WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные материалы
 

«Р. С. Ф. С. Р. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! * П тбм тн^ери яу х аи сем, перлеш ер! N '• • ' а V. ' :'Л.. *, /' ...»

Р. С. Ф. С. Р.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

*

П тбм тн^ери яу х аи сем, перлеш ер!

N" '• • '"

а

V

.

' :'Л.. *, /'

ШЛН-ПОЛЬ-НЛРТ,

вй револю ций© хире тркаы сем пе йепле вряи,

'^

• '* -* *

( 1 7 4 3. 1 7 9 3 ; Ш р тм е у й а х е н 1 3 -м ё ш к у н ).

*.

Издание Чувашского Подотдела Политического Отдела " б арп и и Восточного -фронта : '(/-

•ф 'М я \ • 5« н,\ к я X КАЗАНЬ Тило-литография Губернского Отдела по Просвещению • 19 1 9 Пирён ^ваш ^ ухн сен р н та Марат виеэм ин^ен н лтиен пуле, Марат каж пулнлне плмест пуле. И лтн пулсан та, у н и в д ен ы ррине илтесси пулман пул: п и рн Раейре аЕ" р ев о л ш щ т д о н ун пек ынсеж ин^ен ыррино сахал ы р атв д, Д атша Тре-Ш ари Марат пвЕкпеем нн^ен $ н ырни х а л х а плхатж а пултарасран х а р а т -зд ё. авнпа Марат пнйен ёлёкхп кёнекесем ине улталаса ырпа, Марат вл 'бухнсен тёревё пулса тн. Револнщишн тршаЕансеж ы тти ы нсен хуш ш ин^е ^ 18-жш Марата палл вырн пажалла. жрте вл йепле ^ухнш ан траш ннпе, т,ухнщ н вилнине пирён ^аващж та пелсе трас пулат.

ак Енеке Ф ранцире пулн аел револю цн ип^ен те л л т е р ж е п у л т а р а т.

Револдаци вхатн^е жёнле ёслежеллине втартса парат.

авнпа Еу кёнеке вуласа тухж а трш ас п улат.

К у а р а в ан.

Хуеан. 1919. нарс уй хён 15 куне.

Ш кулсен^е вГфентекен внекееем ине М арат ин^ен пит те кёекея ырат-Т). Улпугсем йенне кам та пулин сулннане, кмл тытвине, всекшя кам та пулин тйршнине пёлсенех, вал,ытла нумай • гоухшласа тмасйрах, тискер кайк пек, пурин пуне те касса ткма $арйнман, шеллени— тунипе унйн алли нихйан та /ртремен. Ухмахланн, мн— к&мйллйскер. тшмансене курайманнипе иинё пинбпе птерн.Таъщк есрелли йулашкин^ен п^ек еме алран вилм 'тупн, (М арата Ш арлота Кордэ батл&хравтсус хр влерв).

Пуйаяемшя вл пят те хруш, ын пулн.

Улпут а^исене ихкан хр-арймсем, ав Марат ин^ен плне пулсассан, таканах ^ ар уср а^ а пй^анаав Маратпа хратё-вдё:

С&маха к м н $ у х, ^наххнне калас дул: хйш-хш ерте а^асене,ав Маратйа фнах^х та харатасё. Пр пилёк ул елк, еп Аетрахан кпёрнп^ пурвнй $ у х, пр вренмен карт^к хй ывлн ывлне: мур, ылханланн Марат, тесе врснияе плтсе еп атан кайн-т^ Марат тени, унн шухшёпе, вйра-хурах, ынн аусакан, ^ун-илли тени пулат.

П уйансен вёренв гывсен те шкудсенце вреатевен кёнекесенен ытла ин^х кэйаймая. Улпутсен палл вёревн ынсен^ен ари, Ияполит Т эа, Марат ухмахланц ын, пулн тесе трл кирл-кирл мар йаиалемпе йнлантарма трйшат, ав кудшла шухшсен^ен пёри ав мёскер: Марат ашш Сзрдинвйа ыннн пулн, аышё— Швейцарии Ж енева йатл хули ынаи пулн. апла ^ынсен^ен мвте пулин ыррипе кётн-з? тет. Марат р-шыв ин^а йапаласем инн вренп ынсем ш ухш ласа тупивден такан мадтан пёлсе тви мёне плтерет, вл т^нахяхта кшт ыттисем йевёрл маррине пёлтермест-и? Унн пу мими кшт тусса кайнияе плтермесшв? тет. аяла кулшла шухшлапи тата пр, пит нуыай, всене каласа иртерес мар. А н ах всем пурте вйл сл ыа пулнине ктартас.

Ик ула йахнах МаратОн тшмапсен^ен тёттм, ш&ршл путвалсер^е пытанса пурнмалла пулн. Ернеш ера тумтнр пОрахмасйр выртмалла пулнй. Ахал, те н а а р сывлх на^арланнйем на^арланса пыв. Куёсеы лслса вайн, всене мёрех нийепле а*ал,аа трлетмелле мар пулн, ‘ыйхи вн,- ^, таса пурнманнипе, рсе кр^анкланса крйса ийелтен хнОна—хпОна ве пулан.

* апла пуранаи М арат ухмахлаепиве нлтерет,- тет ав Тэн.

Т эа ш ухш епе те паллах: „М араг ухмахланн, ынна пусма йуратп, ын йунёср пуранайман, влерн ыннисеа йунпе витрех йунданса пта ын пулса тйм а!ла.“ Х ура— халхшап тршаЕае ушкйвн яр ыннй (социал.

революц.) иккмш Государственной Думара М арат ин^ен асОнса ил-^. Ант^ах, М арат у сад сем птм халха плхатн, халх тймлхне птерн, Ш арлата Кордэ алли хадх твас е тун, тесе е асв^.

Т ата пирн кунсен^е М арат ив^ен А. Ф. К ереескпй аснса илц. (нтан каймалла: Керенский 1917 улн нуш (март) уйахвден хура х а. х ш н трйшакап ушвнсен^е тйман, авнтан вара соц. революц. тш кнне ке^). Хйне етеме йуратаиана хурса. М аратран лайхраххипе ктартса;

Роей революции М ара^ еаё нихав та пулас. ук, теее М арата аснт^ё. (К еренвзй ав кунсен^е лёк патш ара ларн Николай Романова Авглийе лсатасш н пулв. Ку йепен, ^нахах та'М арат Керенский йеврлё мар: М арат халх Снкне (слёхне) 'атса трайм-вд, Она Олассн шген ш ухш тытса тм -т^).

Пур те. М арат йатвтев храс, хйне М арат йевёрл тийесрен 'тресэ кес, 'М арат ин$ен ыттисене те кирл марла каласа улталаё.

- А н^ах, улпутсём, улпутсен вёрнн ыннысем М арат йатн йанине, М арат интен ^лхе аварнас ук улталаса птерниве таканах петерес пулат^5. М арат инен тррине каласа парса пётем халха нлантарас-вд. М арат вилнрен вара 125 ул ситее пынй зу х, ^ухн халха: М ар ат— 18-мёш ёмрте 'ухан халхшйн тйрйш акансев^ен пёри, вал •ухОн халхйн тус, снрн пекех улпутсевёя тшмен, авйапа ухн халхОн М арата ытти ^ухнш н трйшакансемпе пёрле хисеплес пулат, тесе каламалла.

М алашве М арат мёнле ын пулни нн^ен, вал мн левв ин-ен ырн щ х, еп куарса пикете хатрлеме пулана Купов кневиин§ен, Кунов шухшсене кйшт таткаласа илес тетп.

$ в ыалтан М арат ып три тшмансене вётерме йурагни снижен калас тетёп. 1790-ыёш султа М арат хйй усал-, лйх ин^ен ав мн ырн: еаё пё^ёв^ хурт— кпшанйй, ш на лпёш асаплацине курсан, увм шелленипе ыратат пулсан та, мана усвд тесе вала. А в^ах, х азё пёр ив тумлав сын йунйе шеллесен, ыалашве ын вун ырмаланса йухасса аса илсеп, мана ^ре илевсе урлса кайас пев сикет, манн ^увы, етем ив^ен кирл ыарл шухйшланине кура, пирн ухыахланса тшмансене шеллениве вура, вита кайси вёре пёлмест, тен!

М алалла, револоцийе нтерсен тухйн халх йунне улпут/’ем ткасси инцен: Хан та пулин вёсем пире нтерсен, всем пирнпе ын твассине астуса илр-ха, всем хирё твисеве урисеипе таптаса п ь ц ^ в а авр,, сввн калхш н тракавсез^ен пр ын та хварм, вёсен аш ш ё— амшёсене, армсеве, & — пйне птёмпех влерсе птер,

Т)И всем пурйнв, йалсеве, хуласеее унтарса кйвар— вм рва авр, тее ырат. (Хрансуссен ревелюцане лплавтарсан ^ а а х а х та апла пулв), М арат, вхтл пр ик теетке тгамансене птерсе х&руш ыар тумасан, вёсен нлавыан халха, пин пннпеч хййсен йенне авЗрса, ^ухна хир пыраван мзшшииа тума пултарас, вёсен вйпе, •ухна мме, халйх ыйе ине валлех улйхса ларма пултарас, тесе ш ухЬ иаа.

1792 улта вЗл: епб хаа та пулип ппре хир пыракап 500 ын пуне касса татма кегленё пулсан, пр ур мёлйун ыпва сыхЗ хварасш а е канаш пап. а'в 500 ып йуне кирле вхЗтра тагса пЗрахн нулс&н, гав вйхатрав хал п -зд ен хнлйхш&н тЗрЗшакан р пин ыл пуёсем м4йесеы ив^е тр-зде, тат^ р пин ивн птесси ив^ен шухшлас та пулмас-цё, пирёа р шывра.темя т^ухлё и в Бе­ арам, ашшсёр йулв а$ а п!Ца пулас ук-эдё, тват ула йахйн пирёп р-Шывра.ак пйсйк хуйх. пулас ук-ту, пире выелЗх, ш нана пстернё пев, и т е р м -^ ё, цирёа патш алха (Фравцийе) йут халахсем п усм рл ам -^ё, вёсене пирн хура тЗшмансем (пуйайсем) кувта 'ёнс- кили-вде, тесе ырв ' • апла в!л сырни хал,хв пуйансеЕ) сймсине шйршлЗ туйяа*, вёсея кмЗлне кайса итмест. А в^ах, М арат хй в,х&тнТ)И ын пудпЗ. Халё еп вЗл ырнпн пайсене внв, ппре, вйл туухн—халх мй ив^е ларакансене ав три курайманнийе, хура халйха пгём ^унё— §ёрппе йуратнине, плтерет.

I \ I М арат тунЗ сене пхса тухнй хыаа, унйн пурйнйне пйхса 7 ухя хыйн, вл хйруш, усал есред пулмавине, вл темие ху т хура-халх тшыаасене халх иленсе итсе' влерйе ты танв ртен йлнисеве плв. Тйшцавсепе, х.йсем лв туе хнес— тваса, Яе ыёнле те пулин урхла найл хёя-хурш ан тавйрма йуратман.

А н ^ах, налаш не тйшыавсем еийеле тухасса ёиссенех, всем айеле тухцан халх йуне ырмадавса йуха пуласса пёлсе, вл тытса ^арм а ув хруш тисаер вайИла аврнна.

Пётм туухн халха хир гграв&н пр ив теевне ын йунне вл пётём хал4х йун умён^е нпмве те хуман.

II.

Фравцийн улпу§ёсем, карулсем путср пурнниие, всеы в&хта пёр лемеср се иее, вирл кирлё ^мар путср туса зурвн и ве,- Франди 1789 мёш ула шлт птсе ларасса итв. Францн карул ХУ1-мш ЛюдоВив.йецле п&ркалансанта, ватш алх пухвё тумалла пулн.

ав патшалйх пухуне улпутсен, пув-тавраш сён, йулашвиазе н хулара та, йалта-та пурвкан тттём— ^ухп—гхадйхн ынсем суйласа йамалла пулв. ЕГатшалх пухв цухнн... Пур рте те, П ариш ре цурин^ен ытла, $ухн ха­ лах плхана пулав, Б лхав усвем уссе пын. Т)ухн халх плхавё хулари, йалти хура-халхран суйласа йан Я н ­ сене вйлатв. Вёсем хйсен аллине е туса пырасса туртса илнё, хйсене хййсем Национальна Собрани (халх собрани, пухв) тен. лв темие трл халхан пайв^ен (пуйансев^ен улаутсев^еа, пуп-тавраш н^ен, хура-халхран) пухнвй пуху халх пу^йвё пулса тв.

Пуху пуханна-'зух мёнле те пулин тун ^ух, улпут-, сем хйсене, пуп-тавраш ё хйве, тухн халх хйн, пухвн ваш ни пайе хййнв расна сае памалла туыа шухйшлн.

Анла аулсан хура-халйха хирёф ик х у т у нуыайрах сас, пулмалла пулн: пугГ-таврашсем хут те хан та улпутсен хын^ен пыв; хулари, йалти хура халЗх суйласа йанисем хут те ханта сахалтарах пулмалла пулн.

Н ациональна Собранире б Урхла пулн." К унта пурте прле, пайа вайа уйрлыасйр-тумасйр сас пав. Хулари— йалти хура халх суйласа йавй •ухнсем айеле тухсапы нй.

Халх ирв ыйтса плхавни. всеве вйлластса тн.

Улпутсен, иуп-тавраш сен всепе парнмалла пулн. Н ационалВни Собранийе кувш арйнах улпутсен, пуп-таврашсен ыннисеы пыра пыра ырня.

Вёсен урйхла тума май йулман. Национадьни Собранин$е ё тун, т.ух сас, парса всем кшт та пулин хайсен сеае м аЛ атса й а р а с^ в пулн, мн те пулин лыа май пулсан, вёсен чна ласшйн пулв.

Вурне те тйн тесе шухш лакаесем, на кура: пурнйа урйх улна йама ьирли татан паллй. А ствр-ха, блёк­ ли йркёсемшн тракан улпутсем, ерхерейсем, пупсем-те на плесё,. пурйаа улш гарас тесе, весам те Национадьни Собрапийе кёрес, тенё.

М арат мн пулнине, малашне мн нулассине плн.

Вл: никам аллин^е тман, хал&ха йуратакан ывсене суйлас вырйпне, еснр к а р у ^ р а я ува илсе тйракап ынсене суйласа йаратр, вёсен аллине хврн пурйнра парса хвра ыхса лартатр: всем хйсене ука паракан каруд,а хир, унн кирл мар яутсёр ёсем ин^ен нпхан та калас ув ыр суйлан ^ух, есир прре те ш ухш ласа пхмастр!, д е се ырнй. ын суйласа йан $ух.‘ „Х а йх, есё'и р ?ке тухрм, нт пусмфлаканни укд тесе саванатн. А в^ах; мпе ес савватн-ши? П атш алхн нёр хтессин^ен тепр кгессине пйлхав рут, хапрк-савйтсем пуш - пуш пушалц. суту-ил птр,' хысна типне, ука -ук, ар саланнй, мне ес саваан? Ес йёрвеср пурнан! Хан ак йркеср вхт иртсе кай. Вл нртес^ вы ранне, йрке тзас- вырнпе, йркесерлх ссе пырат. Аш у кунёсен сиснмесёр иртсе пырас, хл вунсем ывхарас. Х а ^ х и х я— хур умне, хле кёрсен, хёл снвБИ не хуйх-суйха хушса хур. Кун кскелнипа лекенсен нлес укй те сахаллан. (X IX ыш мрте хапрксавйтсен^е электричество, газ, краин ута пуланй.) Ё сёр ыпсем темн ^ухл пула кайё. р-й улса, $кр тупаййасар, трл хруш ёеем тва-оуле,- П ариш вр—хурах, ын вёлерекенсен хули пулса тр. Т)ухн,/ йхран вран, сана ын втсе тнине шухш ласа пх. ИрбЕлёха тшманёсем сава, нимбн тумас^р тнипе, вййра,п кер^, сана кнлех хйсен уранпне клсе йар. Вёсем сана мёнле те пу­ лин кашкйр аллине *нарса, лвхи пекех вййран виэден леттер! Мн шухаШлатр! М ён ктетр!, тесс ырнй Нацвональпи собрани ёлена ытла паллах мар ^ухне.

У вт^ен никам та Национальна Собрани инт,ен апла ырман. Ун ине (Национальви собрани ине) рево.шцишЕ хыпса л ‘Унакансем турй ине пйхн пев, пхса тна, вд пит пыск ёсем тумаллине ш авса тнй. А н^ах сасартв М арат ав Н&циональни Собрани ире трнат, ун ёсене, — 10 — пур йен^ен те, нимне йур&хсра хурат, вал вимд тумаср пёр шавласа ирттернинен кулат.

М арата дур йснф'нтё иЛенсе ихае, вра. иленекенсем: М арат Ш циовальни Собрави ёленине йуратмаст пулинан йураттр, кашни ын хй кймлпе пуряат. Анлувх унн.ав три ырас пулмаст, апла ырса вйд Национальна Собрааи вйве татат, апла ырниие кура, халх хйн Н ацвовальни Собранине хисеплем; каш ви апла ырсая, Н ационалыш Собрани хйй тшмансемпе: варул,па, ул^путсемпе крешсе, ийеле тухма пултарайм, тесе М арата хир в р а д^лас.

Нциовальни Собрави ытла вйл ёлеменнипе, Париш “ ухавсем вхтран вхга пусене вле. Всем ртме уйхн (Ию) 14-мш кунёв^е Бастийеве' туртса илсе,Л мрсе птере,' (Бастилия Пардш трми. Пит р патёни Ш лЕссельбурикп креипе Пстропзвлсаи креп пек пулн.

ав Бастилия йатла врепаре, пар еп калав ЧЕШиссельбург, П етроаазл крепри пек, х а 1 ха ирке кларасш н трш в ыасене тиыёрлесе асаплантарса пурвн.) Паралпрен ав плхав ытти хулаеене, йалсеяе сиксе кн, пги Францийе палхав авреа илн.

Вл вахтра Ф} анци хрес^енесем, ёлк пирн хресенсем улпут аллин^е тн дев, улпутс н ал.швтуе пулн Улпутсем весене, пирн хрес^ене вырс улпу^сем хсрлен пез, хсрлесе пурвн. Хресенсем улпутсепе трл кулавай тле^алле пулн, тр л ;сем туса тмалла пулн. Б а стилиё смрн хын, хрес^еас м улпутсене ав куланайсене тулеме драхн Вс^м, улпутсен, х р г с ^ н аллин^ен туртса илн ересеышн, вуланай илмелле мар, тев.

Пур ёрте те хр. с § ‘ есемпе улнутсен хушшин^е вра тапранСа кайн. Хресевссм улпут /ёрсене турта-турта илн, улиутсем пурннкаа тёревл р^ееене (замка) кёрсе улнутсеё хусене, хре^ен рсеве туртёа илн довуменгсене, тула стрсе валарса вутта прахса унтара— унтра йан. Вёс м’ хш -^ух хугсене ква.уятарман, улпутсен урт^еен-ен пр вырак. нр кёл-квар а е ^ а х хйварн. Н а­ циональна Собрани ирклёх твасса кёгсе и л в ^ е н, всем авалхи ййлава пётмдгх пётерн, авалхи йёркесене мёрсе, йалсеа^е в йёрке туса йана. ’Улпутсем, рхерейсем /пуиансем вименср трса йуласурла (август) уйхён 3-м|И кунн^е капала Н а ц и о н а л е н Свбравире патшасем кар\Л)Сем иа.нй ирбклёхёсене, хура-халха хйсен йллин1 е ты тасеине праха кйларн.

— 11 — Пуйанеен вреня ыпсем -ав ин^еи, улпутсем •$нахах та хйсемех, никам хушмасйр ав е тун те.

А н^ах Марат ав мн пнрки пулнине татан плсе тнй.

Хйн „Х алх тус йатл хаа^ ине вал ав и а^ея:

Е снр ав е ыр Бмадтан тун пулсан, ык ытла нумай кттертр? Е сир хри тёрекл уртре.рне пур йен^ен вут аврса илнине кура, хйр путса вилессе сиссе, ёыер с н | р п а си^&рласа тытпа, халйх ирке тухнине кура, с&н

-дрта ларпй х а : х тискер кай!к пек уеаллапса итсе, сире таатаса пьвд&ка аврассине сиссе е есир всене ирЕ./ раратпр тесе йнататйр. Е сир, сирн пур&др кскелсе пыпкне Еура, елв халха исе пурЗшнйшн^ халх йуяне ёвшён спре тав-тйвас вйхт итнипе : рщ ён куланай кирл мар, хресён парен валлн ан летер, тесе калатр.

'лЕХй саккуасен вйй пулсан, ёсир апла шавлттр-и?

Есир, 'лайхрах шухйшласа пхеан, пы ск-и вара?

Вл пыеайипе пт&кацае йялаятарма хушмр-и? Мншн 'есир, пирн вё саккунсемае л Е хи пек пурнмд йурамаст, пурке те ирёк пр пулаалла теие-чуух'. пире ёрсем— мёясем кпрл м ар, теттр?, тесе ырн.

Хй ха-$те, ып твасси пп^ен, М арат пр рте:

Надионални Собрани халх уимв^е аййил пулзсса*'сиесен, Националяи Собраяи Енрул0ш йп халха шеллемевне пёлсен.

епё ытлй ш ухш ласа тймаст1п, уи -«ёсем ие^ен хамн хаатра ^н аяев/ пётём "ухйна пулас нн^ен пдтеретёп. • Е д пр халх сиплее е шухшлатап, на х&руш, сем туса птер сси ин^ рн иакйратп (йретп), вйл иркре иурпасси, на ы Д тйвасси—манйн ^ и аслй тп саккун.

Ун ин^ен хрушй нлтсене сирсе йарасси-ман ^ёре. Х ура п ё л т ' Т)ухйн х ал !х пуё иве капланнипе пёлсессён, еп,. халха систерес тесе, хамйп '§аяа апатйа, теее ырат.

Кам та.п ули а'п ы св вир&на ларса, патш алх ёсене т&вас вырнне, хйй кёейине тултара ц^ланине плсен, М араг на иее йарасеа итп; авн пеккя М арат хаа- х тн^ен нийепле 1авма дултараймав! Вд Парйш е пйхса тракан цуйанскер Бальи, лёкхи вахтра хытланман пек, хытлаия пуланине пёлсеп, Бальи халха, ёне сунё пек, (в» пуланине иблсен, пуйанлхшйя халйха сутса йама пр §арнса трас уй-свер, пуйанланасшйн трле кирл мар ё тунипе плсен, М арат птм вййае Б альп ине трннй.

Авйя. (сентябрё) уйхп йулашаи Еунсен^е 1739 улта вл:

Есем на^арланнаем иа^арлапса пырасё. Йулашки вЙпа трш м асаа, нит те хруш, хёл пул. Парише вр^Еуннехи йёце— сапара улсем птсе ларсан, ырмасем шнсассйн нйыён кме те пулм, Париш выа йулма пултар. Х.та лн? 'Х ула думин^ен ш анкср ыасене сирпгее кйларас пулат, • карулран ш алу илсе тйракансене, пуйансене, суту-ил туса кйсйисе'е е тултарс тейекенсене, авн майл ытти вирл-вирл— м ф сен е пбтмпех еирпетес пулат, тесе ырн.

Д да, М арата ёнсе илсе, апла мншён ырнине ыйтн, ун хаатне „Х алх тусне“ хаат сутакансене, валесе рекенсене сутма, валёме §арвй. на сута парса, Марат, думан кирл мар еёсене утт* власраа... Й ул аш кп $ен. М арат пур перех йеле тхн: кирлё мар ыясене думаран йамалла пулнй.

'У к а уккипе типсе ларн Т ре-Ш ара н саймсем (ваем) вйлап, нрен кирлё-кирл-мар кулапайсем кйларп.

ав куленай 'йыврлх хура халхйв мй име ?птыпех лара. М арат на кура: лпла иккен? Кирл-кирлмар тйславкасене тлеме тесе, Карул, тарвсене м атрлатас тесе, кирле мар посланликсеве (йут патш аллсеве, унти сене астуса т д а йан ын), хура халйха каллех ирбксёре кларакан губернатрсене, кар?лД я, й е ' уня. йершкисенв, ёлк мивистр пулвсверсеяе, шйрлаттансене, к а р у ^ а таш ласа свнтарянансеве. халхш ан трш акаа ынсеве, тата ытти кирлёмарскерсеве шалу тлес тесе, тёрл кулааай * тлемелле! Камйн тлес пул&т-хй0 Т;ухн, вый хап р к — сав&тра лекева, хй ёр лесе йулакан хрес^епён, аран ар ав пурйиакан ытти ухвн тлец пулмаст-и? Тёрл вирлё мар ш рлаттавш в, кару^ш н тршакан йытсемшн ухн-халйхн хй тирве стерттерес пулат-и? Е-и вара ку? Халх тирне свекепсев ссех пурвмаллишёв, халх тш мавсе^ ынтйрланса швессишв, хадйх йугне екен Тре-Ш ара пуйассишя, улпутсем хйсен пуйавлхне сыв усрассиш ёв, ирм млйун §ухн тёв^е трх ы йкалада кайтр-им? тесе хйн „Х алх тусе ;ине ырвй.

лв 'втн вн 1 каруЛ) трисем, Франца пуйансем акн хытИн фйтайман. Пупа (октябрь) _йхн 8-мш кунён$е.Х а л х тусне“ Т уре-Ш ара М арат тытса хувм хушн..

А в^ах- М арат тарса пытанма лкбрв. Вл хй й ^ й у л та/ Шёсем патне тар са пытанн. Ан туп$йр тесе, ирин патбнен теперин патне куса ренб.

„Х алх т у с ё “ хупнн, пулсан та, каллех врттн туха цулан. ('Бук) уйхён (нояорь) 5-мш хунн^е вйл каллех уралв% Т ре-Ш ара на темие хут туда ту п а, хут,ёсене туртса ила, хаат апг&н тлсене те тупвалана, ав^ах М арата нихтан’ шыраса тунайм&н. Нимнрен храман М арат хйй хаатне кйларнем, клара. апла пытан с ресе М рат врттн хёрх нумр вларна. " / йе янте III. ллаиа а тени Халх мйй ин^е ссе итёпн буржуйсем х а г у и зд е ларма ирёвкн, кмелле мар твасш н тр&с йервепе циональни собраний крсе ларе ерешменсеи калах йатпе илн. Весем мееле те пулин ' туна $ух Н вцитнё ынсенранире хзармалла оаквун кларасш н тршнёулмалла пулн.

М арат на хир тйн. Х&йхаа^ ине л кунён^е М апирн халх валлех пуйансен аллине к ^ н^сене 8В сав' иуйан ын аллин^е пулнй мсвн ^ухйн 1тлемесен Нациоирке алла илес.ук. ав саккун епё ва.*н ?ыя суйдасси втартат. А н ^ах саккун мрлхе мар, суйлама ирв кмлве Еайн-^ух е вырнл. Халйх уа’ ани кларна сааин^ен сиритсе йама пултарайре пулсану' рееве мрме те иудтарё, ^ухнсм, п ^ вр н е М арат витхйеен иркесене пётерттерне пек, п уй а^в^е вл, Националхай аллинё ирвлёх, иёр таалх и л ^ траптар тесе шухйшырнй. лет. Е си р, хр виине Е аплаы рни „ён Тре-Ш арава;’ и&лерех-р, тсе ырн.

.

вённи. М арата ш ы ракаясе* каниа п1а ЕУРес пУла^- -* а в и м йулашкив^ен ар ан -ар аз ш ыраеа т у / ПУЛИН хак усвине (декабрь) уййхён 12 мш кунён-ке/ „ „ * М арат пытан'са пурнв ёре кро ие^ёккё хак тленипе пур хукёсене. иухса илн, хйне хушнине вйл тав-туна.

пыракавсене“ сут тйвавап к о м и т е т ^ 8 халхш аа тарашнаш н М арата, ав три шыранй пулса^’ал хйруш а, вимене шелле пулсан та, тенн ухл ыйткада^*,,.

йан: „Х алх тусяе“ ПаригаМ$г авнпа МаратшХн всем са^^ав#.". \ трас увне пуйавсем н т л а ^ а й ^ тата пё„ к хут таткёхйнсен^ен, аллисев^е в а й / ( р ф г а ^ ума ырнХ (арокла1ГаМ арат п ы тан м асй р ^ д еЙ ;й }хён (и ш ) 14 мш кувн^е станув ч илсе, каллех х й ^ й ^. ^ ШКн ив^ен плсен, ав вйка тума тытнвА, йф^?$еаЙ1& Вра бо, Л афайет, сийес, ын хй х а о д ё иве ы р н :^1 % 1 Т & в^ тесе Ырн. Мирабо Л аар министр н ^ а р ^ т 5 ^ ^ лалла в&йасран хран, рета1,а. х у р а -х а 1Йхран вларнй. ёр м и в ^ т ^ е пулмалла пулнй. & Туре Ш аринё вйллатасапйн М арат н а хир: ар млнистр ав н арна хысана аратасш йн, ав арпа хура-халёха хирё трасшйн, рн. ар вырнне милйци тума канаш пан.

су Буржуйсем каллех М арата хсёрде пулан. Каллех маоата тытса хупм а хуш в. М арат пураакан урта тёрл тесе»никсем ('инл ынсем), ар ыпнисем пырса тулн.

д 'в й р л а ’ уйахн 21-мёш кунне ёрле пр пата^Эун з ун хакЫрат пурйнакан кас (урам) тавраш ве аврса илн.

кенсене еетлекен вы рна аратн, ху§сене илсе кайн, кирл марче тупайман.

цур прех ^ вхйтлха Паришрен тарса „Хал&х тусяе" лла нулн. п цула. А н^ах Т ре-Ш ара ёсене халха, У ва у к ^ с к е р, хура-халхш р ври вутра увн пек (заем) вйларв,^а ПуРныа пултарайман. у (май) уййхн ав кулвназл Парише тавйранса „Х адх тусне“ ктмпех лара. М^ах пурйнма ёлёкхин^ен те йывйр пулнй.

мар тйславксеж аван Паришри ар пул&х Лафайет на тесе, карл маы ран. Вйрттн еыхлакансем (гапионсем) сене астуеа т ^ м а та паман. Ернешерен туда, у рама влараван губерн&)те лармалла пулнй. урта уттипе хйн лк министр пулв; парса тн. Тттёя ш тйкра ларса д аса свнтаравансеьпулн.

ытти кирлёмарсЕерсе^^ц Национальна Собраняйе вйлтулемелле. Камн т^ лкни Добрйнийе -Бухйнсен Собранийе савагра елекевн, х.. уа цИОнальни Собранири '§ухйн халхаран аран пурйвакан х вырнтан вларса, нёрен суйлама кирлё мар ш арлаттавш ух&н-халйхн х&й ти,.пави кйларн саккун тарх ку? Хадх тирне севе*;

'•пма пултарнине хирпы н.

тш манёсе^ ынтрланс»

Н1Ш ^ухнсене илменни Т ре-Ш ара пуйассижн, 'о, "зухясен^ен- цуне, усрассиш н, ирм мл.

к хаа^ ине ырн.

кайтр-им? тесе хййы устав трйх лек ртнин! каруЛ) т: Офицер хытйн $тайман. Нупа ' пуляй,,Х а Л х тусне" Туре-Ш ар;

чрнАнт,ах' М арат тарса шёеем патне тар са пытан •$ен теперпн патве куса „Х алх ту с ё “ хунан пулан. (^ у к ) уйха каллех уралв. Тре-ГГ Нимнрен храмасйр, никама шеллемесер вд хй ёне тув.

М арат та та пулин-йе Национальна Собранийе, йе урх врнсенеын суйлан-ух, улё итн пулсан, пуринте суйламалла ирёк пултар, ку апл, пуйан— йна суйлама сае парас, ку пуйанмйр, ^у х в— на сасср хварс тени малашЕе ан пултр, тесе ырв. ' 1790 улта Национальна Собрани ав суйлас йёркене декрет вларсан, М арат ав савкуна иркл халах йатпе йаракан саккун тен. ав саккун трх, ула итн ынсенен, тйват пайран ви пай сасср трса йулмалла пула.

'1790-ыш улга ртые (июль) уйхн 25-мёш кунн^е М а ­ рат хйн „халх тус“ ине П ариш ухнсепе ав саккуна хир тйма хушн, халах сймахне нтлемесеа Нациовалвн Собранийе хир тма хущ вй, Пурин те сын суйлассн етецн тп саккун пулмалла, хал ха ын суйлама ирк пама пулсав, халхн Националнн Собрани кларна саквува хир тыалла, тесе ырвй.

Париш фухйнёсен пурйн йепле йывйрне М арат витхёр курса тнй. 1789 улн урла уйхв^е вл, Националви темнпгн хй смахсемле халха траптар тесе шухшлат, тесе ырв. Халхн ийесси килет. Е си р, хр нииёне 'йурхсйр смахйрсемпе, хаш х а вый вёлеретр, тсе ырн.

Вд каллех Парише тырй кирл, тыра крес пулат. Хавсем кашни вувах ссе пырасё, йепле те пулин х ак свине т&арас нулат, тесе ыРат.

Елевшён хапрк-савтсевтзе пё^кв хак тленипе к -ыннвсеи ^ а р с а хака слерме хушнине вл тав-тун.

апла ырвшйн, апла 'ухйн халхш н тршншйн пуйансен вёренв ынёеем в а усал, хйруш, виыне шеллемен ^ун-илли, есреле туса дунй.

„Х алх тусВн^ен" пуне М арат тата п$к хут татаксем ине халха ын те пулин тума ёвсе ырнХ (проклама­ ция). 1790 ыш улта ртме уйхён (июл) 14-меш кунн^е вйл революцийе хир траван ушкн ин^ен пёлсен, ав уш ква пуйансен а туррисем“ Мирабо, Лафайет, сийес, мн „.лемеллине" катартса трас, тесе ырн. Мирабо Л а­ файет, Сийес революци ыгла малалла кайасран храна, революци сем ине ^ётёресе пхса ти. хура-халйхран йлавыа тесе, каруЛ)йн трекср Туре Ш арин вйллатасшв траш в.

М арат ав утк& нри рнсене пёУём вййпе трнн.

утта вЙларнйекерсем нита кзйса кме плкен. Вёсен майл ынсем М арат хаатне пи^етлекен уртра $ре$всеке птмпе мерсе нгерн, *халах тусне“ сутакансене тштатыта хнен, Т ре-Ш арана М арата ты тс а х у ам а хуш н. М а­ рат хаатне пи^етлекевни, М арат тдне втартманнипе,' 100 ливр ука ш траф тлен.

Л аф айет, М арата тытае, тесе, хйн арне птемпех „.ура ине тйратнй, птм хулана тапрати. М арат кашни ' вун вырн улштапн, пр йулташ патентен теприн датне куса рен. Кайран вуга ынастир патвалне крсе ларн§.

Ахалуге на-ар сывлх птмпех птсе итнё. Тттм, шршла, йпе ш атксен^е пурнса, кусем хп-хёрл * хрелсе кайв; пу-ку суранлавса кайн. Тир сий сийпе св* А п^ах нимн _те па деме ^арайман. Хй не т у н а прахма вл шухшламан. Кашни кун пин пинае хут кйларн.

1790-мёш улта ртме уйхн 26-мш вуннтуе в&л:

„иире сын вырняе те хума-и вар?* йатл х у т. кйларп.

Ана вуласа тухсан птм пуйан, пётд улпут ниин тума плмеср шйдёсене ш атртаттарн. Пит те хёр пулн нулмалла ав. ' * 16-меш Людовивпа ун*н арм М ария-А нтуанетаёлёкхи пекех к а р у ^ п а арм пулса тн. Францн пуйансем^патшалх пурйане улгатарасш йн пулман, сневпе тхйнтартса, ав/ ййланах хварасш н пулн. Пирбн Раейре те п/Ш (март) уйхенйе 1917-мш улта улпутсем, пуйансея апла твасш н пулн, М акулай патш а вырйнне’унн шллё Ми­ хаи л а лартаеш н пулна,.' М арат, карул, Парш ирён Сен-влу урлй, Компьена тарасшн шухйшланине, халха систёрн. Компьенра карул,а тареа кайн, халха хирё тракан йанралсей,- улпутсем, пуп— таврашсем кёгсетанй. Вбсем, к^рул0 *тарса пнрсаи, йут патшалхсен арсене цнсе илсе революцил Францийе хме ш хш тытв. М арат йна ейссе: Твансем! Национални Собрани сирё лас ук. Е си р аллрсене пшал илмесёр, прре ртме уйхн 14-мш кунв^е Вастилийе мбре ткёа, тепрре варул, емйине аврса илсе Парише калла курсе ФранциЙе лйа пев, лас ук. Вхйт и рти зд ед С ен-Клуана кайса карул, емйине авйрса илбр, тытсан, малашнехи вунсем валли, аллйр та хыт, тытр, М арийа“ Антуанетана— тванёсенете трмене питрсе илр, вёсен революцийе атерес ш ухйшсене птерр, авйрса илёр тбрл министрсене, весен есене туса тйракансене, нурне те са^рсемпе снйрлр, Париш хули есене туса. траван пулха тытр, ар мвнистрне тытса хупр, йавралсеве. астуса трр, хп^шал выртакан уртсене пуд^-тар аухрепсене, т\псене сыхй. аствр, таврари •ухасене пухса, пухуеем туса, мён тяассипе шухлнласа пхр! Аствр ман смахсеве! Пирён мй йЕге^св пуйансем, улпутсем, тата трлё халйх хурт—.

к&ишанкис! м пуёсене ёклесев, пурн лёвхин^ен йывйр нуле. Пилк' улт р кирл ыар, ухн х а : х а -хирё тйракан нусеае татса прахкп, сирн пура сых уср, сир ырйдх— сывлх, ирклх. телея нар. Есир всем ипе ненсе нхни сирёа аллреене еметв, есир ааса йарасса $арн. Всене ененсе тнДшв, тш манрсеве шавншн мёЛ)йун млйунпе спрн т.ваврсем пёл. Сирн тшмаврсем прре ийеле тухсан, сирп иркёр пётсе лар, еырмалана, ырмалаеа, сирён йунр вёсен хеем айн^е йух, еиртен йулас ййх тийёр хекэде вёрсе к, тесе ырн.

М арат калас^ хун смахсем ^Хнах та трре вилн.

Пр ултала иртсенех вл калаьисем пула пулайй. Вл ыаятан калави "йува хратат, ^рене ктретет, 'вмла п,тратат. Вл мн пуласепне татан вахтёр курса тн, унн ^ри малашнехине кнеке вулйар пек, сассе тв. Ыттиеем мён пуласеа снсыен,. ытгисем мён каланине шанса, ёнёнсе тра. К айран аяла, ш&нса твшйн, хрансус халхне пит те йывр пулнй. *‘ М арата йтЛес вырйнне аур те ун ине тна. Национален Собрапи те М арат ине тп. Вл пёр М арата кна мар, уя хаагве апакаявиве те, сутса реккеннисене те сута памаллатун. М арата пётбм Франци халхае „мшкйл" тунйш ан, хура-халха птратвш н, Туре-Ш арана хир сынш я айплан.

У в^ухнехи ауйансен шухлпяе те, ха.^хи улпутсен, пуйавсен шухйшпе те М арат хй семпе есреле хухн.

Вёсен шухшёпе, патшасем, карудсеы, уляутсем, пуйаасем, трл пуп-таврашесем хййсеп ирклхне хварас тесе, лвхи пек ^ухнсен йуяне ёес тесе, ыттисене хйсен валли ёлеттерес тесе темн •ухлй йун тйВна, вй птенмесен йут патшалх арёсемпе хйсен ^хйнсеве птерртерни нимёнех те мар, аала туни аван, Т ура хуш о, халйха (,‘мркеннисом ыр. ё тйвакан ынсеы Тура хушнияе туни пулат.

Т)ухйп халх сывлш йврййманнипе, малашне ав слхсене тйрантарса тма вйё итейменнипе хир тра пуласан, вёсен аллин^ен тухса ирёкл пурвасшГш пулсан, всем хйсен тшмансене хир трас пулсан— хйруш, нтан Vваймадла, Т урра хир пыа, пулса т5,рат. апла ш ух&шланан ынсемшн, ^ухнш н трш в, зу х й н тй н нур&нв М арат ыр& ы а мар, таскер каЗ&а пек усал ын, тамйкра ш уйтанран хрушй ^ у п — ал ли —есре.

У.

Ы тти хуласеа^и арсем пзханкаланБ. ар пуслхёсен, вы рнсене улпутсен, пуйаксен, тйн офицерсем пурте всеа ыв!лсем пулнй. Са иаксем —хура-халх ывйлсем п у н. Офицерсек хйсен салтаксене кру.% трек тйвасш н пулн. Всем салтав укнсене вартла вы ласа, кирлё мар хр арймсемпе вхйт иртерсе пгерн, Салтаксем, авна в у р а, кирлё ёре хут пан. А н$ах сене пйхса тухн з авйн йиши офвцерсенех тратя. Салтавсем хисёп аслисем ияе трасси а в т аван курвса тн, палдах пулай,.

1790 улта ртме уйхы^е ЬЬнси йатл хулара сал*аксем х&йеен йслиеем ине пит те ч#н. Вёсен хуш ш ин^е вр тап ран сакай аса кунран к у в ах к гсетай. К унта’^ёртие уййхёне 1789 улта Паришрен офицерсем’ 'ухн халха пшад пеме’ хушниве итлем еннипе'кусарв полк тв. Офицерсем ав волк на^ар. Тун тесн на йрентсе уртлатма тршна.

О ф ицерам птерн укисеве хйсенепам а хуш в, офицерсем

150.000 лввр (50000 т е н к е й а х н ) ука пама пулн, а в ц а х укиее тк тса тв.

Тепёр пулвран (ав Н анирех) салтаксён суйлан ыннисем офицерсем сада^в 229 пин ливр (75 пин тенкё ы тларах) еалтак ук(,и пама хуш а иуласав, офщ ерсем си­ ленке итп, цв,ынсенр хнесе пётернё. Всем ав ынсене п&лхав тапратакао уыв вырнве хун. Салтаксем, офиц‘ф срм хупш ан пулсаа та, темие пуху туй. ав пухусеве офицерсем, 'Салтак пурв йёрвисене птерп, нимён выр& ввехумав йааада ине пхн п. к, пЗхнй. Кшт тйрсан сал­ так хйлхисеве: офицерсем пулксен йалавёсене илсе, пулкоен хыснине врласа тара а ш у)ш апи пырса кн авва пёлсеп сялтаксем пулксев хысвисеае туртса итсе нётёмяех XVла пулйхне д ан, Еалавбсен патне салгак -ёлёкхинфен ытларах тратн. -.

К а р у л д н йёрекел комендант, ав ее салтаксем офищ р севе хирё тви •вырнпе хурса, П ариш е кирлё ре систерн.

Н яциовальни С обряни—улвутсеп хыа^ен гынй. В ё­ сем Нансире пули нек ёсем ине пиг те хйраеа пахса тнй, авйипа всене нгёресшн тйршна. ёртме уййхён — 19 — 29-мш Еунён^е ларул) Национальна Сабранире „пдханакан “ салтавсене ^арма тесе, Нансийе $арса ревея ар йама хуш а. ав арса ревен салтаксен нулх вару.%шн унааан Буилье йатлй йанрал пулмалла тун. С обраан, улпутсем хын каЗса, Еарул хушнине тумалла туп, инен „пИлханакансене пр шеллеиеср ;§армалла, п&лжав нуласа йанисене, птм халйха м&шал туншн, хур-тувйшйн, пгераелле, тен. Вбйеарланвй карудца, вар у ^ ш н трлпакан офзцерсем, кттн кирд-вирл-марпа прлешсе улпут­ сем хал&х тапраннине птересши пулн.

ав ваах М арат Париш урамсеи^е хй ырса пиетлепё „ХйрушЗ, ё “ йа&ла хут апа тухяй, Ун ице вл:

Нимнреп хйрам&кскерсем! ав е тарм ьрйгар! «Туарса у р к е н “ ара хар тна трйшр! А ствар-ха, твансем, сирён йатрпа лараван ыасем мнле нкй, тарйн шЛтак ^ава сира ура нусмалли ре, в ш \ з а вёсем сире тксе йама трш ас, Камсем-ха вёеем^ ав сирн йтйрпа ларавансем? Е с а р ав ынсене пгереешён мар^-и?

Кама веем ие йарасшйн? Кам йунае вёсем тааспгён трйшас? Сире кама пгертгересшн йараё-ха? Камсем ав салтаксем? Сирн тванрсем ыар-и? Всем айал-и, ук-и? Всем айясЛр, всене халитунех ийес, хали^енех всене асаплавтарас! А х, турм —плхем! Мавая •дре урлат,- мая т,уя унатс, кмл птрааат ав ве^еи шухшласа пхсасс&р. Еир; ыйха кайк твансем, ы йхраа хйан та пулин в&ранр-и? ав е тума парр-и?

Хр тванйрсеие пере-пере вёлернине пр пйхса е тррши? ав ар сирн тваирсене пётерме пулиэден вырврсенен хускалмасйр трр-ш а? Н ави салтакёсем аййпсйр!

Всене хЗсене асаялантарса птерес.. Вёсем яр хййсене асапдантарнине е хир тн! К а к айпл? Вёсен аслисем \ айапла! тесе ырн.

„Т^арса ревец* ар Иавийе кайнй. Н анси урамсеае салтак йун, хура-халх йун тйвна. Ш р 3000 ин салтаа, Н авси салтаксен хутне кн. Н аяси зу х в птн.

„^аравазсем * никама та п!еллемеп: вёсен иллине 400 ына’4 * йахя хр-арйм, а&а п ^а яёгя.

М арат ав йун такаи нарви Н ационагаи Собранире’ Нансийе ар йама хуш аисене тса йарае яек иа, пурин^ей ытла пуйаасеи туррвсее— М арабопа Лафайета ине. М арат ун^енех М ирабо Е^ру^па яёр шухйшлияе, варуЛ) &на ука тлесе тнине сисн.б. Харат Мирабона Риваетти тесе йат х у н -'М и р аб о Итали ыани пудн, вёсен емйин хуш ам а^— 2* — 20 — Рикнетти пулн. М арат ун ин^ен: Нумай пулма, пёр ие ул лв Риккетти Яулашки ймве тёв— атв пухакана вйхйтлйха лесе п а н - ^ б ултй ливр увалла (ик тевве йахн), хал хыснвне нита ^икме те пёлмест, трл хакл йапала шёнт,е путеа выртат, теетке-теетке йершке усрат, •* всене трл кут^ен иле-иле парат, тесе ырн.

М арат М ирабо ав уйхеем хуш ш ие^е мн $ухл • ука нетернине1хисеплесе, ш утласа тухнй. уртпа ёр илме вл ви млйува йахн ливр (млйун тёвке йахи) итерн.

М арат ун ин^ен апла ырв хын ик ул кайрач, ка­ рул, уртп^е хутсеяе пйхса тухв 'вух,- М арат махсем трре тухв, варул, упахах та Мирабона/ пит сысйв ука тлесе пурнн вккен.

М ар^т Л афайета пит те аван срласа зу х н —халха пелтерн; вал ни'мёяе йурйхср ын хуш виае сиккгле^ен пу~ кане, нр кару.%а пуаима вёренве тунката е пулн^ Н аполеон каланй тйрх вйл ёе йурхср Вй.ёвск“ пулнй, УхмахсЕер, карул, хушнипе теиесвер туыа пултарн Л а­ файет пуйансене пиг те автн пулн, вл вёсене аван астуса тв, авнпа улпутсем, пуйансем мухтаса птерме пултарайман. Б л Н апионалви гварди латне (ав.ара фухан ын кме пултарай«ан, унта ара улпут, пуйан тавраш пулн!).

пырсан, пуйаа-салтавсем е а курсан савннипе к1шв5рнй.

Н ансире ав терл „мухтавлй" хын, Лафайет хугннипе, гварди пуху тун. П ухура М ецари гвардийе. Нансире ав трл „пы ека.ттв ш н тав-тун.

авн хын Лафайета таз-тумалла тун, Вёсем: Духу, суйлан! ынсене, савн сл Л*фай та тав-туаа хуш ат. Епир Л афайета 'цунтан йурататпр, вал мён валавиве втмаех туса. гйрпр, Л аф айет патш алха ыр твассине, епир пурсамр та плсе уратнар. Хамр еуйлан ынсене, епир, патшйлх тйшмавсем ун инт^ен трлрен суйса нрни, пнрн вймла птратат; цатш злх тшманёсем уни н ^ен, ун мухтавве нтерес тесе йат-йани, пире нит те илентерет, теме хушатпр, тесе ырнй. *.

Л а ф а ?ег вн^ен „суйса й.ат— йанисен°н“ при паллах’ М арат пулв. Вл, пуйан—салтаксем ан. а ырниае плсен, авн (сентябрь) уйхн 14-мш Еуьн^е тухас Вхалх тус“ иве Л аф айет ин^ен тррипе ырса тухма пулн Лафайет, на плсен, М арат хаа^ анйнакан урта салтаксемпе пур, йен^н те хупрласа илнё, пётём урта ^лкар! тустарна.

апла Л аф айетн ямухтавё“ пиг те аван сыхлаг.са тка пултарнй.

•*' • • г-- ' 1 _ _ 21 — Революци т а п р а н н -^ х М арат карулуа хир. ытла пцман. Пыра-иыра 1,6-мш Людовика вйл вйср ыя вырнне V хун, вл усалах мар тр тев. Халха хир вар^л, хуш на V карулз, е мар, на канаш парса гракансем, аа атлекенсём иул тен. ак какаш параканнисене, втлекеянисене сирптсен, карул, вйне кашт еметен, крул,а, ^ х н — халха ь^л а хир тма пултарасси уккипе, хйварма та йурат пул, тесе шухшлап, Пыра-пыра карул, ин^ен М арат трле шухшлан. ' апла трле шухашласси утй-уй^н (июн.) 21-мёш кунн^ен иётсе ларнй: 1791-ыш улта ута уйхба 21-и"ш кунн^е ёрло карул, птм емйнпе Паришрен тухса тар&.

Вал Нансире салтаксене влерсе птрн Бунлье йанрал патае кайса, йут натталйхсен^еи пулшу илсе, революцил Францийе хйие тепёр хут п.хйятарасптй иулн.

^^ Карула, ул ив^е паллаа, ут-уйхен 25-меш куни^е х.-пйшалл, цухнсем кайалла Парише ксе таврйнвй, Ут, уййхин • 27 -м т купат,е, в а р у ^ а кайалла книна ^ кура, М арат: АствГф-ха, ак карул,ра ларахан вр— хураха, хал^а ырлх— гсывлх твае тесе хрее уп-туна уп-иллиае, хай хадхне еутса йама тытвнся* ре, йна пётерес тес трл вр—хурхсемпе пр гаухйша вёнсвере, туунср, туресер есреле кайалла илсе в?л$ё! А на кре&енсен хуш ш ин^е вл пр нам&сланмасар, ир хуйхрмаср ларит.

Елёк унап аллин^е тарра тв халх на ьпж&нни цр те нуне вчеа нул,. Уц выран^е кам та пулиа урхха аулсан, выравндех вилету^ё. Вл п лр хйй хырмб интуен шухшлат, уийн дупе пёр тнскер кайк шухйш ё нрет.

Вл салтавсен алш н& е-^ух пбр ан ыраттрйр мана, теме ё.пелв. Увн шухш пр ййеси-есси ин^е к&на пуля, тесе.ы ра...

Пуйансен ал лаяе ар тн, вёсен хыан Национальна Собрани пын. К ар у ^ халйх алин^е пулсан та, щ йансем вй ; пулн. ёртые уйхён 17-мёш кунён^е 1791 улга 'ухн халх Париш ре Марсово поле М арс хир йатл вырва пухпя. Вёсеы Бурбонсене вару.1) вырик^ен кларасш н пулаа. (16 мш ЛюдовивЗн тён йх. Бурбон хуш аматлй пулн) А н^ах нуйансем халха хир ар тйрагн, пётм М арс хирае туухйк виллн тултаро.

Пуйансем революцийе пгер-я пулав, хйсен тшмансене ис йарвсса итн^Г М аратн йулташее{уш- нумайёш тарса птн. М арат хаа тухакан вырйвапгмиех туст^рса птерн, хаата пи^ет твавай хёр-арма трмеае хувн.

Робеспьер Ел вйхтра жирондистсемпе Ер тапратн^.

В1л: Е п те варш в тратя. А н вах, врас пулсан, врШн тйракансем пире ан улталат^р. Еп вЗрган тратйп.

А в’ л г - врра а р а илсе пыракансеы реЕОлюцишн трш ар зансем, пире ты тканра тытн йркеве хир, пирен тш маза хир илсе пывдйр. Всем хаДйх хушнине туса т а ^ а р. Еп ч пире тёрл ултавсем игсе пырасуа хирёВ, ав вйр валли пире хал&хшн тйрш акан, варул патенте пурнса улханама вреанисене мар, а-аранпа халх тшнансене вурайыац4 йанралсем парйр. Е пцр патш асене, варулсене пе.т.ерес тен вхтра, пире вра найма зр мивистйр, карул йытти, йе карул, тавраш хушиТ)$ен трар и? Цуйансепе, улпутсене, патша-каруЛ)Сене хир пирн тйшмансемех-улпутсеыех илсе каималла-и? ук! Епир вёсен хыйн жаймир, вйра хамЗра" хамр илсе кайпйр, тесе ырн.

Марат вра хире тп. Хййн йуратн „халйх тусн“ пирвайхи хаа^ инех вл, вйр революци вйне птер, халх шухшпе, хйп ивйхри тшцан пн^ен, урх р илсе кай, халха хй не тума пам, кз$ул,а вйлйлат,.

'1 тесе ырн. ' ';

Каллех М арата пусмрла пузанй. у уййхёа (пай) 4-мш куннте 1792 удта жировдистсем Законадателни Собранире М арата тытса хупасси ин^ен тупй. Законода­ телей Собрани Д а р а т а термене лартм алла: тувй. Калех йултагассм патн^е пытанса ремелле пулвИ. Нвйепле типографи хуи (хаат, кёнеке апакан маш ш иаана типографп тес) ун хаатне апма илмен. Весен, ар ышнпсем ун хасатне шыран ^ух, машшинасем ёмрт-тересся штраф тлцссп килмен,.

„Ха.лх тус“ урла (июль) уйхн^е е е н р е н т у х а пуеланй. М арат мёшн революцяйе хир. тракансем ийеле тухни сиБ^еп ыра пулан. Вйл: Революци халйха хир кайр, вл халха хир пыви питб пысйк хуйх. Вйл пуланн 'ухне х а т х а хир тракансем прлешрё, вёсем вам ­ па та пулин пер капаш а нре-кре, хш не хшпе увалла ти тса, ун^ухнех Ейлланса итр. Скккун кйларакан пухусен ынвисен^ев ьумайёш революци йе х и р пырасе. Хал революци пуйансен Йенне авйрйн^, Вйл, трлё аунср, ^-'' реср суту-ил тйвакансене, хйсен йапазисеп хакёсене темён тёрл хйпартса, 'бухн халха йулашки йунне се, хак тлемесен вылйхпа хйратса пуйтарат.

П атш алх пурнн^е, театЗрта картинкасем улйшпса артиссем лёвхийех йулв пек, варттин.касем е улйш а^ё, лкхи министр плёмсем, кару.т, т. ы. хйсен вы

–  –  –

кансем (шултрисем те, вттисем те^ ханр&в-сав&т хуисем, трлё мастрсем, банксем тытакавсем, ытти тёрл пе пурнаканеем вн. М арат виемш пай пр маррине, вл трлё трл ынрап пулнине, весен шухш, весен кймл пр наррине лайах курн. 1792-ыш.улта вл:

„Францири халх, ытти патшалхри халхсем пекех, темие пайа уййралса трат. ав пайсем пр принт^ен, пр хйсеп шухшё-км&лпе (интерес) кна мар, ытти йенцен те пит уйрш трас. Кашпи пайён пуйанлх, патш алхра мнле вырнта трасси, пр пёрине пхнтарса трасси, трлё, хйш ыттине хйне пхнтарса пурйнат, хёш тепёррин пятв^е 'бурара тйрат. Вл вйна мар, а’ ухне ашшр аы&ш на стерни те, весен йлисем Те, пр смахпа, птм пурйп урйхла.

„Еп улпутсем, пуп-таврашсем, 'йинл-ынсем,пу8апсгм, втамсем, йулаш вин^ен ухнсем, урйхла валасан, пр йенен асаплантаракансем, тенр йен^ен асапланаканнисем инен валасш н. ав пайсем, ушвнсем пр патш ана-карула пйхнса чрас, пр прне мр. мрех ^увтан кураймасё. Асаплантаракансем, ыттпсем ине, весен валли уралн, весен тирегене смёлле, ( всен вйпе мнтрланмалла, ^урара ты тса’ ш ухаш а ын вилне авна тутартгарыалла, тесе ш ухш ласа пхса тн&. ^ у х а н халах вёсен пуйавлхне уйраеср ин^ен е ю ухш лае.

Йулаш ки смахсем унухеехи ухя Х8Д)ХИ пек шухйшдаманнине, пр пуйанлЛха уйрса йарасси иЕцен шухшланине ктартат. Халрси 'йухйи ёлвхи зух.нран пит те ине кайн. Х ад хи -ухйн пр пуйасен пуйанлхне уйарасси (Ен^ен кна ш ухш ламаст, в !л птм патшалйх ёне хй аллине илсе, птем е хй туЬа тйрса, ^ухн-халх пурвне мрлхе телейл тквасш йн, ёмр сёлх ан пултр, пур те пр пев, пр тан пулту$р тесе трш ат., М ават малалла: карул, л ара т}ух, вййла ^ух, улпутсем всене вашланипе, халйхн вамш пай прлешн. Пёрлешсе вйл кив йркесене хар тн, А н ах всем неймен, вёсене хир тракансем ийеле тухн.

,П у й а с ш ухш всене пайран пайа уйрн, лк тшм ава пгерес тесе пёрлешнсверсем, вёсем каллех уйрлса кайи. Бастилийана илсе кйшт ийеле тухнасверсем, п архатрлх уквипе, кашни ^ аср ах пуйас тесе шухйшланипе, вё­ сем тусса кайр. К арттинка ыракансем, улпутсэм валли тёрл илеил йапала твакансем, сут твакансем, 1 еволюци яирки хйсен тупйш кскелцине вурсанах, хйсем тунине ш елле' пулар, улпутсем патне кайса, всене вййлйлатре, — 27 ылтна йуратни всене дк хйсен майёсем ив^е ларнпсемпе црлеш тертД Парпш сутсем (суту-ид тзавансем) к ар у ^ п а, унн тавра сурнакап йытсем пе, ытти улпутсемпе е пурйнв.

М аратн йулагави сиахёсеп суту^-ил ыннвсеие наружна ун ывх ыннисен мнле хаклине ктартас.

яХалх шанцйвпе асаплантаракансем хйсен валли пит аван ?ув. Пирён пев, революцайе пёр пустуй сыахлани, офиперсем йлтар-йлтр рени, иле.ч.л йурлани вйлЗлатат, тесе шухпглакан халх тв^ерэ ур.1х ув-та. Е пир вара карса пйхса анипе, пире асаплантаракансем асл вырпееве, саккуя твакан пухусене крсе лар^. Хамрпа тан твас выр&нне, хамра тивл вырЗнсен^е хамр ларас вырнне, всене пур ре те вртсе йарса. каллех вёсен адлин^е йудтйыр“.

„Мпле кудй, намс! Йепле есир пёр самавта та пулин улталаатйр-ха? Еси*р-пурсйыйр та епир пёр^тван, тесе савнтр, революци правивн^е таш ларр. Йапле еснр пр смахпа е вёсен (асаплаптаравапсез) кмлсепе улйштарас уккине ыантр-ха?“, тет.

К айалла аврнса пхса, революци пуламёшён^е асла вырнсенте тан ыпсене асгуса,‘М арат хуйхйраг. ав пуйансем йуратнй ынсен^ен прите ирвлсхе йуратман, пур те в а вурайман. Пур те всем ирёврея ытларах м италсеяе, 4 ^инсене, асл пулса ыттисене хущ са пурнаесине йуратарах пан. Аслй вырнсен^е лараисен§ен нумйбшё х&рав, кш врма уратакансем, ука йуратавансем, н р а ш ухсрскерсем, иревлехе йурхсйрскерсем, йулташсене сутса йама хатрскерсем, тет.

,Х ал х тус“ ин^е 1792. урла уййхёя 14-мёш кунн^е вл: Франци революцийе тршшпе тен пекех кул, енцетрен, прре ыр, выр&ьл. Бастилина илсен ви-тват уйх тршшпех хула ыянисем, салтав тумтир тхнса, хй ине йен^ен йенне пхкаласа е ирттерн, тет.

Пурин-ен ыгла ав кутш ла йапала Националви Собранире. вт ви ул епир патш алхн кётеесисен^ен килекен сынсене вуратпр. Вбсем Нациовалви Собравийе, слй сем тувш п, ёнерен вларва ыр йёркесш птм халха ыйткалакана кларвш н, ирклхн ыррисемшён, (тррн каласан ку улн^ен пуне никам курман), патш алх ^е^ек пек сарлса племленсе 'кайвш н (атап каласан, патш алх пётнвнцен урххи ук) тата ыгти ук ёсемщн тав твасё,.

Ку ё пул/е-и-ха?, тесе ырат.

„Халйх тус“ каллех хупннй. Авйц уйхн 11-ыш кунн^е 1793 улта нур к а с !р а та хут апса тухн. М а­ рат:- халхн хула н.е туса тракав управн, Законодательни Собранирен ш рш ланн ынсесене клареа ы втгс пулат, атту кадлех тухн йун ьгрыаланса йуха пулё. Революцийе хир тапранасран х р аеатр р ! Сирён тдимапйрсем, вхат итсен, сире шеллесе т&рас ук. авХнпа хйвр та всене ав шеллр! Е си р т-асрах Законодательна Собранирен, хула управн-ен, трл урх вы рвсев^ен, ^алйха хир тракансене кларса прахыасан, сярён иркн кунсем пт! тесе ырн. V ав\н хыйвг кйшт трсав, М арата хула управне суЕлав, вара Копвента суйлан. (Законодателе Собрани варнне Конвент тухв, вл саккун кларакан пухуран та ^сл пулн). VV II..

ав вы ресен^е лен ^ух, вл ирёк вхтсея^е киа хаат клариа пултаре.

Вл вхтра якобинский клуб вйлланса кайв. ав клубра М арат та тн. Вл клуб хура— халхш н трш н.

Революци Паришреп улпутсене хваласа йан, карул патенте тйраеса вурнакан хурт-впш ань харпр йеппе туснй, Хулари ухнсем вйлланнем вйлланса пын.

Пуйанлхна Францире, П арнш, вл вхйтра ытла иве кайман, Паришрен пуйан хуласем те пулн. ав хуласеп^е улпутсем нианта ытла вйл пулман. Унта реввлюци^ен те, революци вхтёнТ)в те, хапрк-савт хупсем, пуйан сутсем пит вйл “ пулв. Ж *ранда (Луара) йатл ырма трш шн^и хуласен^е апла, пулв. Хйсен^ен вс|вм атваккатсене суйласа пав Копвентра вбсем ытти ртоп килн пёр шухшл ынсемпе ир ушкп тунй, ав уш вна ырма йапе Жирондистсем тене., Пуйапсене, ревнлюци малалла туни, кмлёсене чайман.

Париш ухнесем Бастилиа^ра илни, Законодат. Собранийе ^ а ст аатратни вёсеяе такавах храта цулав, Х алх хй не тув Лухн— халх кйв йеркесене потере пулав, иуйансем йуратв минйстрсене вырнтан яларса прахн, весен вырвёсене ене ыр, ынсем валли тасатв. Мн итмен тата халха, мён кирл мар ёре в&д сысна пек пуне ркет?

'ен йёркесем тума тссе ын суйламан-и-вара? Хййсен пурнве тума всене ирк пав-ке, тата мён кирл вёсене, мёшн всем ын суйласа йама веренесн игмеп-ха, вренсеы вседе те црв иул, тесе ш ухш лав иуйансем.

Вса плхавве пгерес пулат! всеаа к и т лплантарас п /лат, хрисене ншт хстерес пулат, тесе шухшлан иуйансем.

Хйсен ^ р е ' тпён^е ларакан шухшсене ее кртне Ш, всем птм халх не тун. Париж 'духвсем мен т е пулин тума хушсан, всем, ку е птм хал’ тумадла, си­ х рен ер мар, тенё. Париш птем Франции 83-мш пайё кна. Париш хушнине петм Фрааци нтлесе тйиалла мар.

Тре-Ш араяа Конвент Париш ^ухвёсэм хын пымалдипе,

Тре-Ш арапа Конвент Париш ‘ $ухпсея аллин$ н "$ае тухасса кураианнипе, вен сене вшт кскетмелле тув:

елЕ И ариш ре тув сев^ен нумайшне ав пайсея, кпернесев аллине йан.

1791 улта (июнь) уйхн'§е Эн департаыен^ен (кпер-.

нип^ен йав хут г,ине: Париш сасси— мён пур Франции 83-меш пайн сасси, теце ырн; Коввент тйваттмёш кун пухнсан Ласурс йатл широадист: Еи Париш птм Франци пе, вирдёмар ынсем хушн“ т р х.т у с а тнипе хирс пыратп. Елёк Рим патш алхн^е пёгм е Рим хули туса тн пек, Париш те Фраеци ёнс твасшн. апла тума йурамаст, Париш франции 83-лш пай, на пётм реп пёр 83-меш пайве е оарас пулат, теиё.. У епа пер шухшлисем ав сгахае^ хкцн темён трлё ал упн... 1892-мш улан авн (сентялрь) уйхн 25-мёш кувёнтуе пер широндист Конв птра* Париш хура-халйхё' тхеа кашпи кун мёя те пулин хйсене е авап тума хуш са тнипе, Конвен­ та ё тума паманнипе, йури вёсеве ^ а р са тма тесе ар твас, тесе хув*.

А к апла ёлеме шухш тытв,.иуйансем суйласа йан, ынсем— широядиетсем. А а^ ах урхла ш ухш лан Паришри ревелюцигаен трш акансем. Всем Париш Франци революцийн туери пулса тнине лайх пелнё., Революцишн, дётём халха ыр твассишн Пяриш вйве пбтерме мар, тата ытларах клемелле пулн. Тайнах та как вара Бастилиге нрле улпутсен кив йрнине мрсе ткн?

Кам тарва кноуд,а Парише кайалла курсе, вйл лвас усал ёсене птерп? Кам вара революцийе хнр тракан уш кна тупса птерсе, плм Францийе итёе хруш кунсеве кайалла аврса йав? Мн пурне авна Париш халх ту­ на! В л— революци пулхе, ав пулах пулса малашне те тмалла'.

I •.

-:/Л: \ х... ' *ч. -.....

— зо — ав врй, революципе революцийе хирин ври пулн, революци туса хйне нимнле ырлйх туман халхпа, халх пуш атн вырнсене крсе ларн пуйансен вра пулн. Х й шухшне т за с тесе, хйне нумайрах тунш тунас тесе, хйсене ирврех твас тесе, пуйансем 16-мш Людо­ вика пит те пысв ус тун. М арат па йулташсем к а р у ^ а сут твас тев рте, пуйансем Зепле те пулин вл е тсса пын (Карул вл вхтра тёрмере ларв).

ак вр шнрондистсемпе якобинецсен ври пулн.

Ш ирондистсем к а р у ^ а лайман, хйсем айала пудса нумайш айн^е вилвё. Пуйансен вренн ынсем, паллах, шярондистсемшён йёресё. Вёсен щухшпе якобинтсем ^ун ср, ^ресёр есрелсем, хйсен аллине ирке 'илес тесе, хйсен тшманесен йувне пр шеллемеср ткакан тискер Б&ЙВСбМ* М арат шухш ласа тркалам асрах якобинсен йенне кай н, г р савпзн та пулин нуйансен вревн ынвисем па нумайа иленме ителкл пулн.

П ариш ри ^ухнсен пурв н а^ ар таа н аар пулв.

Хут ука темен ухд вларса тнипе, кирл йапаласен хакё калама та ув уссе вай в, кашнн вун хак уссе пнн. Пуиансемшен трш акан шпрондкстсем, хака ^акарм а ш ухш тытыа ыар, в а хирё пын. Весем пуйанлх тйрйх вуланай тлесшен пулман. П уйанлх трх тлмлле саккун трх, пуйаннисе.м ука, йё урх пуйавлх трх ытла тлемелле. Весем (жирандистсем) хун ^ав тйрх суту илессе хир пын. Всем ирексерлесе кивен ука йамалла твас тене савкупа хирё пын. ав саквун трх вам мён-^ухл.

п арас тенийе иртмест, млйун тенкл ын р пин тенкл и н ен вув хут ы тларах, р пин тенкёли вуяй пинлин^ея вун хут ытларах патш алха укса кивен памалла. апла ука тунса хулари ^ухнсен валли тырй'иДйссе жирондистсем хирё пын. Всем пуйансем фухн валли вш т та пулин ы рлх твасса хир пын.

Х ш -хш вхтра ахал/ге ты рср аптрав Парише тыр пыма ^ар в н а. В ара т^ухпсен пурн пётсе ларассах итнё. 1792-мш улн раш тав уйхён^ех Париш ре тыр хакё валам а ук пысв пулн, кш т трсаи хаксем тата х п арса вай в, ав хакпа та нимён тупмакла мар пулв.

авн пирки жирондистсемпе М аратн вр тапранса каймалла пулн. М арат асрах йепле те пулин Иариш халхе валли ты р, ытти вирл йапала вме май тупма, хаксене усесрен §арма хуш н, Вл хав мён пирвя свине ш ухш ласа тма йуратман. Вл тапранса кайна вр темен

•фухле ука птернине пйхман. ав увасем вырйнне ёнрен ён хут ука кларса пыни хакщ но стернине вл ш ухш а илмен. Вт лаввасем, в р —твар перекенеем хййсем йапала пыск хавпа илсе, хййсем хйщ т^ух сийен, стр курвине вл аланасшн пулман. авн пек пысйк есем ин^ен ырмаср, пеёх сятавсене итмнех пуйансем, сутуил твакансом ине Йаеантарн. Ант,ах нумайш ав салтавсен^ен пулн М арат хушв пк тун пулсан, Парнш халхен пурнне тайнах та мйллатмалла пулн.

1794. нарс уййхён 25-мн1 кунн^е М арат: Мн тавлашмалли, пр тавлапш аср«х, пуйансем, ш ултра суту-ил тавакансем, улпутсене кирл’ трл илемл, хакл йапаласем твакансем, ^инл ынсем, ёдкхи улпутсем, пур те всем лекхи йркесемшя трйшасё, теме йурат... Всене алнтарса пирн е йурхлтума май тупас уквипе, епе, всене пётемпех петерсе прахса, патш алха йркене кртмелле.

тетёп Хале всем йепле те пулин ^ухан халха пысв хаксемпе аитратса, вы вёлерые итёрсе, хйсен ллине илме тршас.

Всем аптратса итернё халх нийепле те ав ирср хура ленсеяе птерме тытнаймаст, авяпа савня улпут­ сем— пуйансем суйласа йан ыннасем на курса савнаеё, тата пусмрлама хг— хртесё, петерсе прахас вырнне.

авна кура, йепле нта,н кайн халйх хйне тивёлине хй аллнне илменни ш алтах сран йарат. Халх суйлан ынсен йулашкин^ен, ахал, шавласа ирттерес выркне, м ё а т е пулин тума татам а вхат нтн ёнтё.

Пёр саккун вларса ларни вы халха пулшмаст, Е нир ;ав саквунеем пире ма те пулин ыррине ианине курман.

П ире пр ревплюцилё лена е пудашма пултарат. Х алха сых усрас йенпе тупа комитете (комитет общественной безопасности) ав е пхса тухма парас пулат. Унтан пуве епир мён те пулин ыррине шухйшласа тупас ук. Вл ытла хак стерсе траканиисене сута пареа, патш алах не хпре пын ынсе сут-тун пек тутр.

Унтаи пуне епё тепр ытла аван май пелегп, Вл ее пит^те ^ а с т в ^. Пуйан ынсен прлешсе йут патш алхсен$е халх валли тыр илсен-вдё. Фрапцийе исе килсе хййсене ларн хвпа халха с а л а т и н -^. на тума ыр ын, ыра кмл вирл. П ирёя удтавсен натш алхён^е, пирёе ^ухн халх тирне свес тесе пурнакап патш алхра.

ыр кмлл ын тупайас ук. А н^ак ак йркеоёр пурн нумайа пыма пултарайыаст. Кшт трсан ппрён халх та хйне йепле йлассвне пл.

Капда ырнн, М арат ты ра-пул, ытти кирлё йапала йепле тупмад.шне', пурлх— тлеш ене пелмейнине пёлтерет.

Вл ав ее плменнипе ^ а с т ' кирлё м арла ш ухш лав.

М арат патш лх йёрки Йен$ен хаетар иулн,.ан-ах аурлх— тёлеш йен^е вумайах подмен.

. А я 'р х М арат пит аван Париш зухнсен шухпше, нурнне пёллё. Хале ырса тухна статна 1793. парс уйах&н 23-мёга купён^е тухв. ав хаата урама илсе тухит$ен, выа итн халх давкасене емёре ну'лае.

М арат статйи, халха пурнне мллатмаллп ыар, йнврлатмалди ул ктартса пав. А н^ах ав сре М арат айнл пулмая. Халх тырй лавкисене М арат етатйине вул и т ^ н нр ик-ви сехет малтан арата пулав. Вылх ав ере.ай п л нулв.

А в ах Ж иронцистсем М арата, халха лавкасене аратма хётрёртнешён сута пав. М арата ийеле к^арн. ч авн хыан Жирондистсем М арата урх статйасемие халха иалхатса, вр тапратасш н пудвшн сута хун.

А ка уйхн 24-мёщ куаёне Мдрат сута пыпса тна.

Сут айн тупман. М арата хетне халх, вйл тухнине курсаш, йтеа халх тулли урамсем трх рене.

М арата апда зу х н халах тае-тупи Париш ри пётём пуйана илентерне, илсвне пуйансем нита кайса кёме н л -.

мер. Ж ирондист хаа^ёеем М арата исе й'арее пек ^аш лата пулан. Всене М арата вр-хурах' пулхё тесе ырни ситмен, „Х алах Т ус“ йут патшалх укиае апанат, М арат йут натш алха Ф ранцайе плхавсемке еметесшён сутннй ын, тесе ырн.

у уйхв^е 1793. нуйансен ывйлсем, пуйан студентсемпе П арвш ре кассем трх митингсем туса урене. ав митингра пурин^ен ытла М арат интен к авл ан. ав ауйансем, яимея ус тумаср пурв ирттерекевекерсем, Вака тумланса рекенскерсем Жирондист хаа§есем ырнЕщзен ытла калан. „В р-хурах пулхё, йут натш адха сутнвскер... 1 асрах уна акса влерыелле* тене с;с кана те.

Всем урх нпкн калама пултарайман.

В еем у уйхён 3 0-мёш кунен^е М арата килне тавранв-^ух аврса «лее патаксемпе хне пулан, а г§ а х М арат туссем унса итсе Йыт кётёвне салатна.

Пуйансем аран а р ая хйсен курайман тшманё вплнине втсе итн. ертме уйхен 13-мш кунен^е 1793-м ёт улта Жиропдистсемпе пёр вапаш пурнн Ш арлота Кордэ М ара­

Похожие работы:

«В. П. Живаева, Свердловекая областная универсальная научная библиотетш и". В. Г. Белинского (Екатеринбург) Борис Рыжий: жизнь после смерти "Не изменился ты с тех пор, как умер",говорит Набоков отцу в одном из своих стихотворений. Но чаще быва...»

«Федеративное государство Интернет Федеральный конституционный орган 4 Федерализм – единство в многообразии 5 Бундесрат и Распределение обязанностей и связующая функция 12 Бундесрат федеративное http://www.bundesrat.de Структура и порядок работы Местонахождение Бундесрата...»

«АКАФИСТ преподобному Сергию Радонежскому Болгар, 2016 Тропарь, глас 4 Иже добродетелей подвижник,/ яко истинный воин Христа Бога,/ на страсти вельми подвизался еси в жизни временней,/ в пениих,/ бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником:/ темже и вселися в тя Пресвятый Дух,/ Егоже действием светло укра...»

«Автоматизированная копия 586_325942 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 11709/11 Москва 7 февраля 2012 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Ф...»

«Федеральное агентство по образованию РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Тюменский государственный нефтегазовый университет” Научно-исследовательский институт прикладной этики ВЕДОМОСТИ Выпуск двадцать дев...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 80 УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СОШ с УИОП №80 Булгакова Е.М. "_08_" октября 2014 года Программа работы с одаренными детьми "Континент талантов" младший школьный возр...»

«Анализ поисково-спасательных операций (работ), проведенных в 2010 году В 2010 году дежурство в единой системе авиационно-космического поиска и спасания (далее – единая система) осуществляли 69 воздушных судов авиационных предприятий (в т.ч. самолетов – 17, вертолетов – 52), из которых 47 (самолетов...»

«IX КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ. ПЕТРОЗАВОДСК, 4–8 ИЮЛЯ 2011 г. ШЭНМИНЬ Ян, проф. ХУН Дин, проф. Центральный университет национальностей, г. Пекин (КНР) ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ЭТНОЛОГИИ И ЕЕ ОСОБЕНН...»

«Общественная библиотека Реалистическая теория и созидательная практика ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛИЗМА Иван МИГОВИЧ Марксистсколенинское учение и современность Введение в курс В помощь слушателям политических школ и теоретических семинаров Киев ООО "Друкарня "Бізнесполіграф" УДК 32:[141.82+330.85+340...»

«Небылицин Антон Андреевич ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ: ЭКСПРЕССИВНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ Статья посвящена определению и раскрытию статуса понятия интенсивности, являющейся количественным показателем меры, степени экспрессивности высказывания, а такж...»

«С. Л. Яворская "ШУМАЕВСКИЙ КРЕСТ" И КАЛЬВАРИЯ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА "Шумаевский Крест" представлял собой пластический ансамбль, состоявший из сотен разномасштабных резных и литых рельефов и скульптур. В центре ансамбля было установлено Распятие с предстоящими на фоне Иерусалима, слева и спр...»

«Михаил ЖВАНЕЦКИЙ У меня живет паук по имени Исаак. Собака Буцик Собака Буцик. Дворняга. Самостоятельный, умный, независимый. Маленький, кривоногий, очень сексуальный, хотя, завидев кость, соскакивал с девушки и бежал к миске. Он знал, что главное, — жизнь научила. Жил у...»
 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.