WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные материалы
 

«Д.Серікбаев атындаы Шыыс азастан мемлекеттік техникалы университеті Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева Ѓылыми ...»

Д.Серікбаев атындаы Шыыс азастан

мемлекеттік техникалы университеті

Восточно-Казахстанский государственный

технический университет им. Д.Серикбаева

Ѓылыми кітапхана

Научная библиотека

ылыми– библиографиялы блім

Научно-библиографический отдел

Д.Серікбаев атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан

мемлекеттік техникалыќ университеті кітапханасына

келіп т‰скен жања єдебиеттер

Аќпараттыќ бюллетень

(2 - шыѓарылым)

Новые поступления литературы в библиотеку

Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д.Серикбаева Информационный бюллетень (Выпуск 2 – й) скемен Усть-Каменогорск 2010 г.

“Д.Серікбаев атындаы ШМТУ кітапханасына келіп тскен жаа дебиеттер” атты аза тіліндегі апаратты бюллетень 1993 жылдан бері шыарылады.

Шыарылу мерзімі - тосанына бір рет.

Крсеткіш кітапханаа келіп тскен жаа дебиеттермен таныстырады.

Крсеткіштегі мліметтер білім салалары бойынша, блімні ішіндегі дебиеттер авторлар мен кітап атыны алфавитымен жйеленген.

Крсеткіш ылыми ызметкерлерге, стаздар мен студенттерге, аспиранттарѓа, магистранттара арналан.

Мєліметтерді іріктеу 2010 жылдыњ суір айымен аяќталды.

ажет деген мліметтерді ШМТУ ылыми кітапханасыны ѓылыми библиографиялы блімінен (Б 106) аласыздар.

***** Информационный бюллетень «Новые поступления литературы в библиотеку ВКГТУ им. Д.Серикбаева» издается с 1991 года.

Периодичность – один раз в квартал.Указатель информирует читателей о новой литературе, поступившей в библиотеку.

В указателе представлены книги, документы на электронных носителях.

Материал в указателе сгруппирован по отраслям знания, внутри разделов по алфавиту авторов и заглавий произведений.

Указатель адресован профессорско-преподавательскому составу, аспирантам, магистрантам, студентам.

Отбор материала закончен в апреле 2010 года.

По интересующим вопросам обращаться в научнобиблиографический отдел научной библиотеки ВКГТУ им. Д.Серикбаева.

(Б-106).

Составитель: Т.А.Минеева Ќ±растырѓан: М.А. Бурунбетова Мазмны Б.

ылым 4 Философия 4 Мдениеттану 5 Дінтану 7 Саясат 7 Сырты саясат 7 Ішкі саясат 7 Экономика 7 Зан 7 леуметтік орау 8 Жоар

–  –  –

1 Ш 34 Шкрім : ылыми-педагогикалы журнал. № 6-7. - Семей, 2007. - 181 б: фото Экземпляры: всего:4 - КХ(1), ГН(3).

1 Ш 34

Шкрім : ылыми-педагогикалы журнал. №4(04). - Семей, 2006. - 127 б:

фото Экземпляры: всего:4 - КХ(1), ГН(3).

1 Ш 34

Шкрім : ылыми-педагогикалы журнал. №2(09). - Семей, 2009. - 113 б. :

фото Экземпляры: всего:3 - КХ(1), ГН(2).

1 Ш 34 Шкрім : ылыми-педагогикалы журнал. №6-7. - Семей, 2008. - 180 б.

Экземпляры: всего:1 - ГН(1).

1 Ш 34 Шкрім : ылыми-танымды журнал. №1 (08), [б. м.], 2009. - 110 б.

Экземпляры: всего:5 - КХ(1), ГН(4).

–  –  –

13+821.512.122+82.0 К 32 Кереку-Баян кітапханасы : рухнама. - Павлодар: "Эко" Ф. - 2003 18-кітап: Ктеш Райымбеклы, обылан Брібайлы, Саау Мукелы, Молда Ман Машанлы. - 116 б Экземпляры: всего:1 - ГН(1).

13+821.512.122+82.0 К 32 Кереку-Баян кітапханасы : рухнама. - Павлодар: "Эко" Ф. - 2003 19-кітап: Мса Шорманов. - 196 б Экземпляры: всего:1 - ГН(1).

13+821.512.122+82.0К 32 Кереку-Баян кітапханасы: рухнама. - Павлодар: "Эко" Ф. - 2003 20-кітап : Иманжсіп тпанлы. - 158 б Экземпляры: всего:1 - ГН(1).

13+821.512.122+82.0 К 32 Кереку-Баян кітапханасы: рухнама. - Павлодар: "Эко" Ф. - 2003 21-кітап: Сбит Днентаев. - 128 б.

Экземпляры: всего:1 - ГН(1).

13+821.512.122+82.0 К 32 Кереку-Баян кітапханасы: рухнама. - Павлодар : "Эко" Ф. - 2003 22-кітап: Жмат Шанин. - 197 б.

Экземпляры: всего:1 - ГН(1).

13+821.512.122+82.0 К 32 Кереку-Баян кітапханасы: рухнама. - Павлодар: "Эко" Ф. - 2003 23-кітап : Шкен Айманов. - 118 б.

Экземпляры: всего:1 - ГН(1).

13+821.512.122+82.0 К 32 Кереку-Баян кітапханасы: рухнама. - Павлодар: "Эко" Ф. - 2003 24-кітап : Шахан Мусин. - 164 б Экземпляры: всего:1 - ГН(1).

13+821.512.122+82.0 К 32 Кереку-Баян кітапханасы : рухнама. - Павлодар: "Эко" Ф. - 2003 25-кітап : аныш Стбаев. - 208 б Экземпляры: всего:1 - ГН(1).

13+821.512.122+82.0 К 32 Кереку-Баян кітапханасы: рухнама. - Павлодар: "Эко" Ф. - 2003 26-кітап: лкей Марлан. - 233 б.

Экземпляры: всего:1 - ГН(1).

13+821.512.122+82.0 К 32 Кереку-Баян кітапханасы: рухнама. - Павлодар: "Эко" Ф. - 2003 27-кітап: Жабайхан бділдин. - 200 б.

Экземпляры: всего:1 - ГН(1).

13+821.512.122+82.0 К 32 Кереку-Баян кітапханасы: рухнама. - Павлодар: "Эко" Ф. - 2003 28-кітап: Мхтар Арын. - 220 б.

Экземпляры: всего:1 - ГН(1).

130.2 Н 15 Наымлы Ш. Мдениеттану: оулы. - 2 басылым. - Астана : Фолиант, 2010.- 312 б. - (Ксіптік білім) Экземпляры: всего:30 - ГН(4), КХ(1), АУЛ(25).

–  –  –

Саясат 323(574) Т 65 Тртінші шаырылан Шыыс азастан облысты мслихатыны XV кезекті сессиясы шешімдеріні Жинаы 2009 жылы 16 азан = Сборник решений XV сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата четвертого созыва 16 октября 2009 года. - скемен, 2009. - 178 б.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

Сырты саясат 327(574) Б 94 1190 жылдан бастап 2008 жыл аралыындаы кезеде азастан Республикасы ратификациялаан халыаралы шарттар ТІЗБЕСІ, [б. м.], 2009. б.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

–  –  –

346 Т 89 Ттынушыларды орау. - Алматы, 2008. - 159 б. - (з аражатыды басаруды йрен) Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ЧЗ(1).

347.9 25 ділет жолында. Шыыс азастан облысы соттарыны рыланына 70 жыл = 70 лет образованию судов Восточно-Казахстанской области. - скемен, 2009. - 242 б.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

–  –  –

Электротехника

621.3 Б 22 Балабатыров С. Б. Электротехниканы теориялы негіздері / С. Б.

Балабатыров. - Алматы : Бастау. - 2009. - ISBN 9965-814-84-8 1-блім. - 253 б.

Экземпляры: всего:50 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(45).

621.3 Б 22 Балабатыров С. Б.Электротехниканы теориялы негіздері / С. Б.

Балабатыров. - Алматы : Бастау. - 2009. - ISBN 9965-814-84-8 2-блім. - 340 б.

Экземпляры: всего:50 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(45).

Материалтану

621.7 О 93 Оханов Е. Л. Материалтану жне конструкциялы материалдар технологиясы. - Алматы : Бастау баспаханасы, 2009. - 232 б Экземпляры: всего:50 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(45).

Клік

621.87 М 82 Мздыбаев М. С. Клік техникасыны сенімділігі : 050713 "Клік, клік техникасы жне технологиялар" мамандыыны студенттері шін тжірибелік сабатара арналан дістемелік нсаулытар. - скемен : ШМТУ, 2009. - 55 б.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).

–  –  –

Бухгалтерлік есеп 657 М 91

Мырзалиев Б. С. Бухгалтерлік есеп жргізуді тжірибелік дістемелері :

практикум (арнайы курс). - Алматы: За дебиеті, 2008. - 252 б.: табл.

Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(25).

–  –  –

Стандарт нормативтік жаттар 69(083) Ж 69 Жол белгілері жалпы техникалы шарттар = Знаки дорожные. Общие технические условия: Р СТ 1125-2002. - Ресми басылым. - Астана, 2002. - 120 б.

- (Р мемлекеттік стандарты) Экземпляры: всего:1 - НТД(1).

69(083) Ж 69 Жол озалысын йымдастыруды техникалы ралдары = Технические средства организации дорожного движения. Правила применения: Р СТ 1412олданылу ережелері. - Ресми басылым. - Астана, 2005. - 108 б.: ил. - (Р мемлекеттік стандарты) Экземпляры: всего:1 - НТД(1).

69(083) Ж 69 Жол озалысын йымдастыруды техникалы ралдары. Жол табасы.

Техникалы талаптар = Технические средства организации дорожного движения.

Разметка дорожная. Технические требования: Р СТ 1124-2003 (BS EN 436:2000 Жол табаларына арналан материалдар. Жол табалауды пайдаланушылар шін олданымды сапасы, MOD. - Ресми басылым. - Астана, 2003. - 38 б. - (Р мемлекеттік стандарты) Экземпляры: всего:1 - НТД(1).

69(083) Р 40 Ресурсты немдеу. Терминдер мен анытамалар = Ресурсосбережение.

Термины и определения СТ РК 1497-2006 : Р СТ 1497-2006. - Ресми басылым. Астана, [б. г.]. - 20 б. - (Р мемлекеттік стандарты) Экземпляры: всего:2 - НТД(2).

69(083) 64 рт ауіпсіздігі. Терминдер мен анытамалар: Р СТ 1088-2003 = Пожарная безопасность. Термины и определения: СТ РК 1088-2003. - Ресми басылым. Астана, 2003. - 22 б. - (Р мемлекеттік стандарты) Экземпляры: всего:2 - НТД(2).

–  –  –

811.512.122 74 дайбергенов Р. Техникалы терминдер сздігі: сздік. - Алматы: "Таймас" баспа йі, 2009. - 615 б.

Экземпляры: всего:110 - КХ(5), ЧЗ(5), АУЛ(100).

811.512.122 О 65 Оразбаева Тіл лемі: маалалар, зерттеулер. - Алматы: Ан Арыс, 2009. - 367 б.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

811.512.122:811.222.8 Т 28

Тжік-аза жне парсы-аза тілдеріне орта сздер сздігі. - Алматы :

"Кие" лингвоелтану инновациялы орталыы, 2009. - 175 б.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

811.512.122:33 Т 52 Тосанбай С. Р. Орысша-азаша-аылшынша экономикалы сздік : сздік. Алматы : "Таймас" баспа йі, 2009. - 238 б.

Экземпляры: всего:110 - КХ(55), ЧЗ(5), АУЛ(50).

–  –  –

дебиеттану 82.0(574):1 14 бдіазилы Б. Шкрім лемі : ылыми дебиет. - Алматы : Раритет, 2008. б. - (Шкрім лемі) Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), КХ(3).

82.0(574) Ж 37 "Жаандану сыны жадайындаы Абай жне Шкрім мралары".

Халыаралы ылыми-практикалы конференциясыны бадарламасы. 21-22 мамыр 2008 жыл: "Наследие Абая и Шакарима в контексте вызовов глобализации" Материалы Международной научно-практической конференции 21-22 мая 2008 г. - скемен: ШМТУ, 2008. - 20 б.

Экземпляры: всего:1 – ПИО 82.0(574) Ш 34 Шкрім : энциклопедия. - Семей, 2007. - 864 б.: фото Экземпляры: всего:5 - КХ(4), ЧЗ(1).

–  –  –

94 (574) О 58

Омари Ж. анжыалы арт Бгенбай (азаты амал-ораны). - Астана:

Фолиант, 2007. - 407 б. - (Нартла) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ГН(5).

94(574) С 93 Сыдыов Е. Шкрім жне Алашорда : ылыми жина. - Алматы : Раритет, 2008. - 183 б.: фото. - (Шкрім лемі).

Экземпляры: всего:4 - ГН(3), КХ(1).

Наука 001 А 437 Актуальные проблемы науки и техники: сб. трудов І Междунар.

конференции молодых ученых / Гос. образоват. учреждение высш. проф.

образования. - Уфа : УГНТУ, 2009. - 207 с. : граф. - (Совет молодых ученых) Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 001.895:001.894(075.8) Д 814

Дудкин М. В. Основы инновационной деятельности и патентоведение :

конспект лекций для студ. спец. 050713 "Транспорт, транспортная техника и технологии" (специализация "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование) / М. В. Дудкин ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 180 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Информационные технологии 004(075.8) Б 694 Блинаева Е. В. Информационные технологии: метод. указания к выпол. лаб.

работ для студ. спец. 050705 "Математ. и компьютерное моделирование" / Е. В.

Блинаева; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. - 40 с. : ил.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 004.65(075.8) Гр.

Кривоногова Л. М. Разработка средств графического интерфейса приложения базы данных: метод. указания к лаб. работам для студ. спец. 050703 "Информационные системы", 050704 "Вычислительная техника и программное обеспечение" / Л. М. Кривоногова ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз.

гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. - 30 с. :

табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5)

004.41 К 906 Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах : произв.-практ. изд. / Н. Б.

Культин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 288 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 004(075.8) Н 137 Наби Ы. А. Основы компьютерной графики : учеб. пособие / Ы. А. Наби, Г.

Жуматай, Г. Шапрова; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2009. с. : ил.

Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(25) 004.43(075.8) Гр.

Сыздыкпаева А. Р. Объектно-ориентированное программирование на языке Си++ : метод. указания по выпол. лаб. работ для студ. спец. 050705 "Математ. и компьютерное моделирование" / А. Р. Сыздыкпаева; М-во образования и науки

РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск :

ВКГТУ, 2008. - 36 с. : ил.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5)

004.574 Ш 35 Швец О. Я. Разработка информационной системы выявления чрезвычайных ситуаций при мониторинге атмосферного воздуха промышленного города:

автореф. дис. на соискание учёной степени канд. техн. наук / О. Я. Швец. - УстьКаменогорск, 2010. - 22 с.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) Стандартизация

006.83 З-433 Зверев Г. Я. Оценка надежности изделия в процессе эксплуатации : произв.практ. изд. / Г. Я. Зверев. - М. : КомКнига, 2006. - 92 с. : граф.

Экземпляры: всего:3 - КХ(1), ЧЗ(2) 006:004(075.8) Гр.

Блинаева Н. С. Стандарты в области информационных технологий: метод.

указания и задания по выполн. контр. работы для студ. спец. 050703 "Информационные системы" заочной формы обучения / Н. С. Блинаева; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2008. - 12 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5)

–  –  –

1(075.8) К 75 Кохановский В. П. Философия: конспект лекций / В. П. Кохановский, Л. В.

Жаров, В. П. Яковлев; ред. В. П. Кохановский. - Изд. 11-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 191 с. - (Зачет и экзамен) Экземпляры: всего:1 - ГН(1) 1(075.8) Ф 561

Философия: учеб. пособие / ред. В. П. Кохановский. - Изд. 18-е. - Ростов н/Д :

Феникс, 2008. - 575 c. - (Высшее образование) Экземпляры: всего:1 - ГН(1)

–  –  –

159.9(075.8) О-28 Общая психология: курс лекций для первой ступени педагог. образования / сост. Е. И. Рогов. - М. : ВЛАДОС, 2007. - 447 с. - (Учебник для вузов) Экземпляры: всего:2 - ГН(2) 316.6:159.9 Ш 978 Шутько О. И. Влияние национальной психологии на реализацию управленческих функций руководителя в полиэтнической среде. На примере металлургической промышленности Восточного Казахстана: монография / О. И.

Шутько ; Гос. ун-т управления. - Усть-Каменогорск : ВКГУ им. С. Аманжолова, 2006. - 157 с. : табл.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1)

–  –  –

130.2(075.8) К 906 Культурология. Кредитно-модульный вариант: учебник / Г. В. Драч [и др.].

- СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 384 с. - (Учебник для вузов) Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ГН(3), АУЛ(25)

–  –  –

291.36 Д 36 Дербисали А. Х. Курбан айт-благословенный праздник / А. Х. Дербисали. Алматы : Кокжиек-Б, 2009. - 38 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ГН(1) Демография. Миграция 314(574) С 143 Садовская Е. Ю. Трудовая миграция как средство адаптации к экономическому кризису в Казахстане: науч. изд. / Е. Ю. Садовская; Центр изуч.

проблем вынужденной миграции в СНГ, Независимый исследоват. совет по миграции стран СНГ и Балтии. - Алма-Ата : алым, 2001. - 216 с. : табл.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2) 314(574) Э 916

Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных территориях:

Х междунар. науч.-практ. конф. (г. Усть-Каменогорск, 15-16 мая 2009 г.): сб.

науч. тр. / Ассамблея народа Восточного Казахстана, Восточно-Каз. гос. техн. унт им. Д. Серикбаева, Лаб. демограф. исслед. ВКГТУ, Алт. Гос. ун-т ; под ред. А.

Н. Алексеенко [и др.]. - Усть-Каменогорск : Изд-во Либриус, 2009. - 431 с. : табл.

- (Проблемы демографии) Экземпляры: всего:3 - КХ(1), ПИО(2)

–  –  –

316(075.8) В 67 Волков Ю. Г. Социология: учебник / Ю. Г. Волков ; под ред. В. И.

Добренькова. - Изд. 5-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 572 с. : табл. - (Высшее образование) Экземпляры: всего:2 - ГН(2) 316(075.8) Г 555 Глушкова Л. Н. Социология: метод. указания к семинар. занятиям и СРСП / Л. Н. Глушкова ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им.

Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. - 51 с. : табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ГН(5) 316(075.8) К 772 Кравченко А. И. Социология: учебник / А. И. Кравченко ; МГУ им. М. В.

Ломоносова. - М. : Проспект, 2009. - 534 с.

Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ГН(3), АУЛ(25) 316(075.8) С 693 Социология: учебник / В. И. Кондауров [и др.]. - М. : Инфра-М, 2009. - 331 с. Высшее образование) Экземпляры: всего:1 - ГН(1)

–  –  –

32.001(075.8) Г 68 Горелов А. А. Политология: учебник / А. А. Горелов; Рос. акад. образования, Москов. психолого-соц. ин-т. - 3-е изд. - М. : Флинта, 2008. - 311 с. - (Библиотека студента) Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ГН(1) 323(574) К 143 "Казахстан-2030": реализация основных положений стратегии в восточном регионе Казахстана (1997-2005 гг.): науч. изд. / М-во образования и науки РК; под ред. Е. И. Григорьева, Л. В. Столяровой, Н. Л. Краснобаевой. - Усть-Каменогорск:

ВКГТУ, 2006. - 186 с.

Экземпляры: всего:3 - КХ(2), ЧЗ(1) 328.132.7(574) О-421 Один год Президента. 2005 : обществ.-полит. лит. / сост. Ж. К. Туймебаев. Астана, 2006. - 910 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1)

–  –  –

330.101.541(075.8) К 492 Климов С. М. Макроэкономика: учеб. пособие / С. М. Климов, А. П. Селин, Т.

А. Федорова; Общ. "Знание" СПб и Ленинград. обл. - СПб. : ИВЭСЭП, 2008. - 354 с. : граф.

Экземпляры: всего:1 - ГН(1) 330.3(574) Ч-392 Человеческие ценности - основа развития экономики Казахстана : материалы междунар. науч.-практ. форума / Каз. эконом. ун-т им. Т. Рыскулова, Каз.-Британ.

техн. ун-т. - Алматы, 2007. - 247 с. : табл.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 330.1(075.8) Э 40 Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.] ; под ред. : В. Д.

Камаева. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 640 с. - (Учебник для вузов) Экземпляры: всего:1 - ГН(1) 330.1(075.8) Э 40 Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.] ; под ред. : В. Д.

Камаева. - М. : ВЛАДОС, 1998. - 640 с. - (Учебник для вузов) Экземпляры: всего:1 - ГН(1) 330.322(574) Я 11 Я - инвестор: науч. изд. / Агентство РК по регулированию деятельности регионального фин. центра г. Алматы. - Алматы, 2008. - 159 с. : табл. - (Учись управлять своими деньгами) Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ЧЗ(1) Охрана труда 331.45:614.8.084(574)(075.8) Гр.

Гусейнов В. Ф. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности: учеб.-метод.

указания к практ. занятиям для студ. спец. 050706 "Геология, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых" / В. Ф. Гусейнов; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск :

ВКГТУ, 2009. - 21 с. : табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 331.45(574)(075.8) С 323 Сергиенко Л. С. Охрана труда: конспект лекций для студ. фак. информац.

технологий и энергетики / Л. С. Сергиенко; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2009. - 93 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 331.45(574)(075.8) Л 14 Лагутин А. А. Безопасность техники и технологии : конспект лекций для студ.

спец. 050731 "Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды" / А.

А. Лагутин; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 91 с. : рис.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5)

–  –  –

336(574) М 748 Мой первый капитал: науч. изд. / Агентство РК по регулированию деятельности регионального фин. центра г. Алматы. - Алматы, 2008. - 279 с. Учись управлять своими деньгами) Экземпляры: всего:3 - КХ(2), ЧЗ(1) 336:338.24(574)(075.8) К 953 Куур О. В. Техника финансового анализа : метод. указания к практ. занятиям для студ. спец. 050509 "Финансы" дневной формы обучения / О. В. Куур, Ю. В.

Трофимова ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. - 86 с. : табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 336.22(574)(075.8) С 896

Султанова Б. Б. Налоговый учет : учеб. пособие / Б. Б. Султанова. - Алматы :

Экономика, 2007. - 249 с. : табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 336(47+57)(075.8) Ф 591 Финансы: учебник / под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Б. М.

Сабанти; ФИНЭК. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2009. - 462 с. : табл. Университеты России) Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ЧЗ(1) Управление экономикой 338.242.4(574)(075.8) Ж 608 Жерновых М. Ю. Государственное регулирование экономики: метод.

указания для подготовки к занятиям для бакалавров спец. 050506 "Экономика", 050507 "Менеджмент", 050508 "Учет и аудит", 050509 "Финанасы", 050511 "Маркетинг" очной формы обучения / М. Ю. Жерновых, Г. А. Левченко, Г. Б.

Пестунова ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. - 140 с. : табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 338.242(574)(075.8) К 688 Корпоративное управление: казахстанский контекст: учеб. пособие / Т.

Иссык [и др.] ; под ред. С. А. Филина. - Алматы : Институт Директоров, 2009. с.

Экземпляры: всего:9 - КХ(8), ЧЗ(1)

338.24 Р 216 Рамперсад Х. TPS-Lean Six Sigma Новый подход к созданию высокоэффективной компании : пер. с англ. / Х. Рамперсад, А. Эль-Хомси ; под ред. В. Л. Шпера. - М. : РИА "Стандарты и качество", 2009. - 415 с. : табл. Бережливое управление) Экземпляры: всего:2 - КХ(2) Маркетинг 339.137:338.24(075.8) М 136 Мазилкина Е. И. Управление конкурентоспособностью: учеб. пособие / Е. И.

Мазилкина, Г. Г. Паничкина. - М.: ОМЕГА-Л, 2007. - 325 с. - (Высшая школа менеджмента) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) Законодательство 343.148(47+57) А 981 Ашеров А. Т. Судебно-эргономическая экспертиза несчастных случаев в системах "человек-техника-среда" : монография / А. Т. Ашеров, В. В. Сабадаш;

М-во образования и науки Украины, Мин-во юстиции Украины, Харьков. науч.исслед. ин-т судеб. экспертиз им. Н. С. Бокариуса. - Харьков: УИПА, 2008. - 144 с. : табл.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 342:94(574) Е 78 Ерофеева И. В. Символы казахской государственности. Позднее средневековье и новое время: истор. лит. / И. В. Ерофеева. - Алматы : ИД Аркаим, 2001. - 151 с. : цв.ил.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 346(574) З-402 Защита потребителя: науч. изд. / Агентство РК по регулированию деятельности регионального фин. центра г. Алматы. - Алматы, 2008. - 159 с.

:

табл., ил. - (Учись управлять своими деньгами) Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ЧЗ(1) 346(574)(075.8) М 80 Мороз С. П. Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник / С. П.

Мороз. - Алматы : Бастау, 2009. - 265 с.

Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) 343(574) Н 235

Налоговый кодекс: О налогах и других обязательных платежах в бюджет :

законы и законодат. акты. - Алматы : Юрист, 2008. - 272 с.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) Социальное обеспечение 369.542(574) Б 395 Беззаботная старость: науч. изд. / Агентство РК по регулированию деятельности регионального фин. центра г. Алматы. - Алматы, 2008. - 160 с.

:

табл., ил. - (Учись управлять своими деньгами) Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ЧЗ(1)

364.694 Н 355 Национальный отчет о человеческом развитии 2009. От изолированности к равенству: реализация прав инвалидов в Казахстане : науч. изд. - Астана, 2009. с. : табл.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1)

–  –  –

37(075.8) Гр.

Зайцев К. Л. Педагогика: метод. указания по выполн. самостоят. работ (СРМ, СРМП), программа курса, планы семинар. занятий для магистрантов всех спец.

/К. Л. Зайцев; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2009. - 18 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 37 К 75 Коханец А. И. Неотложные проблемы развития человека и общества в Казахстане (Аспект реформы образования) : науч. изд. / А. И. Коханец ; Обществ.

об-ние "Ин-т развития человека". - Астана, 2007. - 19 с.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 378.147(574) К 75 Коханец А. И. Условия эффективности кредитной системы обучения в Казахстане. Единая национальная система оценки и управления качеством образования : науч. изд. / А. И. Коханец ; Ин-т развития человека. - Астана, 2007.

- 180 с.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 378(574) П 162 Панин М. С. Казахстанское образование: взгляд ученого, педагога, руководителя: науч. изд. / М. С. Панин; под ред. Е. Б. Садыкова; М-во образования и науки РК, Семипалат. гос. пед. ин-т. - Алматы : Раритет, 2009. с. : ил. Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 378 С 164

Салми Дж. Создание университетов мирового класса: науч. изд. / Д. Салми. М.: Весь мир; Вашингтон: Всемирный банк; Астана: НКАОКО, 2009. - 110 с. :

табл. - (Направление в развитии. Человеческое развитие) Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), КХ(8) Естественные науки 5(075.8) Г 68 Горелов А. А. Концепции современного естествознания : учеб. пособие / А. А.

Горелов. - М. : Высш. образование, 2007. - 335 с. : табл. - (Высшее образование). Основы наук) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) Охрана окружающей среды

502.3 Ж 238

Жакупов К. Т. Очистка и утилизация печного газа фосфорного производства :

автореф. дис. на соискание учёной степени канд. техн. наук / К. Т. Жакупов. Алматы, 2010. - 21 с.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 502.3(075.8) П 524 Полонский В. М. Охрана воздушного бассейна: учебник / В. М. Полонский. М. : АСВ, 2006. - 151 с. : табл.

Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ЧЗ(1)

–  –  –

51 В 11 В помощь абитуриентам: науч. изд. / сост.: В. И. Голубев [и др.]. - М. : Бюро Квантум, 2009. - 208 с.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 512(075.8) В 443 Виленкин Н. Я. Алгебра и математический анализ : учебник 11 кл. / Н. Я.

Виленкин, О. С. Ивашев-Мусатов, С. И. Шварцбурд. - 12-е изд., стереотип. - М. :

Мнемозина, 2005. - 287 с. : граф.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 512(075.8) В 443 Виленкин Н. Я. Алгебра и математический анализ : учебник 10 кл. / Н. Я.

Виленкин, О. С. Ивашев-Мусатов, С. И. Шварцбурд. - 13-е изд., стереотип. - М. :

Мнемозина, 2006. - 335 с. : граф.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 51 З-153 Задачи вступительных экзаменов : произв.-практ. изд. / сост. А. А. Егоров, В. А. Тихомирова. - М. : Бюро Квантум, 2008. - 174 с.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 519.1(075.8) Н 731 Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов : учеб. пособие / Ф.

А. Новиков. - 3-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 383 с. - (Учебник для вузов) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 51 С 662 Сосинский А. Б. Узлы. Хронология одной математической теории : научное издание / А. Б. Сосинский. - М.: Бюро Квантум, 2009. - 127 с. : рис. Библиотечка "Квант" ; Вып. 111) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

511.1 С 72 Спивак А. В. Арифметика-2 : науч. изд. / А. В. Спивак. - М. : Бюро Квантум, 2008. - 160 с. - (Библиотечка "Квант" ; вып. 109) Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), КХ(1) 519.2(075.8) Т 338 Теория вероятностей и математическая статистика : метод. указания к выполнению индивид. типовых заданий для студ. всех техн. и эконом. спец.

втузов / С. Д. Тыныбекова [и др.] ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз.

гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 64 с. :

табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Физика 53.08(075.8) А 179 Абылкалыкова Р. Б. Обработка результатов измерений: метод. указания к лаб. занятиям для студ. инженерно-механ. и строит. спец. / Р. Б. Абылкалыкова, Ш. Б. Насохова, Б. Д. Нуркенова; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз.

гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 60 с. :

табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5)

530.1 В 191

Васильев А. Н. История науки в коллекции монет / А. Н. Васильев. - М. :

Бюро Квантум, 2007. - 224 с. : ил. - (Библиотечка "Квант" ; Вып. 104) Экземпляры: всего:1 - КХ(1)

530.145 И 85 Исаак Константинович Кикоин в жизни и в "Кванте" (к 100-летию со дня рождения) : науч. изд. / сост. Ю. М. Брук [и др.]. - М. : Бюро Квантум, 2008. - 240 с. - (Библиотечка "Квант" ; вып. 106) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 53 П 992

Пятаков А. П. Лаборатория на коленке / А. П. Пятаков, П. П. Григал. - М. :

Бюро Квантум, 2009. - 160 т. : ил. - (Библиотечка "Квант"; Вып. 112) Экземпляры: всего:1 - КХ(1) Гидравлика 532(075.8) Н 90 Нурекенова Р. Т. Гидравлика : метод. указания к лаб. работам для студ. спец.

050805 "Водные ресурсы и водопользование" / Р. Т. Нурекенова; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск: ВКГТУ, 2009. - 45 с. : табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Механика 539.3/.6(075.8) Ш 514 Шестакова Е. Б. Прикладная механика: метод. пособие с заданиями для самостоят. работы студ. (СРС, СРСП) специальности "Автоматизация и управление", обучающихся по кредитной системе / Е. Б. Шестакова, Л. П.

Есипенко; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. - 109 с. : табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Химия 541.13(075.8) Ж 142 Жаглов В. С. Электрохимия: курс лекций для студ. спец. 050709 "Металлургия" / В. С. Жаглов, З. В. Шерегеда ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2008. - 100 с. : рис.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).

Геология 55(03) Г 36 Геология, минералогия, петрография: справ. руководство по строит.

материаловедению / Ю. И. Гончаров [и др.]. - М. : АСВ, 2008. - 231 с. : рис.

Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(3) 55 К 143 Казахстан-Россия: проблемы создания нормативно-методической базы, геоинформационного и кадрового обеспечения процессов проектирования и разработки месторождений твердых полезных ископаемых : круглый стол. 30 января 2009 года / Москов. гос. горный ун-т, М-во энергетики и мин. ресурсов РК, Мин-во индустрии и торговли РК. - М., 2009. - 59 с. - (Неделя горника-2009) Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 553.982(075.32) П 486 Покрепин Б. В. Разработка нефтяных и газовых месторождений : учеб.

пособия / Б. В. Покрепин ; М-во энергетики РФ. Управл. акдров и соц. политики.

- 2-е изд. - Волгоград : Ин-Фолио, 2008. - 192 с. : граф.

Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(3) 552 П 781 Проблемы геологии нефтегазового комплекса Казахстана (25 октября 2003г., Атырау) : материалы Междунар. науч.-практ. конф. посвящается 85-летнему юбилею геолога-нефтяника Т. Н. Жумагалиева / М-во образования и науки РК, Атырау. обл. акимат, Атырау. фил. нац. инж. акад. РК ; ред. Т. П. Сериков. Атырау : АИНГ, 2004. - 319 с. : табл.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1)

553.98 Х-156 Хайн Норман Дж. Геология, разведка, бурение и добыча нефти : науч. изд. /Н.

Дж. Хайн; пер. с англ. З. Свитанько. - М. : Олимп-Бизнес, 2008. - 726 с. : ил. Для профессионалов и неспециалистов) Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ЧЗ(1) Геоэкология 574(075.8) Гр.

Линева Л. А. Геоэкология : метод. укзания к выпол. практ. работ для студ.

спец. 050731 "Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды", 050706 "Геология и разведка полезных ископаемых" / Л. А. Линева, С. В.

Перемитина ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 17 с. : граф.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Безопасность жизнедеятельности 614.8.084(075.8) Гр.

Гусейнов В. Ф. Безопасность жизнедеятельности : метод. указания к практ.

занятиям для студ. спец. 050731 "Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды" / В. Ф. Гусейнов ; М-во образования и науки РК, ВосточноКаз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. - 23 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 614.8.084(075.8) Гр.

Гусейнов В. Ф. Безопасность жизнедеятельности : метод. указания к практ.

занятиям для студ. спец. 050731 "Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды" / В. Ф. Гусейнов ; М-во образования и науки РК, ВосточноКаз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 15 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 614.8.084(075.8) Гр.

Гусейнов В. Ф. Безопасность жизнедеятельности : учеб.-метод. указания к практ. занятим для студ. спец. 050731 "Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды" / В. Ф. Гусейнов ; М-во образования и науки РК, ВосточноКаз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 21 с.

:

табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 614.8.084(075.8) К 758 Кочевой Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: конспект лекций студ. всех спец. / Н. А. Кочевой; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз.

гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2008. - 210 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5)

–  –  –

Материаловедение 621.7(075.8) В 676 Волков В. Н. Материаловедение: конспект лекций / В. Н. Волков; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2006. - 173 с. : табл.

Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 621.7(075.8) В 676 Волков В. Н. Материаловедение: конспект лекций / В. Н. Волков; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. - 173 с. : табл.

Экземпляры: всего:2 - АУЛ(2) Сварочные конструкции 621.79(075.8) Л 844

Лукьянов В. Ф. Изготовление сварных конструкций в заводских условиях :

учеб. пособие / В. Ф. Лукьянов, В. Я. Харченко, Ю. Г. Людмирский. - Ростов н/Д :

Феникс, 2009. - 317 с. : ил. - (Высшее образование) Экземпляры: всего:15 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(10) Машиностроение 621.87(075.8) Б 916 Буров В. П. Машины для земляных работ : метод. указания и задания по выпол. курсового проекта для студ. спец. 050713 "Транспорт, транспортная техника и технологии", специализация "Подъемно-транспорт., строит., дорож.

машины и оборудование" очного обучения / В. П. Буров, О. С. Речицкая ;

Министерство образования и науки РК; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2009. - 42 с. : табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 621.87(075.8) М 895 Муздыбаев М. С. Надежность транспортной техники: метод. указания к практ. занятиям для студ. спец. 050713 "Транспорт, транспортная техника и технологии" / М. С. Муздыбаев; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос.

техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 51 с.: табл., граф.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 621.9(075.8) Гр.

Шакаримов Ш. С. Кинематика металлорежущих станков : метод. указания по выпол. практ. работ для студ. спец. 050712 "Машиностроение", специализации "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" / Ш. С.

Шакаримов, О. М. Касымканов ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз.

гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2009. - 25 с. :

табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Горное дело 622(075.32) В 127 Вадецкий Ю. В. Бурение нефтяных и газовых скважин: учебник / Ю. В.

Вадецкий. - 5-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2010. - 352 с. : ил., табл. Начальное профессиональное образование) Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ЧЗ(1) 622 Г 699 Горный информационно-аналитический бюллетень. № 1 : науч.-техн.

журн. / ред. П. А. Пучков. - М. : Горная книга, 2010. - 423 с. : карты Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 622 И 665 Инновационные разработки и совершенствование технологий в горнометаллургическом производстве. В 2 т.: материалы V Междунар. конф.

Проведена в рамках Седьмой Междунар. выставки "MinTech - 2009" / Мин-во индустрии и торговли РК, Нац. центр по комплексной перераб. минер. сырья РК. Усть-Каменогорск : ВНИИЦВЕТМЕТ. - 2009 Т. 1 : Горное дело и обогащение. - Усть-Каменогорск, 2009. - 329 с. : ил., табл.

Экземпляры: всего:5 - КХ(5) 622 И 665 Инновационные разработки и совершенствование технологий в горнометаллургическом производстве. В 2 т.: материалы V Междунар. конф.

Проведена в рамках Седьмой Междунар. выставки "MinTech - 2009" / Мин-во индустрии и торговли РК, Нац. центр по комплексной перераб. минер. сырья РК. Усть-Каменогорск : ВНИИЦВЕТМЕТ. - 2009 Т. 2 : Металлургия и экология. - Усть-Каменогорск, 2009. - 368 с. : ил., табл.

Экземпляры: всего:5 - КХ(5)

622.2 К 909 Кумыков В. Х. Принципы оптимизации направления развития горных работ в карьере [Текст]: моногрфия / В. Х. Кумыков, Т. Т. Ипалаков, Т. М. Кумыкова;

Мин-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск:

ВКГТУ, 2009. - 121 с. - Библиогр.: с.110.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (2), ЧЗ (1) 622.2.002.5(075.8) К 909 Кумыкова Т. М. Горные машины и оборудование: рабочая программа, метод.

указания к изучению дисциплины и задания к контр. работе и курсовому проекту для студ. спец. 140240 "Горные машины и оборудование" заочной формы обучения / Т. М. Кумыкова; М-во образования и науки РК; ВКГТУ. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2004. - 56 с.

Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 622.44(075.8) К 909

Кумыкова Т. М. Водоотливные, вентиляторные и пневматические установки :

рабочая программа, метод. указания к изучению дисциплины и задания к контр. и курсовой работам для студ. спец. 140240 "Горные машины и оборудование" заочной формы обучения / Т. М. Кумыкова ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2004. - 55 с. : рис., табл Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1)

622.2 Ш 243 Шапошник С. Н. Утилизация отходов производства на горнодобывающих предприятиях Восточного Казахстана [Текст] : монография / С. Н. Шапошник, Ю.

Н. Шапошник ; Мин-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 222 с. - Библиогр.: с.217.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (2), ЧЗ (1) Строительные конструкции 624.01:725.4.011(075.8) Б 46 Бендер М. П. Промышленные здания в индустриальных конструкциях: учеб.

пособие / М. П. Бендер; М-во образоания и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. унт им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2005. - 150 c. : ил.

Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 624.012.3(075.8) К 891 Кузнецов В. С. Железобетонные монолитные перекрытия и каменные конструкции многоэтажных зданий.

Курсовое и дипломное проектирование :

учеб. пособие / В. С. Кузнецов, А. Н. Малахова, Е. А. Прокуронова. - М. : АСВ, 2009. - 216 с. : рис., табл.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 624(075.8) У 932 Ушаков И. И. Основы диагностики строительных конструкций: учеб. пособие / И. И. Ушаков, И. И. Ушаков, Б. А. Бондарев. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 205 с.

: табл. - (Строительство) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) Дорожное строительство

625.72 Г 727 Государственно-частное партнерство и перспективы в странах СНГ : сб.

науч. трудов и докладов междунар. науч.-практ. конф. Июль 2006 г. / М-во трансп. и коммуникаций Кыргызской Республики. - М. ; Бишкек, 2006. - 198 с. :

граф., ил. - (Межправительственный совет дорожников) Экземпляры: всего:1 - КХ(1) Санитарная техника 628.24(075.8) А 391 Акименко Н. Ю. Инженерные системы-1 : метод. указания к практ. занятиям для студ. спец. 050420 "Архитектура" / Н. Ю. Акименко ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск:

ВКГТУ, 2008. - 40 с. : ил.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 628.1:628.2(075.8) А 391 Акименко Н. Ю. Транспортирование воды : метод. указания к курсовому проекту для студ. спец. 050729 "Строительство", по специализации "Водоснабжение и канализация" всех форм обучения / Н. Ю. Акименко ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2008. - 63 с. : табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 628.3(075.8) Гр.

Видищева Г. Г. Исследование работы осветлителя со слоем взвешенного осадка : метод. указания к лаб. занятиям для студ. спец. 050729 "Строительство" по специализации "Водоснабжение и канализация" / Г. Г. Видищева, В. П.

Колпакова, Т. П. Шевцова; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос.

техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 11 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 628.3(075.8) Гр.

Определение удельного сопротивления осадка: метод. укзания к лаб.

занятиям для студ. спец. 050729 "Строительство" по специализации "Водоснабжение и канализация" / В. П. Колпакова [и др.] ; Мин-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск :

ВКГТУ, 2009. - 8 с. : табл.

Экземпляры: всего:11 - КХ(6), ЧЗ(5) 628.3(075.8) Гр.

Определение эффекта удаления нерастворенных примесей методом импеллерной флотации : метод. указания к лаб. занятиям для студ. спец. 050729 "Строительство" по спец. "Водоснабжение и канализация" / В. П. Колпакова [и др.] ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 10 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 628.1(075.8) Гр.

Сергиенко Л. С. Безопасность и экологичность проекта: метод. указания по дипломному проектированию для студ. спец. 050729 "Строительство", специализации "Водоснабжение и канализация" и "Теплоснабжение и вентиляция" / Л. С. Сергиенко ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос.

техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 16 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Транспорт. Автомобили 629.331.08(075.8) А 81 Аринин И. Н. Техническая эксплуатация автомобилей. Управление технической готовностью подвижного состава : учеб. пособие / И. Н. Аринин, С.

И. Коновалов, Ю. В. Баженов. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 314 c.:

табл. - (Высшее образование) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 629.331.08(075.8) Гр.

Завалко А. Г. Технологическое оборудование для диагностики машин : метод.

указания к курсовому проекту для студ. спец. 050713 "Транспорт, транспортная техника и технологии" / А. Г. Завалко ; М-во образования и науки РК, ВосточноКаз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 26 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 629.3.01(075.32) Ш 522 Шестопалов С. К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей : учебник / С. К. Шестопалов ; М-во общ. и проф. образования РФ, Ин-т развития проф. образования. - 2-е изд. стереотип. - М. : Академия : ИРПО, 2000. - 541 с. : ил. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:1 - КХ(1) Сельское хозяйство 636/639 Гр.

Лебединский В. И. Механизация животноводства : метод. указания к лаб.

работам для студентов спец. 050806 "Агроинженерия" / В. И. Лебединский, Я.

Ю. Игнатьева ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 38 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Автомобильные перевозки 656.07(075.8) Т 874 Туревский И. С. Автомобильные перевозки : учеб. пособие / И. С. Туревский.

- М. : Форум-ИНФРА-М, 2009. - 222 с. : табл. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(25) Организация и безопасность движения 656.13.05(075.8) П 88 Пугачёв И. Н. Организация и безопасность дорожного движения : учеб.

пособие / И. Н. Пугачёв, А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. - М. : Академия, 2009. - 270 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование) Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(25) Бухгалтерский учет 657(075.8) Б 188 Байтикенова Г. А. Бухгалтерский учет : метод. указания к практ. занятиям для студ. спец. 050703 "Информационные системы" / Г. А. Байтикенова ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск: ВКГТУ, 2008. - 43 с. : табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 657(075.8) Б 184 Баймуханова С. Б. Финансовый учет : учеб. пособие / С. Б. Баймуханова. Алматы : Экономика, 2008. - 272 с. : табл.

Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) 657(075.8)Л 646 Литовченко В. П. Финансовый учет : учеб. пособие / В. П. Литовченко ; Ин-т гуманит. образования. - М. : Аспект-Пресс, 2006. - 287 с. : табл.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 657(075.8) Л 886 Лысенко Д. В. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / Д. В. Лысенко. М. : Инфра-М, 2009. - 477 с. : табл. - (Высшее образование) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 657.471(075.8) Ш 645 Широких Л. А. Управление затратами : метод. указания к практ. занятиям для магистрантов спец. 6N0506 "Экономика" / Л. А. Широких; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева.

- Усть-Каменогорск :

ВКГТУ, 2008. - 110 с. : табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Менеджмент 658.562.61(075.8) Г 161 Галкина Д. К. Системы менеджмента качества : метод. указания к курсовой работе для студ. спец. 050732 всех форм обучения / Д. К. Галкина ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2009. - 54 с. : табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 658.012.12(075.8) Ш 64 Широких Л. А. Экономический анализ : метод. указания к практ. занятиям для студ. спец. 050509 "Финансы", 050508 "Учет и аудит", 050507 "Менеджмент" / Л. А. Широких ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им.

Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. - 58 с. : табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Производство железобетонных изделий 666.97:624.211.8(075.8) Гр.

Родин А. Н. Проектирование предприятий сборного железобетона : метод.

указания к практ. занятиям и по разработке дипломного проекта (работы) для студ. спец. 050730 "Производство строит. материалов изделий и конструкций" / А. Н. Родин ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. - 28 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), 3С(5) Деревообработка 674.8(075.8) Гр.

Сергиенко Л. С. Безопасность и экологичность проекта : метод. указания по дипломному проектированию для студ. спец. 050725 "Технология деревообработки" /Л. С. Сергиенко ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз.

гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 17 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Автоматика 681.5(075.8) П 49 Полевая Ж. А. Теория автоматического управления : метод. указания к практ.

занятиям для студ. спец. 340140"Приборостроение, монтаж и наладка приборов систем автоматизации" на базе среднего образования, колледжа / Ж. А. Полевая, Л. А. Проходова; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им.

Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2006. - 86 c Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 681.5(075.8) И 857 Исембергенов Н. Т. Элементы и устройства автоматики: учебник / Н. Т.

Исембергенов; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2009. - 247 с. :

граф.

Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) Мебельная промышленность 684(075.8) Гр.

Амирханов М. С. Основы дизайна и техническая эстетика : метод. указания для практ. занятий студ. спец. 050725 "Технология деревообработки и изделий из дерева" / М. С. Амирханов ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос.

техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 33 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), 3С(5)

–  –  –

+ 69.002.5(075.8) Г 959 Гурьянов Г. А. Строительные машины. Механическое оборудование промышленности строительных материалов и изделий : метод. указания к практ.

занятиям для студ. спец. 050713 "транспорт, транспортная техника и технологии", специализации "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование" / Г. А. Гурьянов ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз.

гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. - 69 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 69.002.5(075.8) Ш 514 Шестакова Е. Б. Строительные машины и оборудование : метод. указания к практ. работам для студ. немехан. спец. дневной формы обучения / Е. Б.

Шестакова, О. А. Коробова ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос.

техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. - 65 с. : ил.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Архитектура 72:69(075.8) Гр.

Бендер М. П. Деловые игры для архитекторов и строителей : метод. указания по проведению деловой игры на практ. занятиях для студ. арх.-строит. спец.

очной формы обучения / М. П. Бендер, О. А. Бендер; М-во образования и науки

РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск :

ВКГТУ, 2008. - 32 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЗИ(5) 721 Г 701 Город и дизайн: материалы науч.-теорет. конф. / М-во культуры и информации РК, Фонд Первого Президента РК, Казахстан. Союз дизайнеров. Алматы, 2009. - 176 с. : цв.ил.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 72.02(03) Л 171 Лазарев А. Г. Справочник архитектора / А. Г. Лазарев, А. А. Лазарев, Е. О.

Кудинова; под ред. А. Г. Лазарева. - Изд. 3-е, испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. с. : ил. - (Строительство и дизайн) Экземпляры: всего:2 - ЗИ(2) Градостроительство 725(075.8) Б 46 Бендер М. П. Гражданские здания : теорет. курс / М. П. Бендер, М. В. Дубгорн ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2006. - 170 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) Компьютерная графика 744(075.8) М 874 Мошнинова Г. Н. Методические указания для выполнения индивидуальных заданий и самостоятельных работ по дисциплине "Компьютерная графика" для студентов специальности 050731-"Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды" очной и заочной формы обучения / Г. Н. Мошнинова; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2009. - 111 с. : ил.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Английский язык 811.111(075.3) Е 56

English: Английский язык: учебник для 10 кл. / Т. Аяпова, [и др.]. - Алматы:

Мектеп, 2006. - 302 с. : ил., табл. - (Естественно-математическое направление) Экземпляры: всего:1 - КХ(1)

–  –  –

811.111(03) А 648 Англо-русский русско-английский словарь для школьников. Грамматика.

Современная транскрипция / сост.С. И. Карантиров. - М. : Дом Славянской книги, 2009. - 441 с.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 811.111(075.3) К 483 Клементьева Т. Б. Счастливый английский : для 10-11 кл. общеобразоват.

шк.: учеб. пособие / Т. Б. Клементьева, J. A. Shannon. - Обнинск : Титул. - 2004 Кн. 3. - 2004. - 351 с. : ил Экземпляры: всего:1 - КХ(1)

–  –  –

Литературоведение 82.0(574) В 748 Вопросы шакаримоведения. В 5 т. Т. 5 : собр. науч. трудов / Семипалат. гос.

пед. ин-т, Науч.-исслед. центр Шакаримтану; сост. Т. Шанбай. - Алматы :

Раритет, 2007. - 478 с. - (Атамекен) Экземпляры: всего:5 - КХ(4), ЧЗ(1) Художественная литература 821.161.1 В 315

Вересов Д. Завещание ворона : роман / Д. Вересов. - СПб. : ИД "Нева" ; М. :

ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2003. - 379 с.

Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.161.1 В 315 Вересов Д. Избранник ворона : роман / Д. Вересов. - СПб. : ИД "Нева", 2004. с.

Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.161.1 В 315 Вересов Д. Искушение ворона : роман / Д. Вересов. - СПб.: ИД "Нева", 2003. с.

Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.161.1 В 463 Вильмонт Е. Н. Перевозбуждение примитивной личности : роман / Е. Н.

Вильмонт. - М. : Олимп : АСТ : Астрель, 2004. - 298 с.

Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.161.1 Г 348

Генцлер Г. Л. Ленинградская погода : поэзия / Г. Л. Генцлер. - Новосибирск :

Новосиб. кн. изд-во, 2007. - 221 с.

Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.161.1 Д 217 Дашкова П. В. Образ врага : роман / П. Дашкова. - М. : Эксмо-Пресс, 1998. с.

Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.161.1 Д 217 Дашкова П. Чеченская марионетка, или продажные твари : роман / П.

Дашкова. - М. : Астрель : Эксмо-Пресс : АСТ2001. - 379 с. - (Детектив) Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.161.1 Д 678

Донцова Д. А. Али-Баба и сорок разбойниц : роман / Д. А. Донцова. - М. :

ЭКСМО, 2003. - 380 с. - (Иронический детектив) Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.111(73) К 239 Карлтон Г. Ярлыки: роман / Г. Карлтон ; пер. с англ. Л. Старцевой, Л.

Румянцевой. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1995. - 505 с. - (Купидон) Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.161.1 Л 36 Леви М. Следующий раз : бестселер / М. Леви. - М. : Махаон, 2005. - 254 с.

Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.161.1 Л 841 Лукич А. Во все времена : сб. стихов / А. Лукич. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им. Д. Серикбаева, 2009. - 265 с.

Экземпляры: всего:5 - ХА(5) 821.161.1 М 263 Маринина А. Б. За все надо платить : роман / А. Б. Маринина. - М. : ЭКСМО, 1997. - 413 с.

Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.161.1 М 263 Маринина А. Б. Седьмая жертва : роман / А. Б. Маринина. - М. : Эксмо-Пресс, 2000. - 413 с.

Экземпляры: всего:1 - ХА(1)

821.111 Н 698 Ниффенеггер О. Жена путешественника во времени: роман / О. Ниффенеггер.

- М. : ЭКСМО, 2006. - 639 с. - (Женский клуб Mona Lisa) Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.161.1 П 375 Платова В. Е. Анук, mon amour... : роман / В. Е. Платова. - М. : Астрель : АСТ, 2005. - 506 с. - (Детектив) Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.161.1(438) П 538 Польская поэзия: ХХ век / ред. К. Серикбаева. - Семей : МКА, 2005. - 195 с. Библиотека журнала "AMANAT") Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.111(73) Х-382 Хенли В. Пират и язычница : роман / В. Хенли ; пер. с англ. Т. А. Перцовой. М. : АСТ, 1999. - 476 с. - (Откровение) Экземпляры: всего:1 - ХА(1)

821.111 Х-382 Хенли В. Страстная женщина : роман / В. Хенли. - М. : АСТ, 2000. - 413 с. Шарм: коллекция) Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.161.1 Ч-48

Черкасов Д. Демьян и три рэкетера 9 1/2 месяцев спустя / Д. Черкасов. - М. :

АСТ ; СПб. : Астрель-СПб2004. - 316 с. - (Убойно Смешной Детектив) Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.161.1 Ю 184 Южина М. VIP-услуги для змеюки : роман / М. Южина. - М. : ЭКСМО, 2005. с. - (Новые русские тетки) Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.161.1 Ю 184 Южина М. Сыщицы-затейницы : повести / М. Южина. - М. : ЭКСМО, 2006. с. - (Новые русские тетки) Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.161.1 Я 474 Яковлева Е. В. По правилам корриды : повести / Е. В. Яковлева. - М. : ЭксмоПресс, 2001. - 444 с. - (Детектив глазами женщины) Экземпляры: всего:1 - ХА(1) География 912.44:656.1(47+57) А 924 Атлас автомобильных дорог. Россия. Страны СНГ. Европа. Азия / гл. ред. Н.

Н. Полункина. - Минск : ПКО"Картография", 2002. - 328 с. : карты. - (Аткар) Экземпляры: всего:15 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(10) 9 Г 605 Голицын Г. С. Макро-и микромиры и гармония [Текст] : науч. изд. / Г. С.

Голицын. - М. : Бюро Квантум, 2008. - 238 с. : ил. - (Библиотечка "Квант" ; вып.

107). - Библиогр.: с. 235-236.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1) 91(47+57) Д 474 Дирин, Д. А Пейзажно-эстетические ресурсы горных территорй: оценка, рациональное использование и охрана (на примере Усть-Коксинского района

Республики Алтай): монография / Д. А. Дирин. - Барнаул : Аз Буна, 2005. - 255 с. :

ил.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 910(574) З-324 Записки Усть-Каменогорского филиала казахского географического общества : междунар. науч.-практ. конф.(27-28 октября 2009): сб. статей / М-во образования и науки РК, У-Ка филиал Каз. Географ. о-ва, ВКГУ им. С.

Аманжолова, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева, ВКО гос. архив;

ред. А. В. Егорина. - Усть-Каменогорск : Рудный Алтай. - 2009 Вып. 3 : Региональные аспекты устойчивого развития геосистем АлтаеСаянской горной страны. - 2009. - 243 с.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2) 91(4/9) О-832

Открой Америку! : путеводитель по США / авт.-сост. Э. Геллер. - Рига :

Центр Международного обмена, 2008. - 472 с. : карты Экземпляры: всего:4 - КХ(3), ЧЗ(1)

–  –  –

94(574) А 477 Алексеенко Н. В. Алтайские каменщики. В поисках Беловодья : научное издание / Н. В. Алексеенко. - Усть-Каменогорск : Либриус, 2009. - 98 с. : ил.

Экземпляры: всего:20 - КХ(20) 94(47) В 35 Вернадский Г. В. Начертание русской истории : истор. лит. / Г. В.

Вернадский; авт. предисл. Б. С. Лаврова. - М. : Айрис Пресс, 2002. - 359 с. Библиотека истории и культуры) Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 9 Г 605 Голицын Г. С. Макро-и микромиры и гармония : науч. изд. / Г. С. Голицын. М. : Бюро Квантум, 2008. - 238 с. : ил. - (Библиотечка "Квант" ; Вып. 107) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 94(574) М 31 Масанов Н. Э. Научное знание и мифотворчество в современной историографии Казахстана : монография / Н. Э. Масанов, Ж. Б. Абылхожин, И. В.

Ерофеева. - Алматы : Дайк-Пресс, 2007. - 292 с.

Экземпляры: всего:1 - ГН(1) 94(574):001 Н 176 Надиров Н. К. Разница во времени или исторические повороты: экзамен на порядочность : науч.-попул. лит. / Н. К. Надиров. - Алматы, 2008. - 690 с. : ил.

Экземпляры: всего:3 - КХ(3) 94(574)(075.8) П 163 Панковская Г. И. История Казахстана в схемах, таблицах, диаграммах : учеб.

пособие / Г. И. Панковская, В. В. Фоминых; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2008. - 141 с. : табл.

Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 94(470) П 314 Петухов Ю. Д. Тирания. Под игом демократов. Гибель России : истор. лит.

/Ю. Д. Петухов. - М. : Метагалактика, 2004. - 480 с. - (Imperria Russia) Экземпляры: всего:1 - ГН(1) Издания на электронных носителях 811.112.2(075.8) А 139

Абдрахманова Т. М. Немецкий язык. Практический курс немецкого языка:

для студ. спец. 050702 "Автоматизация и управление" / Т. М. Абдрахманова. Усть-Каменогорск : ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2010.

Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)

681.5 Е 74

Автоматты басару теориясы = Теория автоматического управления :

050716 - "Аспаптар жасау", 050702 -" Автоматтандыру жне басару" мамандытарда орта білім жне колледж негізінде оитын студенттерге зертханалы жмыстарды орындауа арналан дістемелік нсаулар / А. Е.

Еруланова. - скемен, 2009 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)

628.1 Гр.

Акименко Н.Ю. Инженерлік жйелер 1 : 050729 "рылыс" мамандыы "ндірістік жне азаматты рылыс технологиясы" мамандануы бойынша оитын студенттер шін тжірибелік сабатара раналан дістемелік нсаулар /Н. Ю. Акименко, Г.. Мамырбекова. - скемен, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 614.89(075.8) Б 94 Буханцев Е. Н. Средства индивидуальной защиты : метод. указания по выполнению практ. работ для студ. спец. 050731 " Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды" / Е. Н. Буханцев, Ж. А.

Оспанова, А. М. Рахметова. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2009.

Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 796.071(075.8) Б 947 Бучацкий В. П. Комплексная система восстановления и повышения физической работоспособности спортсменов : метод. указания к практ. занятиям для секций спортивного совершенствования / В. П. Бучацкий. - УстьКаменогорск: ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 004 V75 Visual C++.NET для прфессионалов. - М., 2002 o=эл. опт. диск (CD-ROM)(670 Мб) Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) Аннотация: Все, что вам может понадобиться для разработки и отладки программ на С++ на одном CD 006(075.8) Г 161 Галкина Д. К. Разработка стандартов и нормативной документации : метод.

указания / Д. К. Галкина. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2009 Экземпляры: всего:1 - (1) 006(075.8) Г 672 Горбачев Л. А. Метрология, вероятностный анализ результатов измерений и основы взаимозаменяемости : метод. указания по выполнению практ. и контр.

работ для студ. механ. спец. и спец. 050731 " Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды" всех форм обучения / Л. А. Горбачев. - УстьКаменогорск : ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 528(075.8) Е 744 Ермоленко В. Н. Основные измерения в строительстве : метод. указания к практ. работам для студ. спец. 050732 " Стандартизация, метрология и сертификация" / В. Н. Ермоленко. - Усть-Каменогорск: ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2009.

Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 531(075.8) Гр.

Есипенко Л. П. Теоретическая и прикладная механика : метод. указания, рабочая программа, контр. задания для студ. спец. 050722 "Полиграфия" заочной формы обучения / Л. П. Есипенко, Е. В. Прокопенко.

- Усть-Каменогорск :

ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2010. Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 691(075.8) Е 744 Ермоленко В. Н. Теплоизоляционные и акустические материалы : метод.

указания к практ. и лаб. работам для студ. спец. 050730" Производство строит.

материалов, изделий и конструкций" / В. Н. Ермоленко. - Усть-Каменогорск :

ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2009 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 669.3(075.8) Ж 142 Жаглов В. С. Металлургия меди, никеля и кобальта: учеб. пособие / В. С.

Жаглов, З. В. Шерегеда. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 656.13.05 М 35 Жол жрісін йымдастыру : 050901 "Тасымалдауды, жрісті йымдастыру жне клікті пайдалану" мамандыы(Жол жрісін йымдастыру мамандандыру) ол збей оу тріні студенттеріне арналан пнді зерделеу жне курсты жобаны орындау жніндегі дістемелік нсаулар / А. С. беджанова. - скемен, 2010.

Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 004 К 16 Как работать...с офисными прграммами. - М., 2003 o=эл. опт. диск (CDROM)(585 Мб) Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) Аннотация: Полный набор прграмм для работы в офисе. Пошаговая инструкция к каждой программе.

004(075.8) К 755 Кочевой Н. А. Охрана труда в вычислительных центрах : конспект лекций для студ. спец. 050702, 050703, 050704, 050705 / Н. А. Кочевой. - Усть-Каменогорск :

ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 004.41:651 К 921 Куперштейн В. Project В делопроизводстве и управлении / В. Куперштейн. СПб. : БХВ-Петербург, 2003 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 001.895(075.8) Гр.

Курмангалиев Т. Б. Организация и планирование научных исследований и инновационная деятельность : метод. указания по выполнению практ. работ для магистрантов спец. 6N0712 " Машиностроение" очной формы обучения / Т. Б.

Курмангалиев. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 621.79(075.8) Л 776 Лопухов Ю. И. Оборудование и технология контактной сварки : метод.

указания по выполнению лаб. работ для студ. спец. 050712 "Машиностроение" / Ю. И. Лопухов. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 656.13.05(075.8) М 156 Макенов А. А. Организация дорожного движения : метод. указания к практ.

занятиям для студ. очной формы обучения спец. 050901 "Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта" / А. А. Макенов. - Усть-Каменогорск :

ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2010.

Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)

628.3 М 18 Мамырбекова Г.. Сорыштар жне сорыш бекеттері: 050805 "Су ресурстары жне суды олдану" мамандыы бойынша оитын студенттерге арналан ысаша курсты лекция / Г.. Мамырбекова. - скемен, 2010.

Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)

628.1 Гр.

Мамырбекова Г.. Су алу имараттары : 050805 - "Су ресурстары жне суды олдану " мамандыыны барлы оыту трі бойынша оитын студенттерге арналан ысаша курсты лекция / Г.. Мамырбекова. - скемен, 2010.

Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 004 М 32 Мастер анимации 2005: учебники и техническая документация на русском языке. - М., 2005 o=эл. опт. диск (CD-ROM)(702 Мб) Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 004 М 61 Минаси Марк. Windows 98. Полное руководство: Приложение к книге / Марк Минаси, Эрик Кристиансен, Кристина Шепер. - Уральск : Издательская группа BHV, 1999 o=эл. опт. диск (CD-ROM)(178 Мб) Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 004 М 90 Мультимедиа и развлечения на ПК : Учебники и техническая документация на русском языке. - М., 2006 o=эл. опт. диск (CD-ROM)(695Мб) Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) Аннотация: Программное обеспечение для работ с кодом игр, с массой полезных функций и настроек 53 Гр.

Насохова Ш.Б. Механиканы есептерін шыару тсілдері : дістемелік нсаулар / Ш. Б. Насохова, Н. П. Зарубин, Л. С. Баймолданова. - скемен, 2010.

Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 004 Н 73 Новинки от AUTODESK: учебники и техническая документация на русском языке. - М., 2004 o=эл. опт. диск (CD-ROM)(691Мб) Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) Аннотация: Удобный инструмент проектирования и картогрфирования, предназначенный для специалистов, занимающихся составлением карт, проектированием гражданских и промышленных объектов

331.45 Н 83 Нургазина Б.К. Ебекті орау : барлы маманды студенттеріне Электрауіпсіздігі бойынша здік жмыса арналан дістемелік нсау / Б. К.

Нургазина. - скемен, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)

001.895 Н 83 Нуркенова Б.Д. Инновациялы технологиялар негіздері : 050723 "Техникалы физика" мамандытары бойынша оитын студенттерге арналан лекциялар жиынтыы / Б. Д. Нуркенова. - скемен, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)

536.7 Н 83 Нуркенова Б.Д. олданбалы жылуфизика : 050723 "Техникалыфизика" мамандытары шін лекциялар жиынтыы / Б. Д. Нуркенова, М. К. Скакова, Г. К.

Мамырбекова. - скемен, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 53 Н 83 Нуркенова Б.Д. Оптика : барлы мамандытар бойынша оитын студенттерге арналан оптикадан лекциялар жиынтыы / Б. Д. Нуркенова, Г. К. Мамырбекова. скемен, 2010.

Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 53 Н 83 Нуркенова Б.Д. Физика : практикалы сабаа жне студенттерді здік жмыстарына арналан оу ралы. 050729 "рылыс" мамандытары шін / Б.

Д. Нуркенова, А. А. Жаксылыкова. - скемен, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 811.111:691(075.8) П 576 Попкова Е.В. Building materials and constructions : Методич. указания к практич. занятиям, СРСП, СРС, СРМП и СРМ по английскому языку для студентов бакалавриата (050730) и магистратуры (6N0730) специальности "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" / Е. В.

Попкова, Ж. Ж. Жаксыбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2010.

Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 691(075.8) Р 604

Родин А. Н. Использование отходов в производстве строительных материалов:

метод. указания к практ. занятиям и проведению СРСП для студ. спец. 050730 очной формы обучения / А. Н. Родин, Д. К. Галкина. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2009 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 72(075.8) Р 604 Родина Н. Н. Архитектура 1 : теорет. курс для студ. спец. 050420 "Архитектура" / Н. Н. Родина. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2010.

Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 811.112.2:004 С 206 Сарсембаева А.А. Есептегіш техника жне апаратпен амтамасыз ету : неміс тілінен апаратты технология жне энергетика факультетіні студенттеріне арналан дістемелік нсаулар / А. А. Сарсембаева. - скемен, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 004 С 28 Секреты формата MIDI. 2005 : Учебники и техническая документация на русском языке. - М., 2005 o=эл. опт. диск (CD-ROM)(689 Мб) Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 53 Гр.

Уазырханова Г.К. Мемлекеттік аралы баылау : дістемелік нсаулар / Г.

К. Уазырханова, Г. Б. Тажибаева, Ш. Б. Насохова. - скемен, 2010.

Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 004 У 79 Устанавливаем Windows 98 SE. - М., 2003 o=эл. опт. диск (CD-ROM)( 698 Мб). - (Золотая коллекция Вып.2) Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 625.7/.8.08(075.8) Ш 514 Шестакова Е. Б. Дорожные машины и оборудование : метод. указания для студ. спец. ДС 050729 "Строительство автомобильных дорог и аэродромов" / Е. Б.

Шестакова. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 539.3/.6(075.8) Ш 514 Шестакова Е. Б. Сопротивление материалов : метод. пособие для самостоят.

решения задач для студ. машиностроит. и транспортных спец., обучающихся по кредитной системе / Е. Б. Шестакова. - Усть-Каменогорск: ВКГТУ им Д.

Серикбаева, 2010.

Похожие работы:

«3 Приложение к приказу генерального директора ОАО "ОЭК" от _№ ПОРЯДОК выдачи справки о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства техническим условиям на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "ОЭК"1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработан в целях р...»

«1 ЭНРИКО ПРАМПОЛИНИ КАК ТЕОРЕТИК АРХИТЕКТУРНОГО ФУТУРИЗМА ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ВОЛНЫ М.М. Гыбина Московская Государственная Академия Коммунального Хозяйства и Строительства (МГАКХиС), Москва, Россия Аннотация Статья является обзорным хронологическим описанием творчества Энрико Прамполини – одного из самых ярких представителей футуризма, как первой, та...»

«Серия "Экономические и технические науки". 5/2014 УДК 621.316.37 А. М. Марков СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ АППАРАТОВ Рассматривается общая идеология технической реализации системы управления силовых электронных аппаратов. Приводится описание и параметры основных компоне...»

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИОТЕХНИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДИНАМИКИ ТВЕРДЫХ ЬЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ Мазуркин П.М., Солдатова В.А. Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола,...»

«SUMMIT DENTAL SYSTEMS SDS ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ Стоматологическая установка SDS-2000 Инструкция по эксплуатации СОДЕРЖАНИЕ 1. Введение 2. Технические характеристики 3. Кресло 3.1 Панель управления креслом 3.2 Подголовник с двойным сочленением 3.3 К...»

«СОГЛАСОВАНО Рук оводи тел ь Г Ц И С И директор Ф Г У П B1IИ ИР, ' Vj_В. 11. И ванов ;Л у " 2005 г. Внесены в Государственны й реестр средств Расходом еры -счетчики вихревы е Регистрацион н ы й №...»

«Руководство пользователя Русский APC Smart-UPS® 5 000 ВА 208/230 В (переменный ток) В вертикальном исполнении / 5U для монтажа в стойку Источник бесперебойного питания 990-8500 03/2007 Содержание Введение.....................................»

«К 70-летию академика ЮНУСОВА МАРАТА САБИРОВИЧА РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О МАТЕРИАЛАХ РАН НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ОХНМ РАН РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ УФИМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН УФИМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН АК...»

«Крылова Е.Ю., Яковлева Т.В., Баженов В.Г. Хаотическая динамика гибких прямоугольных в плане панелей в поле белого шума // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета....»

«Обращение с ОЯт утилизируемых АПЛ на ФГУП ДВЗ Звезда А.И. Пивцаев, ФГУП ДВЗ Звезда, Приморский край, г. Большой Камень ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ АПЛ Атомная подводная лодка БКВ Береговой комплекс выгрузки отработавшего ядерного топлива БТБ Береговая техническая база ВМФ Военно-морской флот КП Контрольный п...»

«ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ И ОТОБРАЖЕНИЯ МАССИВА. 6. Лузин С.Ю., Лячек Ю.Т., Петросян Г.С., Полубасов О.Б. Модели и алгоритмы автоматизированного проектирования радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры. –...»

«УТВЕРЖДАЮ: Начальник службы автоматики и телемеханики _ А.С. Батьканов ""_2007 г.6.8. УКСПС НА УЧАСТКАХ АБ И ПАБ. Общие положения. УКСПС предназначены для остановки поезда перед станцией у входного светофора, при наличии в составе сошедши...»

«БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-СП1 Руководство по эксплуатации АЦДР.425412.001 РЭ Содержание Стр. Введение 3 1 Описание и работа изделия 3 1.1 Назначение изделия 3 1.2 Характеристики 3 1.3 Состав изделия 7 1.4 Устройство и работа издел...»

«ДБН В.1.1-12:2006 взято с сайта http://specteh.dn.ua/ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРО ИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ Защита от опасных геологических процессов, вредных эксплуатационных влияний, от пожара СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ УКРАИНЫ ДБН В.1.1-12:2006 Издание официальное Министерство строительства, архитектуры и жили...»

«УДК 330.322.54(076.5) Оценка эффективности инвестиций при финансовом лизинге авиационной техники. А.В.Грумондз Рассматривается модель, позволяющая проводить сравнительный анализ различных лиз...»

«Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. "Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии". УДК 130.3:171 Н.Н. Кириллова КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ С ПОЗИЦИИ НРАВСТВЕННЫХ КАТЕГОРИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ....»

«Малащенко Александр Юрьевич ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОЧЕТАНИЯ ГИБКИ-ПРОКАТКИ И ДРОБЕУДАРНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДЛИННОМЕРНЫХ ОБВОДООБРАЗУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ Специальность 05.02.08 Технология.машиностроения АВТОРЕФЕРАТ Диссертации на соискание учёной степени кандидата технических на\ Иркутск-2014 Работа выполнена...»

«Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 321. № 3 УДК 665.61:553.985:547.91 СОСТАВ АРОМАТИчЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ БИТУМОВ СЕВЕРНОЙ ХАКАСИИ О.В. Серебренникова1,2, Ву Ван Хай1, А.Р. Ахмедова3 Томский политехнический университет Институт химии н...»

«ISSN 1812-9498 ** ** *V* S \ Лf I ^^^государственного • 4-mini 1 технического ; ЛI } * mi Ж/ университета Г, * к * к • лйв ' ; * 1 * 1 L *чг.. / Д Ъ\\ • t'л J * У-;*-"' •••WkV v д W tty V: I *,?' Г, ^ * 4! A * март-апрель ISSN 1812-9498. ВЕСТНИК...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ" Кафедра "Физика" МЕХАНИКА Рекомендовано редакционно-издательским советом университета в качестве методических указаний для студентов ИУИТ, ИТТСУ, ИЭФ, вечернего факуль...»

«  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО   ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ     НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСТ Р   СТАНДАРТ 56134 РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ       ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНА...»


 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.