WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные материалы
 

«dost o udlen schengenskho vza FOTOGRAFIE Заявление на получение шенгенской визы Фотография Tento formul dosti je zdarma Бесплатная анкета 1. ...»

dost o udlen schengenskho vza FOTOGRAFIE

Заявление на получение шенгенской визы Фотография

Tento formul dosti je zdarma

Бесплатная анкета

1. Pjmen (x) ST VYHRAZEN ADM

Фамилия (х) ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ,

IVANOV ВЫДАЮЩИМ ВИЗУ

Datum podn dosti:

2. Rodn pjmen (dve uvan() pjmen) (x) Фамилия при рождении (предыдущая / -ие фамилия / -и) (х)

slo dosti o vzum:

3. Kestn jmno (jmna) (x) Имя / имена (х) VADIM dost podna u

4. Datum narozen (den–msc–rok) 5. Msto narozen 7. Souasn sttn pslunost velvyslanectv/konzultu Дата рождения (день - месяц – год) Место рождения Гражданство в настоящее время spolenho stediska pro R U S MOSCOW 2 3 0 3 1 9 8 0 6. Zem narozen dosti poskytovatele sluby

Sttn pslunost pi narozen, pokud se li:

Страна рождения Гражданство при рождении, если отличается obchodnho RUS S U N

–  –  –

27. Dve odebran otisky prst za elem dosti o udlen schengenskho vza Отпечатки пальцев, предоставленные ранее при подаче заявки на получение шенгенской визы ne ano datum, je-li znm …………………………………… нет да дата, если известна

28. Ppadn povolen ke vstupu do clov zem Разрешение на въезд в страну конечного следования, если необходимо Udlil ……………………………….. Doba platnosti od ……………………do ……………………….

Кем выдано Действительно с до

29. Pedpokldan datum pjezdu do schengenskho 30.


Pedpokldan datum odjezdu ze schengenskho prostoru prostoru Предполагаемая дата въезда в шенгенскую зону Предполагаемая дата выезда из шенгенской зоны * 31. Pjmen a jmno zvouc osoby nebo zvoucch osob v lenskm sttu (lenskch sttech). Pokud jich nen, uvete jmno hotelu (hotel) nebo adresu doasnho ubytovn v lenskm sttu (lenskch sttech) Фамилия/-и, имя (имена) лица, приглашающего в государство/-а Шенгенского соглашения. В случае отсутствия такового – название гостиницы (гостиниц) или адрес /-а временного пребывания на территории государств-участников Шенгенского соглашения.

Downtown

–  –  –

Pjmen, jmno, adresa, telefon, fax, e-mailov adresa kontaktn osoby ze zvouc spolenosti/organizace Фамилия, имя, адрес, телефон, факс и адрес электронной почты контактного лица компании / организации

–  –  –

34. Osobn daje rodinnho pslunka, kter je obanem EU, EHP nebo vcarska Личные данные члена семьи, являющегося гражданином Европейского Союза, Европейского Экономического Пространства или Швейцарии

–  –  –

Jsem si vdom(a), e vzov poplatek se v ppad zamtnut dosti nevrac.

Я информирован/-а (и согласен/-на), с тем, что в случае отказа в получении визы визовый сбор не возвращается.

Prohlen, kter je teba podepsat v ppad dosti o udlen vza pro vce vstup (viz pole. 24):

Jsem si vdom(a) nutnosti uzavt na dobu svho prvnho pobytu a rovn na nsledujc pobyty na zem lenskch stt dostaten cestovn zdravotn pojitn.

Применяется, если запрашивается виза на многократный въезд (см. пункт 24):

Я информирован/а (и согласен/-на) о необходимости офомить на срок своего первого и последующих посещений территории стран Шенгенского соглашения медицинскую страховку.

Подпись: ………………………………………………….

Jsem si vdom(a) nsledujc skutenosti a jsem s n srozumn(a): shromaovn daj vyadovanch tmto formulem dosti a pozen m fotografie, ppadn odebrn otisk prst, jsou povinn pro posouzen dosti; m osobn daje, kter obsahuje tato dost, jako i otisky prst a fotografie budou pedny pslunm orgnm lenskch stt a tmito orgny pro ely rozhodnut o m dosti zpracovny.

Tyto daje, jako i daje tkajc se rozhodnut o m dosti nebo rozhodnut o prohlen udlenho vza za neplatn, jeho zruen nebo prodlouen se vlo do vzovho informanho systmu (VIS)1, kde budou uloeny po dobu nejdle 5 let, bhem nich k nim budou mt pstup vzov orgny a orgny provdjc kontroly vz na vnjch hranicch a v lenskch sttech, azylov a pisthovaleck orgny v lenskch sttech za elem oven, zda jsou splnny podmnky k povolen vstupu a pobytu na zem lenskch stt, za elem odhalen osob, kter tyto podmnky nespluj nebo je pestaly splovat, posouzen dost o azyl a uren, kdo je k takovmu posouzen pslun. Za uritch podmnek budou mt k tmto dajm pstup tak uren orgny lenskch stt a Europol za elem prevence, odhalovn a vyetovn teroristickch trestnch in a dalch zvanch trestnch in. Orgny lenskho sttu, kter odpovdaj za zpracovvn daj: Ministerstvo zahraninch vc R, Loretnsk nmst 5, 118 00 Praha 1; editelstv sluby cizineck policie, Olansk 2, P.O. BOX 78, 130 51 Praha 3 a Ministerstvo vnitra R, Nad tolou 3, 170 34 Praha 7.

Je mi znmo, e mm prvo v jakmkoli lenskm sttu zskat informaci o dajch tkajcch se m osoby, kter byly vloeny do VIS, a o lenskm sttu, kter daje pedal, a prvo poadovat, aby daje, je se tkaj m osoby a jsou nesprvn, byly opraveny, a aby daje, kter se mne tkaj a kter byly zpracovny protiprvn, byly vymazny. Orgn, kter moji dost posuzuje, m bude na mou vslovnou dost informovat, jakm zpsobem mohu vykonvat sv prvo na kontrolu osobnch daj, kter se m tkaj, a jak je mohu podle prvnch pedpis dotenho lenskho sttu nechat opravit nebo vymazat, vetn prva na podn opravnch prostedk. Stnosti ve vci ochrany osobnch daj pijm vnitrosttn orgn dohledu tohoto lenskho sttu: ad pro ochranu osobnch daj, ul. Pplk. Sochora 727/27, Praha 7, 170 00.

Prohlauji, e jsem vechny ve uveden daje poskytl(a) podle svho nejlepho vdom a svdom a e jsou sprvn a pln. Jsem si vdom(a) toho, e jakkoli nepravdiv prohlen povede k zamtnut m dosti nebo prohlen ji udlenho vza za neplatn a me vst tak k trestnmu sthn podle prvnch pedpis lenskho sttu, ve kterm se moje dost vyizuje.

Zavazuji se, e opustm zem lenskch stt pedtm, ne skon platnost vza, kter mi bylo udleno. Byl(a) jsem informovn(a) o tom, e samotn vzum jako takov je pouze jednm z pedpoklad ke vstupu na evropsk zem lenskch stt. Udlen vza samo o sob neznamen, e mm prvo na nhradu kody, pokud nesplnm pslun ustanoven l. 5 odst. 1 nazen (ES). 562/2006 (Schengensk hranin kodex), a bude mi z tohoto dvodu odepen vstup. Splnn podmnek ke vstupu bude znovu posouzeno pi vstupu na evropsk zem lenskch stt.

Я информирован/-а и согласен/-на с тем, что предоставление мною своих личных данных, востребованных в настоящей анкете, фотографирование, и, в случае необходимости, снятие отпечатков пальцев является обязательным для рассмотрения заявления на визу; все личные данные, относящиеся ко мне и предоставленные в визовой анкете, будут переданы компетентным органам государств-участников Шенгенского соглашения и будут ими обработаны для принятия решения по моему заявлению.

Эти данные, как и данные о решении, принятом по моему заявлению, или о решении аннулировать, отменить или продлить уже выданную визу, будут введены и сохранены в Визовой информационной системе ("VIS")1 на максимальный срок пять лет и в этот период будут доступны государственным учреждениям и службам, в компетенцию которых входит осуществление проверки виз на внешних границах и на территории стран-участны Шенгенского соглашения, а также иммиграционным службам и учреждениям, предоставляющим убежище, с целью удостовериться, соблюдаются ли требования по законному въезду, пребыванию и проживанию на территории стран-участников, а также для опознания лиц, которые не соответствуют или стали не соответствовать этим требованиям, для рассмотрения прошений о предоставлении убежища и определения ответственности за подобное рассмотрение. На некоторых условиях данные будут доступны также определенным службам государств-участников Шенгенского соглашения и Европолу для предотвращения, раскрытия и расследования правонарушений, связанных с терроризмом, и других тяжких преступлений. Государственными учреждениями, ответственными за обработку данных, являются: Министерство иностранных дел ЧР (Ministerstvo zahraninch vc R), Loretnsk nmst 5, 118 00 Praha 1; Управление службы Полиции по делам иностранцев ЧР (editelstv sluby cizineck policie), Olansk 2, P.O. BOX 78, 130 51 Praha 3; Министерство внутренних дел ЧР (Ministerstvo vnitra R), Nad tolou 3, 170 34 Praha 7.

Мне известно, о том, что в любом государстве-участнике Шенгенского соглашения я имею право получить информацию о данных, занесенных в VIS, и касающихся меня, и о государстве-участнике, предоставившем такие данные, а также требовать исправления неверных данных, касающихся меня, и удаления моих личных данных, обработанных противозаконно. По моему особому запросу учреждение, оформляющее мое заявление, сообщит мне о способе осуществления моего права на проверку личных данных обо мне, а также о способе исправления или удаления данных в порядке, установленном национальным законодательством соответствующего государства.

Ответственное за надзор учреждение соответствующего государства-участника, Учреждение по защите личных данных (ad pro ochranu osobnch daj), ul. Pplk. Sochora 727/27, Praha 7, 170 00, рассмотрит жалобы по защите личных данных.

Я заверяю, что все данные, добросовестно указанные мною в анкете, являются правильными и полными. Мне известно о том, что ложные данные могут стать причиной отказа или аннулирования уже выданной визы, а также повлечь за собой уголовное преследование в соответствии с законодательством того страх-участника Шенгенского соглашения, которое оформляет мою визовую анкету.

Если виза будет выдана, я обязуюсь покинуть территорию государств-участников Шенгенского соглашения по истечении срока действия визы.

Я информирован/-а о том, что наличие визы является лишь одним из условий, необходимых для въезда на европейскую территорию странучастников Шенгенского соглашения. Сам факт предоставления визы не дает права на получение компенсации в случае невыполнения мною требований пункта 1 статьи 5 Регламента (ЕК) №562/2006 (Шенгенского кодекса о границах), вследствие чего мне могут отказать во въезде в страну. При въезде на европейскую территорию государств-участников Шенгенского соглашения вновь проверяется наличие необходимых на то предпосылок.

Похожие работы:

«ЕЖЕГОДНЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД директора муниципального общеобразовательного учреждения гимназии "Школа искусств" города Талдома Московской области Талдом 2014г.СОДЕРЖАНИЕ: 1. Общая характеристика МОУ гимназии "Школа искусств"2. Образовательная политика и управление...»

«Взгляд на мировой джихад (11 – 17 февраля 2016 г.) Основные события недели n На этой неделе продолжалось наступление сирийской армии на пространстве, расположенном к северу от г. Халеб, при массивной поддержке с воздуха ВВС России. Сирийская армия добилась успехов и расшир...»

«Аль-Гайба Сокрытие Мухаммад ибн Ибрагим Ну’мани Перевод выполнил Айрат Баешев Оглавление Предисловие автора Глава 1. Что передатся о сохранении тайны семейства Мухаммада от тех, кто не достоин е, и о запрете е разглашения Глава 2. Ч...»

«ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ № 5 по продукту "Страхование карты от мошенничества" (утверждено Приказом Генерального директора ООО "Страховая компания КАРДИФ" № 261 от 10.12.2013 г.) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. В соответствии с з...»

«Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, № 1 (88), 2015 УДК 070:004.738.5(476) Визуализация как новый творческий метод веб-журналистики Беларуси А.А. ГРАДЮШКО Рассматриваются важнейшие тенденции развития интернет-журналистики. Анализируется влияни...»

«  Введение Министерство образования и науки Российской Федерации Сибирский федеральный университет               В. И. Зварыгин ТАМПОНАЖНЫЕ СМЕСИ Рекомендовано Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой универс...»

«УДК 94(497.2)(082)17/20 ББК 63.3(4БОЛ)я43 Д 74 Рекомендовано Науковою радою Центру болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова (протокол № 2 від 24. 03. 2010 р.) Редакцій...»


 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.