме пулать. јча≠ сем страницари укерчЄке е укерчЄксене санаддЄ. мЄнле хайлава санланине каладдЄ. ”нтан хайлав хайсенче мЄнле камал-туйам дуратнине палартаддЄ.

акан валли €тарла палартусемпе уса кураддЄ, вЄсенчен тивЄдлине суйласа илсе страницан дулти кЄтесЄнчи даврашкана укереддЄ:

© Ч тунсахла, пусаранчак туйам, © Ч хавасла. дЄкленуллЄ туйам, © Ч штлЄ, чее туйам, © Ч тЄлЄну. ≈нчен те хайсен камал-туйамне пал√фтма сЄннЄ палартусем дителЄксЄр пулсан, тивЄдлисене хайсем шухашласа каларса укерччЄр.  у вал харпар хай туйамне тата тимлЄрех сана≠ ма пулашать.

ћалаллахи Єдсем хайлав тишкерЄвЄпе дыханна.

’айлав содержанине пЄтЄмЄшле санлакан укерчЄксем.

јчасем укерчЄк дине тЄревленсе хайлава аса иледдЄ, унан содержанине асамладдЄ. —йрасемпе илемлетнЄ май хайсен тата авторан камал-туйамне палартаддЄ. ®дсен тЄсЄсене €тарла палартусемпе катартна.

’айлаври пЄр-пЄр саманта санлакан укерчЄксем.  у Єд хайлаван сюжет аталанавЄпе дыханна: Єд мЄнле пудланать, мЄнле аталанса пырать, чи дивЄч самант хашЄ, питЄ пашарханмалли е саванмалли, харуша е хавасла самантсем хашЄсем пулчЄд, Єд мЄнле вЄдленет. јльбомра уйрам хайлаври чи дивЄч е мЄнле те пулин вайла туйам дуратакан самантсене санлакан укерчЄксем пама тарашнй.

јчасем дав самантсене аса иледдЄ, вулана чухне дуралнй туйамсене, персонажсен дав самантри ЄдЄсене тишкереддЄ.

јвтор персонажсене мЄнле сйнарланине те санаддЄ:

¬ал е ку санара мЄнле укернЄ? апла укерсе ана мЄнлерех кйтартасшан пулна?

”нтан ачасем хайсен туйамне, санлана саманта, санар≠ сене мЄнле йыш аннине укерчЄке сарасемпе илемлетсе палартаддЄ.

’айлаври тЄп санара тата ытти санарсене самакан укер≠ чЄксем.  у укерчЄксемпе ЄдленЄ май ачасем санарсене пал≠ артма, вЄсене шайлаштарса ушканлама, тишкерме вЄренеддЄ. “Єп санарсене альбомра даврака рамкара, ыттисене таваткал рамкасенче пана. ’ашЄсене укернЄ, теприсене ача≠ сен хайсен аса илсе пуша даврашкана е т«ваткала укермелле, кайран сарласа илемлетмелле. акна тума ачасен с«нарсен сан-питне дед мар, вЄсен хатланашЄсене те, характерне те аса илмелле. јвтор вЄсене мЄнле камалпа санарланине шута илмелле. ”нсаран укерчЄксем витЄмсЄр пулЄд.  апар укерни мар, чЄрЄ санар катартма пултарни паха.

—анарсене укерсе-сарласа катартасси Ч дамал Єд мар.

ав«нпа та ку Єде хайлаври чи дивЄч, асра юлна саманта тишкернЄ хыддан пурнадласан выранла. јльбомра та вЄсе≠ не дав йЄркепех вырнадтарна.

—южетла укерчЄксен €рамЄ. ¬Єсемпе уса курса аль≠ бомра тЄрлЄ Єд тума сЄннЄ: хайлав пудламйшне е вЄдне санлакан укерчЄксем тавасси, сарласси; сиктерсе х«варна самантсене аса илсе укересси, сарласси; укерчЄксене хай≠ лав сюжечЄн аталан«вЄпе ш айлаш тарса пырасси, тЄп санар тЄрлЄ самантра х«йне мЄнле тыткаланине, ун«н камалЄ дав самантра мЄнле пал«рнине к«тартасси.

ћалтан €ланхи йЄркепе, хайлава санланине каладдЄ.

јна вулана май, х«йсен мЄнле к«м«л-туйам дуралнине палартаддЄ. ”нтан хайлав сюжетне йЄрлеме пудладдЄ. ®д саманчЄсене кура укерчЄксен йЄркине палартаддЄ. ®д мЄнле пудланать, мЄнле аталанса пырать? акн а х«ш укерчЄксенче сЁнлана? ®д вЄдне с«нлакан укерчЄке туп«р.

”керчЄксен йЄркине пал«ртн« май ачасем унта с«нланна самантсене аса илсе тишкереддЄ, унердЄ мЄн к«тартасш«н п у л н и н е, давна м Єнле м елсем п е с« н л ан и н е курма т«рашаддЄ, каласа пама пикенеддЄ. ≈ укермесЄр сиктерсе хаварна (ун выр«нЄнче пуш« выр«н Ч т«ваткал) саманта аса иледдЄ. ’айлавра санлана Єдсен йЄркине аса илЄр.

—ирЄн шутпа х«ш саманчЄ с«нланмас«р юлн«? Ёсир пуш« выр«нта х«ш саманта укерсе с«нламалла тесе шутлат«р?

^ а в саманта тЄплЄнрех аса илме т«рашаддЄ: ”нта мЄн пулса иртнЄ? —«нарсенчен хашЄсем хутш«наддЄ? ¬Єсем дав самантра хайсене мЄнле тытнипе вЄсен камал-туйам≠ не, автор дак саманта мЄнле камалпа санланине, ачасем х«йсем мЄнлерех йышаннине тишкереддЄ. ”нтан мЄн укерессине, мЄнле укересси-сарлассине сутсе €ваддЄ.  айран тин укерме-сйрлама сЄнмелле.

’аш ачан ку усЄмре укерес пултарулах дирЄпленсе дитейменни те пулать.  ун пеккисемшЄн пЄчЄк хут дине укерчЄк тума йывйртарах. ¬Єсем пысакрах укереддЄ. ^аванпа та ачасене альбом вырйнне уйрам тетраде укерме сЄнмелле. ћайЄпен вЄсем альбомри пЄчЄк лаптакра укер≠ ме те вЄренсе пырЄд.

≈, кал«пйр, вЄренекенсем тЄп санар хайне тЄрлЄ са≠ мантра мЄнле тыткаланине тишкереддЄ. ћалтан пЄр санарах тЄрлЄрен санланине палйртаддЄ.  ашни укерчЄкре «на мЄнлерех к«тартнине санаддЄ. “ЄслЄхрен, шаши (Ќ. ¬а≠ сильев. ЂЎиклЄ шйшиї юмах) пЄр укерчЄкЄнче пудне, с«мсине кад«ртн«, м«й«хЄ ч«нк, малти т€пписене пилЄке тытнй, кайрисене хЄреслетсе пуснй, тепринче вара пудне усн«, т€пписемпе самси-даварне тытна, мййахЄсем ус«нн«, хурине хЄснЄ, тата тепринче чЄрне вЄддЄн пы≠ рать, малти т€пписене сарса тытнй т.ыт.те.

 ашни укерчЄкЄнче шашие дакан пек укерсе мЄнле≠ рех санарланине (манадла, сЄмсЄр, асарханулл«, мЄскЄн т.ыт.те) сутсе €ваддЄ, вал х«ш самантра дакан пек пулнине асархаддЄ. ”керчЄксен €р«мЄнче дак саманта санланй укерчЄксене тупса вЄсене дыхантараддЄ.

’аш-пЄр страниц«сенче икЄ Єде пЄрлештерни те тЄл пулать. “ЄслЄхрен, укермесЄр сиктерсе хаварнй саманта санлакан укерчЄк т«васси, хайлав сюжечЄн аталанавЄпе шайлашулл« укерчЄксен йЄркине палйртасси.  ун пек чухне хайлава палласа илнЄ, камйл-туйама палйртна хыддан сЄннЄ укерчЄксенче хаш самант с«нланни динчен калаттармалла.

”нтан пушй выр«на х«йсем калаври хйш саманта санла≠ кан укерчЄк т«васш«н пулни пирки шутлаттармалла, мЄншЄн дапла шут тытнине с«лтавлама хистемелле.

јс«нн« ЄдсемсЄр пудне альбомра ытти вак Єдсем те пур. ¬Єсене мЄнле пурн«дламаллине палартусем тарах д«м«лл«нах анланма пулать.

јльбомри Єдсем ачан хайлава туйймла йышйнас мехелне аталантарма, ун«н тЄп шух«шне тарйнрах «нланма пул«шмалла.

I7 ”–ќ —≈ћ 1-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ј.јлкан Ђ„и саванадла кунї савви; Ђ’утла вЄренме тытанаканаї хайлавЄ;

Єд тетрадЄнчи Єдсем (1 с.).

”рок теми: ЁпЄ иккЄмЄш класс ачи. ЂЋитература вулавЄї предметан 2-мЄш класс валли палартна тЄллевсемпе задачасем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч литература вулавЄн урокЄсенче 1-мЄш класра мЄн вЄреннине аса илесси, 2-мЄш класри тЄллевсемпе тата задачасемпе паллаштарасси;

Ч ачасене вЄренекен тивЄдЄсене мЄнле йнланни, мЄнле пурнадлани динчен каладтарасси;

Ч кЄнеке пЄлтерЄшЄ динчен, унпа мЄнле Єдлемелли, ана епле тыткаламалли динчен каладасси;

Ч хайлава тишкерсе йнланас йслайсемпе ханахусене малалла аталантарасси.

”рок йЄрки 1. ЂЎкула ка€тпарї каладу. јчасемпе дЄнЄ вЄрену дулЄ пудланни, халЄ вЄсем иккЄмЄш класс ачисем пулни, даванпа €ваплйхЄпе тивЄдЄсем те пысйкрах пулни динчен каладни.

1-мЄш класра литература вулавЄн урокЄсенче мЄне вЄреннине аса илни.  йдалхи тЄллевсемпе тата задача≠ семпе паллаштарни.

2. 2-мЄш класра литература вулавЄн урокЄсенче усй курмалли Ђ≈шЄл калчаї кЄнекепе паллаштарни.  Єнеке €тне, кЄнекепе мЄнле Єдлемеллине анлантарни.  Єнеке≠ ри санарсемпе паллашни. “ата тепЄр дЄнЄ санар Ч ћа≠ ри€ ¬асильевна учительница Ч хутшЁннине, вал ачасе≠ не епле пулашса пырассине палартни.

3. ј.јлкан Ђ„и саванадлй кунї саввине вулани, ана кЄнекери ыйтусем тарах ушканпа тишкерни.

I8 4. ®д тетрачЄпе паллаштарни, унпа мЄнле Єдлемеллине анлантарни. ®дсене ачасем харкам тЄллЄн пурнадлани, унтан ушкйнпа сутсе €вни.

5. Ђ’утла вЄренме тытанаканаї хайлава ачасем хайсем тЄллЄн пурнадлани, унтан ушканпа сутсе €вни.

6. ЂЎкулта вЄренекенЄн мЄн асра тытмалла?ї хушусемпе паллашни, вЄсене сутсе €вни.

ѕЄтЄмлету: ’алЄ вуланй хушу-канашсемпе сЄнусене тахданах дырна. ”нта каланисем па€нхи шкул ачисемшЄн те усалла.

ы н хайЄн ачине €ланах ырра вЄрентесшЄн, Єдчен те сапар камаллй, аслисене хисеплекен, пулашакан дын пулса уснине курасшан.

Ч акан пек хушу-канашсем халЄ хйваран дырмалла пулсан эсир даканта дырнисенчен хашЄсене суйласа илнЄ пулйттар? ’авар тата мЄн хушна пулатгар?

2-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ».Ў ухш ин Ђ„ер≠ нилї калавЄ; Єд тетрадЄнчи Єдсем (2Ч3 с.); укерчЄксен альбомЄнчи Єдсем.

”рок теми: Ђ»лемлЄ хайлавї, Ђавторї, Ђхайлаври санарсемї, Ђхайлавра санлана Єд йЄркиї йнлавсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч ачасен хайлавсене вуласа йышанас-йнланас йслайЄсемпе хйнйхйвЄсене малалла аталантарасси;

Ч урок теминче кйтартнй хайлав, автор, хайлаври санарсем, хайлав тытамЄ йнлавсене асймласа удймлатасси.

Ч текста тишкерес аслайсемпе ханйхусене малалла аталан≠ тарасси, хайлавра кирлЄ вырансене тупма, харпар хай шухаш≠ не текстра каланисемпе дирЄплетме вЄрентсе пырасси;

Ч автор кймйлне асархама, харпйр хйй кймйл-туйймне сйнама, палйртма хйнйхтарасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. ®лЄкхи шкул динчен каладни. авйн динчен йдта вуласа пЄлнЄ, кам каласа пана?

2, Ђ».Ќ. ”ль€новпа ».я. яковлев ’утар шкулЄнчеї

укерчЄке сйнани, ун тарах каладни (класс пулЄмЄ, вЄрену хатЄрЄсем мЄнлерех, вЄренекенсем мЄн тйхйннй? ¬Єсем хайсене мЄнле гыткаладдЄ?  ашнин с«нЄ-питЄнче мЄнле камал-туйам паларать? јслисене мЄнле итледдЄ?).

3. Ђ„ернилї калава пайан-пайан вулани, «на кЄнеке≠ ри ыйтусем тарах тиш керни, укерчЄксене с«наса дырмалли хатЄрсем мЄнле улш«нса пынине палартни.

Ч ’айлаври тЄп с«нар кам? ( унта тЄп санар Ч шкул ачи, каласа параканЄ (авторЄ) те валах. јнчах халЄ ЄнтЄ вал дитЄннЄ дын, тахдан пулнине аса илсе каласа парать.

 ун пек хайлава аса илу теддЄ.) Ч Ўкул ачи сирЄн шутпа мЄнлескер? ћЄншЄн дапла шутлатар? ’авйр каланине калаври йЄркесемпе дирЄплетЄр.

Ч  алаври ытти с«нарсене аса илЄр. ¬Єсем мЄнлескерсем? ћЄншЄн дапла шутлатар?

Ч јвтор хййпе пулса иртнине мЄнле камалпа каласа парать? ћЄншЄн дапла шутлатар?

4. ®д тетрадЄнчи 2Ч4-мЄш Єдсене ачасем хайсем тЄллЄн пурнадлани, унтан ушканпа сутсе €вни.

5. ”керчЄксен альбомЄпе паллаштарни, унпа мЄнле Єдлемеллине анлантарни (укерчЄксене санани, тиш кер≠ ни, вЄсене €т пани, харп«р к«м«лне палартни).

6.  иле Єд пани. Ђ„ернилї калава тепЄр хут вуласа тухса Єд тетрадЄнчи 5Ч7 Єдсене тумалла. ”керчЄксен альбомЄнчи укерчЄке сарламалла.

«-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ѕ. ’усанкайан Ђ—авн« дЄр, „аваш дЄр-шывЄї савви; ёхма ћ. Ђ„«ваш дЄр-шывЄї

калавЄ.

”рок теми: —авн« дЄр, „«ваш дЄр-шывЄ.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч ачасене Ђтаван кЄтесї, Ђ“аван дЄр-шывї анлавсене удамлатма, харпар хай пур«накан выр«на юратма, сыхлама хан«хтарасси; т«ван таврал«х, т«ван кЄтес динчен ытларах пЄлме хавхалантарасси;

Ч ачасене хайлавсен тЄрлЄ (илемлЄ, «елах) тЄсЄсене уй«рма, вЄсен уйрамл«хЄсемпе х«йьевЄрлЄхне курма вЄрентсе пырасси;

Ч с«валаса дырн« илемлЄ хайлавсене «нланас пултарул«ха ат1шантарасси, харпар х«й к«мал-туй«мне с«нама х«н«хтарасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. јчасене таван халах динчен, чавашсем јтал тарахЄнче ЄлЄкрен пуранни, пирЄн тарах мЄнпе пу€н, палла пулни динчен, харпар €лЄ-салин тарахЄ дин≠ чен каладни.

2. ѕ.’усанкайан Ђ—авна дЄр, „аваш дЄр-шывЄї савва итлени, каладни, харпар хай камал-туйамне палартни.

Ч —авва мЄнле туйампа итлерЄр? —ирЄн камала мЄн ытларах дЄклерЄ, сире савара мЄн хавхалантарчЄ?

3. ’айлава хайсем тЄллЄн вулана хыддан тишкерни.

Ђ“емаї анлав пЄлтерЄшне асамлани.

Ч —авйра мЄн динчен калана? ”нан теми мЄнле?

(“ е м а Ч хайлавра мЄн динчен калани.) Ч „аваш халйхЄ хйш тарахра пуранать? —авара јтала мЄнле тенЄ? ћЄншЄн? „аваш дЄрне тата мЄнле с«нарланй? “упса вулйр.

4. —ава пуплевне с«наттарни. ( Єнекери ыйтусемпе, пЄтЄмлетусемпе Єдлемелле.)

5. ѕЄтЄмлетни.

Ч  у хайлава илемлЄ хайлав теме пулать-и? јнлантарйр.

6. ёхма ћишшин Ђ„йваш дЄр-шывЄї калавне ачасем хайсем тЄллЄн вулани, ушканпа каладни.

Ч „аваш –еспублики «дта вырнадна?

Ч ’аш хула республикан тЄп хули? ”н динчен мЄн каланине тупса вулар.

Ч „аваш дЄрЄ мЄнпе пу€н?

7. ѕЄтЄмлетни. ( Єнекери ыйтусемпе тата пЄтЄмлету≠ семпе уса курни.) 4-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери Ђялавї хайлав; –аддей ‘едерацийЄн €лавЄпе гимнЄ; „3ваш –еспубликин гербне, €лавне, эмблемине санлакан слайдсем; таван районан, €л«н гимнЄ, гербЄ, эмблеми.

”рок теми: ѕублицистика хайлавЄн тЄп уйрамлахЄсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч публицистика хайлавЄн тЄп паллисемпе тата уйрамлахЄсемпе паллаштарасси;

Ч палйртулла вулав аслайЄсене аталантарасси;

Ч патриотлахпа гражданлах туй«мЄсене таранлатасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу.

Ч  алар-ха, ачасем, эсир хаш районта, хаш €лта пуранатар? (јчасен хуравЄ.

) Ч ’«вйр €лта дуралса уснЄ палл« дынсенчен пЄринпе паллаштарар-ха. (ѕЄр дын динчен каласа параддЄ.) Ч ’«вар районтан тухна палл« дынсем динчен мЄн пЄлетЄр? (јчасен хуравЄ.) ¬Єсенчен пЄрин динчен кала≠ са парар. (јчасен хуравЄ.) Ч јчасем, дурална €л пирЄн пЄчЄк “аван дЄр-шыв пулать. џтти дынсене эпир хамар динчен дав €лтисем, тетпЄр. ’йш районтан пулнине кура эпир дав районсем тетпЄр. „аваш –еспубликине те эпир “аван дЄр-шыв тетпЄр.

џтти вырансене кайсан эпир хамара чаваш тесе калатпар.

–аддей ‘едерацийЄ вара пирЄн асл« “аван дЄр-шыв. ”р«х дЄр-шывсене кайсан эпир раддейсем тетпЄр хамара. Ёпир мухтавла –аддейре пуранатпар.

2. –аддей ‘едерацийЄн тата „аваш –еспубликин, (районан тата €лан) гимнЄсене итлеттерни. »тленЄ в«хатра экран динче слайдсем пулмалла.

3. Ђялавї калава вулани.

4.  Єнекери ыйтусемпе Єдсене сутсе €вни (15Ч16 с.).

5. ѕЄтЄмлетни.

 унашкал текстсем пЄр енчен илемлЄ хайлав, тепЄр енчен ансат асл«х хайлавЄ евЄрлЄ. ¬Єсене публицистика хайлавЄ теддЄ. ”нта халах пурн«дЄн дивЄч ыйт«вЄсене дырса к«тартаддЄ. јвтор туй«мЄ, вал мЄн каласш«н пулни питЄ уд«мл« ѕсш«рать.

6.  иле Єд пани. Ђялавї калава пал«ртулла вулама хатЄрленмелле.

5-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ѕ.’усанкайан Ђ^Єршыв«мар пудлам«шЄї савви; Єд тетрадЄнчи Єдсем (4Ч5 с.).

”рок теми: —ав«ласа дырна хайлав.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч ачасен с«в«лла хайлава итлесе «нланас «слайЄсене малалла аталантарасси;

Ч савара туйам мЄнле аталанса пынине санама ханахтарасси;

Ч хайлав чЄлхине туйма, санарлах, палартулах мелЄ≠ сене анланма вЄрентсе пырасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу.

Ч ЂЄр-шывамар пудламашЄї сава Ч Ђ“аван дЄр-шывї

поэма сыпакЄ. јна чавашсен палла савади ѕетЄр ’усанкай дырна.

2. ЂЄр-шывамар пудламашЄї савва итлени.

Ч —ава мЄнле туйам дуратрЄ?

Ч  уд умне мЄнлерех €л тухрЄ?  аласа пама тарашар.

3. —авва иккЄмЄш хут вулани, тишкерни.

Ч ’айлавра мЄн динчен дырнй? ”нан теми мЄнле?

јвтор “аван дЄр-шыв адтан пудланать тет? ¬ал “аван дЄр-шыва мЄнле санлать? “аван дЄр-шыва асансан унан кудЄ умне мЄнле санлахсем туха-туха тараддЄ?

Ч “«ван дЄр-шыв асла пулнине автор мЄнле катартна?

¬ал дЄр-шывам«р динчен мЄнле к«малпа каласа парать?

4. ≈д тетрадЄнчи Єдсене пурнадлани.

5. ’айлаван тЄп шухашне удамлатни.

Ч ’айлав мЄн €тла? ћЄнле шутлатар, автор мЄншЄн хай санлакан вырансене ЂдЄр-шыв пудламашЄї тенЄ?

—ирЄн шутарпа “аван дЄр-шыв адтан пудланать?

6. ѕЄтЄмлетни.

Ч Ёсир хаш €лта пуранатар? —ирЄн €л мЄнле выранта ларать? —анласа пама тарашар.

Ч ялта сирЄн юратн« вырансем пур-и? ”нта пулна чухне сирЄн кймал мЄнле улшанать? ћЄнле туйамсем дураладдЄ?

Ч “аврари €лсене пЄлетЄр-и? ”нта пулса курна-и?

 аласа парар.

7.  иле Єд пани. ’авар €ла е €лти юратна вырансене санлакан укерчЄк т«вар. јна анлантарса пама хатЄрленЄр.

6-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери —.“авань€лсен Ђ“аван чЄлхене ан манйрї тата Ћ. ћарть€нован Ђ„авашлаї хайлавЄсем.

”рок теми: »лемлЄ хайлав; хадат-журналсенче тЄл пулакан текстсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч ачасен тЄрлЄ хайлавсене итлесе «нланас пултарулахне малалла аталантарасси;

Ч илемлЄ хайлав х«йьевЄрлЄхне туйма, «на ытти хайлавсенчен уйарса илме вЄрентесси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. ѕирЄн “йван дЄр-шыв Ч „аваш –ес≠ публики. „аваш дЄр-шывЄ јт«л тарйхЄнче вырнадн«. ак выранта мЄн авалтанах пирЄн ман асаттесем пуранна.  аш≠ ни халахан хайЄн йали-йЄрки, чЄлхи. ѕирЄн таван чЄлхе Ч чаваш чЄлхи. ¬ал авалхи чЄлхесенчен пЄри. ѕирЄн хал«х ана ЄмЄрсем хушши упранй, па€нччен сыхласа х«варн«.

2. Ћ. ћарть€нован Ђ„авашлаї с«ввине итлени, сутсе €вни.

Ч —3ва мЄнле туйамсем дуратрЄ? »тленЄдемЄн сирЄн к«мал мЄнле улш«нса пычЄ?

3. —авва харп«р х«й тЄллЄн вулани, ушканпа тишкерни.

Ч —авван пудлам«ш йЄркисене аса илЄр. ћЄншЄн ана дапла €т пана? »ккЄмЄш йЄрки те дав сыпаксенченех пудланать. јвтор мЄншЄн дапла т«вать? јчасен шухашне итленЄ хыддан кЄнекери пЄтЄмлетусемпе паллашмалла.

4. ѕЄтЄмлетни. —авва палартулла вулани.

Ч —авва мЄншЄн дапла €т пана? јвтор мЄн палартасш«н пулна? ¬ал хайЄн шухашне мЄнле туй«мпа каласа парать?

Ч —ирЄн шут«рпа савва мЄнлерех вуламалла?

Ч  ашни хал«хан х«йЄн т«ван чЄлхине упрама вЄренмелле. „Єлхе духалсан, ман«да тухсан, хал«х та пЄтет.

5. —.“авань€лсен Ђ“аван чЄлхене ан ман«рї хайлавне итлени, кЄнекери ыйтусене хуравлани.

’айлава ачасем хайсем тЄллЄн вулани.

Ч  у текста илемлЄ хайлав теме пулать-и? ”нта мЄнле те пулин пул«ма, туй«ма санлани пур-и?

 у текст илемлЄ хайлав пулаймасть, унта санарл«х дук.  ун пек хайлавсене ытларах хадат-журналсенче пичетледдЄ. ¬Єсене мЄнле те пулин шухаша дирЄплетес, мЄн динчен те пулин шухашлаттарас тЄллевпе дыраддЄ.

6. ѕЄтЄмлетни.

Ч “«ван чЄлхе халахш«н чи пыс«к пу€нл«х шутланать.

ћЄншЄн дапла калан«?

7-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ј.“рофимован Ђјсатте-асаннесен дырулахЄї хайлавЄ; Єд тетрадЄнчи Єдсем (5 с.);

чаваш тЄррипе илемлетнЄ ал тутрисем; ал шаллисем е Ђ„аваш тЄрриї мультимеди презентацийЄ.

”рок теми: јслах хайлавЄ; унан тытамЄпе чЄлхи.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч тЄрлЄ жанрла хайлавсен хайьевЄрлЄхне курма, вЄсе≠ не уйарса илме малалла вЄрентесси;

Ч аслах хайлавЄсене йышанма, анланма пЄлнине ата≠ лантарасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. ¬Єрентекен чаваш тЄррипе капарлатна ал шаллисемпе ал тутрисен стенчЄпе паллаштарать е Ђ„аваш тЄрриї презентаци катартать.

Ч Ёсир халЄ санана €паласем мЄнлерех? ¬Єсене эсир мЄнле самахсемпе санлана пулаттар? япаласене мЄн капарлатать? акан пек тЄрЄсене эсир тата адта курна?

2. ј.“рофимован Ђјсатте-асаннесен дырулахЄї хайлавЄпе паллашни. ’айлава учитель сасапа вулать е ачасе≠ не хайсем тЄллЄн вулама сЄнет.

Ч ћЄн динчен вуларамар? јвалхи чавашсем мЄнле дырулахпа уса курна? Ђ–уна дырулахЄї тенине мЄнле анланатар?

3.  алава иккЄмЄш хут ачасем сасапа вулани, сутсе €вни.

Ч ѕ ирЄн ман асатте-асаннесем уса курна авалхи дырулйх па€нхи пекех пулна-и? ћЄнпе уйралса тана вал?

’авйр шухашара хайлавра каланипе дирЄплетЄр.

Ч јвалхи дырулах паллисем адта сыхланса юл на тесе шутладдЄ?

Ч ѕалласем укерме пЄлекен астасене мЄнле чЄннЄ?

’алЄ йсчах тесе камсене каладдЄ?

4. ѕЄтЄмлетни.

Ч јвтор хайлава мЄнле тЄллевпе дырна? јна вуласан эсир мЄн дЄнни пЄлтЄр? ( Єнекери ћари€ ¬асильевна пЄтЄмлетЄвне вуладдЄ.) Ч јвалхи дырулах динчен мЄнлерех каласа пана: санарласа е йнлантарса? ’йш-пЄр самахсене €тарласа анлантарнисем пур-и? “упйр.

Ч јваллаха тЄпчени, тахдан пулса иртнине пЄлни кирлех-и? ћЄн тума? ’авар каланине хайлаврипе дирЄплетЄр.

(јваллаха тЄпчени пире халЄ пуррипе, халах ЄмЄрсем хушши упрана мула хаклама вЄрентет. ’алахан чи пысак мулЄ Ч унан чЄлхи, йали-йЄрки, у€вЄсем.) 5. ®д тетрадЄнчи Єдсене пурнадлани.

6.  иле Єд пани.

8-мЄшурок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ѕ.’усанкайан ЂЁпир пулн«, пур, пулатпар!ї савви; ѕ.’усанкай сан укерчЄкЄ.

”рок теми: —аваласа дырна илемлЄ хайлав.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч саваласа дырна илемлЄ хайлавсене тЄрЄс туйса йы≠ шанма, вЄсен хайьевЄрлЄхне туйма-курма вЄрентесси;

Ч саваласа дырна хайлавра камал-туйам мЄнле аталанса пынине санама, давна вулан« чухне палартма вЄрентесси.

”рок йЄрки

1. ’атЄрлену ЄдЄ. ¬Єрентекен ѕ.’усанкайан сан укерчЄкне катаргать, вал кам пулнине, мЄнпе чапа тухнине палартать, унан хайлавЄсене аса илме ыйтать.

2. ѕ.’усанкайан ЂЁпир пулна, пур, пулатпар!ї саввипе паллашни. —авва пЄрремЄш хут вЄрентекен палартулл« вулать.

Ч —авва мЄнле камйлпа итлерЄр?

Ч ¬3л мЄнле туйамсем дуратрЄ?

3. —авва ачасем сасапа вулани, учитель ертсе пынипе ушканпа тишкерни.

Ч —ава мЄн динчен калать? јвтор чавашсем динчен, чаваш чЄлхи динчен дырать теме пулать-и?

Ч ѕоэт этемлЄхе, хал«хсене мЄнпе танлаштарать? “упса вулйр.

Ч Ђяр«нса к«на усмелЄх выран дитЄ вармантаї тенипе автор мЄн каласшан? —акна вал мЄнле камалпа калать?

Ч “аван чаваш халах пурн«дЄ нушалл« пулни динчен с«вад мЄнле калать? “упса вул«р. ћЄнле кам«лпа калать дакна автор?

Ч “аван халаха, таван чЄлхене хисепе хуман чавашсене савад мЄнле хак парать? ћЄнле камалпа? “упса вул«р.

Ч „аваш хал«хЄн м:шашлахЄ динчен поэт мЄн калать?

ћЄнле туйампа?

4. —авва палартуллй вулама хатЄрленни.

—авван кашни пайне мЄнле туйампа вуламаллине, сасса, хусканусене мЄнле улаштармаллине сутсе €ваддЄ.

5. ѕЄтЄмлетни.

Ч јвтор савара мЄн каласш ан пул на? —авван тЄп шухашЄ мЄнле? ¬ал хйш йЄркесенче паларать? ав йЄркесене мЄншЄн икЄ хутчен калана?

6.  иле Єд пани. —&вва палартулла вулама вЄренмелле.

9-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери тупмалли юмахсем (25Ч27 с.); Єд тетрадЄнчи Єдсем (6 с.); укерчЄксен альбомЄнчи Єдсем.

”рок теми: “упмалли юмахсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч тупмалли юмахсен тытамЄ, вЄсен йЄркеленЄвЄ дин≠ чен пЄлнине аса илесси, пу€нлатасси;

Ч тупмалли юмахсен тупсамне анланма вЄрентесси;

Ч тупмалли юмах хайлама вЄрентесси.

”рок йЄрки

1. “упмалли юмахсене итлени, вЄсем тарах икЄ укер≠ чЄке (пЄри тупмалли юмахра каланине туррЄн. тепри валтса каланине шута илсе санлать) тиш керни (йЄкел тата асамат кЄперЄ динчен).

Ч Ёсир хальччен кун пек хайлавсем илтнЄ-и? ¬Єсене мЄнле хайлавсем тенЄччЄ?

Ч “упмалли юмахсенче €пала динчен мЄнле калана?

(“упмалли юмахсенче €паласен тЄп паллисем динчен валтса каладдЄ.)

2. “упмалли юмахсен тупсамне шутлани, тытймне тиш ≠ керни. (”йах тата кунпа дЄр ылмашанни динчен калакан тупмалли юмахсем.) Ч “упмалли юмахсен тупсймЄсем мЄнле? ѕЄрремЄш туп≠ малли юмахра уйахан мЄнле палли динчен валтса калана?

”йах хадан дурла пек? амха пек хадан? ’адан пытанать?

Ч »ккЄмЄш тупмалли юмахра кунпа дЄрЄн хаш пал≠ лисем динчен в«лтса калана? Ўура шупарпа тесе мЄн динчен калана? ћЄншЄн дапла каланй? Єр динчен мЄнле каланй? ћЄншЄн? ћЄншЄн пЄри тепринчен тарать тенЄ?

3. ®д тетрадЄнчи 3-мЄш Єде пурнадлани.

4.  Єнекери ытти тупмалли юмахсене вулани, тупс«мЄсене тупни, €паласен мЄнле паллисем динчен валтса каланисене тишкерни.

Ч “упмалли юмахсене вулар, тупс«мЄсене суйласа илЄр.

 ашнинче €палан мЄнле палли динчен валтса калана?

ѕЄр-икЄ тупмалли юмах тарах укерчЄк т«в«р.

5. ”керчЄксен альбомЄпе Єдлени.

а) ”керчЄксене с«нани, унти €паласем динчен тупмал≠ ли юмахсем хайлани: €паласен тЄп паллисем мЄнле тесе шутлатар? ’аш палли динчен валтса калани меллЄрех?

а) а к €паласем динченех халах хайлана тупмалли юмахсене аса илсе х«йсеннипе танлаштарни.

Ч ћЄнле €паласемпе пул«мсем динчен в«лтса кала≠ ма, тупмалли юмах хайлама меллЄрех?

б) ѕуш« т«ваткала тупмалли юмах хайлас текен €палана с«нлакан укерчЄк туни.

6. ѕЄтЄмлетни.  ашни €палапа пул«м динченех тенЄ пек тупмалли юмах хайлама пулать. яланах €палан тЄп паллисем динчен в«лтса каладдЄ. „ас-часах пЄр €палана тепринпе танлаштараддЄ. „ЄрЄ мар €палана чЄрЄ пек туса та к«тартаддЄ.

10-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери пулмасла халапсем (28Ч30 с.); Єд тетрадЄнчи Єдсем (7Ч8 с.); укерчЄксен альбомЄнчи Єдсем.

”рок теми: ѕулмасла халапсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч пулмасла халапсемпе паллаштарасси, вЄсем авал мЄнле пулса кайнине «нлантарасси;

Ч пулмасла халапсен х«йьевЄрлЄхне с«наттарасси;

Ч дыравд«сем те хал«х с«махл«хЄнчи пекех пулмасла халапсем хайланине «нлантарасси.

”рок йЄрки 1. ЂЌарт-нарт к«вакалї с«вва итлени.

Ч јса илЄр, хальччен дак«н пек хайлавсем итленЄ-и эсир?

Ч  у хайлавра малтанхи уроксенче паллашн« с«в«семпе танлаштарсан мЄнле уйр«мл«х ас«рхар«р?

2. ЂЌ арт^арт к«вакалї хайлава ачасем хайсем тЄллЄн t вулани.

Ч ’алапра санлана Єдсем ч«ннипех пулма пултараддЄ-и?

’«шЄсем пулма пултараймаддЄ тесе шутлатар?

Ч  ун пек хайлавсене пулмасла халапсем теддЄ.

Ўутлар, мЄншЄн дапла каладдЄ?

3. ѕЄтЄмлетни. ѕ у л м а с л а х ал а п - т а к ма к с е м Ч пулмас с«нарсемлЄ с«в«сем. “акмакла пуплешуре юриех пулмасла шутласа к«ларн« пЄр санар тухать, ун думне тепри, унтан тата тепри сып«на-сыпана пырать.

4.  . „уковский Ђ—аван«дї с«ввине итлени.

Ч  у савва вырассен палл« дыравди  орней „уковс≠ кий хайлан«.

Ч ак хайлава пулмасла халап теме пулать-и? ћЄншЄн?

”нта пулма пултарайман мЄнле Єдсем динчен каланисене астуса юлтар?

Ч „ылай чухне дыравд«сем те хал«х самахл«хЄнчи евЄр хайладдЄ.  у с«вва та  орней „уковский пулмасла халап евЄр хайлан«.

5. Ђ—ав«н«дї хайлава ачасем хайсем тЄллЄн вулани, тишкерни.

Ч ’айлавра мЄнле пулма пултарайман Єдсем динчен шутлесе пулн« пек дырса кЁтартн«?

Ч јвтор дак Єдсене мЄнле к«мал-туй«мпа с«нлать?

Ч ѕулмасла халапа эсир мЄнле к«м«лпа вуларЁр?

6. ®д тетрадЄнчи Єдсене пурнадлани.

7. ”керчЄксен альбомЄпе Єдлени.

”керчЄксене с«нани. ”нта мЄн укерни динчен каласа пани. ”нердЄ Єдсене мЄнле кам«л-туй«мпа сЁнлать?

јнлантар«р.

Ч ”нердЄ шплет. —«н«р: укерчЄкре пурин пит-кудЄнче те кул« выл€ть, кудЄсем чеен й«лтЁртатаддЄ.

Ч ”керчЄксене мЄнле €т пама пулать? ѕулмасла халапЄ мЄн динчен пулЄ?

8.  иле Єд пани. ѕулмасла халапсене вуламалла. ’«йсен те дав«н евЄрлЄ пулмасла халап хайлама тар«шмалла. ”кер≠ чЄксен альбомЄнчи пуша тЁваткала халапа с«нлакан укерчЄк укермелле.

11-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери вЄдленмен халап (30Ч 31 с.); пЄр-пЄр вЄдсЄр хайлав (¬.   аню ков Ђјча-п«ча самахлахЄї); Єд тетрадЄнчи Єдсем (10 с.).

”рок теми: ’утлам е вЄдсЄр такмаксем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч хутлам е вЄдсЄр такмаксене аса илтересси, вЄсен х«йьевЄрлЄхне санаттарасси;

Ч вЄдсЄр е хутлам такмаксен кЄске историне пЄлтересси;

Ч ачасенче дакнашкал хайлас к«м«л дуратасси;

Ч ачасен пал«ртулл« вулав х«н«х«вЄсене аталантарасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. јвалхи чавашсем ытларах мЄн Єдлесе пур«нни, хЄрар«мсем, ардынсем мЄн Єдлени динчен.

2. —амах ЄдЄ.

„ЄитЄр, пушат, пурдан, акай, апай.

3. ¬ЄдсЄр халаппа пЄрремЄш хут паллашни (вЄренте≠ кен вулать).

Ч ’альччен дакнашкал халап-такмак илтнЄ-и эсир?

’алапра миден такмакладдЄ? ѕЄри теприн такмакне мЄнле т«сать?

4. ѕЄтЄмлетни. (^кн аш кал хапапсенче такмаклаканЄсем санар думне санар хушса сып«нтарса пыраддЄ. ав«нпа вЄсене сыпанулла савасем теддЄ.

5. ’алапа ачасем вулани, тишкерни.

 Єнекери ыйтусемпе Єдсене пурнадлани.

Ч ћЄнле шутлатар, такмаклакансем камсем? ¬Єсем мЄнле камалпа такмакладдЄ? ’алап вЄдленчЄ-и? јна т«сма пулать-и?

’алапра санар думне санар вЄдЄмсЄр хушса пыма пу≠ лать. аванпа дакнашкал халапсене в Є д с Є р х а л а п с е м те теддЄ. “акмаклакан ачасем дине-динех шутлЄ, кул«шла с«нарсем кЄртсе пыма т«рашаддЄ.

6. ’алапа рольпе вулани.

7. ЂЎаши адта?ї (¬.  анюков. Ђјча-п«ча самахл«хЄї.

79 с.) вЄдсЄр халап итлени, «на т«сма х«тланса п«хни.

8. ®д тетрачЄпе Єдлени.

9.  иле Єд пани. 1)  Єнекери вЄдсЄр халапа пал«ртулл« вулама вЄренмелле. 2) ’«й «сс«н те вЄдсЄр хайлав кал«плама т«р«шмалла.

12-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери сурхури юрри (31Ч32 с.).

”рок теми: …ала юррисем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч ачасене йала юррисем динчен «нлантарасси: вЄсем мЄнле пулса кайна, вЄсене хадан юрлана.

Ч сурхури юррисемпе паллаштарасси; вЄсен тытамне, мЄнле йЄркеленнине санаттарасси.

Ч ачасен вулав пахалахЄсене (тЄрЄслЄхне, палартулахне) аталантарасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу.

Ч  ашни халах мЄн авалтанпах тЄрлЄ у€в ирттерет.

„«вашсен у€вЄсем, йала-йЄркисем ытларах дЄр ЄдЄпе, худал«х ЄдЄсемпе дыханна.

јвалхи чавашсем дут данталака чун-чЄреллЄ пуль тенЄ.

”нран тыра-пула тухадла устЄрччЄ, выльах-чЄрлЄх анадла ЄрчетЄрччЄ тесе ыйтна, €тарла йаласем ирттернЄ. ак йаласене ирттерме чи юрахлисем ачасем шутланн«. јчасем иртгерекен йала-йЄрке дут данталака вЄсен усЄмлЄх хаватне пама пултарать, вЄсен самахЄ, юрри асамларах, дут данталака дын майлй даварма пултарать тесе шутлана.

2. Ђ—урхури юрринеї итлени.

Ч  у юрра ачасем юрладдЄ. ёрара мЄнле у€ва асанаддЄ?  амсене йыхравладдЄ?

3. —урхури у€вЄ динчен вулани, каласа пани.

4. Ђ—урхури юрринеї ачасем вулани.

Ч јчасем камран мЄн ыйтса юрладдЄ? “упса вулар.

5. ёрра палартулла вулама вЄренни, ушкансене уйралса калан и.

а) Ђ—урхури саввисенеї ачасем мЄнле капанине вуласа пЄлни.

а) ѕалартуллй вулама вЄренни.

Ч Ђ—урхури саввисенеї у€всенче каладдЄ терЄмЄр. ”€всенче каш нин к«м«лЄ мЄнлерех? — аввисене те мЄнле камалпа каламалла? ( ун йышши савва хаваслан, саванадл«н кашкара-кашкара каламалла.) б) Ђ—урхури саввисенеї ушкансемпе калани.

6. ѕЄтЄмлетни. —урхури юррисен тЄп шухашЄ Ч хресченсене тул«х пурнад, карта тулли выль«х-чЄрлЄх, сак тулли ача-пача сунни.

13-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери Ђ^аварии юррисемї;

’умма. Ђƒаварни чупниї калавЄ; eg тетрадЄнчи Єдсем (9 с.); укерчЄксен альбомЄнчи Єдсем.

”рок теми: ¬айа юррисем. (ƒаварни.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч даварни юррисемпе паллаштарасси, вЄсен хайьевЄрлЄхне, тытамне санаттарасси;

Ч даварни йали-йЄркипе паллаштарасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. улталакри кашни вахатан хййЄн у€вЄ пур. ¬ахат дуркунне енне кайсан даварни дитет. јчапачашан дЄнЄ саванад килет.

2. Ђƒаварни юррисенеї итлени.

Ч  ашни савви-юррине, сирЄн шутпа, камсем калана?

3. ƒаварни у€вЄн йали-йЄрки динчен вулани (32 с.)

4. ƒаварни юррисене ачасем вулани, тишкерни.

Ч ёрасенче у€ван мЄнле йали-йЄрки динчен калана?

Ч јчасем у€ва мЄнле хутшйнаддЄ? ( Єнекери матери≠ ала вулани.)

5. —авасене палартулла вулама вЄренни.

Ч —авасене мЄнле камйлпа, мЄнле сасйпа вуламалла?

6. ѕЄтЄмлетни. ƒаварни Ч катаччи чупса, икерчЄ дисе саванмалли у€в. ёррисем ку у€ван Ч катаччи динчен, икерчЄ динчен. ’авасла, дЄкленуллЄ такмаксем.

7. ’умма. Ђƒаварни чупниї калавЄпе паллашни, тиш≠ керни.

1)  алава ачасем вулани.

Ч јвтор даварнин хйш самантне санлать?

Ч анталак мЄнле? (јша, хЄвеллЄ.) ¬ал дынсен камалЄпе пЄр килет-и?

Ч  атаччи куракансене мЄнле санлана? ¬Єсен савйнйдне мЄнле сйнарланй? “упса вулйр.

Ч (ƒаварни чупакансене мЄнле санланй? “упса вулйр.

Ч ћЄншЄн Ђлашисем мйнкамйлланнй пек пулса пудЄсене сулла-сулла пыраддЄї тенЄ?

8. ѕЄтЄмлетни.  аласа параканЄ сирЄн шутпа ача-и е дитЄннЄ дын-и? ¬ал у€в динчен мЄнле камалпа каласа парать?

Ч ыравда у€ва, дынсене, данталйка дЄкленуллЄ кймйлпа санарлать. ѕире те, вулакансене, хайпе пЄрле хаваслантарасшан.

9. Eg тетрачЄпе Єдлени.

1 0.  иле Єд пани. 1) ƒаварни юррисене вуламалла.

2) ”керчЄксен альбомЄнчи Єдсене пурн«дламалла.

14-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери пуплешу саввисем;

Ќ.џ тараћ н Ђ„ЄрЄпї савви.

”рок теми: ѕуплешу саввисем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч пуплешуллЄ сава-юрасемпе паллаштарасси. вЄсен тематикипе хайьевЄрлЄхне палартасси, тытамне санаттарасси;

Ч дыравдйсем те пуплешу с«вви-юрри евЄрлЄ хайлав≠ сем дырнине пЄлтересси, вЄсене халйх с«махл«х хайлавЄсене танлаштарса санаттарасси;

Ч ачасене хайсене те пуплешу савви-юрри евЄрлЄ хай≠ лавсем калйплама хавхалантарасси.

”рок йЄрки

1. ’атЄрлену ЄдЄ. јнсат аса илу евЄр вайа-тЄрЄслев (Ђ ам пЄлет?ї) ирттерни. ¬Єрентекен ачасене хал«х самахлахЄн х«ш-пЄр тЄслЄхЄсене (чЄну-йыхрав юрри, пулмасла халап, вайа юрри) итлеттерет. јчасен вЄсен жанрне палартмалла.

2. Ђјдта ка€н, куками?ї пуплешу сйввипе паллаштар≠ ни. (јчасем вЄрентекен вуланине итледдЄ.) Ч  амсем каладдЄ? ћанукЄ мЄн ыйтать?  укамашЄ мЄнле хуравласа пырать?

ѕЄтЄмлету.  у савасене пуплешуллЄ савасем теддЄ. ¬Єсене иккЄн, пЄр-пЄринпе ылмашса каладдЄ. ѕЄри Ч ыйтаканни, тепри Ч хуравлаканни. »ккЄмЄшЄ, ыйтусене хавартган хуравлама тар«шса, тЄрлЄ с«нар шутласа каларать.

3. Ђѕук-пук, пукане, пукане!ї савва вулани. ћалтан ачасем хайсем тЄллЄн вуладдЄ, унтан пЄрле вуласа тиш ≠ кереддЄ.

Ч  амсем пуплешеддЄ? —«н«р, каладу мЄнле йЄркеленсе аталанать, сЄва епле сып«нса пырать? ћалтан мЄн динчен, унтан вара мЄн динчен ыйтаддЄ? џйт«вЄсемпе хуравЄсем татакл«-и е вЄсене сып«нтарса пын«-и?

ѕЄтЄмлету.  унашкал с«в«сем сыпанулл« юра мелЄпе йЄркеленеддЄ. —«нар думне с«нар хуш «нса пырать.

¬Єсемпе чи кЄдЄн дулхисене йапатна чухне уса кураддЄ, аслйраххисем хайсем те калададдЄ: е пук-пуканепе, е шйлтйр-шйлтйр урапапа, е тата кушак туспа.

4. —авва рольпе вуласа выл€ни.

5. Ќ.џтараййн Ђ„ЄрЄпї сйввипе паллаштарни. (ѕуплешу саввисене дыравдйсем те хайланине калан и.)

а) —авва итлени.

Ч —авара мен динчен калана? ыравдй чЄрЄп динчен мЄнле камалпа калать?

а) —йвва сасапа вуласа тишкерни.

Ч  у сйвва пуплешу сйвви евЄрлЄ теме пулать-и? јнлантарар.

Ч  амсем пупледдЄ? ћЄн динчен? ѕЄри тепринчен мЄн ыйтса пЄлет?

Ч а к сйвва сыпйнуллй сйвй теме пулать-и? џйтйвЄсемпе хуравЄсене пЄр-пЄринпе дыхйнтарса пынй-и?

б) —йвва рольпе вуласа выл€ни.

в)  Єнекери укерчЄке сйнаса ачасене хййсене укерчЄк тутарни.

6. ѕЄтЄмлетни.

15-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери Ђ Єт-кЄтеслеї сйвй;

пЄр-икЄ ача-пйча вйййи (¬.  анюков Ђјча-пйча сймахлйхЄї

143Ч151 с.); укерчЄксен альбомЄнчи Єдсем.

”рок теми: „йвашсен ача-пйча вйййисем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч чйвашсен ача-пйча вйййисемпе паллаш тарасси, хййсем пЄлекен вйййсене аса илтересси, ачасем мЄнле в ыл €нине ей наттарасс и;

Ч шутлав сйввисене аса илесси, ачасене хййсене те шутлав сйввисем йслама хавхалантарасси.

”рок йЄрки I. ”мЄнхи каладу.

Ч Ёсир выл€ма юрататйр-и? „ас-часах выл€тйр-и?

ћЄнле вйййсем выл€тйр?

јча-пйча вйййисем сЄм авал Єдпе дыхйннй кулленхи ййласенчен пудланса кайнй. јвалхи этем дут данталйк вййЄсемпе кЄреш м е тесе, Єде-хЄле дймйллатма тесе, тЄрлЄрен йрймлй ййласем шухйшласа кйларнй. јсамлй самахсем каласа, кЄвЄлесе, ташласа тЄрлЄ хускану туса йаласем ирттернЄ.  а€рах нумай йала п«рахада тухна, ваййисем вара юлна. ¬йхйт иртнЄдемЄн кивЄ вайасем улшанса манада тухса пынй, дЄннисем дурална. апах та чаваш ачисен кашни ваййи хресчсн пурнадЄпе, унан кулленхи йали-йЄркипе дыханий.

2. Ђ Єт-кЄтеслеї вайапа паллашни.

а) ¬йййа ачасем хайсем тЄллЄн вуладдЄ.

а)  Єтес улаштарма хушмалли такмака пйхмасйр ка≠ лама вЄренни.

б) ’ййсем пЄлекен вйййсене аса илни.

3. ¬.  анюкован Ђјча-пйча сймахлйхЄї кЄнекинчи пЄрикЄ вайапа паллашни.

4. ¬айа умЄн калакан шутлав саввисене аса илни.

Ч ’алах ваййисем дирЄп йЄркеллЄ. “ЄрЄслЄх тытса пымалли мелеем те пулна. ѕЄри Ч шапа €ни. Ўапа €малли мелЄсем те тЄрлЄ. Ёсир мЄнлисене пЄлетЄр? (”кда парахмалла, шарпак е улам пЄрчи туртмапла, ту€ ыватмалла т.ыт.) Ч „и анла саралнй мел Ч сава-самах каласа шапа €расси. ¬Єсене шйпа е шутлав саввисем теддЄ.

Ч 1-мЄш класра эсир мЄнле шапа-шутлав саввисемпе паллашначчЄ? ’авар пЄлнисене аса илЄр.

5. јчасене кймала кайнй ваййа выл€са катартни.

6. ѕЄтЄмлетни.

7.  иле Єд пани. ”керчЄксен альбомЄнчи Єдсене пурн«дламалла.

16-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери Ђјсамат кЄперЄї ха≠ лап; Єд тетрадЄнчи Єдсем (10Ч11 с.); укерчЄксен апьбомЄнчи Єдсем.

”рок теми: ”лйп халапЄсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч улап халапЄсем таван халахан аваллйхЄ динчен ыт≠ ларах пЄлме пулЁшнине кйтартасси;

Ч халап жанрЄпе малалла паллаштарасси; хальччен паллашна улап халапЄсене аса илесси;

Ч халап чЄлхин хайьевЄрлЄхне санаттарасси;

Ч т«ван халйха хисеплеме хйнахтарасси.

”рок йЄрки

1. ’атЄрлену ЄдЄ. Ђ”лйпсемї халапа (38Ч39 с.) учитель каласа панине итлени.

Ч јса илтЄр-и, ”л«псем камсем вЄсем? ѕЄрремЄш класра улапсем динчен мЄн вуласа пЄлнЄччЄ?

2. ”лапсен укерчЄкне самахпа кал«плани.

Ч ”лапсем мЄнлескерсем вЄсем: кулепипе, сйн-сапачЄпе, камалЄпе? —анласа парар.

3. Ђјсамат кЄперЄї халапа итлени.

Ч ’алап кам динчен?

Ч ”лап-паттйр мЄн Єдлесе пураннй?

4. ’алапа пай«н-пай«н вуласа тишкерни.

Ч ”лапан пурнадЄ мЄнле пулна?

Ч ”нан пурнадЄ лапка, тул«х пулнине халапра мЄнле катартна? (јвал €паласен шутне пурне динче те, патак дине карт-йЄр туртса та палйртна.) Ч ѕЄррехинче ”лап мЄнле инкеке лекнЄ? ав инкеке халапра мЄнле санлана? “упса вулар. Ёсир дав йЄркесене мЄнле туйампа вуларар? (“имукпа ¬ерук хййсен туйамЄсене мЄнле палартнипе паллашаддЄ.) Ч ”лйпа кам мЄнле пулашать?

Ч »нкек нума€ тасйлнине, выльйхсене дЄласси те час пулманнине халапра мЄнле палйртна?

5. ’алапри санарсене санлани.

Ч ’алапра ”лапа тата камсене асйний? ¬Єсем Ч ха≠ лапри санарсем.

Ч “Єп санарЄ хашЄ? ”лапа (унйн хаватне) санлакан вырансене тупса вулар. ’атланашЄсене кура ун динчен мЄн калана пулаттар?

Ч јсамат тимЄрдЄ динчен халапра мЄн калана? “упса вул«р. Ёсир «на мЄнле санлана пулаттар?

Ч ”л«п ам«шЄ динчен мЄн вулар«р?

6. ѕЄтЄмлетни.

Ч ’алап €чЄ мЄнле? јна мЄншЄн дапла €т пан«-ши?

јсамат кЄперЄ мЄн в«л? (јсамл« кЄпер. ¬«л Ч инкекрен дал«нмалли дул.) Ч ’алапра с«нлана Єдсем «дта пулса иртнЄ тенЄ? Ёсир хальччен ку выр«нсем динчен илтнЄ-и?

Ч јрамади т«вЄсем кант«рта вырнадн«. ѕирЄн м«н асаттесем ¬«там јт«л дине дав т«рахсенчен кудса килнЄ.

„авашсем Ч ”л«п й«хЄнчен.

7. ”керчЄксен альбомЄнчи Єдсене туни. ”рокра укер≠ чЄксене санаддЄ, тишкереддЄ, хайсен камал-туйамне па≠ лартаддЄ.

—йрласа илемлетесси киле пана Єд пулма пултарать.

8. ≈д тетрадЄнчи Єдсене туни. (ѕЄрисене урокра, теприсене килте пурн«длама сЄнме пулать.) 17-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери Ђдатк«н упа дурисемї юмах; Єд тетрадЄнчи Єдсем (14 с.).

”рок теми: „Єр чунсем динчен калакан юмахсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч юмах жанрЄ динчен пЄлнине аса илсе дирЄплетесси;

Ч юмахсем тЄрлЄрен пулнине пЄлтересси, чЄр чунсем динчен калакан юмахсемпе паллаштарасси, унти санар≠ сене санаттарасси;

Ч юмах чЄлхине санаттарасси, ун илемЄпе киленме ханахтарасси;

Ч хайлаври Єдсен аталанавне санама, хайлав пайЄсе≠ не палартма вЄрентесси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. ћалтан ачасем пЄрремЄш класра вулан« юмахсене аса иледдЄ. ”нтан Ђ’ашЄ мЄнле юмахранї

вЄйа выл€на май унти санарсене аса иледдЄ.

2. Ђдаткан упа дурисемї юмаха пЄтЄмЄшле итлени.

Ч  у Ч венгр халах юмахЄ. ёмах мЄн-мЄн динчен?

”нта мЄнле чЄр чунсене ас«нна?

Ч  унта тЄп санарсем Ч чЄр чунсем. дакан пек юмах≠ сене чЄр чунсем динчен калакан юмахсем теддЄ. „Єр чун≠ сем юмахра дынсем пек калададдЄ, хатланаддЄ.

3. ёмаха ачасем пайан-пай«н вулани, ушканпа тишкерни.

Ч —«нар: юмах миде пайран т«рать?

Ч ”па дурисем адта тухса кайн«? јм«шЄ вЄсене мЄн сунса «сатать?

Ч ¬Єсем, выдса дитнЄскерсем, мЄн тупна? —ыр тупни вЄсене мЄнле нушана кЄртсе укерет?

Ч “илЄ сыра мЄнлерех пайлать?

Ч ёмах мЄнле вЄдленет?

4. ёмахри санарсене тишкерни.

Ч “Єп санарсем хашЄсем? ёмахра вЄсене мЄнле хак пана? “упса вулар. ”па дурисем мЄншЄн сыр татйкне ниепле те пайлаймаддЄ? “илЄ сыр пайлана чухне вЄсем хййсене мЄнле тытаддЄ? ¬Єсем мЄн пирки шар кураддЄ?

Ч ёмахра тилле мЄнле тенЄ? “упса вулар. ¬ал сыр татакне пайлана чухне хайне мЄнле тытать? ”па дурисемпе мЄнлерех каладать?

5. ѕЄтЄмлетни.

Ч ёмах €тне Ђаткан упа дурисемї тенЄ. ¬Єсем чаннипех те дйткйн-ши?

Ч ёмах мЄн динчен? ”нан тЄп шухашЄ мЄнле?

6. —анарсене самах вЄддЄн калаплани.

7. ®д тетрадЄнчи 1Ч4-мЄш Єдсене пурнадлани.

8.  иле Єд пани. ®д тетрадЄнчи 5, 6-мЄш Єдсене тумалла.

18-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ЂЎиклЄ шйшиї юмах;

укерчЄксен альбомЄнчи Єдсем.

”рок теми: „Єр чунсем динчен калакан автор ю махЄсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч дыравдйсем те чЄр чунсем динчен калакан юмахсе≠ не хайланине знлантарасси, давнашкал юмах тЄслЄхне тиш кересси;

Ч юмахри санарсене палартма, вЄсене хатланйшЄсене кура пахалама вЄрентесси;

Ч хайлав чЄлхине ейнама, ейнарлйх хатЄрЄсене тупма вЄрентесси.

”рок йЄрки

1. ’атЄрлену ЄдЄ. ¬Єрентекен дыравдйсем тЄрлЄ юмах хайлани динчен аейнать. јчасем хййсем хйш дыравдйн мЄнле юмахне астуса юлнине ыйтса пЄлет. ”нтан туп≠ малли юмах тупеймне тупма сЄнет.

2. ЂЎиклЄ шйшиї юмаха пЄтЄмЄшле итлени. ¬Єренте≠ кен вуласа парать.

Ч ёмахра кам е мЄн динчен каланй?  у мЄнле юмах?

ёмаха итленЄдемЄн сирЄн кймйл мЄнле улшйнса пычЄ?

3. јчасем юмаха пайан-пайан вулани, ушканпа тишкерни.

Ч ёмахан пЄрремЄш пайЄнче мЄн динчен калана? „ах чЄпписем шашие мЄнле йышанна? “упса вулар. ЎашийЄ вЄсене мЄнле курентернЄ?

Ч ёмахра Ўаши чЄпЄ ури дине мЄнлерех пусна тата пусасшан тенЄ? “упса вулар. јвтор дак самахсемпе мЄнле тамашана катартать?

Ч ћЄнле шутлатар: Ўаши јраслан ури дине юриех е асйрхамасар пусна? ’авар каланине юмахри йЄрксссмпе дирЄплетЄр.

Ч ёмахан иккЄмЄш пайЄнче мЄн динчен калана?

Ўаши мЄншЄн ка€лла тавранать? ¬ал јраслан урине хытах ыраттарна-ши? ёмах мЄнле вЄдленЄт?

4. ёмахри санарсене тишкерни.

Ч ёмахри санарсене асанса тухар. ’ашЄ тЄп санар?

Ч Ўаши мЄнлескер? ”нан камалЄ хаш самантра ыт≠ ларах паларать? ¬«л „ЄпЄпе мЄнлерех каладать? јна мЄнле чЄнет? “упса вулар. јрасланпа епле каладать, ана мЄнле чЄнет? ћЄншЄн? ёмахри асанна вырансене мЄнле туйам па вуларар?

5. ёмахри санарсене самахпа каласа калаплани.

Ч ”нердЄ пулна пулсан эсир Ўашипе јраслана мЄнле≠ рех укернЄ пулаттар, каласа парар.

6. ”керчЄксен альбомЄнчи Єдсене пурнадлани.

7. ѕЄтЄмлетни.

Ч —ыравда ё маха ЂЎиклЄ шашиї €т пана. ћЄншЄн-ши?

8.  иле Єд пани. ЂЎиклЄ шашиї юмах содержанине каласа пама хатЄрленмелле.

19-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери Ђ инеми, манукЄ тата чйпар чйхї юмах; Єд тетрадЄнчи Єдсем (12Ч 13 с.).

”рок теми: …ала юмахЄсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч йала юмахЄсемпе паллаштарасси, вЄсен хайьевЄрлЄхне санаттарасси;

Ч €паласемпе пуламсене танлаштарса санарласа санламалли мелсене с«наттарасси;

Ч тусл«хпа т«ванлах туйамЄсене аталантарасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. ”читель юмахсене тЄрлЄ ушк«нсене уй«рни динчен пЄтЄмЄшле каласа парать.

2. Ђ инеми, мйнукЄ тата ч«пар ч«хї юмаха итлени.

(¬Єрентекен вуласа-каласа парать.) Ч ёмахра кам тата мЄн динчен калана?  унта санла≠ нине кулленхи Єдсем тени тЄрЄсех-ши? ¬Єсем динчен мЄнле каласа пана?

Ч  у юмахра кулленхи Єдсем динчен юптарса, шутлесе каласа пана.  у юмах Ч йала юмахЄ.

3. јчасем юмаха пай«н-пай«н вуласа ушканпа тишкерни.

Ч  инеми, манукЄ тата ч«пар ч«х мЄнле пур«нн«?

¬Єсем тусла пуранни динчен мЄнле калана?

Ч ѕЄррехинче вЄсем адта ка€ддЄ?

Ч ¬Єсемпе мЄнле п«т«рмах пулса иртет?

4. ёмахан пуплев уйр«млахЄсене, €паласемпе пул«мсене санламалли мелсене санани.

Ч Ў ы ва к ай н а чухне каш ни витри м Єн ле сас« к«ларна, шывЄ мЄнлерех сасапа тумлана?

Ч Ўывран тавранна чухне вара мЄн пулна?

Ч ћЄншЄн кашни витрипе кЄвенти тЄрлЄрен сас« к«лараддЄ, шывЄ те тЄрлЄ сас«па тумлать?

Ч  ашни санар епле утнипе укнине мЄнле с«махсемпе дырса к«тартн«?

ѕЄтЄмлету.  ашни €пали худине кура тЄрлЄ.  ашни €палин сассине тЄрлЄрен евЄрлесе катартна. ”тса пырать Ч ййпартатса пырать Ч вЄтЄртетсе пырать; й«ванса кайрЄ Ч тирЄнчЄ Ч лаплатрЄ.  усем Ч дыв«х пЄлтерЄшлЄ с«махсем. ¬Єсем кашни с«нар пЄр Єдех тЄрлЄрен тунине витЄмлЄрех, с«нарларах к«тартма пул«шаддЄ.

5. –ольпе вулани. ћалтан х«ш роле мЄнле сас«па вулаћсшлине сутсе €вмалла.

6.  Єнекери укерчЄксене с«наса с«нарсене с«нлани.

7.  иле Єд пани. ёмаха тепЄр хут вуласа Єд тетрадЄн≠ чи Єдсене пурн«дламалла.

20-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ј. “олстой«н Ђѕуртаї

юмахЄ (69Ч70 с.); eg тетрадЄнчи Єдсем (18 с.); укерчЄксен альбомЄнчи Єдсем; ј. “олстой сан укерчЄкЄ.

”рок теми: јвтор дырн« й«ла юмахЄ.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч …«ла юмахЄсемпе малалла паллаштарасси, вЄсене «нланса йышанма вЄрентесси, с«наса тишкересси;

Ч дыравд«сем те йала юмахЄсем хайланине к«тартасси;

Ч илемлЄ хайлаври с«нарл«х мелЄсене санаттарасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. ¬Єрентекен ј.“олстой сан укерчЄкне к«тартать, вал выр«ссен палл« дыравди пулнине. ача≠ сем валли чылай калав, юмах дырнине пЄлтерет. ( Єске презентаци хатЄрлеме пулать.)

2. ј.“олстойан Ђѕуртаї юмахне итлени. (¬Єрентекен вулать.) Ч  у юмах малтанхи уроксенче паллашн« хаш юмах евЄрлЄ?  у юмахра кулленхи Єдсем динчен мЄнле юптарса калан«: шутлесе е питлесе?

3. ёмаха ачасем х«йсем тЄллЄн вулан« хыдд«н тишкерни.

Ч ёмах мЄнле пудланать?

Ч ѕурт« вутта кайсан мЄн х«тланать?

Ч јна дамр«к хур«нш«н мЄн тав«рать?

Ч ёмах мЄнпе вЄдленет?

4. ёмахри с«нарсене пал«ртни, тишкерни. (“ишкерЄве кЄнекери ыйтусем т«р«х йЄркелеме пулать.)

5. ”керчЄксен альбомЄнчи Єдсене пурн«длани.

Ч ”керчЄкре юмахри х«ш саманта с«нлан«? Ёсир ун динчен мЄнле к«м«л-туй«мпа итлерЄр, вулар«р? ”керчЄк≠ ре кам-кам с«нарланн«? Ёсир х«в«р унердЄ пулн« пулсан кашнинех мЄнлерех укернЄ пул«тт«р: укерчЄкри пекех е ур«хларах?  аласа пар«р.

Ч —аврашкасенче мЄн-мЄн укернЄ? ¬Єсем мЄнле с«нарсем? “«ваткалсене мЄн-мЄн укермелле? (”керессе тата с«рласса киле Єд пама пулать.)

6. ёмаха рольпе вулани.

ћалтан х«ш с«нарЄ мЄнлерех пулнине аса иледдЄ, кашнин с«махЄсене мЄнлерех вуламаллине cfrce €ваддЄ.

7. ѕЄтЄмлетни.

Ч  у юмах мЄн динчен?

8.  иле Єд пани. ёмаха харпар хай тЄллЄн вуласа Єд тетрадЄнчи Єдсене пурнйдламалла, укерчЄксен альбомЄ≠ нчи укерчЄке сйрламалла.

2 1-мЄш урок ”рокра кирлс хатЄрсем: кЄнекери Ђ—ара аистї асамлй юмах; Єд тетрадЄнчи Єдсем (16 с.); укерчЄксен альбомЄн≠ чи Єдсем.

”рок теми: јсамла юмах.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч асамла юмахпа паллаштарасси, ана анланса йышйнма вЄрентесси;

Ч асамла юмах жанрЄн хййьевЄрлЄхне палйртасси;

Ч хайлаван тЄп шухашне анланма, палартма малалла вЄрентсе пырасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. ”н выранне чйваш халйх юмахЄсенче тЄл пулакан €тарла куртЄм динчен каласа пама пулать.

¬ал ачасене асамлй юмахри сйнарсемпе пулймсене аса хывмашкйн хатЄрлеме пулашЄ. “ЄслЄхрен: ЂитмЄл те дичЄ тинЄс леш енче пур пЄр утрав. ав утрав динче пур пЄр ылтйн пурт. ав пуртре пуранать пЄр старик: пичЄ пйхйр, сухалЄ чике таршшЄ, майахЄ мак таршшЄ, чЄлхи Ч чЄр кЄмЄл. ав старик €рса парать пире юмахсем. Ћарар, итлЄр дав юмахсенеї (¬.  анюков Ђјча-пйча самахлйхЄї).

2. Ђ—ара аистї юмаха ачасене пЄрремЄш хут вуласа пани.

Ч ёмахра кам -кам динчен калана? јсанса тухма тарашар.  ам вал студент? ёмахра вал мЄн €тлй? ”нан €чЄ мЄншЄн эпир ханахман €т?

ѕЄтЄмлету.  у китай халах юмахЄ.  ашни халах хайЄн юмах-халапЄсенче хайЄн йали-йЄркине санлать. ячЄсене те хайсенни пекех парать.

3. ёмаха ачасем пайан-пайан вуласа ушканпа тишкерни.

Ч ћи €тлй студента хЄрхенсе чайнйй худи мЄн тйвать?

ћи худана мЄнлерех тав тйвать? ¬ал мЄн динчен асйрхаттарать? “упса вулар. „айнай худи мЄн пирки самахне тытайман? “упса вулар. јист Єд дыннисем умЄнче мЄнле ташлана? ѕудлах умЄнче вара? “упса вулар. ћЄнле шут≠ латар: мЄншЄн? ёмах мЄнпе вЄдленет? ћи мЄншЄн нимЄн чЄнмесЄр аиста илсе тухса ка€ть?

4. ёмаха ачасем хайсем тЄллЄн вулани. унан жанрне палартни.

Ч ёмахра мЄнле асамла Єдсем пулса иртеддЄ? ћЄнле асамла €паласем динчен асанна? ¬Єсем тЄп санара мЄнле пулашаддЄ?

ѕЄтЄмлету. ёмахра асамла Єдсем пулса иртеддЄ пул≠ сан, асамла €паласемпе уса кураддЄ пулсан ана асамла юмах теддЄ. Ђ—ара аистї Ч асамла юмах.

5. ®д тетрадЄнчи 1Ч3-мЄш Єдсене туни.

6. ”керчЄксен альбомЄпе Єдлени. (јчасем укерчЄке санаддЄ, юмахри хаш саманта санланине аса иледдЄ, хайсем дав самант динчен мЄнле камалпа итленине палартаддЄ, пуша таваткала мЄн укермеллине сутсе €ваддЄ.)

7.  иле Єд пани. Ђ—ара аистї юмаха харпар хай тЄллЄн вуласа Єд тетрадЄнчи 4Ч5 Єдсене пурнадламалла, укерчЄк≠ сен альбомЄнчи укерчЄке сарйсемпе илемлетмелле, асамла €паласене укермелле.

22-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери Ђ”хмах »ванї юмах.

”рок теми: јсамла юмах паллисем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч асамла юмах паллисемпе паллаштарасси;

Ч хайлава тимлЄ вулама, мЄн вуланине асра хаварма, содержанине каласа пама ханахтарасси;

Ч сапайлахпа сапарлах туйамЄсене аталантарасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. ёмахсен хайне майла паллисем пур.

—амахран, унта пулма пултарайман Єдсем динчен каласа катартаддЄ. ’алЄ Ђ”хмах »ванї юмаха вуласа тухар. (”чи≠ тель вулама пудлать, кайран ачасем вуладдЄ.)

2. —одержанипе Єдлени. (“имлЄ вулавда-и эпир?) Ч  арчакпа старикЄн миде ывйл пулна? (¬иддЄ.) Ч ѕЄррехинче вЄсем адта кайма тухаддЄ? (ѕЄр пу€н патне Єдлеме.) Ч ул динче мЄн кураддЄ? (¬арам ту€. ”н тавра пыл хурчЄсем вЄдеддЄ.) Ч  яткясемпе мЄнле каладу пулса иртет? (¬Єсем йава туса пама ыйтаддЄ. “авансем пирЄн вахат дук теддЄ.) Ч ѕу€н патЄнче дамраксем мЄн тума кЄрЄшеддЄ? (урт тума).

Ч »ван мЄн тума кЄрЄшет? (Ћаша пахма, тислЄк тасатма.) Ч —урта »вана мЄнсем туса параддЄ? (ѕыл хурчЄсем.) Ч ћЄнсем аван дапса параддЄ? ( аткасем.)

3.  Єнекери ыйтусемпе Єдлени.

4. ѕЄтЄмлетни. ы нсем мЄн ЄмЄртен ырри усаллине дЄнтерессе шанса пуранна. ѕурнядра тЄрЄслЄх дЄнтерессе ЄненнЄ. јсамла юмахсенче ырри усаллине дЄнтерет, €пяххи юмах вЄдЄнче хур курать. акя пурнядри йывярляхсене дЄнтерсе пыма хавхалантарать. Ёпир ун пек юмахсене юрататпар. ’алЄ вуласа тухна юмахра та »вана ухмах тесе хисепе хумаддЄ, ана хур катартма тарашаддЄ. јнчах юлашкинчен »ванан пурнадЄ анса ка€ть. Ёпир уншан чунтан саванатпар.

Ч ёмахсенче час-часах ухмах »вана асйрхатпар. јслй пиччЄшЄсем сЄмсЄр, кЄдЄннине хЄсЄрлеме пахаддЄ.  у вара к«малЄпе ыра, чунЄпе таса. џра чун-чЄреллЄ дыншан лаййх пурнад пуласса юмахдясем питЄ шанна. ѕирЄн те шанас килет.

Ч јсархарар-и: юмахсенче Ђтетї сямахпа дине-динех уса кураддЄ.  у самахпа юмахдя хяй каласа катартакан Єдсене такамран илтнине палартать. ^апла майпа Єдсем пулмасан та пултарнине, вЄсене Єненмесен те юранине чухлатпар. ѕЄр сямахпа каласан, юмах вал юмах.

Ч „ас-часах юмахсем пЄр карчакпа старик пуранни динчен каланипе пудланаддЄ.  у юмах дапла вЄдленет:

Ђ”н утарЄнче эпЄ те пултам. ѕыл дие-дие савянтямї. џтти юмахсем дапларах вЄдленеддЄ: Ђапла улталаня чухян “имуш пу€нсенеї; Ђ^авянтан вара тарди пуйса кайня, худи пЄтнЄ тетї; Ђёмах юплЄ, аври кукярї; Ђ„ян сямахран вяйли ним те дукї т.ыт.те.

5.  иле Єд пани. ёмах содержанине туллин каласа пама хатЄрленмелле.

23-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери Ќ.  арай«н Ђырлана кайсанї с«в«лла юмахЄ; Єд тетрадЄнчи Єдсем (17 с.);

укерчЄксен альбомЄнчи Єдсем; Ќ.  арай сан укерчЄкЄ.

”рок теми: —аваласа дырна юмахсем. јвтор юмахЄ.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч Ќ.  арай дыравд«па, унан Ђырлана кайсанї хайлавЄпе паллаштарасси;

Ч юмах жанрЄпе дырна автор хайлавЄсене с«насси, вЄсен х«йне евЄрлЄх уйр«мл«хЄсене пал«ртасси;

Ч хайлаври с«нарл«х мелЄсене тупса с«насси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. ѕЄрремЄш класрах илемлЄ хайлавсене икЄ мелпе дырма май пулнине асанначчЄ: прозапа тата с«в«ласа. Ёпир малтанхи уроксенче мЄнле мелпе хайлан« юмахсемпе паллашр«м«р? ѕа€н вара саваласа дырна юмах вул«п«р.

 у юмаха Ќ.  арай хайлан«. (¬Єрентекен ун сан укерчЄкне к«тартать, дыравд« динчен кЄскен каласа парать.)

2. Ќ.  арайан Ђырлана кайсанї хайлавне итлени. ’ай≠ лава юмах терЄмЄр.  ал«р: кунта дырса к«тартн« Єдсем ш«пах дакан пек пулма пултарн«-и?

3. ёмаха пай«н-пай«н вулани, тишкерни.

Ч —ант«р удланк«ра мЄншЄн мак«рать? ¬«л хыт« х«ранине мЄнле пал«ртн«? “упса вул«р.

Ч —ант«ра кам пул«шать? ћЄнле? …Єркипе каласа пар«р.

Ч ёмах мЄнпе вЄдленет?

4. —«нарсене пал«ртса тишкерни.

Ч ёмахри тЄп с«нарсене кал«р.

Ч —ант«р мидесенчи ача? ¬«л мЄнлерехскер? ак« хай≠ лаври х«ш йЄркесенчен кур«нать? „ылай чухне тилле юмахсенче мЄнлерех к«тартаддЄ?  у юмахра тилЄ мЄнле≠ рех? акн а хайлаври х«ш йЄркесем дирЄплетеддЄ? јвтор юмахри Єдсем динчен мЄнле к«м«лпа каласа парать?

5. ёмахри х«ш-пЄр выр«нсене рольпе вулани.

Ч ёмахра тилЄ с«махЄсене туп«р. “илЄ ачапа мЄнле к«м«лпа, мЄнле сас«па каладать? ”н с«махЄсене пал«ртулл« вул«р.

6. ”керчЄксем т«р«х юмаха пайсене уй«рни, юмахри Єдсене йЄркипе аса илсе калани.

7. ”керчЄксен альбомЄпе Єдлени.

јчасем юмахри Єдсем динчен автор мЄнле камалтуйампа каланине, хайсем мЄнле камал-туйампа итлен и -вул ан и н е палартаддЄ. ” керчЄксене санаддЄ, унта юмахан хаш сыпакне санланине, хашне сиктерсе хаварнине, юмаха асра тытса пуша выранта хаш саманта сйнлакан укерчЄк пулмаллине сутсе €ваддЄ. ”кересси, сарлас≠ си киле пана Єд пулма пултарать.

8. ѕЄтЄмлетни.

Ч ёмахра мЄн динчен калана?

9.  иле Єд пани. ёмаха вуламалла. ®д тетрадЄнчи Єдсене пурнадламалла. ®дсене мЄнле пурнадламаллине сутсе €вмалла, словарь ЄдЄ ирттермелле.

24-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ¬.ямашан Ђ Єр ирЄї

савви; ћ.“рубинан Ђ Єр дитрЄї калавЄ; Єд тетрадЄнчи Єдсем (19 с.).

”рок теми: ’айлав теми, тЄп шухашЄ. —авалла тата прозалла хайлавсенчи санарлах мелЄсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч савалла тата прозалла илемлЄ хайлавсен хайьевЄрлЄхне санасси;

Ч илемлЄ хайлаван теми, тЄп шухашЄ анлавсене йнлантарасси;

Ч савалла тата прозалла хайлавсенчи санарлах мелЄ≠ сене санасси, танлаштарасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. џлтан кЄркуннене санлакан пЄрпЄр укерчЄке санаттарни, каладу йЄркелени, пЄчЄк ка≠ лав калаплаттарни.

2. ¬.ямашан Ђ Єр ирЄї с8ввине итлени.

Ч —авй мЄнле туйймсем дуратрЄ?

Ч —авара кЄрхи дут данталйкйн хаш тапхйрне с8нлан8?

3. —авва ачасем вулани, ушканпа тишкерни.

Ч —авара кЄр пудламашне мЄнле санлана? ћЄншЄн пу€н, дутй тенЄ? (ѕу€н, дута Ч эпитетсем.  у вйл Ч пуламсене илемлЄ сйнламалли €тарл« мел.) Ч —авара ур«х эпитетсем пур-и? “упса вул«р.

Ч  Єр пудламашЄн мЄнле паллисене асанна?  ашни паллине мЄнле санлана?

4. ’айлава хайсем тЄллЄн вулани, унан темине. тЄп шухашне палартни.

Ч —авва мЄнле €т пана?  унта самах мЄн динчен пы≠ рать? јвтор кЄркуннен хаш тапхарне санлана? јпла пул≠ сан с«ва €чЄ выранла-и?

ѕЄтЄмлету. ( Єнекен 73 с.) 5. ®д тетрадЄнчи Єдсене пурнадлани.

6. ћ.“рубинан Ђ Єр ирЄї калавне ачасем хайсем тЄллЄн вулани.

Ч  алава мЄн динчен дырна?  Єрхи Єдсем динчен йЄркипе дырса кайна е кЄрхи сансене укерсе санласа пана?

Ч  у мЄнле хайлав: санлав, калав е уйлав?

7.  алава пайан-пайан вуласа тишкерни.

Ч  алавйн кашни пайЄнче мЄн динчен калана?

8.  алаври санарлах мелЄсене санани. ”нта кЄркуннен мЄнле паллисене катартна? ¬Єсене мЄнле санлана?  Єрхи дулдасене мЄнпе танлаштарна? “упса вулар.

ѕЄтЄмлету. »лемлЄ хайлавсенче час-часах пЄр-пЄр €па≠ лана е пулама тепринпе танлаштррса санладдЄ.  у меле танлаштару теддЄ.

9.  иле Єд пани. Ђ Єр дитрЄї калаван пЄр пайЄн со≠ держанине каласа пама хатЄрленмелле.

25-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери Ќ.—ладкован Ђџлтан думйрї тата √. ’арлампьеван ЂЁсир пакша курна-и?ї калавЄсем; Єд тетрадЄнчи Єдсем (20Ч22 с.); укерчЄксен аль≠ бомЄнчи Єдсем.

”рок теми: џлтйн кЄркунне.  алулла тата санлавла калавсем. —йваласа дырна калавсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч калулла тата санлавла калавсене танлаштарса санасси;

Ч дут данталйк пуламне санлакан мелсене санасси;

Ч прозйпа дырна илемлЄ хайлавсем те савйласа дырни евЄр кЄвЄленме пултарнине асархасси;

Ч хайлаври с«нарлйх мелЄсене санасси.

”рок йЄрки

1. ’атЄрлену ЄдЄ.

”мЄнхи каладура ылтан кЄркуннехи варман укерчЄкне сананипе, кЄрхи варман мЄнле улшйннине кйтартнипе дыхйнтарма пулать.

2. Ќ.—ладкован Ђџлтан думйрї калавне итлени.

Ч  алава санлав теме пулать-и?  унта мЄнле пулйма санлана?  у хадан пулать? ’айлав €чЄ Ђџлтан думарї.

—амах чаннипех те ылтан думйр динчен-ши?

3.  алава ачасем видЄ па€ уййрса вулани, тишкерни.

Ч џлтан кЄр кунЄсенче йывйдсем мЄнле улшйнса пына?

“упса вул«р.

Ч ЂЋидсе дитрЄд, йывйрланчЄдї тенине мЄнле йнланатйр?

Ч ¬арманта ылтйн думйр мЄнле пудланнй?  алав тйрах ылтан думар мЄнле вайланса пынине санаса пырар. (®д тетрадЄнчи 3-мЄш Єде пурнйдлани.)

4.  алава тишкернине пЄтЄмлетни.

Ч јвтор дулдасем тйкйннине мЄнле кймйлпа дырса кйтартнй? ¬уланйдемЄн сирЄн мЄнле камйл дуралчЄ?

®д тетрадЄнчи 1, 2-мЄш Єдсене пурнйдлани.

5. √. ’арлампьеван ЂЁсир пакша курнй-и?ї калавне ит≠ лени. {—акгш умЄн кЄркунне варманти чЄр чунсен пурнйдЄ мЄнле улшанни динчен кЄске каладу ирттермелле.) Ч  у хайлав юмах е калав? “ен, сйва? ћЄншЄн дапла шутлатар? —анйр, йЄркесем мЄнле кЄвЄленсе пыраддЄ?

ѕЄтЄмлету. ( Єнекере пана пЄтЄмлетупе паллашни.)

6.  алава ачасем хайсем тЄллЄн вулани, ушкйнпа тиш ≠ керни. (“ишкерЄве кЄнекери ыйтусем тйрйх йЄркелеме пулать.)

7.  алаври санарсене сйнлани, калава рольпе вулани.

Ч ”нта мЄн динчен калана?

Ч  алаври санарсене каласа тухйр. ѕакшана мЄнлерех санлана? Ёсир тата мЄн калана пулаттар?

Ч —ирЄн шутпа пакша дурисенчен кашни мЄнлерех каладать?

8. ѕЄтЄмлетни.

Ч  алав мЄн динчен?

Ч јвтор калаври Єдсем динчен мЄнле камалпа каласа парать? (јчасем мЄн шутланине калаттарн« хыддйн Єд тетрадЄнчи 2-мЄш Єде пурн«дламалла.) Ч  алава вулан«демЄн сирЄн мЄнле туйам дуралчЄ?

9.  иле Єд пани. ЂЁсир пакша курна-и?ї калава хайсем тЄллЄн вуласа, тишкерсе Єд тетрадЄнчи 3Ч5-мЄш Єдсене пурнадламалла. Ќ.—ладкован Ђџлтан думарї калавне ву≠ ласа укерчЄксен альбомЄнчи Єде пурнадламалла.

26-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери —. —арпайан Ђ’ура кЄркуннеї калавЄпе ¬.јптраманан Ђ Єркуннеї савви; Єд тетрадЄнчи Єдсем (22Ч23 с.).

”рок теми: ’ура кЄркунне. ут данталак пуламЄсене с«нлакан саваласа тата прозапа дырна илемлЄ хайлавсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч пЄр пул«мах саваласа тата прозапа санласа катартма май пулнине санаттарасси;

Ч с«валаса тата прозапа дырна илемлЄ хайлавсен хайьевЄрлЄхне курма вЄрентсе пырасси;

Ч савалла тата прозалла илемлЄ хайлавсенчи санарлах мелЄсене санасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. ’ура кЄркуннене санлакан укерчЄк т«рах дут дантал«кра мЄнле улшЁнусем пулса иртнине удса пани.

2. јчасем Ђ’ура кЄркуннеї калавпа хайсем тЄллЄн пал≠ лашни.

Ч  алавра кЄрЄн х«ш тапх«рне санлана?  у тапх«ра мЄншЄн хура кЄркунне теддЄ?

3.  алава пай«н-пай«н сас«па вуласа тишкерни.

Ч  алавра хура кЄркуннен мЄнле с«нлахЄсене с«нлана?

Ч антал«ка калавра мЄнле санлана?

Ч јвтор в«рманти йыв«дсене мЄнле санлать? ѕалан дырлисене мЄнпе танлаштарать?

Ч ”йри ыраш калчи динчен мЄн калан«?  уп«ста пудЄсене мЄнле с«нлан«? “упса вул«р.

ѕЄтЄмлету.

Ч ћЄнле шутлатар, автора кЄрхи дак тапх«р килЄшет-и?

¬«л хура кЄркуннене мЄнле к«м«лпа с«нлать?  алава вулан« чухне сирЄн мЄнле к«мал-туй«м дуралчЄ?

4. ¬.јптраманан Ђ Єркуннеї саввине итлени.

Ч ’айлавра дулталакан хаш вахатне санлана?  Єркун≠ нен хаш самантне дырса к«тартн«?

ѕЄтЄмлету.  у хайлавра, Ђ’ура кЄркуннеї калаври пе≠ кех, хура кЄре санлана.  унта вара саваласа дырна. апла пЄр пулам динчен тЄрлЄрен майпа дырма пулать.

5. —авва ачасем вулани, пЄрле тишкерни. (“ишкерЄве кЄнекери 1Ч7-мЄш ыйтусем тарах йЄркелеме пулать.

ѕЄтЄмлетЄвЄпе те кЄнекерипех ус« курма май пур.) 6. ®д тетрачЄпе Єдлени (4Ч5-мЄш Єдсем).

7. ѕЄтЄмлетни.

Ч јвтор хура кЄркуннене мЄнле камалпа санлать? —ава мЄнле туйамсем дуратать? ’аш йЄркесене вуласан уйр«мах тунс«х пусать?

8.  иле Єд пани. Ђ Єркуннеї савва палартулла вулама вЄренмелле. ®д тетрадЄнчи 1Ч3-мЄш Єдсене пурнадламалла. Ђ Єркун≠ неї калава вуламалла, план тарах пайсене уйармалла.

27-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ћ. »лпекЄн Ђ“«рнасемї калавЄ;  . »ванован Ђ Єркуннеї савви; укерчЄксен альбомЄнчи Єдсем; кайаксене санлакан слайлсем.

”рок теми:  алулл« калавсенчи Єд аталанавЄ. —анлавла хайлавсенчи с«нарл«х мелЄсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч калулла илемлЄ хайлавсенче Єдсем мЄнле аталанса пынине, хайлава мЄнле пудласа €нине, вЄдленине с«насси;

Ч илемлЄ хайлавсенчи с«нарл«х мелЄсене ас«рхасси;

Ч дут дантап«кри илемлЄ пул«мсене ас«рхама х«н«хтарасси.

”рок йЄрки

1. ’атЄрлену ЄдЄ.

а) ’ам«р т«рахри кай«ксен укерчЄкЄсене с«нани.

3) ¬Єсене ушк«нлани: кЄркунне к«нтЁра вЄдсе ка€каннисем, хЄл кадма юлаканнисем.

2. јчасем ћ. »лпекЄн Ђ“«рнасемї калавЄпе х«йсем тЄллЄн паллашни.

Ч ’Єр ачапа ашшЄ мЄн с«нан«?

3. Ђ“«рнасемї калава сас«па вуласа тишкерни.

Ч “арнасем адта вЄднЄ?

Ч “арнасем карталанса вЄднине автор мЄнле санлана?

“упса вулар.

Ч  аййксем карталанса вЄднине автор мЄнле йнлантарать?

4.  алава рольпе вулани.

Ч јшшЄпе хЄрЄ мЄнлерех калададдЄ? јсли кЄдЄннине мЄнле камалпа йнлантарать?

5.  . »вановйн Ђ Єркуннеї сйввине итлени.

Ч —йвй мЄнле туййм дуратрЄ? ”нта кЄркуннен хйш тапхйрне сйнланй?

6. —йвва вуласа тишкерни.

Ч —йвйра хура кЄркуннен мЄнле паллисене кйтартнй?

¬Єсене мЄнле кйтартса панй?

Ч анталйка мЄнле сйнланй?

Ч Ђ¬Єден каййк сассинчен хуйхй кЄрет чЄренеї тени мЄне палйртать?

Ч  Єркунне вЄден каййк сасси мЄншЄн савйнтармасть?

Ч  Єрхи йывйдсене мЄнле сйнланй?

Ч —йвйдй кЄркуннен дак тапхйрне мЄнле кймйлпа сйнлать?

7. —йвйри сйнарлйх мелЄсене сйнани. (—йнава кЄнекере сЄннЄ йЄркепе ирттерме пулать.)

8. ѕЄтЄмлетни. ут данталйкри кашни вйхйтйн хййЄн илемЄ, илЄртулЄхЄ пур. ыравдйсем дакна сйнласа кйтартаддЄ, пирЄн кймйл-туййма хускатаддЄ.

9.  иле Єд пани: Ђ“йрнасемї калава вуласа укерчЄксен альбомЄнчи Єдсене пурнйдламалла.

28-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери —.јксаковйн Ђ’Єл ларас умЄнї калавЄ; Єд тетрадЄнчи Єдсем (23Ч24 с.).

”рок теми: »лемлЄ хайлав теми, тЄп шухйшЄ.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч сйнлавлй илемлЄ хайлавсене йышйнас хйнйхусене аталантарасси, дыравдй пулймсене мЄнле кймйл-туйймпа сйнланине курма вЄрентесси;

Ч хайлавйн темипе тЄп шухйшне удймлама вЄрентесси;

Ч сйнлавлй калаври сйнарлйх мелЄсене сйнаттарасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. ¬Єрентекен хЄл ларас умЄн данталак мЄнле улшанса пыни динчен пЄтЄмЄшле каласа парать.

2. —.јксакован Ђ’Єл ларас умЄнї калавне итлени.

Ч  алавра кЄрЄн хаш самантне санлана?

3. јчасем калава вулани, ушканпа тишкерни.

Ч  алавра хура кЄрЄн хйш паллисене санлана? ѕЄлЄте мЄнле санлана? ”нердЄ пулас пулсан эсир хура кЄре мЄнлерех сйнланй пулйттйр?

Ч “авралйх, сал-пахча улшйннине мЄнле сйнланй?

Ч ¬йрман тЄсЄ мЄнле улшйннй?  алавра дакна мЄнле катарна? ћЄнле мелсемпе усй курнй?

Ч —ывлйша, вйрманти сасйсене мЄнле сйнланй?

4. ѕлан тйрах текста пайсене уййрни. ( Єнекери планпа усй курмалла.)

5.  алав пирки пЄтЄмлету туни. (ѕЄтЄмлетЄве Єд тет≠ радЄнчи 1, 2-мЄш Єдсемпе усй курса йЄркелеме пулать.)

6. ¬уланй калавпа усй курса кЄркунне вЄдЄнче тйван таврадйхра пулса иртнЄ улшйнусене сйнланй.

7.  иле Єд пани. Ђ’Єл ларас умЄнї калава вуласа Єд тетрадЄнчи 3Ч5-мЄш Єдсене пурнйдламалла.

29-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ѕ. ’усанкаййн ЂЎкул ачиї сйвви; —. »вановйн Ђ—апйрлйх динченї калавЄ.

”рок теми: ѕ.’ у сан к ай ЂЎ кул ачиї. —. » ван ов Ђ—апйрлйх динченї.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч сйвйласа дырнй пысйк калйплй хайлав Ч поэма сыпйкЄпе паллаштарасси;

Ч сйвйлла хайлавсенчи туййма туйса илме хйнйхтарасси;

Ч сйвйри сйнарсене палйртма, дыравдй хйй те хайлав≠ ра сйнар вырйнЄнче пулма пултарнине сйнаттарасси;

Ч сйвйласа тата прозйпа дырнй хайлавсенчи сймахлйх мелЄсене сйнасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. ”читель ѕ.’усанкай сйн укерчЄкне кйтартать, вйл мЄнпе паллй пулнине., унйн мЄнле сйввисене вуланине аса илме ыйтать. ”нтан ѕ. ’усанкаййн тепЄр хайлавЄпе паллашасси динчен пЄлтерет.

Ч  у с«в« Ч чаваш халах поэчЄ дырна Ђ“аван дЄр-шывї

поэма сып«кЄ. ѕоэма Ч саваласа дырна пыс«к хайлав.

2. ЂЎкул ачиї с«вва итлени. (”читель вуласа парать.) Ч —ава мЄнле туй«мсем дуратрЄ, ана мЄнле камалпа итлерЄр?

3. —авва ачасем вулани, содержанине, санарлах мелЄ≠ сене тишкерни.

Ч —авара кам динчен калан«? јчана мЄн с«нать? »рхине й«мра ачана мЄн хушать?  ад пулсан …«мра мЄн пЄлесшЄн? “упса вулар. —ава санарлахне устерме й«мрана мЄнле санлана? ( Єнекере “имукпа ¬ерук каланисене сутсе €ваддЄ.)

4. —авва вулани, санарсене палартни, санлани.

Ч —авара ачапа кам каладать?

Ч јчапа с«в«д« каладать. јна та санар тесе йыш«нмалла. ¬ал та хай шухашне, камал-туйамне пал«ртать.  у с«в«ра автор ачана мЄн сунса каладать? ¬«л ача динчен мЄн шутлать?

5. ”мЄнхи каладу. ¬.ћа€ковскин ЂЋай«хтени мЄн тени, €п«х тени мЄн тениї хайлав сып«кЄсене вуланипе пудлама пулать.

џв«л, чЄпЄ х«раххи ашшЄне тЄпчерЄ:

Ч ћЄн пулать в«л лай«ххи, €п«ххи мЄскер в«л?

6. —. »ванов«н Ђ—ап«рл«х динченї калавЄпе ачасем х«йсем тЄллЄн вуласа паллашни.

Ч ®д-пуд динчен каласа параканЄ кам?

7.  алава сас«па вуласа тишкерни.

Ч јчасем мЄн пирки тавлашн«?

Ч ¬Єсем ват« дын динчен мЄн калададдЄ?

Ч ѕЄр-пЄрне мЄн каладдЄ? “упса вул«р.

Ч  у ачасем х«йсем сап«р-ши? јнлантар«р.

8. –ольпе вулани.

Ч јчасем пЄр-пЄринпе мЄнлерех калададдЄ?

9. ѕЄтЄмлетни.  алава автор мЄншЄн Ђ—ап«рл«х дин≠ ченї тесе €т пан«? ¬«л ку Єд динчен мЄнлерех дырса к«тартать: шутлесе, сивлесе е т«р«хласа?

1 0.  иле Єд пани. ЂЎкул ачиї с«вва пал«ртулла вула≠ ма вЄренсе килмелле. ¬ариант: Ђ—ап«рл«х динченї калав содержанине каласа пама хатЄрленсе килмелле.

30-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ј.  «лкан«н Ђ„арсар автансемї тата ». Ўухшин Ђ—ылтам ал«па сулахай алаї

юптар«вЄсем.

”рок теми: —авалла тата прозалла юптару.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч тЄрлЄ формапа (саваласа, прозалла) дырна хайлав≠ сене йышанма, анланма малалла вЄрентсе пырасси;

Ч Ђюптаруї «нлавпа паллаштарасси;

Ч ю птару ж а н р Є н ч и й Є р к еп е ды р н а х ай л а в сен х«йьевЄрлЄхне санаттарасси;

Ч юптарусен тЄп шухашне удамлатма вЄрентсе пырасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. ”читель ачасене Ќ.  арай дырн« Ђјвтанї с«в« давр«мне вуласа (каласа) парать:

 «к«р урл« шулкемеллЄ, ы рла тЄслЄ тупеттейлЄ,  «лт«рмач пек шур хуреллЄ, Єр чавма Ч динде чЄрнеллЄ.

Ч јса илтЄр-и, ачасем, 1-мЄш класра мЄнле кай«к динчен вулан«ччЄ дак йЄркесене. ѕа€н та ик автан дин≠ чен с«в«лла хайлав вул«п«р.

2. ј.  «лкан«н Ђ„«рс«р автансемї хайлавне итлени.

(”читель вуласа парать.) Ч ’айлав мЄн динчен? —«в« мЄнле пудланать?

3. —«вва ачасем вулани, ушк«нпа тишкерни.

Ч јвтансем мЄн пирки дап«дма пудлан«? “упса вул«р.

јвтансем мЄнлескерсем? —«нласа пар«р. ак« вЄсен мЄнле х«тлан«шЄсенче кур«нать? ¬Єсем пЄр-пЄринпе мЄнле хирЄдеддЄ? јвтор дакна мЄнле пал«ртн«?

Ч јвтансем тупн« пЄрчЄ кама лекнЄ?

4. ’айлава пал«ртулл« вулама вЄренни.

5. ѕЄтЄмлетни.  у юптару мЄн динчен? јвтор Єд дин≠ чен шахв«ртса е юптарса калать? ( Єнекери пЄтЄмлетупе паллашни.)

6. ». Ўухшин Ђ—ылт«м ал«па сулахай ал«ї юптар«вЄпе харп«р х«й тЄллЄн вуласа паллашни.

Ч  у хайлав мЄнле йышши? —ирЄн шутпа «на мЄншЄн юптару тенЄ? јна х«в«р вулан« юптарусемпе танлаштар«р.

(јчасем кЄнекери пЄтЄмлетЄве вуладдЄ.)

7. ёптарава пайан-пайан вуласа тишкерни.

Ч —ылт«м ала мЄн пирки манадланна?

Ч ¬ал сулахай алла мЄн каласа курентернЄ?

Ч ¬ал унпа мЄнлерех каладна? акна автор мЄнле палартать?

Ч  айран мЄн пулса тухна? јласем пЄр-пЄринчен сивЄннине автор мЄнле калана?

8. ѕЄтЄмлетни.

Ч ёптару мЄнле вЄдленет? а к йЄркесемпе автор мЄн каласшан пулна? ёптару мЄн динчен?

 Єнекери Ўухши мучи сЄнекен ваттисен с«махЄсене тишкерни.

9.  иле Єд пани. 1 ) Ђ„арсар автансемї юптарава вуламалла, касакла сам анта сан лакан укерчЄк тумалла.

2) Ђ—ылт«м алапа сулахай алаї юптарава вуламалла, пайсене €т памалла.

3 1-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ¬.ќсееван Ђјлюшпа  Єтерукї калавЄ; укерчЄксен альбомЄнчи Єдсем.

”рок теми:  алаври Єдсен аталанйвЄ.  алаври санарсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч илемлЄ хайлава туйамла йышанма, анланма, палартуллй вулама вЄрентесси;

Ч калаври Єдсен аталанавне йЄрлеме, дивЄч саманта пал«ртма вЄрентесси;

Ч хайлаври тЄп санарсене палартасси, вЄсен хатлана* шЄсене санасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. ”читель ¬. ќсеева дыравда динчен кЄскен каласа парать.

2. ¬.ќсееван Ђјлюшпа  Єтерукї калавне итлени. (”чи≠ тель вуласа парать.) Ч  алавра камсем динчен калана? јлюшпа  Єтерук пЄр-пЄрне мЄнле таван лекеддЄ?

3.  алава ачасем х«йсем тЄллЄн вулани, пЄрле тишкерсе Єдсен аталан«вне йЄрлени.

Ч  алав мЄнле пудланать? ћалалла Єдсем мЄнле аталанса пыраддЄ?

Ч јппашЄнчен тарса јлюш мЄн тавать? “упса вулар.

Ч —асартак мЄн пулса иртет?

Ч  алавра чи дивЄч самант хашЄ? “упса вулар. ћЄншЄн ана чи дивЄч самант тесе палартна?

Ч ®д мЄнпе вЄдленет? ¬улар.

ѕЄтЄмлету. ( Єнекери ћари€ ¬асильевна пЄтЄмлетЄвЄпе паллашни.)

4.  алава рольпе палартулла вулама вЄренни.

Ч  алава вуланадемЄн сирЄн камалар мЄнле улшанса пычЄ? ’аш выранта ытларах пашархантар? ћЄншЄн? ак вырана хавар пашарханнине палартса вулама тарйшар.

’арана самантсем пулчЄд-и? “уп«р, харанине палартса вуласа пахар. ’аш выранта аша туйам дуралчЄ?  у сып«ка мЄнле вуламалла? (ё лаш кинчен калава пЄтЄмЄшле палартулла вуладдЄ.)

5. “Єп санарсене палартни, вЄсен х«тланашЄсене санани-тиш керни.

Ч ’айлаври тЄп сйнарсем камсем?

Ч  Єтерук мЄншЄн питЄ тарахнй? ¬ал мЄнле хЄрача, ана диллес теме пулать-и? ¬ал мЄншЄн таварасси динчен манса кайнй? ћалтан дине-динех  Єтерук шаллЄне мЄнле калать тенЄ? ( аш карса, кашкарчЄ.)  айран вал хайне шаллЄпе мЄнле тытать? “упса вулар.

Ч —анар, јлюш хатланашЄсем мЄнле улшанса пыраддЄ?

(¬итлесе илчЄ, кулса €чЄ, харавдалл«н пйхса ларать, пудЄ усанчЄ, пЄчЄкленнЄн туййнчЄ, макарса €чЄ, аппашЄ думне тЄршЄнчЄ.) Ч ћЄнле шутлатар, јлюш ыратнаран макарн«-ши?

¬ал мЄнлерех ача?

6. ѕЄтЄмлетни. —ирЄн к«м«ла х«ш самант ытларах хускатрЄ? Ёсир унердЄ пулн« пулсан х«ш саманта с«нлакан укерчЄк туна пулаттар?

Ч  алава автор мЄншЄн дапла €т пан«-ши?

7.  иле Єд пани.  алава вуласа укерчЄксен альбомЄнчи Єдсене пурн«дламалла. ”нти укерчЄксем т«р«х каласа пама хатЄрленмелле.

32-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄн екер и  .„ у к о в с к и й ЂЋап«рч«кї тата Ќ. —имунов«н Ђѕул«раї саввисем; укер≠ чЄксен альбомЄнчи Єдсем.

”рок теми: ЎутлЄ савасем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч шутлЄ хайлавсене туй«мл« йышанма, анланма малалла вЄрентесси;

Ч шуте туйма-анланма х«н«хтарасси, шутлЄ хайлавсен хайьевЄрлЄхне с«наттарасси;

Ч дут данталака санама ханахтарасси.

”рок йЄрки

1. ’атЄрлену ЄдЄ.

ѕЄрремЄш класра паллашн« шутсене аса илни. (јча≠ сем хайсем ас«млама йыв«рланса т«раддЄ пулсан вЄрен≠ текен каласа парать.) Ч  у шугсем хал«хра самах вЄддЄн дуреддЄ тенЄччЄ.

¬Єсен авторЄ те хал«х шутланать. ыравд«сем те шртлеме юратаддЄ, шутлЄ с«в«-калав хайладдЄ.

2.  . „уковский ЂЋап«рч«кї с«ввине итлени.

Ч ћЄнле туй«мпа итлерЄр?

Ч ’Єр ача мЄн Єдпе аппаланать? ¬«л миде дулсенче-ши?

3. —«вва ачасем вулани, тишкерни. (“ишкерЄве кЄне≠ кери ыйтусем т«р«х йЄркелеме пулать. ”нтан “имукпа ¬ерук каланине сутсе €ваддЄ.)

4. —«вва пал«ртулл« вулама вЄренни.

Ч јвтор хЄр ача динчен мЄнле каласа парать?  у хай≠ лава шут теме пулать-и? Ёсир хайлав«н кашни уйр«м сып«кне мЄнлерех вуламалла тесе шутлат«р?

5. Ќ.—имунов«н Ђѕул«раї с«ввине итлени. (¬улас умЄн ч«ваш дыравдисем те шутл« с«в«-калав хайлама «ста пул≠ ни динчен каласа х«варсан аван.) Ч —«в« килЄшрЄ-и? јна мЄнле к«м«лпа вулар«р?

6. —«вва пал«ртулл« вулама вЄренни.

Ч —«в«ри Єдсем динчен каласа параканЄ кам? ¬«л мЄнлерех к«м«лпа каласа парать? ћЄншЄн дапла шут≠ лат«р?

Ч јчасем кушака питЄ тар«хн«-ши? ак« с«в«ри х«ш йЄркесенче удд«н кур«нать? “упса вул«р.  ушакне автор мЄнле калать? (Ђ ушак тус«мї тет.) Ч —ирЄн шутпа савари хаш сыпака мЄнле вуламалла?

јнлантарар. (ё лашкинчен савва пЄтЄмЄшле палартулла вуладдЄ.)

7. —йвва санлакан укерчЄке санани, каладни, дых«нулл« каласа пама вЄренни.

8. ѕЄтЄмлетни.

Ч —ирЄн шутпа дыравда савара шутлесе мЄн каласшйн?

—ава €чЄ сире килЄш ет-и? Ёсир хавар мЄнле €т панй пулйттар?

9.  иле Єд пани.  . „уковский ЂЋапарчйкї сйввине ву≠ ласа укерчЄксен альбомЄнчи Єдсене пурнадламалла. Ќ. —имунован Ђѕулйраї саввине вуласа кЄнекере палйртна Єде тумалла.

««-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ќ. —авандееван Ђћикула пичче кучченедЄї калавЄ; укерчЄксен альбомЄнчи Єдсем.

”рок теми:  алаври Єдсен аталанавЄ.  алаван тЄп шухашЄ.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч пысйкрах калапашлй илемлЄ хайлавсене йышанма вЄрентсе пырасси;

Ч калаври Єдсен аталанавне санаттарасси, чи дивЄч саманта пал«ртма малалла вЄрентесси;

Ч калавйн тЄп шухашне анланма, палартма вЄрентесси.

”рок йЄрки

1. ’атЄрлену ЄдЄ.

Ч  у хайлав пысакрах калапашла. јна урокра пЄтЄмЄшле вулама вйхат нумай ка€ть. ^авйнпа калава пЄрремЄш хут ачасене килте хййсем тЄллЄн вулама сЄнмелле. ”рок умЄн вулани-вуламаннине, мЄн асра юлнине тЄрЄслеме кЄскен каладса илмелле.

Ч  амсем динчен вуларйр? —ирЄн шутпа хЄр ачасем мидесенче? ¬Єсене мЄншЄн ћикула мучисен пахчинчи пан улмисем питЄ илЄртнЄ?

2.  алава пайан-паййн вуласа тишкерни.

1 -м Є ш п а й :

Ч ®д х«дан пулса иртет? ”лла ачасем вйхата мЄнле ирттереддЄ? ѕЄррехинче ѕраски мЄнле сЄну парать? ¬ал дакна мЄнлерех калать? “упса вулар. ¬ал€ ана хирЄдлет-и е турех унпа килЄшет-и? ¬ал иккЄленсе тарать тесе кала≠ ма пулать-и?  алавра каланипе дирЄплетЄр. ѕраски ана укЄтлет е хистет?  алавра дакна мЄнле палартна?

2 -м Є ш п ай :

Ч ћикула мучи хаш самантра пырса тухать? ¬ал€ турех мЄн шутласа илет? ћикула мучи вара мЄн тавать? “упса вулар. ¬ал хЄр ачасене епле асатса €рать? ’Єр ачасене мЄншЄн пит намас пулна?  алаври чи дивЄч самант хашЄ тесе шутлатар? ћЄншЄн?

3.  алаври санарсене санлани.

Ч  алаври санарсене каласа тухар. “Єп санарЄсем хашЄсем?  ашни хЄр ача калав пудламашЄнче, чи дивЄч самантра, вЄдЄнче хайне мЄнле тытать? авна кура эсир вЄсем динчен мЄн калана пулаттар?

Ч ћикула мучи мЄн тери вата? ”нан хаш хатланашЄнчен дака уддан куранать?

Ч јвтор хЄр ачасене, ћикула мучине мЄнле камалпа с«нарлать?

4. Ђ”керчЄксен альбомЄпеї Єдлени. ”керчЄкре калаври хаш саманта санлани, тЄп санарсем динчен хайсем дак саманта мЄнле кймалпа вулани динчен каладтармалла.

”кересси-сйрласси киле панй Єд пулма пултарать.

5. ѕЄтЄмлетни, калаван тЄп шухашне удамлатни.

Ч Ёсир калава мЄнле камалпа вуларар? ћЄнле самантсем пулчЄд: пашарханни, камалсарланни, саванни, аванмарланни?

Ч  алаври тЄп шухаша хаш предложенире палартна?

Ч  алав €чЄ мЄнле? —амах мЄнле кучченед динчен пырать?

6.  иле Єд пани.  алава вуласа план тарах пайсене уййрмалла. ѕлан тйрйх калав содержанине каласа пама хатЄрленмелле.

34-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ј. Ѕартон Ђ¬йт епле в«л пулашатьї тата ≈. јфанасьеван Ђ енттипе ћишшаї

саввисем; укерчЄксен альбомЄнчи Єдсем.

”рок теми: —аваласа дырна шутлЄ хайлавсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч саваласа дырна шутлЄ хайлавсене йыш анма, чи дивЄч саманта палартма х«н«хтарса пырасси;

Ч шуте «нланма, валтса каланине «нкарма-«нланма вЄрентсе пырасси;

Ч с«в«ласа дырн« шутлЄ хайлавсене пал«ртулл« вула≠ ма х«н«хтарасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. јчасем аслисене мЄнле пул«шни дин≠ чен каладсан аван.

Ч Ёсир халЄ самай дитЄннЄ ЄнтЄ.  илте аслисене пул«шат«р пулЄ? ћ Єн-мЄн туса пул«шат«р? ®дЄ пур чухне те «н«дать-и? ћЄншЄн? ’алЄ выр«ссен палл« ача-п«ча дыравди хайлан« с«вва итлетпЄр. (јгни€ Ѕарто динчен кЄскен каласа пани.) 2. Ђ¬«т епле в«л пул«шатьї хайлава итлени.

Ч  ам динчен калан«? ћЄнле к«м«лпа итлерЄр?

3. —«вва ачасем х«йсем тЄллЄн вулани, пЄрле тишкерни.

Ч “ан€ кун кадипе мЄншЄн питЄ ыв«нн«? ”н«н ЄдЄсем динчен каланине тупса вул«р.

4. ѕЄтЄмлетни, пал«ртулл« вулани.

Ч  алав €чЄ мЄнле? ћЄншЄн Ђпул«шатьї дед темен, Ђв«т епле в«л пул«шатьї тенЄ?

Ч јвтор хЄр ача динчен мЄнлерех каласа парать: шутлесе е питлесе? “имукпа ¬ерук мЄн шутладдЄ?

Ч  у с«вва шутлЄ теме пулать-и? јна мЄнлерех вуламалла?

5. Ђ”керчЄксен альбомЄпеї Єдлени. јчасем с«вва х«йсем мЄнле к«м«лпа йыш«ннине, “ань«н ЂЄдЄсенеї ас«мласа мЄнле укерчЄксем тумаллине пал«ртаддЄ. —«нарсене мЄнле≠ рех с«нласа укермеллине сутсе €ваддЄ. (”кересси-с«рласси киле пан« Єд пулать.)

6. ≈. јфанасьев«н Ђ енттипе ћишшаї хайлавне итлени.

Ч „«ваш дыравдисем те шутле хайлавсем дырма «ста.

¬Єсенчен пЄри ≈гор јфанасьев. (—«в«д динчен кЄскен калани.) Ч ’айлав мЄнле туй«мсем дуратрЄ? —ирЄн шутпа  ент≠ типе ћишша миде дулсенчи ачасем?

7. —«вва ачасем х«йсем тЄллЄн вулани, ушк«нпа тиш ≠ керни.

Ч  енттипе ћишша мЄн шут тытна? ¬Єсем хуме сарлама мЄнлерех хатЄрленнЄ? “упса вулар. јчасем мЄнле камалпа ЄдледдЄ? ѕЄр-пЄринпе килЄштереддЄ-и? авн а автор мЄнле палартна? “упса вулар. ®дЄ мЄнле пулса пы≠ рать? јшдать-и? “упса вулар. јслисем ачасен Єдне мЄнле≠ рех йышанаддЄ? “упса вулар.

8. —авва сасапа вулани, Єдсен аталанавне санани, укерчЄксей альбомЄнчи хаш-пЄр Єдсене пурнадлани. ≈дсен йЄркине, чи дивЄч самантне палартаддЄ. ”керчЄксен альбомЄнче хаш самантсем сйнланманнине, пуша вырана мЄнле укерчЄксем тумаллине сутсе €ваддЄ.

9. —авва палартулла вулани, тишкерни.

Ч  енттипе ћишшан хатланашне аш канни, пудтахланни теме пулать-и? ћЄншЄн? јвтор вЄсем динчен мЄнле камалпа каласа парать? Ёсир мЄнле камалпа итлерЄр?

10. ѕЄтЄмлетни.

Ч —ава мЄнле йЄркесемпе вЄдленет? ¬Єсем авторан е ачасен самахЄсем? ¬Єсене мЄнлерех кам алпа калана:

куренсе, сивлесе, тЄлЄнсе, шутлесе? јчасем аслисене хытах куреннЄ-ши?

11.  иле Єд пани. ’айлавсене вуламалла, укерчЄксен альбомЄнчи Єдсене тумалла.

35-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄр: кЄнекери ¬. ќсееван Ђ йвак дулдйсемї калавЄ.

”рок теми: ’айлаври тЄп санарсем. ’айлаван тЄп шухашЄ.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч ачасене хайлаври Єдсен аталанавне йЄрлесе пыма, дивЄч саманта палартма вЄрентесси;

Ч хайлаври тЄп санарсене санлаттарасси;

Ч калавЁн тЄп шухашне анланма, палартма вЄрентсе пырасси;

Ч илемлЄ хайлавсене палартулла вулас пултарулЁха аталантарасси;

Ч тусл«х туйамЄсене упрама ханахтарасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. ¬ырас дыравди ¬. ќсеева динчен ка≠ ланине аса илЄр. ”нан мЄнле хайлавЄсемпе паллашн«ччЄ эпир? ¬. ќсеева ытларах кам динчен дырать?

2. ¬. ќсееван Ђ «вак дулд«семї хайлавЄпе ачасем хайсем тЄллЄн паллашни.

Ч  амсем динчен вулар«р? ’Єр ачисем сирЄн шутпа миде дулсенчисем? ¬Єсен мЄн тумалла пулн«?

3.  алава сасапа вуласа тишкерни.

Ч Ћенан укерчЄкЄнчи дулдасем мЄншЄн кавак пулна?

Ч  ат€ к«ранташне турех пан«-и? ¬ал мЄнле с«лтавсем тупн«? “упса вулар.

4. —анарсене тишкерни, палартулла вулани.

Ч —«нар, Ћена ¬аль«на мЄнле укЄтлет? јвтор дакна мЄнле калан«?  ат€ Ћен«па мЄнле к«м«лпа каладать?

акн а калавра мЄнлерех к«тартн«?

Ч  ат€ к«ранташне мЄншЄн турех паман? Ћена к«ранташа кайран мЄншЄн илмен? (јчасем х«йсен шух«шне пЄлтереддЄ, ¬ерукпа “имук каланине сутсе €ваддЄ, аслам«шЄн с«махне «нланма т«р«шаддЄ.)

5.  алаври дивЄч саманта пал«ртни, пЄтЄмлетни, калав«н тЄп шух«шне пал«ртни.

Ч —ирЄн шутпа калавра чи дивЄч самант х«шЄ? “упса вул«р. ћЄншЄн дапла шутлат«р?

Ч  алав«н юлашки йЄркисене вул«р. акн а Ёсир мЄнле «нланат«р?

Ч јвтор мЄн каласш«н пулн«?

6.  иле Єд пани.  алава пал«ртулл« вулама, ун«н со≠ держанине каласа пама вЄренмелле.

36-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ».яковлев«н ЂЁпЄ сехет дЄмЄрниї калавЄ; сехет динчен в«лтса калан« туп≠ малли юмахсем; ».яковлев с«н укерчЄкЄ.

”рок теми:  алав«н тЄп шух«шЄ.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч тупмалли юмахсен тыт«мне аса илесси, тупс«мЄсене тупма х«н«хтарасси;

Ч калавсене йыш«насси-«нланасси, вЄсен тЄп шух«≠ шне уд«млатма вЄрентесси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу.

а) јчасем ».я. яковлев сан укерчЄкне санаддЄ, ун дин≠ чен пЄрремЄш класра мЄн вЄреннине аса иледдЄ. ¬Єрен≠ текен »ван яковлевич учитель те, дыравда та пулни, ачасем валли калавсем дырнй, вырасларан чавашла кударни динчен каласа парать.

а) “упмалли юмахсен тупсамне шырани (117 с.). (“уп≠ малли юмахЄсене вЄрентекен туптарать.)

2. ».яковлеван ЂЁпЄ сехет дЄмЄрниї калавЄпе пал≠ лашни. ( алава ачасем хайсем тЄллЄн вуладдЄ.) Ч  алавра кам динчен калана?

Ч ¬анюк ашшЄ мЄнле астада пулна?

3.  алава сасапа вулани, тишкерни.

Ч ¬анюка аслисем мЄн динчен асйрхаттарна? ¬Єсем хытарса каланине калавра мЄнле палартна? “упса вулар.

(Ђ...¬Єсен думне тЄкЄнме те хушмастчЄд...ї) Ч ¬анюк мЄн пирки аслисен самахЄнчен иртнЄ? јчан питЄ сехет юсаса пахас килни динчен калавра мЄнле каланй? ¬анюкан ЄдЄ анна-и? ћЄншЄн? ®д мЄнле вЄдленет?

4.  алава вулани, пЄтЄмлетни.

Ч јшшЄ ачана мЄнле йс панй? ¬ал хытах дилленнЄши?  алаври йЄркесемпе дирЄплетЄр.

Ч  аласа параканЄ кам? ¬ал мЄнле кймйлпа каласа парать?

Ч ƒыравда калаври Єдсене мЄнле камалпа сйнлать?

Ёсир хйвйр мЄнле камалпа вуларйр? јчана питЄ сивлерЄр-и е уншйн пйшйрхантйр-и?

Ч  алавйн тЄп шухашЄ мЄнле? ¬аттисем каланисенчен х«шЄ калаван тЄп шухашЄпе тур килет?

5.  иле Єд пани.  алава тепЄр хут вуласа тухмалла, содержанине каласа пама хатЄрленмелле.

37-мЄшурок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери Ќ. »вановйн Ђћухтанчйк ердиї; Єд тетрадЄнчи Єдсем (27Ч28 с.).

”рок теми: „Єр чунсем динчен калакан юмахсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч чЄр чунсем динчен калакан юмахсемпе малалла паллашасси, вЄсен хййьевЄрлЄхне сйнаттарасси;

Ч юмах жанрЄпе дырна хайлавсене туйампа йышан≠ ма, анланма ханахтарасси;

Ч юмах тытамне, чЄлхине санаттарасси; хайлав планне йЄркелеме вЄрентесси;

Ч анланса, палартулла вулас аслайсене аталантарасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. —е–—и динчен калакан тупмалли юмах тупсамне шырани.

Ч ѕа€н эпир дерди динчен вулапар.

2. Ђћухтанчак ердиї юмахпа паллашни. (¬Єрентекен вуласа парать.) Ч ’айлав мЄнсем динчен? ердисене мЄнле €т пана?

ћЄншЄн?

Ч  у хайлав калав е юмах? (®д тетрадЄнчи 1Ч2-мЄш Єдсене пурнадлани.)

3. ёмаха ачасем хайсем тЄллЄн вулани, тишкерни.

а) ®д тетрадЄнчи 3-мЄш Єде пурнадлани.

3) ёмах пирки каладни.

Ч ерди мЄнлерех пуранна? —авна к”–а хййне епле тыткалан«? ¬ал ытти дердисемпе мЄнлерех каладать? “уп≠ са вулйр. ѕЄррехинче вал мЄнле инкеке лекет? »нкекре вал х«йне мЄнле тыткалать? ёлташЄсем «на мЄнле канаш пан«? —е–9и мЄншЄн нимЄн тума та пЄлмен?^

4. ёмах планне йЄркелени, «на пайсене уй«рни. (…Єркелемелли планЄ 119-мЄш страницара.)

5. —«нарсене с«нлани, пЄтЄмлетни.

а) ®д тетрадЄнчи 4Ч5-мЄш Єдсене пурн«длани. ¬улан« демЄн сирЄн к«м«л мЄнле улш«нса пычЄ? Ёсир —е–?и динчен мЄн ш утлани улш «нчЄ-и? ёмах Ђћ ухтанч«к —ердиї €тл«.  у €т выр«нл«-и?

3) ¬аттисен самахЄсене вулани, с ^ с е €вни (119 с.).

Ч ћарид кинеми ас«нн« ваттисен с«махЄ юмах«н тЄп шухашне палЁртать-и? Ёсир тата дакЁн евЄр ваттисен с«махЄсене пЄлетЄр-и? јса илсе кал«р.

6.  иле Єд пани. ёмах содержанине план т«р«х аса илсе каласа пама хатЄрленмелле.

38-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ». Ўухшин Ђ уршанак дып«дрЄї калавЄпе ¬.“имакован Ђѕыл хурчЄї савви;

укерчЄксен альбомЄнчи Єдсем.

”рок теми: »лемлЄ хайлаври санарлах мелЄсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч саваласа тата прозапа дырна илемлЄ хайлавсене туйма-йышанма малалла вЄрентсе пырасси;

Ч илемлЄ хайлаври санарлах мелЄсене санаттарасси, ытарла каланисене курма, анланма вЄрентесси;

Ч Єде юратма хавхалантарасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. јчасен дуллахи ЄдЄсене, ваййи-куллине санлакан укерчЄксем тарах каладни. ”рок тЄллевЄсемпе паллаштарни.

2. ». Ўухшин Ђ уршанак дып«дрЄї калавЄпе паллашни.

а)  алава ачасем хайсем тЄллЄн вулани.

а) џйтусене хуравлани.

Ч  амсем динчен калан«? емье мЄн Єдре?

б)  алава вуласа тишкерни.

Ч ѕЄчЄк ћикуль мЄнлерех Єдлет? ¬ал пЄтЄм вайран т«р«шса Єдленине мЄнле к«тартн«? “упса вулар. јча мЄншЄн ыв«нсан та каласш«н мар?

Ч јм«шЄ ћикуле мЄнле куршанак дып«дни динчен калать? јча с«мах мЄн динчен пынине «нланчЄ-и?

ѕЄтЄмлету.  уршанак дып«дрЄ тесе ытарла калан«. ¬«л Єд думне дыпд«нчЄ, ыттисемпе пЄрле, тан Єдлеме пудларЄ тенине пЄлтерет. акан пек калани пуплеве с«нарл«рах, илемлЄрех т«вать.

в) ѕЄтЄмлетни.

Ч  алава та Ђ уршанак дып«дрЄї тесе €т пан«. апла автор мЄн пал«ртасш«н?  алав мЄн динчен?

Ч јвтор ача динчен мЄнле камалпа каласа парать?

Ёсир х«в«р мЄнле туй«мпа вуларар? —ирЄн мЄнле к«м«л дуралчЄ?

3. ”керчЄксен альбомЄнчи Єдсене пурн«длани.

Ч ”керчЄксене с«и«р. ”нта калаври х«ш самантсене с«нлан«? јса илсе каласа парар. Ёсир дак самантсене мЄнле к«м«лпа вулар«р? ѕал«рт«р.

Ч  у калавра тЄп сйнарЄ кам? ћикуль мЄнлерех ача?

џтти санарсене аса илЄр. ѕуша тйваткалсене хаш с«нарсене укернЄ? ¬Єсене мЄнлерех санлана? (”кересси-с«рласи килти Єд пулать.)

4. ¬.“имакован Ђѕыл хурчЄї сйввипе паллашни.

а) —авва учитель вуласа пани.

Ч —авара Ђ¬Єлле хурт Ч ылтан хуртї тенЄ. ћЄншЄн дапла калана-ши? џлтан хурт тени пуплеве с«нарл«рах т«вать.

а) —авва ачасем вулани, тиш керни (кЄнекери ыйту≠ сем тарах).

5. ѕЄтЄмлетни.

Ч ѕа€н вулан« сйв«-калав сирЄнте мЄнле туйам дуратрЄ?

6.  иле Єд пани. 1) ”керчЄксен альбомЄнчи Єдсене пурнадламалла. 2) —авва п«хмасйр калама вЄренмелле.

39-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ».яковлевйн Ђ улач«ї юмахЄ; ». яковлев сан укерчЄкЄ.

”рок теми: Ђ улачї Ч йала юмахЄ.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч йала юмахЄсене, вЄсен х«йьевЄрлЄхЄсене аса илесси;

Ч …«ла юмахЄсене вуласа «нланас пултарул«хпа «слайсене аталантарасси;

Ч юмахйн тЄп шухашне уд«млама х«н«хтарасси;

Ч юмах чЄлхине, унти с«нарл«х мелЄсене санаттарасси;

Ч Єде хисеплеме хавхалантарасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. ». яковлев динчен аса илсе пЄтЄмлет≠ ни. ”читель ун«н Ђјча-п«ча калавЄсемї кЄнекине к«тартать. ”нти пЄр юмахне вулама сЄнет.

2. Ђ улачйї хай лавпа паллаш ни. (ј часем сасапа вуладдЄ.) Ч ’айлав килЄшрЄ-и сире?  ам динчен вуларар?

3. ёмаха ачасем хайсем тЄллЄн кЄнекере вулани, тиш ≠ керни.

Ч —«нйр, ку хайлава юмах тенЄ. ы рса катартни ч«н пурн«дра пулма пултарать-и? ак«н йышши юмахсене мЄнле юмахсем тенЄччЄ? (ћ алалла тиш керу кЄнекери 1Ч3-мЄш ыйтусем тйр«х йЄркеленет.)

4. ёмахри санарсене палартни, санлани.

Ч ёмахри санарсене асанса тухйр. јча ашшЄ динчен мЄн калйр? јнлантарйр. јчи тата мЄнлескер? акй адтан курйнать?

5. ѕЄтЄмлетни. ёмахан тЄп шухашЄ хаш йЄркесенче палйрать? (»ван яковлевич хайЄн ача-пйча калавЄсенче тЄп шухашне €лан тенЄ пекех юлашки йЄркесенче паларт≠ ма тйрйшнй.)

6. ёмах тарах йславлй Єдсем йЄркелени.

Ч Ёсир унердЄ пулна пулсан юмахан хаш самантне санлана пулаттар? ’йвйр укерес тенине сймахпа сйнласа парйр.

7.  иле Єд пани. ёмах тарах укерчЄксем тумалла, вЄсе≠ не сйрламалла.

40-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери  . »вановйн ЂЌарспиї поэмин сыпакЄ; Єд тетрадЄнчи Єдсем (26 с.);  . »ва≠ нов сан укерчЄке.

”рок теми: ѕысйк калйпйшлй савалла хайлав (поэма) сыпакЄ.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч пысак калапашла савалла хайлав (поэма) сыпакЄпе паллаштарасси; малашне дак хайлава пЄтЄмЄшле вулас камала хускатасси;

Ч саваласа дырна хайлавсене туйампа йышанас пултарулаха аталантарасси;

Ч сйвйласа дырнй илемлЄ хайлав кЄвЄлЄхне туйма вЄрентесси;

Ч хайлаври сйнарлйх хатЄрЄсене сйнаттарасси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу. ”читель  . »вановйн сйн укерчЄкне кйтартать, вал мЄнпе паллй пулнине калать, унйн 1-мЄш класра вуланй сйввисене аса илме ыйтать. ( . »ванов Ч чйваш литературин классикЄ. ¬йл тЄнче литературин историне ЂЌарспиї поэмипе кЄрсе юлнй.  у поэмйра Ќарспи €тлй Єдчен те чипер чйваш хЄрЄ хйй телейЄшЄн дирЄп тйнине дырса кйтартнй.)

2. ѕоэмйн Ђ—арй хЄрї сыпйкне итлени. (¬Єрентекен вуласа парать.) Ч —ава мЄнле туйамсем дуратрЄ?

Ч ѕоэман дак сыпакЄнче кам динчен калана? Ќарспи динчен мЄнле камалпа итлерЄр?

јчасем савй сыпакне хайсем тЄллЄн вулани.

3. —амах ЄдЄ.

Ч ’альччен илтмен, анланман самахсем тЄл пулчЄд-и?

јса, хултарча, дЄре самахсем тЄл пулакан йЄркесене тупса вул«р, укерчЄксене camp.  у €паласем мЄн тума кирлЄ?

4. —авва ачасем сасапа вулани, содержанине аса хывни, чЄлхине тишкерни. ( Єнекери ыйтусем тата ¬ерукпа “имук пЄтЄмлетЄвЄсем тарах.) Ч  онстантин »ванов дав тери илемлЄ, с«нарла дырать, тЄрлЄрен санарлах мелЄсемпе уса курать. Ёсир сав«ра тата мЄнле санарлах мелЄсене асархар«р? ав йЄркесене тупса вулар. (Євви шарда пек пулать Ч танлаштару; юрла-юрла Ч сумаха икЄ хут калани; выл€нтарать асине, дипне тиет дЄррине Ч предложенири с«махсен йЄркине улаштарни.)

5. ѕЄтЄмлетни.

Ч јвтор Ќарспи динчен мЄнле каласа парать? (®д тет≠ радЄнчи 5-мЄш Єде пурнадлани.)

6.  иле Єд пани. —авва пахмас«р калама вЄренмелле. ®д тетрадЄнчи 1Ч4-мЄш Єдсене пурнадламалла.

41-мЄшурок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери Ќ.» ванован Ђѕахча хуралдиї калавЄ; Єд тетрадЄнчи Єдсем (25 с.).

”рок теми:  алаври Єдсен аталанавЄ. „и дивЄч самант.

 алав планЄ.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч пыс«крах калап«шла хайлавсене вуласа «нланас пултарул«ха малалла аталантарасси;

Ч калаври Єдсен аталанавне санаттарасси, чи дивЄч саманта палЁртма вЄрентсе пырасси;

Ч калав планне йЄркелеме, план тарах содержанине удса пама вЄрентесси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу.

Ч ”лла пахчара мЄнле Єдсем ЄдледдЄ? Ёсир, ачасем, х«ш Єдсене хутшанатар?

Ч ’алЄ чйваш дыравди Ќиколай »ванов хайлана ка≠ лава вулапар. ячЄ унан Ч Ђѕахча хуралдиї. ћЄнле шутлатйр, калавра мЄн динчен дырса катартна-ши?

2.  алава пЄтЄмЄшле итлени. ( алав калапашЄпе самай пысак. јчасене вулаттарас пулсан, вахат нумай ка≠ €ть. аванпа вЄрентекенЄн вулас пулать.) Ч јшшЄпе амашЄ ћикула€ мЄн шанса хаварна? ћикулай пахчана мЄнле сыхлана? ћЄн-мЄн тунине каласа парар.

Ч јслисем киле таврансан пахчара мЄн курна?

3.  алава ачасем пайан-пайан вулани, ушканпа тиш ≠ керни, калаври Єдсен аталанавне санаса пыни.

Ч  алав мЄнле пудланать? 1-мЄш пайра мЄн динчен каланй? јча хайне пахча шанса хаварнине мЄнле камалпа йышйннй? ¬ал мЄнш Єн питЄ саванна? а к н а калавра мЄнле палартна? “упса вулар.

Ч 2-мЄш пайра мЄн динчен калана? јча пахчана тарашса сыхланине мЄнле санласа пана? (»р-ирех пах≠ чана тухса ларатап. „ах-чЄпсем ура та €рса пусаймаддЄ, пикенсех хйвалама тытанатап. “имлЄ сыхларам.) Ч 3-мЄш пайра мЄн динчен калана? јшшЄ ћикула€ питЄ дилленнЄ-ш и? ¬ерукпа ћ икулай мЄн шутладдЄ?

Ёсир мЄн шутлатар?

Ч јшшЄ мЄн пирки пашарханать?  алав мЄнле вЄдленет? ёлашки пайЄнче мЄн калана?

Ч —ирЄн шутпа калавйн чи дивЄч саманчЄ хашЄ?

4. “екстпа килЄшуллЄ план йЄркелени (129 с.).

5. ѕЄтЄмлетни. ®д тетрадЄнчи 1, 3-мЄш Єдсене пурнад≠ лани.

Ч јвтор калаври Єдсем динчен мЄнле камалпа каласа парать? ¬йл калав €тне Ђѕахча хуралдиї тесе каштах шутлЄн, тЄксе калана. —ирЄн шутпа калаван тЄп шухашЄ мЄнле?

6. јсра юлна саманта санласа калани. ”нердЄ пулна пулсан эсир калаври хаш саманта сйнлакан укерчЄк тунй пулйттар? јна самахпа санласа парар.

7.  иле Єд пани.  алава вуласа Єд тетрадЄнчи 2, 4Ч6-мЄш Єдсене пурнадламалла.

42-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ј.  алканан Ђ Єтудї

с«вви; Єд тетрадЄнчи Єдсем (26Ч27 с.).

”рок теми: —аваласа дырна илемлЄ хайлав кЄвЄлЄхЄ, с«нарл«хЄ.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч саваласа дырна хайлавсене туйампа йышанас «сталаха аталантарасси;

Ч савалла хайлав кЄвЄлЄхне илтме-туйма ханахтарса пырасси;

Ч савван чЄлхине, санарлах мелЄсене санаттарасси;

Ч чЄр чунсене хЄрхенме, юратма вЄрентесси.

”рок йЄрки

1. ”мЄнхи каладу.

Ч Ёпир €лта пуранатпар. ял халахЄ мЄн Єдлесе пур«нать?  ашни Єд хадан анса пырать, савантарать, чуна дЄклет? (ѕЄтЄм камалтан Єдлесен.)

2. ј.  алканан Ђ Єтудї сйввине итлени. (—авва учи≠ тель вулать.) Ч —авва итленЄ май сирЄн мЄнле камал-туйам дуралчЄ?

3. —авва ачасем хайсем тЄллЄн вулани, тишкерни, сло≠ варь ЄдЄ (каланча, ЎетмЄ, тапар). —авара кам динчен калан«?

Ч ћучи адта кЄту кЄтет? ав вырана мЄнле самахсемпе санлана? ¬Єсене мЄнле каламалла? “упса вулар.

Ч ћЄкЄте кЄтуде парусем мЄншЄн юратаддЄ? ¬ал парусемпе еплерех каладать? ѕаравЄсене хайсене мЄнле сйнарланй? ав йЄркесене мЄнле туйампа вуламалла? “упса вулар.

Ч ћучи с«махЄсене мЄнле вуламалла?

4. —«вва пал«ртулл« вулани.

5. ѕЄтЄмлетни.

Ч —«в«ра мучие мЄнле с«нлан«?

Ч јвтор мучи динчен мЄнле к«м«лпа каласа парать?

6. ®д тетрадЄнчи 1, 5-мЄш Єдсене пурн«длани.

7. —«в« тар«х «славл« Єдсем йЄркелени.

Ч —ире с«в«ра кама с«нарлани ытларах килЄш рЄ?

”нердЄ пулн« пулсан мЄнле укерчЄк тун« пул«тт«р? авна с«махпа с«нласа пар«р.

8.  иле Єд пани. 1) —«вва пал«ртулл« вулама вЄренмелле. 2) ®д тетрадЄнчи 2Ч4-мЄш Єдсене пурн«дламалла.

43-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ѕ.яккусен дырн;| Ђ атка јрасланЄї калав; ј.  алканан Ђ Єтудї савви; et.

тетрадЄнчи Єдсем (28Ч29 с.).

”рок теми:  алавда камалЄ хайлавра паларни. јвтор тата калавда.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч вулав пахалахне (палартулах, удамлах, хавартлах) устересси;

Ч хайлавра автор камалЄ паларнине туйма ханахтарасси;

Ч дут данталака юратма, унан илемЄпе киленме хавхалантарасси.

”рок йЄрки

1. ј.  алканан Ђ Єтудї с«ввипе Єдлени.

2.  алавда камйлне хайлав текстЄнче шырани.

Ч  Єтуд самаха илтсен пирЄн ума мЄнле санар тухса тарать? (¬ал шлепкепе, плащ таханна. ”нан аллинче т \ и тата пуша.) Ч “уйипе пушши мЄн тума кирлЄ? (¬ыльахсене хеши лама, хамсарма, даптарса илме.) Ч ЂћЄкЄтен аллинче пуша мар, пЄчЄкдЄ ша.хлич кйна тет автор. ѕарусем Ђачаш, депЄдї. аванпа та ЄнтЄ мучп вЄсене пушапа харатмасть. ¬Єсене в«л мЄнле мелпе п\ хать? (Ўахлич каласа.) Ч  ашни хайлаврах автора мЄн хумхантарнине куратпар.

 у сав«ра автора кЄту кЄтме шахличпе те май пурри тЄлЄнтернЄ. ¬ал даканшан чЄререн саванса хайлать те хай саввине.  Єтудсем усал дынсем мар. ¬ыльаха юратаддЄ.

ћЄкЄте х«й паравЄсемпе дынсемпе каладна пек каладать.

ѕЄтЄмлету.  ашни автор пурн«дра вал е ку Єде, пулама санать, ун динчен е тар«хса, е саванса, е паншрханса дырса катартать. Ёпир вулатп«р та автора мЄн хумхантар≠ нине туйса илетпЄр, автор шух«шЄпе килЄшетпЄр. ѕурн«да дыравда кудЄпе тинкерсе малтан курманнине, асархаманнине куратп«р, асархатпар. ^апла майпа дыравда вулавдапа каладать, лай«храх, ырарах пулма вЄрентет.

3. Ђкатка јрасланЄї калава вулани. (ѕЄрремЄш абзаца учитель сасапа вулать. џтти абзацеене ачасем асра вуладдЄ.)

4. ¬ак-тЄвексене палартни. (Ђ“имлЄ вулавда-и эпир?ї) Ч  алавда ашшЄ мЄнпе Єдлет? (“ракторпа.) Ч ѕЄррехинче вЄсем мЄнле Єд туна? (ѕахча алакЄ туна.) Ч  умал€к малтан јраслана курна-и? ( урман.)

5.  Єнекери ыйтусем тарах хайлава тишкерни (132 с.).

6. ѕЄтЄмлетни.  у хайлавра автор хурт-капшанкасен пурнадне этем пурнадЄнчи пахалахсемпе танлаш тарса дырса катартать. јвтор пуплевЄнчен дака паларать: ¬ал Ч 5Ч6 дулсенчи ача. ’урт-капшанкасен пурнадне хай йсЄн шайЄнче курать. ’ай шухашласа каларна тЄнчере усалли лайаххине, ыррине пусахласшан пулни ана пашархантарать.

7.  иле Єд пани. ®д тетрадЄнчи ЂѕетЄр яккусен.  атка јрасланЄї рубрикари Єдсене тумалла.

44-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ј. јлкан Ђёр дунаї, Ќ.Ў елепин Ђёрї, ј. јлкан ЂЄнЄ дул юрриї саввисем;

Єд тетрадЄнчи Єдсем (30Ч31 с.).

”рок теми: ут данталак пулймЄсене самахпа укерни.

—анлав тумалли хатЄрсемпе мелеем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч дут данталак пуламЄсене самахпа укернине санат≠ тарасси;

Ч чЄлхен илемлЄхпе санарлах мелЄсене чухлас аслайсене калапласси;

Ч дут д ан тал ак илем не асархам а, унпа килен м е ханахтарасси.

”рок йЄрки 1. Ђёр дунаї савва сасапа вулани. (ћалтан учитель вулать, иккЄмЄш хутЄнче Ч ачасем.)

2. —авва кЄнекери ыйтусемпе Єдсем тарах тишкерни.

3. Ђёрї савва сасапа вулани. (ћалтан учитель вулать, иккЄмЄш хутЄнче Ч ачасем.)

4. —авва кЄнекери ыйтусемпе Єдсем тйрйх тишкерни.

5. ®д тетрадЄнчи Єдсене туни.

6. ЂЄнЄ дул юрриї савва сасапа вулани. (ћалтан учи≠ тель вулать, иккЄмЄш хутЄнче Ч ачасем.)

7. —авва кЄнекери ыйтусемпе Єдсем тйрйх тишкерни.

8. ѕЄтЄмлетни. ут данталйкри кашни вйхат, кашни пул«м илемлЄ. Ёпир час-часах дак илеме асархамастпйр.  аш≠ ни кун куд умЄнче пулнаран хйнахеа дитетпЄр те нимрен те тЄлЄнместпЄр. ыравдасем вара ыттисем курманнине кур≠ ма пултараддЄ. ’айсем мЄнрен тЄлЄннине хут дине дырса хураддЄ те пире вулама сЄнеддЄ. Ёпир вулатпар та тЄлЄнетпЄр:

мЄнле ас«рхаман-ха дакна, тетпЄр.  удпа курнине сйрапа та укерсе кйтартма пулать, самахпа та. —арапа укерекене унердЄ теддЄ. —амахпа укерекенсем Ч дыравдасем.

 иле Єд пани. ®д тетрадЄнчи Єдсене туса пЄтермелле. —авйсенчен пЄрне пйхмасар калама вЄренмелле.

45-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери Ќ.ћ атвееван Ђ–аштав уйахЄї калавЄ; Ђƒекабрь уйахЄї слайдсем.

”рок теми: јнсат йслалах хайлавЄн уйрамлахЄсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч ансат «слалах хайлавЄсен уйрамлахЄсемпе паллаш≠ тарасси;

Ч вулав аслайЄсемпе х«нахавЄсене аталантарасси;

Ч дут данталакри илеме асархама, унпа киленме хавхалантарасси.

”рок йЄрки 1. Ђ–аштав уйахЄї хайлава вулани. (1-мЄш абзаца учи≠ тель сасапа вулать. ћалалла ачасем «сра вуладдЄ.)

2. ¬ак-тЄвексене палартни. (Ђ“имлЄ вулавда-и эсир?ї) Ч “екстра хаш уй«х динчен самах пырать? (–аштав е декабрь динчен.) Ч Ўашие мЄн сыхласа дуренЄ? (“илЄ.) Ч —йсар мЄнсене х«валана? (ѕакшасене.) Ч —ыр«шсем патне хаш кайаксем пудтарЁнаддЄ? („акаксем, напасем, ула кураксем.) Ч ћЄншЄн пар касса вак тумалла? ( Ўыва удалтарма.) Ч ’аш кун дулталакра чи кЄски? (–аштаван 22-мЄшЄ.)

3. ’айлава кЄнекери ыйтусемпе Єдсем тйр«х тишкерни.

4. јчасем хайлав содержанине план ыйт«вЄсем тарах пЄрерЄн каласа пани.

5. ѕЄтЄмлетни. јнсат аслйл«х хайлавЄсенче илемлЄхпе сйнарлах мелЄсемпе тата хатЄрЄсемпе уса курни сахал. “Єп тЄллев санарласа мар, анлантарса парасси. јслал«х тексчЄсен тыт«мЄ дак«н пек: тЄп шух«ша палартни; ана дирЄплетекен тЄслЄхсене ас«нни, пЄтЄмлету туни. јсл«лах тексчЄн чи ансат тЄслЄхЄ: ЁпЄ хаман аннене питЄ юрататап (тезис). ћанан анне чи хитри (1-мЄш аргумент). ”нпа €лти кашни дын хисеплесе каладать (2-мЄш аргумент). јна Єдчен, вар-вар хЄрарам тесе сума саваддЄ (3-мЄш аргумент).

аванпа эпЄ хаман аннене юрататап (пЄтЄмлету). Ђ–аштав уйахЄї текстра тезиса асанман, пЄтЄмлету туман (вЄсене чухлама дед пултаратпар), аргументсене кана асанса тухна.

6.  иле Єд пани. “екст содерж анине каласа пама хатЄрленмелле.

46-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ј. ѕушкинан Ђ’Єлле≠ хи кадї савви; ’умма. Ђ’Єллехи варманї савви; Єд тет≠ радЄнчи Єдсем (32Ч33 с.); Ђ’Єл пейзажЄсемї слайдсем е видеосюжет.

”рок теми: —«махл« укерчЄксем туни. —анарлах мелЄсем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч самахлй укерчЄклЄ савасемпе паллаштарасси;

Ч савва пал«ртулла вулас аслайсемпе ханахусене таранлатасси;

Ч тимлЄхе дивЄчлетесси, дут данталака юратма, дут дантал«кри илеме курма ханахтарасси.

”рок йЄрки 1. Ђ’Єллехи кадї савва сасапа вулани. (ћалтан учитель вулать, унтан ачасем учителе евЄрлесе палартулла вуладдЄ.)

2. —авва кЄнекери ыйтусемпе уса курса тишкерни.

3. ѕЄтЄмлетни.  удпа курнине дед мар, х«лхапа илтнине те укерсе к«тартма пулать. ј. ѕушкин дил-т«вал в«х«тЄнче илтЄнекен сас«сене выд кашк«р уланипе, ача мак«рнипе танлаштарать.

4. Ђ’Єллехи в«рманї с«вва сас«па вулани. (ћалтан учи≠ тель вулать, унтан ачасем учителе евЄрлесе пал«ртулл« вуладдЄ.)

5. —«вва кЄнекери ыйтусемпе Єдсем т«р«х тишкерни.

6. ѕЄтЄмлетни. ѕоэт хЄллехи в«рманаасран кайми укерсе-санласа парать. ’альччен илтмен с«махсемпе те ус« курмасть в«л, хал«х чЄлхинчи ахаль с«махсемпех х«й мЄн ас«рхани динчен хитре укерчЄксем т«вать. — ап_? а –а йыв«дсем шавламас«р ларни, пас тытна туратсем м«ин«н куранни, кЄртсем тарах тилЄ чупнин палли, йЄлтЄр йЄрЄ, пуд дине юр чам акки ук кел ен и, дака тарри дилпе ластартатса силленни ЄмЄрлЄхе асра юлать.

7. ®д тетрадЄнчи Єдсене пурнадлани.

8.  иле Єд пани. —авасенчен пЄрне пахмасар калама вЄренмелле. ¬ариант:  укади-кукамипе е асанне-асаттепе хЄллехи кадсене мЄнле ирттерни динчен каласа пама хатЄрленмелле. ¬ариант: —«махпа каласа Ђ’Єллехи варманї

укерчЄк тумалла.

47-мЄш урок ”рокра кирле хатЄрсем: кЄнекери √.Ћучан Ђ укар самсаї

калавЄ; ЂѕирЄн пата хЄл кадма вЄдсе килекен кайаксемї

слайдсем е видеосюжет.

”рок теми:  алаври Єд аталанавЄ.  алавда камалЄ паларни.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч калава пЄлтерЄш тарах пайсене уйарас ханахусене аталантарасси;

Ч калаври Єд аталан«вне палартма вЄрентесси;

Ч вулав ханахавЄсене таранлатасси;

Ч дут данталак вартт«нлахЄсемпе паллаштарасси, йна юратма ханахтарасси.

”рок йЄрки 1. Ђ ук5р самсаї калаван 1-мЄш пайне сасапа вулани.

(ѕЄри вулать, ыттисем кЄнеке тарах йЄрледдЄ.)

2. ¬ак-тЄвексене палартни. (Ђ“имлЄ вулавда-и эсир?ї) Ч ”тма мЄншЄн дамал мар? (ёр таран пулнаран.) Ч ћучи мЄн €тла? (таппан €тла.) Ч ®д мЄнле вари анта пулса иртет: ч«раш лахра е вЄтлЄхре? („арашлахра.) Ч акн а адтан пЄлтЄмЄр? (яштака йывадсене асан на.)

3.  алав«н 2-мЄш пайне сасапа вулани. (ѕЄри вулаканни, ыттисем кЄнеке т«р«х йЄрледдЄ.)

4. ¬ак-тЄвексене пал«ртни.

Ч ргаппан мЄн Єдри дын: утард«, сунард« е..? (¬ал варман хуралди.) Ч  укар самса йави хаш йыв«д динче пулн«? („араш динче.)^ Ч …«ва миде метр дуллЄшЄнче? (¬иде метр.) Ч …авара пурЄ миде чЄпЄ пулна? (¬иддЄ.) Ч …авана мЄнлерех туна? (инде туратран дирЄплетсе.)

5.  алава кЄнекери ыйтусем тарах тишкерни.

6. ѕЄтЄмлетни. Eg аталанавЄсЄр калав пулмасть: пуд≠ ламашЄ, аталанса пыни, чи дивЄч самант, Єд вЄдленЄвЄ.

 у калавра мучипе ача варман тарах пыни Єд пудламашЄ пулать; каййк чЄппине тЄл пулни Ч Єд аталанни; чи дивЄч самант Ч кук«р самса чЄппине хай й«вине €ни; каййксем савйннипе Єд вЄдленет.

7.  иле Єд пани.  алав содержанине каласа пама хатЄрленмелле.

48-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери Ќ.—ладковйн Ђ’Єл кадниї калавЄ; Єд тетрадЄнчи Єдсем (33Ч34 с.); ЂѕирЄн патра хЄл кадакан кайаксемї слайдсем.

”рок теми: јвтор юмахЄ.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч кай«ксен пурнадЄ динчен литература юмахЄ хайланин уйрамлахЄсене санаттарасси;

Ч шухаш вЄдевне аталантарасси;

Ч вулав аслайЄсемпе ханахавЄсене дивЄчлетесси;

Ч дут данталакри тЄлЄнтермЄшсене асархама, дут дан≠ талака юратма ханахтарасси.

”рок йЄрки 1. Ђ’Єл кадниї юмаха йсра вулани.

2. ¬ак-тавексене палартни. (Ђ“имлЄ вулавда-и эсир?ї) Ч Ўарах дЄр-шывсем тесе хашЄсене асаннй? (»нди, јфрика,  антар јмерика.) Ч ’аш кайаксем хЄл кадма дурдЄртен пирЄн пата киледдЄ? (Ўура тамана, yuan, тЄпекпЄ шахарчйк, шура gepgu, шура варман наххи.) Ч “йманашан чи тутли мЄн? (ѕилеш.) Ч ’йва качкине хйш каййк юратать? (¬арман чаххи.) Ч Ўура тамана мЄн юратать? (Ўашисемпе мулкачсене.)

3.  алава кЄнекери ыйтусемпе Єдсем тарах тишкерни.

4. ®д тетрадЄнчи Єдсене пурнЁдлани.

5. ѕЄтЄмлетни. Ђ укйр самсаї хайлавра кук«р самса хЄлле чЄпЄ кйларнине пЄлтЄмЄр. ¬атги дамрйккине кай«ксен пурн«дЄнчи дак в«ртт«нл«хпа паллаштарать. ѕирЄн патра чакак дулла та, хЄлле те пур«нать. Ўура тамана, уйап, тЄпеклЄ ш«х«рч«к тата варман ч«ххи вара хЄл кадма пирЄн пата дурдЄртен вЄдсе киледдЄ.  ашни мЄнле т«ранса пур«ннине, мЄне-мЄне юратнине тЄпчесе пЄлет те автор юмах «слать. јслалах тексчЄсене вулама йыв«ртарах. »лемлЄ хайлав д«м«лл«н вуланать.

6.  иле Єд пани. ’«в«р пЄлекен пЄр-пЄр кайак мЄнле хЄл кадни динчен каласа пама хатЄрленмелле.

49-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ¬. ЁктелЄн Ђёр пикеї

савви; укерчЄксен альбомЄнчи Єдсем.

”рок теми: ¬. ЁктелЄн Ђёр пикеї савви. ут данталак илемЄ.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч укерчЄкпе савва танлаштарса пЄрпеклЄхсемпе уйр«мл«хсене ас«рхама ханахтарасси;

Ч вулав пахал«хне малалла аталантарасси;

Ч дут данталйкри илеме асархама, унпа киленме хавхалантарасси.

”рок йЄрки

1. —йвйпа паллашни. (ћалтан учитель сасапа вуласа парать, ачасем кЄнеке тарйх йЄрледдЄ.  айран ачасем асра вуладдЄ. ”нтан Ч черетленсе, сасапа.)

2. ¬ак-тЄвексене сйнани. (Ђ“имлЄ вулавда-и эсир?ї) Ч јчасем ёр пикене мЄнрен т«ваддЄ? (“ин дед дуна юртан.) Ч ¬Єсем куд выранне мЄн лартаддЄ? (’ура камрак.) Ч ёр пике ачасене мЄн йнлантарать? (—уркунне дывхарчЄ тет.)

3. ”керчЄксен альбомЄнчи тата учебникри укерчЄксе≠ не с«нани.

Ч ’«ш укерчЄкре хЄвел тухичченхи, х«шЄнче хЄвел тухн« хыдд«нхи саманта с«нлан«? ’«шЄнче ёр пике хавасл«? ’«шЄнче тунс«хл«?

4. ”керчЄксен альбомЄнчи укерчЄксене с«рласа илемлетни, дЄнни укерсе хуни.

5. —«вва учебникри ыйтусемпе Єдсем т«р«х тишкерни.

6. ѕЄтЄмлетни.  у Ч шуглЄ, камала дЄклекен сава. ёр пикене хЄвел ирЄлтерет пулин те чЄрене тунсах пусмасть.

Ёпир пЄлетпЄр: кадал ёр пике ирЄлсе ка€ть пулин те тепЄр хЄл тэтах юр кЄлетке туса лартма пулать.

7.  иле Єд пани. ”керчЄке санаса ун тарах калав асламалла.  аласа пама хатЄрленмелле.

50-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ¬. ƒавыдов-јнатрин Ђёратна аннеї савви; Ѕ.ƒанилован Ђ’аш вахатра дыварать-ши анне?ї калавЄ.

”рок теми: “Єнчере чи хакли Ч ман юратна анне.

—амахла укерчЄк.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч хайлав планЄ тавас йслайсене малалла аталантарасси;

Ч вулав пахалахне малалла дивЄчлетесси;

Ч таванлах туйамЄсене хаклама, дывах дынсене юратма, вЄсене хисеплеме хавхалантарасси.

”рок йЄрки 1. Ђёратна аннеї сйвапа паллашни. (ћалтан учитель сасапа вуласа парать.  айран ачасем черетленсе палар≠ тулла вулама вЄренеддЄ.)

2. —авва учебникри ыйтусем тарах тишкерни.

3. Ђћан юратна аннедЄмї самахла укерчЄк туни, ун динчен каласа пани.

4. Ђ’аш вахатра дыварать-ши анне?ї калава вулани.

5.  алава учебникри ыйтусем тарах тишкерни.

6.  алава ыйтусем тарах видЄ па€ уйарни.

7. ѕЄтЄмлетни.  ирек камшан та тЄнчере чи пахи, чи хакли Ч унан амашЄ. јнне пулсан тЄнче те пу€нрах, хЄвел те ашарах. јнне пурри Ч питЄ пысак пу€нл«х.

8.  иле Єд пани. ЂЁпЄ аннене пулйшниї калав йслани, каласа пама хатЄрленни.

5 1-мЄш урок ”рокра кирлЄ хатЄрсем: кЄнекери ¬. —ухомлинскин Ђјн куренсем, атте!ї калавЄ; укерчЄксен альбомЄнчи Єдсем.

”рок теми:  ул«ш тумалли мелеем.

”рок тЄллевЄпе задачисем:

Ч кул«ш мелЄсемпе паллаштарасси;

Ч вулав пал«ртул«хне аталантарасси;

Ч ашшЄ-ам«шне хисеплеме хавхалантарасси.

”рок йЄрки 1. Ђјн куренсем, атте!ї калава вулани.Pages:   || 2 |
ѕохожие работы:

Ђ”ƒ  616-008-616.053.7 ¬Ћ»яЌ»≈ ”„≈ЅЌќ√ќ ѕ–ќ÷≈——ј Ќј ‘”Ќ ÷»ќЌјЋ№Ќџ≈ —ƒ¬»√» ¬ —ќ—“ќяЌ»» «ƒќ–ќ¬№я —“”ƒ≈Ќ“ќ¬-ћ”«џ јЌ“ќ¬  усова ј. –.1, ÷илидас ≈. √.1, јпостолиди —. ».2 √Ѕќ” ¬ѕќ "—еверо-ќсетинска€ государственна€ медицинска€ академи€" ћинистерства здравоохранени€ –оссийской ‘едерации, г. ¬ладикавказ, e-mail: kusalrash@yandex.ru;√Ѕќ” ¬ѕќ "—еве...ї

ЂISSN 1680-1709 ‘едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образовани€ "„увашский государственный педагогический университет им. ». я. яковлева" ¬≈—“Ќ»  „”¬јЎ— ќ√ќ √лавный редактор ¬. Ќ. »ванов, д-р пед. наук, профессор √ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌќ√ќ ѕ≈ƒј√ќ√»„≈— ќ√ќ «аместитель главного редактора “....ї

Ђ–абоча€ программа по информатике 7 класс —оставили: ћайорова ёлиана јлексеевна, учитель информатики и математики ѕо€снительна€ записка –абоча€ программа по информатике дл€ 7 класса составлена в соответствии с положени€ми ‘едерального государственного образовательного ста...ї

Ђ—–≈ƒ—“¬ј ќЅ”„≈Ќ»я » ¬ќ—ѕ»“јЌ»я —редства образовани€ включают в себ€ организационные формы, средства обучени€, методы обучени€ и воспитани€, способы и приЄмы педагогической диагностики, осуществлени€ обратной св€зи, критерии эффективно...ї

Ђѕсихолого-педагогические особенности адаптации студентов в средних специальных учебных заведени€х ј.¬.  еримова ¬ последние годы возросший интерес к проблеме адаптации детей, подростков и юношей в со...ї

Ђћуниципальное образовательное учреждение дополнительного образовани€ детей ƒетска€ музыкальна€ школа є3 города –ыбинска ярославской области ƒќѕќЋЌ»“≈Ћ№Ќјя ѕ–≈ƒѕ–ќ‘≈——»ќЌјЋ№Ќјя ќЅў≈ќЅ–ј«ќ¬ј“≈Ћ№Ќјя ѕ–ќ√–јћћј ¬ ќЅЋј—“» ћ”«џ јЋ№Ќќ√ќ »— ”——“¬ј "‘ќ–“≈ѕ»јЌќ" ѕредметна€ область ѕќ. 01. ћ”«џ јЋ№Ќќ≈ »—ѕќЋЌ»“...ї

Ђ”ƒ  373.5.016:811.111 јћ–ј’ќ¬ј ј…Ќ”–ј  јћ»Ћ№≈¬Ќј ќЅ”„≈Ќ»≈ »Ќќя«џ„Ќќ…  ќћћ”Ќ» ј“»¬Ќќ…  ќћѕ≈“≈Ќ÷»» ”„јў»’—я-Ћ≈«√»Ќ (английский €зык, основна€ школа) 13.00.02 Ц теори€ и методика обучени€ и воспитани€ (иностранные €зыки, уровень основного общего образовани€) ј¬“ќ–≈‘≈–ј“ диссертации на соискание ученой степ...ї

Ђ“ехнологическа€ карта по физической культуре дл€ 1-х классов. –аздел: ЋЄгка€ атлетика. ”читель физической культуры Ћаданюк ќ.ё.÷ель урока: —овершенствование освоенных двигательных действий при выполнении техники прыжка в длину с места, техники бросков набивного м€ча.«адачи урока: ќбразова...ї

Ђ–”—— јя Ў ќЋ№Ќјя Ѕ»ЅЋ»ќ“≈„Ќјя ј——ќ÷»ј÷»я ƒ¬»∆≈Ќ»≈ "ћќЋќƒјя –ќ——»я „»“ј≈“" ѕ–ќ≈ “ "–ќƒ»“≈Ћ№— ќ≈ —ќЅ–јЌ»≈ ѕќ ƒ≈“— ќћ” „“≈Ќ»ё" —овременные детские писатели ћјЎј Ћ” јЎ »Ќј ѕриложение дл€ родителей, воспитателей, учителей и библиотекарей к журналу "„итай...ї

Ђ—одержание 1. јнализ де€тельности ƒќ” за 2012-2013 учебный год.2. ќрганизационно-методические меропри€ти€ 3. ќрганизационно-управленческа€ де€тельность.4. ѕлан работы по реализации преемствен...ї

Ђ1. ÷ель и задачи изучени€ дисциплины ÷ель дисциплины Ц развитие социальной компетентности, способствующей формированию готовности магистранта к осуществлению инновационной де€тельности в сфере образовани€; совершенствование общих профессиональных к...ї

Ђѕ—»’ќЋќ√ќ-ѕ≈ƒј√ќ√»„≈— јя  ќ––≈ ÷»я —“–ј’ќ¬ ” ƒ≈“≈… ƒќЎ ќЋ№Ќќ√ќ ¬ќ«–ј—“ј —–≈ƒ—“¬јћ» »√–ќ“≈–јѕ»» ѕарижева ¬иктори€ √еннадьевна 4 курс, јдыгейский государственный университет ћайкоп, –осси€ Ќаучный руководитель: к.п.н., доцент Ўхахутова «.«. PSYCHO-PEDAGOGICAL...ї

Ђћинистерство образовани€ и науки –оссийской ‘едерации ‘едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образовани€ "”ральский государственный педагогический университет" ‘акультет социологии  афедра теоретической и приклад...ї

Ђ—тать€ ћен€евой ќ.ћ. учител€ начальных классов в журнале ќбразование в современной школе Ќравственное воспитание Ц ключ к успеху. ¬ основных направлени€х национального проекта образовательной школы сказал, что "человек должен воспитыватьс€ не просто как носитель определенной суммы знаний, но и прежде всего, как г...ї

Ђwww.koob.ru ƒ≈“— јя ѕ–ј “»„≈— јя ѕ—»’ќЋќ√»я под редакцией профессора “.ƒ. ћарцинковской –екомендовано ћинистерством образовани€ –оссийской ‘едерации в качестве учебника дл€ студентов высших учебных заведений, обучающихс€ по педагогическим...ї

Ђќткрытый урок русского €зыка в 6 классе на тему " “ри наклонени€ глагола. »зъ€вительное наклонение". ƒата проведени€: 22 марта 2012 года ”читель:  алашникова ќ.¬. ÷ели урока: повторить знани€ о глаголе как о части речи;дать пон€тие...ї

Ђћ»Ќ»—“≈–—“¬ќ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»я » Ќј” » –ќ——»…— ќ… ‘≈ƒ≈–ј÷»» ‘едеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образовани€ "”ральский федеральный университет имен...ї

Ђ≤SSN 1728-7901 јбай атындаы аза лтты педагогикалы университет≥  азахский национальный педагогический университет имени јба€ —ери€ "‘изико-математические науки" Х "‘изика-математика ылымдары" сери€сы ’јЅј–Ўџ ¬≈—“Ќ»  є 3(31...ї

Ђћинистерство образовани€ и науки –оссийской ‘едерации ‘≈ƒ≈–јЋ№Ќќ≈ √ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌќ≈ Ѕёƒ∆≈“Ќќ≈ ќЅ–ј«ќ¬ј“≈Ћ№Ќќ≈ ”„–≈∆ƒ≈Ќ»≈ ¬џ—Ў≈√ќ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»я "—ј–ј“ќ¬— »… Ќј÷»ќЌјЋ№Ќџ… »——Ћ≈ƒќ¬ј“≈Ћ№— »… √ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌџ… ”Ќ»¬≈–—»“≈“ »ћ≈Ќ» Ќ.√. „≈–ЌџЎ≈¬— ќ√ќ"  афедра социальной психологии образовани€ и развити€ Ћ»„Ќќ—“Ќџ≈ ‘ј “ќ–џ јƒјѕ...ї

Ђ»нтеграци€ информационных и педагогических технологий в обучении – » ќ√Ћј¬Ћ≈Ќ»≈ BBK 81.2–ус “80 –екомендовано к изданию ”ченым советом √осударственного института русского €зыка им. ј.—. ѕушкина ѕротокол є21 от 23.09.2013 г. “р€пельников ј.¬. “80 »нтеграци€ информационных и педагоги...ї

Ђ—ери€ "—оциально-гуманитарные науки"4. √еселевич ¬.ј. –егулирование веса спортсмена.-ћ.: ‘»—,1967.5. √еселевич ¬.ј., јракел€н ¬.Ѕ., Ћевченко  .ѕ. ћетоды сгонки веса у борцов-мастеров спорта / —портивна€ борьба. ћ.: ‘»—, 1977. —. 26-2...ї

Ђѕ–ќЅЋ≈ћј —ћ≈–“» ¬ыдержки из произведений јлисы ј. Ѕэйли и “ибетскго ”чител€ ƒжуал  хула I. —ѕј—≈Ќ»≈ ќ“ —ћ≈–“» ("“рактат о Ѕелой ћагии", сс.492-508) ћы подошли ко второй половине исследовани€ заключительных слов ѕравила ’I. ћы разобрали спасение от опасностей, сопутствующих созданию мыслеформ человеческим существом, кот...ї

Ђќбща€ педагогика ќЅўјя ѕ≈ƒј√ќ√» ј јстапенко ≈лена ¬ладимировна канд. филол. наук, доцент ‘√Ѕќ” ¬ѕќ "“верской государственный университет" г. “верь, “верска€ область ѕ—»’ќЋќ√»„≈— »≈ ќ—ќЅ≈ЌЌќ—“» јћ≈–» јЌ— ќ√ќ Ў ќЋ№Ќќ√ќ ”„»“≈Ћя јннотаци€: в статье рассматриваютс€ идеальные психологические характеристики учител€, которые...ї

Ђ”тверждаю «аведующий ћ ƒќ” "Ѕелозрский детский сад" _ " " _ 2015г ѕ–ќ√–јћћј ѕ–ќ»«¬ќƒ—“¬≈ЌЌќ√ќ  ќЌ“–ќЋя — ѕ–»ћ≈Ќ≈Ќ»≈ћ ѕ–»Ќ÷»ѕќ¬ ’ј——ѕ ћуниципального казенного дошкольного образовательного учреждени€ " Ѕелозрский детский сад" Ѕелозры 2015 1. ќбщи...ї

Ђћинистерство здравоохранени€ –еспублики Ѕеларусь ”ќ "¬итебский государственный медицинский университет" Ѕелорусское научнопрактическое общественное объединение "јссоциаци€ акушеров-гинекологов и неонатологов" ќхрана материнства и детства –ецензируемый научно-практический медицинский журнал є 1 (21) 2013 г.

Ђ–аздел III. ѕрикладные вопросы психологии и педагогики ¬месте с тем, проведенное исследование не рассматриваетс€ нами в качестве исчерпывающего по проблеме формировани€ позитивных взаимодействий м...ї


 
2017 www.lib.knigi-x.ru - ЂЅесплатна€ электронна€ библиотека - электронные материалыї

ћатериалы этого сайта размещены дл€ ознакомлени€, все права принадлежат их авторам.
≈сли ¬ы не согласны с тем, что ¬аш материал размещЄн на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.