WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные материалы
 

«Д.М.Серікбаев атындаы Шыѓыс азастан мемлекеттік техникалы университеті Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.М.Серикбаева ылыми ...»

Д.М.Серікбаев атындаы Шыѓыс азастан

мемлекеттік техникалы университеті

Восточно-Казахстанский государственный

технический университет им. Д.М.Серикбаева

ылыми кітапхана

Научная библиотека

ылыми– библиографиялы блім

Научно-библиографический отдел

Д.М.Серікбаев атындаы Шыыс азастан

мемлекеттік техникалы университеті кітапханасына

келіп тскен жаа дебиеттер

Апаратты бюллетень

(1 - шыарылым)

Новые поступления литературы в библиотеку

Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д.Серикбаева Информационный бюллетень (Выпуск 1-й) скемен Усть-Каменогорск “Д.Серікбаев атындаы ШМТУ кітапханасына келіп тскен жаа дебиеттер” атты аза тіліндегі апаратты бюллетень 1993 жылдан бері шыарылады.

Шыарылу мерзімі - тосанына бір рет.

Крсеткіш кітапханаа келіп тскен жаа дебиеттермен таныстырады.

Крсеткіштегі мліметтер білім салалары бойынша, блімні ішіндегі дебиеттер авторлар мен кітап атыны алфавитімен жйеленген.

Крсеткіш ылыми ызметкерлерге, стаздар мен студенттерге, аспиранттарѓа, магистранттара арналан.

Мєліметтерді іріктеу 2011жылды араша айымен аяталды.

ажет деген мліметтерді ШМТУ ылыми кітапханасыны ылыми библиографиялы блімінен (Б 106) аласыздар.

***** Информационный бюллетень «Новые поступления литературы в библиотеку ВКГТУ им. Д.Серикбаева» издается с 1991 года.

Периодичность – один раз в квартал.

Указатель информирует читателей о новой литературе, поступившей в библиотеку на казахском и русском языках.В указателе представлены книги, документы на электронных носителях.

Материал в указателе сгруппирован по отраслям знания, внутри разделов по алфавиту авторов и заглавий произведений.

Указатель адресован профессорско-преподавательскому составу, аспирантам, магистрантам, студентам.

Отбор материала завершен в феврале 2011года.

По интересующим вопросам обращаться в научно-библиографический отдел научной библиотеки ВКГТУ им. Д.Серикбаева. (Б-106).

Составитель: Г.М.Рыльская растыран: М.Б.Бурунбетова Мазмны Б.

Жаа тскен аза тіліндегі дебиеттер 4 Содержание С.

Наука 11 Информатика 11 Философия. 12 Психология 12 Статистика

–  –  –

Геодезия 528 И 22 Игильманов А. А. Инженерлік геодезия: оќулыќ / А. А. Игильманов, Т. А.

Игильманов. - 2-ші басылым. - Астана: "Фолиант" баспасы, 2010. - 176 б.: ил. - (Кєсіптік білім) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).

528 Гр.

Оспанова Ж.А. Жобаныњ ќауіпсіздігі жєне экологиялылыѓы : 050903 "Жер к±рылысы жєне кадастр", 050709 "Кадастр", "Геодезия жєне картография" мамандыќтары бойынша оќитын студенттерге дипломдыќ жобаны орындауѓа арналѓан єдістемелік н±сќаулар / Ж. А. Оспанова, Е. Н. Буханцев, А. М. Рахметова ; ЌР Білім жєне ѓылым министерлігі, ШЌМТУ Д.Серикбаев. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2009. - 10 бет.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4).

Физика 53 М 18 Мамырбекова Ѓ. Ќ. Молекулалыќ физика : техникалыќ мамандыќтарѓа арналѓан єдістемелік н±сќаулар / Ѓ. Ќ. Мамырбекова ; ЌР

Білім жєне ѓылым министрлігі, ШЌМТУ Д. Серікбаева. - ¤скемен :

ШЌМТУ, 2009. - 65 бет.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4).

53 М 18 Мамырбекова Ѓ.Ќ. Физика : 050731 "Ќоршаѓан ортаны ќорѓау жєне тіршілік єрекетініњ ќауіпсіздігі" мамандыѓында оќитын студенттердіњ µздік ж±мыстарын орындауѓа арналѓан єдістемелік н±сќаулар / Ѓ. Ќ.

Мамырбекова ; ШЌМТУ Д. Серикбаев. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2009. - 62 б.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4).

53 Н 316 Насохова Ш.Б. Физика : 050716 "Аспаптар жасау", 050717 "Жылу энергетикасы", 050718 "Электроэнергетика" мамандыќтары бойынша оќитын студенттердіњ µздік ж±мыстарына арналѓан єдістемелік н±сќаулар / Ш. Б. Насохова, Ѓ. Ќ. Мамырбекова ; ШЌМТУ Д. Серикбаев. - ¤скемен :

ШЌМТУ, 2009. - 108 б.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4).

Атомдыќ 53:539.18 М 18 Мамырбекова Ѓ. Ќ. Оптика жєне атомдыќ физика : техникалыќ мамандыќтардыњ студенттеріне µздік ж±мыстарды орындауѓа арналѓан єдістемелік н±сќау / Ѓ. Ќ. Мамырбекова ; ЌР Білім жєне ѓылым министерлігі, ШЌМТУ им. Д. Серікбаева. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2009. - 60 бет.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) Теориялыќ механика 531 І 65 Іњкєрбеков А. Б. Теориялыќ механика. Семестрлік тапсырмалар : оќу ќ±ралы / А. Б. Іњкєрбеков, Ж. Б. Ж±маѓ±лов, Є. С. Ќаржаубаев ; ЌР білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы : "Бастау" баспасы, 2010. - 239 б. : ил.

Экземпляры: всего:80 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(75).

531 Ќ 45 Ќасымов А. Е. Теориялыќ механика : Машинажасау жєне кµлiк факультетiнiњ кредиттік ж‰йе бойынша оќитын студентеріне µздігінен ж±мыс жасау есептері мен оларды шыѓару жолдарына арналѓан єдістемелік н±сќаулар / А. Е. Ќасымов ; ЌР білім жєне ѓылым министрлігі, Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2010. - 91 б.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4).

Техникалыќ механика

531.8 Т 381

Техникалыќ механик: оќулыќ / А. Іњкєрбеков [и др.]. - Алматы :

Бастау, 2010. - 356 б: ил.

Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15).

Химия 54 Ж 87 Ж±маділова Р. Н. Химия : жалпы білім беретін мектептіњ ќоѓамдыќгуманитарлыќ баѓытындаѓы 11-сыныбына арналѓан оќулыќ / Р. Н.

Ж±маділова, С. Ќ. Єлімжанова. - Алматы : Мектеп, 2007. - 206 б. оѓамдыќ-гуманитарлыќ баѓыт) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1).

Экология 574 Д 211 Даумова Г.К. Экология жєне тµтенше жаѓдайлардаѓы геоаќпараттыќ ж‰йелер : 050731 "Тіршілік єрекетініњ ќауіпсіздігі жєне ќоршаѓан ортаны ќорѓау" мамандыѓыныњ студенттеріне зертханалыќ ж±мыстарды орындауѓа арналѓан єдістемелік н±сќаулар / Г. К. Даумова, И. П. Каретина ; ШЌМТУ Д. Серікбаев. - ¤скемен: ШЌМТУ, 2009. - 50 б.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4).

574 Н 86 Н±рбаева Н.А. Экология : барлыќ мамандыќтардыњ студенттеріне арналѓан дєрістердіњ конспектілері / Н. А. Н±рбаева ; ШЌМТУ Д.

Серікбаев. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2010. - 118 б.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4).

Геология 55 А 52 Аманниязов Ќ. Н. Геология : оќулыќ / Ќ. Н. Аманниязов. - Астана : "Фолиант" баспасы, 2010. - 148 б. : ил. - (Кєсіптік білім) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15).

Валеология 613 С 14 Саѓымбаев Є. ‡. Валеология (машыќтану ж±мыстары жинаѓы) : оќу ќ±ралы / Є. ‡.

Саѓымбаев, М. М. Аќмырзаев. - Астана : "Фолиант" баспасы, 2008. - 219 б. - (Кєсіптік білім) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1).

Металтану

620.19 Гр.

Хан О.А. Коррозия жєне металдарды ќорѓау : металлургия мамандыѓыныњ студенттеріне зертханалыќ ж±мыстарды орындауѓа арналѓан єдістемелік н±сќаулар / О. А. Хан, Ж. Є. Ибатаев ; ШЌМТУ Д.

Серикбаев, [б. м.], 2009. - 36 б.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) Машина жасау

621.713 Д 814 Дудкин М. В. Тізбектік µлшемдер есептемесі. Шектер мен ќондырмаларды тањдау : Оќ± ќ±ралы / М. В. Дудкин, Ж. Д. Нєзбиев ;

ШЌМТУ Д. Серікбаев. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2008. - 117 б.

Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ЧЗ(1).

621 Гр.

Лопухов Ю.И. ¤ндірістік практика : 050712 "Машинажасау" (мамандандырылуы "Машинажасау технологиясы, металкескіш білдектер мен технологиялары") мамандыѓы бойынша оќитын студенттерге арналѓан баѓдарлама мен єдістемелік н±скаулар / Ю. И. Лопухов, О. М.

Ќасымќанов ; ЌР Білім жєне ѓылым министерлігі, ШЌМТУ Д. Серікбаев, [б. м.], 2009. - 20 б.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4).

621 М 45 Мендебаев Т. Машина жасау µндірісініњ технологиясы : оќулыќ / Т.

Мендебаев, А. З. Габдуллина. - Астана: "Фолиант" баспасы, 2009. - 348 б. :

ил. - (Кєсіптік білім) Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(25).

Энергетика 621.311 Ќ 68 Ќосыбаев Ќ. А. ¤ндіріс мекемелерініњ электр жабдыќтарын жµндеу жєне ќ±растыру : оќулыќ / Ќ. А. Ќосыбаев. - Астана: "Фолиант" баспасы, 2010. - 399 б. - (Кєсіптік білім) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15).

Тау-кен ісі 622 Х 156 Хаиров К. Б. Тау-кен технологиялыќ т‰сіндірме сµздігі = Толковый горно-технологический словарь: сµздік / К. Б. Хаиров, Г. К. Хаирова. Астана: Фолиант, 2009. - 191 б. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(2), ЗЦДО(1).

Кµлік

629.331 Ч 571 Чечеткина А.А. Отын-майлау материалдары жєне техникалыќ с±йыќтар : 050713 "Кµлік, кµлік техникасы жєне технологиялар" мамандыѓыныњ "Автомобиль жєне трактор жасау" мамандануы бойынша оќитын студенттеріне зертханалыќ сабаќтарѓа арналѓан єдістемелік н±сќаулар / А. А. Чечеткина, Д. М. Мырзабекова ; ШЌМТУ Д.Серікбаев.

- ¤скемен : ШЌМТУ, 2010. - 100 б.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4).

Автомобиль 629.331.08 М 91 Мырзабекова Д.М. Автопайдалану материалдары : "050713 "Кµлік, кµлік техникасы жєне технологиялар" мамандыѓыныњ "Автомобильдер жєне автомобиль шаруашылыѓы" мамандануы бойынша оќитын студенттеріне зертханалыќ сабаќтарѓа арналѓан єдістемелєк н±сќаулар / Д.

М. Мырзабекова, А. А. Чечеткина ; ЌР Білім жєне ѓылым министерлігі, ШЌМТУ Д. Серікбаев. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2010. - 108 б.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4).

Кµлік техникасы

629.331 Ж 27 Жан±заќќызы Г. Кµлік техникасыныњ жылу ќондырѓыларыныњ техникалыќ термодинамикасы : 050713 "Кµлік, кµлік техникасы жєне технологиялар" мамандыѓыныњ студенттеріне зертханалыќ ж±мыстарды орындауѓа арналѓан єдістемелік н±сќаулар / Г. Жан±заќќызы, А. А. Егоров ; ШЌМТУ Д. Серікбаев. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2010. - 49 б.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4).

629.331 Гр.

Мырзабекова Д.М. Баѓдарлама : "050713 "Кµлік, кµлік техникасы жєне технологиялар" мамандыѓы студенттерініњ оку-µндірістік істєжірибесіне арналѓан / Д. М. Мырзабекова ; ШЌМТУ Д.Серікбаев. скемен : ШЌМТУ, 2010. - 10 б.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4).

Жол ж‰рісін ±йымдастыру 656.13.05 М 156 Мєкенов А.А. Жол ж‰рісін ±йымдастыру : 050901 "Тасымалдауды, ќозѓалысты ±йымдастыру жєне кµлікті пайдалану" мамандыѓыныњ студенттеріне тєжірибелік сабаќтарѓа арналѓан єдістемелік н±сќау / А. А. Мєкенов, М. Р. Л±ќпанов ; ЌР Білім жєне ѓылым министерлігі, ШЌМТУ Д. Серікбаев. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 40 б.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4).

Бухгалтерлік есеп 657 Ќ 13 Ќабылова, Н±рг‰л Ќабиденќызы. Бухгалтер (бухгалтерлік есеп негіздері): оќулыќ / Н. Ќ. Ќабылова, Ш. А. Доспалинова, Е. Н. Оразалинов.

- 2-ші бас., µњд. жєне тол. - Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. - 367 б. Кєсіптік білім) Экземпляры: всего:2 - АУЛ(2) 657 М 66 Молдашева М. А. Бухгалтерлік есеп бойынша практикум: оќу ќ±ралы / М. А. Молдашева, С. Г. Петренко. - Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. - 88 б. - (Кєсіптік білім) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).

Ќ±рылыс 69 Р 16 Разаќов Н. Ѓимараттар мен имараттардыњ ќ±рылымдары : оќулыќ / Н.

Разаќов. - Астана : "Фолиант" баспасы, 2010. - 573 б. : ил. - (Кєсіптік білім) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15).

69.05 Х 18 Хамзин С. Ќ. Ќ±рылыс µндірісініњ ±йымдастырылуы мен технологиясы. Курстыќ жєне дипломдыќ жобалау : оќу ќ±ралы / С. К.

Хамзин. - 2-е басылым. - Астана : "Фолиант" баспасы, 2010. - 204 б. : ил. Кєсіптік білім) Экземпляры: всего:50 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(45).

Ќ±рылыс материалдары 691 Т 54 Толќынбаев Т.Є. Ќ±рлыс материалдары пєні бойынша зертханалыќ практикум : оќу ќ±ралы / Т. Є. Толќынбаев, Ю. П. Чернокульский. скемен : ШЌМТУ, 2002. - 120 б.

Кµркем єдебиет Поэзия 821.512.122 А 13 Абай Маќсатым-тіл ±стартып, µнер шашпаќ : ¤лењдер. Поэмалар.

Аудармалар. Ќара сµздер / Абай. - Алматы : Білім, 2010. - 303 б.

Экземпляры: всего:30 - ХА(30).

821.512.122 К 69 Кµпей±лы Мєшћ‰р-Ж‰сіп. Ит д‰ние. Тањдамалы / М. Ж.

Кµпей±лы. - Жидебай : Халыќаралыќ Абай клубы, 2008. - 416 б. AMANAT" журналыныњ кітапханасы. Вып. 67 VII-XXI ѓасыр поэзиясы) Экземпляры: всего:5 - ХА(5).

821.512.122 П 293

Петёфи Ш. Азынаѓан ќара айѓыр: поэзия / Ш. Петёфи. - Семей :

Международный клуб Абая, 2007. - 195 б. - ("AMANAT" журналыныњ кітапханасы. Вып. 51 XIX ѓасыр поэзиясы) Экземпляры: всего:5 - ХА(5).

821.512.122 Ш 31

ШАЋКЄРІМ. Ж‰регіњді н±рмен жу : поэзия. - Жидебай :

Халыќаралыќ Абай клубы, 2009. - 95 б.

Экземпляры: всего:10 - ХА(10).

Тарих 94 Д 87 : жалпы білім беретін мектептіњ Д‰ние ж‰зі тарихы жаратылыстану-математика баѓытындаѓы 10-сыныбына арналѓан оќулыќ / Є. Ш‰пеков [и др.]. - Алматы : Мектеп, 2006. - 244 б. - (Жаратылыстануматематика баѓыты) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1).

94 (574) К 19 Кан Г. В. Ќазаќстан тарихы : оќулыќ / Г. В. Кан, Н. У. Шаяхметов. Алматы : Алматыкітап баспасы, 2009. - 263 б.

Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ГН(3), АУЛ(25).

94 О 81 Отан батырларын мадаќтайды. Шыѓысќазаќстандыќтар - Кењес Одаѓыныњ Батырлары = Родина награждает отважных.

Восточноказахстанцы-Герои Советского Союза : фотоальбом / Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, ШЌ облыстык сєулет-этнографиялыќ жєне табиѓи-ландшафтыќ м±ражай-ќорыѓы ; Н. В. Крутова. - ¤скемен : "МедиаАльянс" баспасы, 2010. - 288 б. - (¦лы Жењітіњ 65 жылдыѓына) Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

Шыѓыс Ќазаќстан 94 (574) Е 49 Елубай О. ¤мірді суретпен µрнектеп : фотоальбом / О. Елубай. - УстьКаменогорск : Рекламный Дайджест, 2010. - 208 б.

Экземпляры: всего:40 - КХ(40) Аѓылшын тілі

811.111 А 23 Аѓылшынша-ќазаќша сµздік :10 000 сµз. - Алматы : Дайк-Пресс, 2008. - 215 б.

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(5).

Ќазаќ тілі 811.512.122 М 84 М±ратбекова А. М. Кєсіби ќазаќ тілі : Оќу ќ±ралы / А. М.

М±ратбекова ; ЌР Білім жєне ѓылым министрлігі, ШЌМТУ им. Д.

Серікбаева. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2009. - 144 б.

Экземпляры: всего:6 - КХ(3), ЧЗ(3).

Наука 001 I 64 Innovative Technologies for Efficient Geospatial Management of Earth Resources : proceedings of the International Workshop 3-7 Sept. 2010 y. / ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 148 р.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2) *** 001.895:004 М 918 Мутанов, Галимкаир Мутанович. Информационная система оценки инновационных проектов : науч. изд. / Г. М. Мутанов, Г. Ж. Абдыкерова ;

Мин-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2010. - 136 с. : табл.

Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ЧЗ(1) 001 Н 254 Наноматериалы для защиты промышленных и подземных конструкций и Физика твердого тела (ФТТ-XI) : материалы Междунар.

симпозиума, ХI Междунар. конф. ( 9-12 июня 2010) г. / Мин-во образования и науки РК, Акимат ВКО, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2010. - 620 с.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2) 001.894(075.8) Гр.

Шапошник Ю. Н. Патентоведение и основы научных исследований :

метод. указания к практ. занятиям для магистрантов спец. 6N0707 "Горное дело" / Ю. Н. Шапошник ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева, М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 36 с. : ил., табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 001.894(075.8) Ш 243

Шапошник Ю. Н. Патентоведение и основы научных исследований :

конспект лекций для магистров спец. 6N0707 "Горное дело" (магистратура) / Ю. Н. Шапошник ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева, М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 99 с. : ил., табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) Информатика 004(075.3) Е 729 Ермеков Н. Т. Информатика : учебник для 10 кл. / Н. Т. Ермеков, В. А.

Криворучко, С. Ж. Ногайбаланова. - Алматы : Жазушы, 2006. - 184 с. : ил.

- (Общественно-гуманитарное направление) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 004.67:33 Е 97 Excel для экономистов и менеджеров. Экономические расчеты и оптимизационное моделирование в среде Excel: практ. руководство / А. Г.

Дубина [и др.]. - СПб (и др.) : Питер, 2004. - 295 с.

Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1)

004.92 Л 373 Левковец, Леонид Борисович. AutoCAD 2009 для начинающих: практ.

руководство / Л. Б. Левковец. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - 555 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 004.92:744(075.8) М 47 Мелкозерова Л. Я. Машинная графика: конспект лекций для студ.

спец. 050712 "Машиностроение" всех форм обучения / Л. Я. Мелкозерова;

М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2010. - 58 с. : рис.

Экземпляры: всего:6 - КХ(3), ЧЗ(3)

004.7 Т 251

Ташимов М. А. Технологии коммуникационных компьютерных сетей :

науч. изд. / М. А. Ташимов ; Мин-во образования и науки РК, Физ.-техн.

ин-т. - Алматы, 2008. - 414 с.: ил.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) Философия 1(075.8) М 229 Мамыканова Б. К. Философия: метод. указания к семинар. занятиям для студ. всех спец. дневного отд-ние. Ч. 1 / Б. К. Мамыканова, Ж. В.

Баталова ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 41 с.

Экземпляры: всего:7 - ГН(4), КХ(3) Психология 159.9(075.8) Гр.

Зайцев К. Л. Психология : метод. указания к выполнению самостоят.

работ (СМР, СРМП) для магистрантов всех спец. / К. Л. Зайцев ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск :

ВКГТУ, 2009. - 19 с.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ГН(4) 159.9(075.8) Н 506 Немов, Роберт Семенович Психология. В 3 кн. : учебник / Р. С. Немов. - 5-е изд. - М. : ВЛАДОС. Кн. 1. : Общие основы психологии. - 2005. - 687 с. : табл.

Экземпляры: всего:1 - ГН(1) Статистика 311(075.32) С 145 Садыкова, Ардак Жексенбиевна. Статистика : учебник / А. Ж.

Садыкова. - Астана : Фолиант, 2007. - 167 с. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) Финансы. Финансовый менеджмент

336.22 Б 42 Бекболсынова, Алма Сартаевна. Налоги и налогообложение : учеб.

пособие / А. С. Бекболсынова. - Астана : Фолиант, 2008. - 446 с. Профессиональное образование) Экземпляры: всего:10 - КХ(4), ЗЦДО(1), ЧЗ(4), КЦДО(1) 336:338.24(47+57)(075.8) И 755 Ионова, Александра Филипповна. Финансовый менеджмент : учеб.

пособие / А. Ф. Ионова, Н. Н. Селезнева. - М. : Проспект, 2010. - 582 с. :

табл. - (Учебное пособие) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 336.7(574)(075.8) Л 38 Левченко Г. А. Рынок ценных бумаг : метод. указания для студ.

эконом. спец. / Г. А. Левченко, Г. Б. Пестунова. - Усть-Каменогорск :

ВКГТУ, 2009. - 170 с. : табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 336 М 152 Макарова, Надежда Андреевна. Финансы и кредит : учеб. пособие / Н. А. Макарова, З. Р. Ширгатова Астана: Фолиант, 2009. - 191 с. Профессиональное образование) Экземпляры: всего:15 - КХ(5), ЧЗ(6), ЗЦДО(2), КЦДО(2) Маркетинг 338.45:69(075.8) А 90 Маркетинг-менеджмент в Асаул, Анатолий Николаевич.

строительстве : учеб. пособие / А. Н. Асаул, В. П. Грахов ; ред. А. Н.

Асаул ; СПб. гос. инженерно-эконом. ун-т, Ижев. гос. техн. ун-т. - СПб. :

Гуманистика, 2007. - 245 с. : табл. - (Экономическое возрождение России ;

№ 23) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 338.45:69(075.8) Л 73 Локотко А. В. Экономика и менеджмент в строительстве : конспект лекций для студ. спец. 050729 "Строительство" А. В. Локотко, Т. М.

Третьякова ; М-во образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 93 с. : табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 338.22(574)(075.8) Гр.

Чижикова Е. И. Оценка бизнеса : метод. указания и задания к курсовой работе для студ. спец. 050908 "Оценка" / Е. И. Чижикова ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева.

- Усть-Каменогорск :

ВКГТУ, 2010. - 22 с. : табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4)

338.43 Ч-608 Чикунов, Олег Николаевич. Теоретические и практические аспекты системы обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан: монография / О. Н. Чикунов, Ж. Ж. Есжанова; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск:

Жастар-печать, 2010. - 188 с. : табл.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2) Мировая экономика 339.9(075.8) Р 784 Внешнеэкономическая Ростовский, Юрий Михайлович.

деятельность: учебник / Ю. М. Ростовский, В. Ю. Гречков. - М. :

Экономистъ, 2004. - 575 с. - (HOMO FABER) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) Право. Юридические науки 34(574)(075.32)К 163

Какимова, Майра Шариповна. Основы теории государства и права :

учебник / М. Ш. Какимова - Астана: Фолиант, 2007.- 254 с. Профессиональное образование) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 34(574)(075.8) О-757 Оспанов, Кайрлы Иманалиевич. Основы права : учеб. пособие / К. И.

Оспанов. - Изд. 2-е, доп. - Алматы : Жеті жары, 2007. - 303 с. - (Учебное пособие) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 34(574)(03) Т 51 Токсанбаев, Алпамыс Айтказинович. Основы права : крат. словарьсправ. юрид. терминов / А. А. Токсанбаев ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева, Мво образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 77 с.

Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(3) Высшее образование 378 Б 28 Баталов, Юрий Васильевич. Как работать над магистерской диссертацией : науч. изд. / Ю. В. Баталов ; Мин-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 84 с.

Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(3) 378.14(075.8) Ш 243 Шапошник Ю. Н. Основы инновационной технологии в образовательном процессе : курс лекций для магистрантов спец. 6N0707 "Горное дело" (магистратура) / Ю. Н. Шапошник ; ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 60 с. : табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) Высшая математика 51 В 191 Васильев, Николай Борисович. Задачи всесоюзных математических олимпиад. Ч. 1 / Н. Б. Васильев, А. А. Егоров. - М. : Бюро Квантум, 2010. с. : ил. - (Библиотечка "Квант" ; Вып. 117) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 51 В 949 Вычислимость и модели: труды Междунар. науч. конф. 30 августа - 1 сентября 2009 г. / ВКГТУ им. Д. Серикбаева.

- Усть-Каменогорск :

ВКГТУ, 2010. - 186 с.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2) 511(075.8) З -177 Зайцева Г. А. Дополнительные главы математики : метод. указания и задания по выполнению практич. занятий для студ. 1 курса спец. 050506 "Экономика", 050508 "Учет и аудит", 050511 "Маркетинг", 050507 "Менеджмент", 050509 "Финансы", 050908 "Оценка" очной формы обучения / Г. А. Зайцева ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 40 с. : табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 511(075.8) И 602 Индивидуальные задания по высшей математике. В 4-х ч. : учеб.

пособие / А. П. Рябушко [и др.]; под ред. А. П. Рябушко. - 5-е изд.. Минск : Вышэйш. шк. - 2009 Ч. 1: Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия.

Дифференциальное исчисление функций одной переменной. - 2009. - 304 с.

Экземпляры: всего:7 - ЧЗ(1), АУЛ(6) 511(075.8)Р 983 Рябушко, Антон Петрович. Индивидуальные задания по высшей математике. В 4 ч. : учеб. пособие / А. П. Рябушко. - 3-е изд.

- Минск :

Вышэйш. шк. - 2010 Ч. 4 : Операционное исчисление. Элементы теории устойчивости.

Теория вероятностей. Математическая статистика. - 2010. - 336 с. : табл.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АУЛ(1) 517(075.8) Т 933 Тыныбекова С. Д. Математический анализ III : метод. указ. по выполнению индивид. заданий для студ. спец. 050705 "Математическое и компьютерное моделирование" / С. Д. Тыныбекова ; Мин-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 100 с.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 512.54(075.8) Гр.

Хисамиев Н. Г. Теория групп : метод. указания к практ. занятиям для студ. и магистрантов спец. 6N0601 "Математика" / Н. Г. Хисамиев ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева.

- Усть-Каменогорск :

ВКГТУ, 2010. - 18 с.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) Геодезия 528(075.8) Гр.

Гусаренко Ю. Д. Геодезия : метод. указания к лаб. работам для студ.

спец. 050711 "Геодезия и картография", 050903 "Землеустройство", 050907 "Кадастр" очной формы обучения / Ю. Д. Гусаренко ; ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 35 с. : ил.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 528(075.8) Г 961 Гусаренко Ю. Д. Дипломное проектирование : метод. указания для студ. спец. 050903 "Землеустройство", 050907 "Кадастр", 050711 "Геодезия и картография" всех форм обучения / Ю. Д. Гусаренко ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 55 с. : табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 528 И 665 Инновационные технологии сбора и обработки геопространственных данных для управления природными ресурсами: материалы Междунар.

конф. 3-7 сентября 2010 г. / ВКГТУ им. Д. Серикбаева, М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2010. - 258 с. : ил.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2) Физика 53(075.8) Ж 236 Жаксылыкова А. А. Конспект лекций по физике : для студ. техн. спец.

Ч. I / А. А. Жаксылыкова, В. А. Паюк ; Мин-во образования и науки РК,

ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 204 с. :

ил.

Экземпляры: всего:45 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(40) Механика 531(075.8) Б 438 Белоцерковская Л. С. Теоретическая механика : тестовые задания и метод. указания к ним для студ. спец. 050732 "Стандартизация, метрология и сертификация" / Л. С. Белоцерковская ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. с. : табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 531(075.8) Б 438 Белоцерковская Л. С. Теоретическая механика : тестовые задания и метод. указания к ним для студ. спец. 050707 "Горное дело" / Л. С.

Белоцерковская ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 68 с. : табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 531 К 602 Колебания континуальных электромеханических систем : науч. изд.

/ А. К. Томилин [и др.] ; Мин-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 122 с. : ил.

Сопротивление материалов 539.3/.6 М 79 Муслиманова, Гульнар. Уточненная теория расчета монтажных напряжений и деформаций радиальных эластомерных уплотнительных колец прямоугольного и круглого сечений : монография / Г. Муслиманова ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2010. - 128 с. : ил.

Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ЧЗ(1) Химия аналитическая 543(075.32) К 341

Келина, Нина Юрьевна. Аналитическая химия в таблицах и схемах :

учеб. пособие / Н. Ю. Келина, Н. В. Безручко. - Ростов н/Д : Феникс, 2008.

- 375 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование) Экземпляры: всего:10 - КХ(3), ЧЗ(7) 543(075.32) С 146 Саенко, Ольга Евгеньевна. Аналитическая химия : учебник для сред.

спец. учеб. заведений / О. Е. Саенко. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 310 с. :

ил., табл. - (Среднее профессиональное образование) Экземпляры: всего:10 - КХ(3), ЧЗ(7) Науки о Земле. Геологические науки 551(075.8) Г 44 Гета Р. И. Метеорология, климатология, гидрология : метод. указания по выполнению практ. занятий для студ. спец. 050711 "Геодезия и картография", 050903 "Землеустройство", 050907 "Кадастр" всех форм обучения / Р. И. Гета ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 45 с. : табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 55(075.8) М 585 Мизерная М. А. Общая и историческая геология: конспект лекций для студ. геолог. и горн. спец. / М. А. Мизерная ; Мин-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 135 с.: ил.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 553(075.8) Ш 243

Шапошник Ю. Н. Разработка месторождений полезных ископаемых :

метод. указ. к практ. занятиям для магистрантов спец. 6N0706 "Геология и разведка месторождений полезных ископаемых" / Ю. Н. Шапошник ;

ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 70 с. :

табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) Биологические науки 57(075.8) К 289 Касымбаева, Тлеужан. Общая биология : учебник для 10 кл. / Т.

Касымбаева, К. Мухамбетжанов. - Алматы : Мектеп, 2006. - 240 с. : ил. Естественно-математическое направление) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) Травматизм производственный 61(075.8) Гр.

Буханцев Е. Н. Производственный травматизм и профессиональные заболевания : метод. указания. Ч. V / Е. Н. Буханцев, Ж. А. Оспанова ;

Мин-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2009. - 33 с. : табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 61(075.8) Гр.

Буханцев Е. Н. Производственный травматизм и профессиональные заболевания: метод. указания по выполнению практ. работ для студ. спец.

050731"Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды". Ч.

IV / Е. Н. Буханцев, Ж. А. Оспанова ; Мин-во образования и науки РК,

ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 19 с. :

табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) Энергетика 620.9+621.1.016 753 Основы современной энергетики. В 2 т.

Т. 1: Современная теплоэнергетика / ред. Е. В. Аметистов. - 5-е изд., стереотип. - М. : ИД МЭИ, 2010. - 470 с. : ил.

Экземпляры: всего:3 - КХ(1), ЧЗ(2) 620.9+621.1.016 О 753 Основы современной энергетики. В 2 т.

Т. 2: Современная электроэнергетика / ред. Е. В. Аметистов. - 5-е изд., стереотип.. - М. : ИД МЭИ, 2010. - 631 с. : ил.

Экземпляры: всего:3 - КХ(1), ЧЗ(2) Ядерная энергетика 621.039(075.8) Гр.

Кочевой Н. А. Безопасность и экологичность проекта : метод. указания по дипломному проект. для студ. спец. 050723 "Техническая физика" / Н.

А. Кочевой, И. А. Апенько ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 13 с.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4)

621.039 Я 343 Ядерно-энергетическая отрасль Республики Казахстан : науч. изд. / под ред. К. К. Кадыржанова, Ж. Р. Жотабаева. - Курчатов : Нац. ядерный центр РК, 2007. - 126 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) Электротехника 621.3. 01 Л 804 Лоторейчук, Евсей Александрович. Теоретические основы электротехники : учебник / Е. А. Лоторейчук. - М. : ИД Форум-ИНФРА-М, 2010. - 316 с. : ил.

Экземпляры: всего:9 - КХ(4), ЧЗ(5)

621.315 П 991 Эксплуатация и ремонт Пястолова, Ирина Алексеевна.

электроустановок : учебник / И. А. Пястолова. - Астана : Фолиант, 2008. с. : ил. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:10 - КХ(3), ЧЗ(5), КЦДО(2)

621.311 Т 491 Тлеуов, Асхат Халилович. Нетрадиционные источники энергии : учеб.

пособие / А. Х. Тлеуов. - Астана : Фолиант, 2009. - 243 с. : ил. Профессиональное образование) Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(2), КЦДО(1)

621.315 Я 963

Яшков, Владимир Александрович. Наладка электрооборудования :

справочник / В. А. Яшков. - Астана : Фолиант, 2010. - 215 с. : ил. Профессиональное образование) Экземпляры: всего:10 - КХ(3), ЧЗ(5), КЦДО(2)

621.315 Я 963 Яшков, Владимир Александрович. Организация и технология ремонта линий электропередач и электрооборудования : справочник / В.

А. Яшков. - Астана : Фолиант, 2009. - 246 с. : ил. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(2), КЦДО(1) Двигатели внутреннего сгорания 621.43(075.8) З-13 Завалко А. Г. Автотроника : метод. указания по лаб. работам для студ.

спец. 050713 "Транспорт, транпортная техника и технологии" / А. Г.

Завалко, Д. И. Логунов ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева, М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 98 с. : табл.

Экземпляры: всего:6 - КХ(3), ЧЗ(3)

–  –  –

Горное дело 622.271:622.341 К 909 Методические основы Кумыков, Валентин Хасанович.

конструирования ресурсосберегающих и устойчивых профилей бортов глубоких карьеров : монография / В. Х. Кумыков, Т. Т. Ипалаков, А. И.

Ананин ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2010. - 143 с. : ил.

Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ЧЗ(1) 622 Х 156 Хаиров, Картай Балахметович. Толковый горно-технологический словарь = Тау-кен технологиялы сздігі : словарь / К. Б. Хаиров, Г. К.

Хаирова. - Астана : Фолиант, 2009. - 191 с. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(2), ЗЦДО(1) 622(075.8) Ш 243 Шапошник Ю. Н. Планирование горных работ : курс лекций для магистрантов спец. 6N0707 "Горное дело" (магистратура) / Ю. Н.

Шапошник ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева, М-во образования и науки РК. Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 62 с. : табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 622.281(075.8) Ш 243 Шапошник Ю. Н. Ресурсосберегающие технологии при разработке месторождений полезных ископаемых : конспект лекций для магистрантов спец. 6N0707 "Горное дело"(магистратура) / Ю. Н. Шапошник ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева, М-во образования и науки РК.

- Усть-Каменогорск :

ВКГТУ, 2010. - 65 с. : ил.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 622.281(075.8) Ш 243 Шапошник Ю. Н. Ресурсосберегающие технологии при разработке месторождений полезных ископаемых: метод. указания к практ. занятиям для магистрантов спец. 6N0707 "Горное дело" / Ю. Н. Шапошник ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева, М-во образования и науки РК.

- Усть-Каменогорск :

ВКГТУ, 2010. - 44 с. : ил.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 622.271(075.8) Гр.

Шапошник Ю. Н. Селективная добыча руд на подземных рудниках :

метод. указания к практ. занятиям для магистрантов спец. 6N0707 "Горное дело" / Ю. Н. Шапошник ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева, М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 34 с. : ил.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) Деревянные конструкции

624.011 К 176 Калугин, Александр Васильевич. Деревянные конструкции : учеб.

пособие / А. В. Калугин. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - М. : Изд-во АСВ, 2008. с. : ил.

Экземпляры: всего:15 - КХ(2), ЧЗ(2), КЦДО(1), АУЛ(10) 624. 012. 3/.4 К 891 Кузнецов, Виталий Сергеевич. Железобетонные конструкции многоэтажных зданий : учеб. пособие / В. С. Кузнецов. - М. : Изд-во АСВ, 2010. - 197 с. : ил. - (Курсовое и дипломное проектирование) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(2), КЦДО(1), АУЛ(15)

624. 04 О 753 Основы расчета строительных конструкций: учебник / Д. Сахи [и др.]. - Астана : Фолиант, 2008. - 483 с. : ил. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(2), КЦДО(1), АУЛ(15)

Дорожные машины

625.72 А 224 Автоматизация сбора исходных данных для проектирования транспортных сооружений : науч. изд. / Р. С. Картанбаев [и др.] ; Кыргыз.

гос. ун-т строит. транспорта и архит. - Бишкек : КГУСТА, 2006. - 303 с. :

ил.

Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(3)

625.084 Д 814 Дудкин, Михаил Васильевич. Планетарные вибровозбудители для дорожных вибрационных катков : науч. изд. / М. В. Дудкин ; Мин-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск :

ВКГТУ, 2010. - 132 с. : ил.

Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ЧЗ(1) Гидротехнические сооружения. Гидравлика 627 Л 975 Ляпичев Ю.П. Гидротехнические сооружения : учебн. пос. по курс. и дипл. проектированию / Ю. П. Ляпичев, Н. К. Пономарев. - М. : РУДН, 2008. - 455 с. : ил.

Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(25) 627(075.8) Гр.

Нурекенова Р.Т. Гидравлический расчет сооружений гидроузла :

метод. указания к семинар. занятиям для студ. спец. 050805 "Водные ресурсы и водопользование" всех форм обучения / Р. Т. Нурекенова ;

ВКГТУ им. Д. Серикбаева, М-во образования и науки РК. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2009. - 34 с. : рис.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) Автомобили. Автомобилестроение 629.331.083 А 224 Автомеханик / сост. А. А. Ханников. - 2-е изд. - Минск : Соврем. шк., 2010. - 383 с. : ил. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) 629.331.083 А 224 Автомеханик / сост. А. А. Ханников. - Минск : Соврем. шк., 2009. с. : ил. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 629.331.083(075.32) А 224 Автомеханик. Техническое обслуживание и ремонт отечественных и зарубежных автомобилей : учеб. пособие / авт.-сост. И. В. мельников. Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 383 с. : ил. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) 629.331.1 А 93 Audi A8 (выпуск с 2003 г.) : руководство по эксплуатации, техн.

обслуживанию и ремонту. - М. : ИД Третий Рим, 2007. - 536 с. : ил. Мастер класс от автомеханика) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 629.331.083(03) С 741 Березин, Сергей Владимирович. Справочник автомеханика : справ.

изд. / С. В. Березин. - 3-е изд., испр.. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 349 с. :

ил. - (Библиотека автомобилиста) Экземпляры: всего:10 - КХ(3), ЧЗ(7) 629.331.1 Д 389 Daewoo Lanos, Assol. Седан и Хэтчбек с 1996 г. выпуска : руководство по эксплуатации, техн. обслуживание, ремонт, особенности конструкции, электросхемы / сост. А. Лешик, Л. Черноостровская. - Киев : Автомастер, 2006. - 272 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 629.331.1 Д 404 Джекс Р. М. Renault Megane 2002-2005 : ремонт и техн. обслуживание / Р. М. Джекс. - СПб. : Алфамер Паблишинг, 2007. - 400 с. : ил. - (Haynes) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 629.331.08(075.8) З-13 Завалко А. Г. Системы управления агрегатами машин : конспект лекций для студ. спец. 050713 "Транспорт, транспортная техника и технологии" / А. Г. Завалко ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 50 с. : ил.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 629.331.1К 892 Кузовные работы: рихтовка, сварка, покраска, антикоррозийная обработка : науч. изд. / сост. М. И. Ильин. - 3-е изд. - Минск : Соврем. шк., 2010. - 477 с.

Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) 629.331.1 Л 384 Легг А. К. SAAB 9-5 : ремонт и техн. обслуживание / А. К. Легг, П. Т.

Гилл. - СПб. : Алфамер Паблишинг, 2005. - 400 с. - (Haynes). Руководство по обслуживанию и ремонту) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 629.331.1 Н 691 Nissan Cefiro Maxima QX : руководство по эксплуатации, устройство, техн. обслуживание, ремонт. - Новосибирск : Автонавигатор, 2005. - 372 с.

: ил.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 629.331(075.8) Гр.

Мырзабекова Д. М. Программа учебно-производственной практики :

для студ. спец. 050713 "Транспорт, транспортная техника и технологии" / Д. М. Мырзабекова ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева, М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 10 с.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 629.331.1 Р 964 Рэндалл, Мартин. Volvo V70 & S80 : ремонт и техн. обслуживание / М. Рэндалл. - СПб. : Алфамер Паблишинг, 2006. - 336 с. : ил. - (Haynes) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 629.331.1 Т 509 Toyota Land Cruiser 100/105. Модели 1998-2003 гг. выпуска с дизельными двигателями 1HZ (4,2 л.) : устройство, техн. обслуживание и ремонт. - М. : Легион-Автодата, 2005. - 656 с. : ил., табл.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 629.331.1 Ф 792 Ford Mondeo (выпуск 1997-2000гг.) Бензиновые двигатели: 1,6; 1,8;

2,0; 2,5 л. : руководство по эксплуатации, техн. обслуживанию и ремонту. М. : ИД Третий Рим, 2004. - 182 с. : ил. - (Моя иномарка:

техобслуживание, эксплуатация, ремонт) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 629.331.1 Х-77

Honda HR-V. Модели с бензиновыми двигателями выпуска с 1998 г. :

инструкция по эксплуатации, устройство, техн. обслуживание, ремонт. Новосибирск : Автонавигатор, 2004. - 396 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 629.331.083(075.32) Ч-904 Автослесарь. Устройство, Чумаченко, Юрий Тимофеевич.

техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. пособие / Ю. Т.

Чумаченко, А. И. Герасименко, Б. Б. Рассанов. - Изд., 15-е. - Ростов н/Д :

Феникс, 2009. - 539 с. : ил. - (Начальное профессиональное образование) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 629.331.1 Э 935 Этцольд, Ганс Рюдигер. VW Polo/Seat Idiza : ремонт и техобслуживание / Г. Р. Этцольд. - СПб. : Алфамер Паблишинг, 2006. - 304 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) Сельскохозяйственные машины 631.3(075.8) Гр.

Востров А. Ю. Расчет тяговой характеристики гусеничного трактора с гидромеханической трансмиссией : метод. указания по выполнению курсовых работы для студ. спец. 050806 "Агроинженерия" / А. Ю. Востров ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева, М-во образования и науки РК. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2010. - 29 с. : табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 631.3(075.32) К 732 Котиков, Вадим Матвеевич. Тракторы и автомобили : учебник / В. М.

Котиков, А. В. Ерхов. - М. : Академия, 2008. - 416 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) Делопроизводство 651(075.8) Е 70 Ережепова, Сауле Каратаевна. Основы офисной документационной работы : учебно-практ. пособие / С. К. Ережепова, Ж. М. Букенева. - 1-е изд. - Усть-Каменогорск, 2007. - 165 с. : табл.

Экземпляры: всего:4 - АУЛ(4) 651 С 18 Салагаев, Валерий Георгиевич. Составление деловых бумаг = Іс ааздарын жргізу : учеб. пособие / В. Г. Салагаев, Б. Шалабай ; Мин-во образования и науки РК, Республик. издат. кабинет казах. акад.

образования им. И. Алтынсарина. - 4-е изд. - Алматы : Раритет, 2006. - 206 с. - (Деловая книга Казахстана) Экземпляры: всего:6 - АУЛ(6) Автомобильный транспорт. Автомобильное движение 656.13.05 А 848 Технические средства Арпабеков, Муратбек Ильясович.

регулирования дорожного движения : учеб. пособие / М. И. Арпабеков, А.

А. Баубек. - Астана : Фолиант, 2010. - 436 с. : ил. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(2), ЗЦДО(1), АУЛ(15) 656.13.05(075.8) М 156 Макенов А. А. Организация дорожного движения : метод. указания к практ. занятиям для студ. спец. 050901 "Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта" очной формы обучения / А. А. Макенов ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева.

- Усть-Каменогорск :

ВКГТУ, 2010. - 41 с. : табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 656.13.05(574) П 683

Правила дорожного движения Республики Казахстан. - Алматы :

Юрист, 2008. - 72 c : ил Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) Огнеупоры

666.7 К 317

Кащеев, Иван Дмитриевич. Химическая технология огнеупоров :

учеб. пособие / И. Д. Кащеев, К. К. Стрелов, П. С. Мамыкин. - М. :

Интермет Инжиниринг, 2007. - 747 с. : ил.

Экземпляры: всего:3 - КХ(1), ЧЗ(2) Металлургия 669(075.8) Р 449 Реутова Г. А. Технологические процессы и аппараты : метод. указания по выполнению курсовой работы для студ. спец. 050709 "Металлургия" / Г. А. Реутова ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 70 с. : табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 669.2/.8 С 873 Структура, фазовый состав и основные механизмы деформационного упрочнения стали Гадфильда : науч. изд. / М. К. Скаков [и др.] ; Мин-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева.

- Усть-Каменогорск :

ВКГТУ, 2010. - 123 с. : ил.

Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ЧЗ(1) 669.018.44 Т 35 Терентьев, Владимир Федорович. Усталостная прочность металлов и сплавов : монография / В. Ф. Терентьев. - М. : Интермет Инжиниринг, 2002. - 287 с. : ил.

Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(3) Деревообработка 674(075.8) А 62 Амирханов М. С. Технология художественной обработки древесных материалов : метод. указания для лекционных занятий студ. спец.

5В072500 "Технология деревообработки и изделий из дерева" (по отраслям) дневной и заочной форм обучения / М. С. Амирханов, С. А.

Вайнбергер ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева, М-во образования и науки РК. Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 86 с. : ил.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) Приборостроение 681.2(075.8) К 758 Кочевой Н. А. Охрана труда в приборостроении: конспект лекций для студ. спец. 050716 / Н. А. Кочевой ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева, М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 135 с.

:

табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) Строительство 69Г 79 Гребенник, Ростислав Александрович. Возведение зданий и сооружений : учеб. пособие / Р. А. Гребенник, В. Р. Гребенник. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - М. : Высш. шк., 2011. - 446 с. : ил. - (Строительство) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(2), КЦДО(1), АУЛ(15) 698 С 429 Скиба, Василий Иванович. Гипсокартон. Звездное небо на потолке, созданное собственными руками : эксклюзивные элементы потолков / В.

И. Скиба. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 283 с. : ил., табл. - (Стройвариант) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) Строительные машины 69 Г 79 Гребенник, Ростислав Александрович. Возведение зданий и сооружений : учеб. пособие / Р. А. Гребенник, В. Р. Гребенник. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - М. : Высш. шк., 2011. - 446 с. : ил. - (Строительство) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(2), КЦДО(1), АУЛ(15) 69.002.5(075.8) Г 959 Гурьянов, Георгий Александрович. Исследование тонкослойных центробежных очистителей рабочих жидкостей и масел : науч. изд. / Г. А.

Гурьянов ; Мин-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 168 с. : ил.

Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ЧЗ(1) 69.002.5(075.8) К 492 Клименко Е. А. Основы технической эксплуатации транспортной техники : метод. указ. к практ. занятиям и СРСП для студ. спец.

050713 "Транспорт, транспортная техника и технология", специализация:

"Строительные, дорожные, подъемно-транспортные машины и оборудование" очной формы обучения / Е. А. Клименко, О. С. Речицкая ;

ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 92 с. :

табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) Железобетонные изделия. Железобетонные конструкции

691.3 Г 19 Ганжара, Владимир Иванович. Технология железобетонных изделий и конструкций : учебник / В. И. Ганжара, А. В. Атякшева. - Астана :

Фолиант, 2007. - 443 с. : ил. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:10 - КХ(3), ЧЗ(5), КЦДО(2) 691 М 147 Майоров П. М. Бетонные смеси: рецептур. справ. для строителей и производителей строит. материалов / П. М. Майоров.

- Ростов н/Д :

Феникс, 2009. - 461 с. - (Справочник) Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(2), КЦДО(1)

–  –  –

Графика. Декоративно-прикладное искусство

746.41 А 90 Асанова, Айнур Есмухамбетовна. Технология и проектирование национальной одежды : учебник / А. Е. Асанова. - Астана : Фолиант, 2008.

- 135 с. : ил. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЗИ(5)

746.41 А 90 Асанова, Сабыркуль. История казахской национальной одежды и прикладного искусства : учебник / С. Асанова, А. П. Птицина. - Астана :

Фолиант, 2008. - 206 с. : ил. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЗИ(5) 747(075.8) Гр.

Комлев С. В. Реконструкция интерьера квартиры : метод. указания к курсовому проекту для бакалавров спец. 050421 "Дизайн" / С. В. Комлев ;

М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2009. - 36 с. : ил., табл.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЗИ(4)

746.41 К 901

Кулешова, Татьяна Михайловна. Технология изготовления одежды :

учеб. пособие / Т. М. Кулешова. - Астана : Фолиант, 2008. - 315 с. : ил. Профессиональное образование) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЗИ(5) 744(075.8) С 349 Сизикова Л. Н. Компьютерная графика : метод. указания к лаб.

работам по компьютерной графике для студ. спец.: 050903 "Землеустройство", 050711 "Геодезия и картография", 050907 "Кадастр" дневной формы обучения / Л. Н. Сизикова ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 64 с. : ил.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) Графика архитектурная 76.021(075.8) Гр.

Драчева Л. В. Архитектурная графика и макетирование : метод.

указания к курсовой работе для студ. 1 курса спец. 050420 "Архитектура", 050421 "Дизайн" / Л. В. Драчева ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 27 с. : рис.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЗИ(4) Языкознание

811.111 Ж 26 Жамалиева А. А. Времена глаголов (The Verb Tenses) : метод. указ. для студ. всех спец. очной и заочной форм обуч. / А. А. Жамалиева, С. Б.

Оспанова ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009.

- 100 с.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4) 811.111(03) М 982 Мюллер, Владимир Карлович. Англо-русский словарь : 55000 слов / В. К. Мюллер. - СПб. : ИД Литера, 2009. - 654 с. - (Современная редакция) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) Художественная литература 82.0(574) Б 44 Бельгер, Герольд Карлович. Властитель-слово : худож. лит-ра / Г. К.

Бельгер. - Семей : Междунар. клуб Абая, 2008. - 127 с. - (Библиотека журнала "AMANAT". Вып. 10 Проза) Экземпляры: всего:5 - КХ(5) 820/89(4/9) К 365 Кертес, Имре. Без судьбы : роман / К. Имре. - Семей : Междунар. клуб Абая, 2007. - 226 с. - (Библиотека журнала "AMANAT". Вып. 50 Проза ХХ века) Экземпляры: всего:5 - ХА(5) 820/89(4/9) Р 86 Руми, Джалаладдин Мухаммад Балхи. Книга двустишия: стихи / Д.

М. Б. Руми. - Семей : Междунар. клуб Абая, 2008. - 159 с. - (Библиотека журнала "AMANAT". Вып. 56 Поэзия Востока) Экземпляры: всего:5 - ХА(5) 820/89(4/9) С 309

Семь поэтов Востока: поэзия / ред. Р. Сейсенбаев. - Семей :

Халыаралы Абай клубы, 2007. - 183 с. - (Библиотека журнала "AMANAT". Вып. 54 Поэзия IX-XVI веков) Экземпляры: всего:5 - ХА(5) История 94(574) И 907

История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 5 т. :

науч. изд. / М-во образования и науки РК, Ин-т истории и этнологии им. Ч.

Ч. Валиханова; ред. Ж. Б. Абылхожин [и др.]. - Алматы : Атамра. - 2010 Т. 4. - 2010. - 767 с.

Экземпляры: всего:2 - ГН(2) 94(574) М 50 Мендикулова, Гульнара Малбагаровна. Казахская диаспора: история и современность : монография / Г. М. Мендикулова ; Мин-во образования и науки РК, Ин-т востоковедения им. Р. Б. Сулейменова.

- Алматы :

Всемирная Ассоциация казахов, 2006. - 342 с. : цв.ил.

Экземпляры: всего:1 - ГН(1) 94(574)(075.8) П 163 Панковская, Галина Ивановна. История Казахстана : метод. указания в помощь абитуриентам / Г. И. Панковская, В. В. Фоминых ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 180 с.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ГН(4) 94 Р 493 Риган, Джеффри. Коллекция исторических курьезов : пер. с англ. / Д.

Риган, [б. м.], 2007. - 512 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 94 О 81 Родина награждает отважных. Восточноказахстанцы - Герои Советского Союза = Отан батырларын мадатайды.

Шыысазастандытар - Кеес Одаыны Батырлары : фотоальбом / Шыыс азастан облысыны кімдігі, Ш облыстык сулетэтнографиялы жне табии-ландшафты мражай-орыы ; Н. В.

Крутова. - скемен : "Медиа-Альянс" баспасы, 2010. - 288 с. - (К 65 летию Великой Победы) Экземпляры: всего:1 - КХ(1) Издания на электронных носителях

811.111 А 23 Аылшын тілі 2: ШМТУ ТКМФ аза тілінде оытылатын мамандытар 050706 "Геология жне пайдалы азбалар кенорындарын барлау", 050707 "Кен ісі", 050709 "Металлургия", 050711 "Геодезия жне картография", 050731 "Ебек ауіпсіздігі жне оршаан ортаны орау", 050903 "Жерге орналастыру", 050907 "Кадастр" бойынша сырттай жне дистанциялы оыту блімдеріні студенттеріне арналан дістемелік нсаулар, бадарлама жне баылау жмыстары / С. Д. Семенова, Е. В.

Попкова, А. А. Жамалиева. - скемен : ШМТУ, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)

811.111 Е 782 Ерохина Л.Н. Аылшын тілі : ШМТУ Энергетика жне апаратты технология факультетіні сырттай оитын барлы маманды студенттеріне арналан дістемелік нсаулар, бадарлама, баылау жмыстары / Л. Н. Ерохина, Я. С. Рулева, М. Ф. Юсубалиева. - скемен :

ШМТУ, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)

811.111 З 14 Загайнова М.Н. English on poligraphy : 050722 - Полиграфия мамандыыны студенттеріне аылшын тілі пнінен тжірибелік сабатарына арналан дістемелік нсаулар / М. Н. Загайнова, Я. С.

Рулева. - скемен : ШМТУ, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 502.3(075.8) Л 149 Лагутин А.А. оршаан ортаны орауды ауматы кешендік слбасын жобалау : 050731 "Тіршілік рекеті ауіпсіздігі жне оршаан ортаны орау" мамандытарыны студенттеріне арналан тжірибелік сабатара дістемелік нсаулар / А. А. Лагутин, С. Т. Сагиева. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)

614.89 О 757 Оспанова Ж.А. Жеке ораныс ралдар : 5В073100 "Тіршілік рекетіні ауіпсіздігі жне оршаан ортаны орау " мамандытарыны сырттай оитын студенттеріне жмыс бадарламасы, баылау жмысына тапсырма жне дістемелік нсаулар / Ж. А. Оспанова, Е. Н. Буханцев. скемен : ШМТУ, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)

614.89 О 757 Оспанова Ж.А. ндістік апаттар жне ксіби аурулар : 5В073100 "Тіршілік рекетіні ауіпсіздігі жне оршаан ортаны орау " мамандытарыны сырттай оитын студенттеріне жмыс бадарламасы, баылау жмысына тапсырма жне дістемелік нсаулар / Ж. А.

Оспанова, Е. Н. Буханцев. - скемен : ШМТУ, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 655(075.8) В 121

Вавилов А. В. Технология брошюровочно-переплетных процессов :

метод. указания для студ. спец. 050722, 5В0722-"Полиграфия" дистанционной (заочной) формы обучения / А. В. Вавилов. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 624.014(075.8) Г 371 Герасимов Е. П. Проектное дело : краткий курс лекций для студ. спец.

050729, 5В072900-"Строительство", специализации: расчет строит.

конструкций, технология возведения зданий и сооружений / Е. П.

Герасимов. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 811.111(075.8) Е 782 Ерохина Л. Н. Английский язык : программа, метод. указания и контрольные задания для студ. всех спец. ФИТЭ ВКГТУ заочной формы обучения / Л. Н. Ерохина. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. -. с.

Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 502.3(075.8)Л 149 Лагутин А.А. Проектирование территориальных комплексных схем охраны окружающей среды : метод. указ. к курс. проектир. для студентов спец. 050731 "Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды" / А. А. Лагутин, С. Т. Сагиева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 614.89(075.8) С 752 Средства индивидуальной защиты : метод. указания по выполнению лаб. работ для студ. спец. 050731 "Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды". - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010

Похожие работы:

«Изменение № 1 к СП 141.13330.2012 1-я редакция ОКС 01.040.93 Изменение № 1 к СП 141.13330.2012 "Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения" УТВЕРЖДЕНО и введено в действие приказом Министерства строительства и...»

«НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК МГТУ ГА № 160 УДК 629.735:620.193 ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕЙ КОРРОЗИОННОЙ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С.Г. ХРУСТИКОВ Статья представлена доктором технических наук, профес...»

«Газета АО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" Газета выходит с 7 ноября 1925 г. • № 08 (98) 9 марта 2016 г. • Распространяется бесплатно ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВА ФЕВРАЛЬ ОТРАБОТАЛИ БЕЗ УБЫТКОВ Исполнительный директор АО "ВМК "Красный Октябрь" Вадим Лейбензон комментирует пр...»

«МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КОРМОВ Зоотехнические требования Для полноценного кормления животных и птицы необходимо готовить полнорационные монои комбикорма, которые приготавливаются из кормовых смесей. Монокорм принципиально отл...»

«ЗАО "МАССА-К" Модуль взвешивающий 4D-LA_ (весов промышленных низкопрофильных) Руководство по эксплуатации Тв5.179.045РЭ Содержание 1 Введение 2 Технико-эксплуатационные характеристики 2.1 Условия эксплуатации 2.2 Техничес...»

«УДК 538.9 + 661.872’02 + 669.017.3 О МЕХАНИЗМЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ И -FeOOH ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ В РАСТВОРАХ МеOH (Ме – Na, K): МОДЕЛЬ КРИСТАЛЛООБРАЗУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ В.Ш. Мирасов1, Р.Р. Клещева2, В.А. Герман3, Д.Г. Клещев4, Ю.И. Рябков5 Методами РФА, растровой и трансмиссионной электронн...»

«УДК 523.48.52 МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СРЕД А.А. Долинский, академик НАН Украины Б.Х. Драганов, доктор технических наук* Приведены основы соотношения симметрии Онсагера-Казимира и принципы сопряжения термодинамических сил и потоков. Проанализированы зако...»

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ Россия – одна из крупнейших стран мира, имеющая богатые исторические и культурные традиции. Её экономический, научно-технический и военный потенциал, уникальное географическое положение на...»

«ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 2012 р. Серія: Економічні науки № 1 (23) ISSN 2225-6725 7. Leonov, D. Perspective directions of share market informative infrastructure development in Ukraine [Text] / D. Leonov, E. Smagluk // Finansy Ukrainy. 2009. № 5. p. 41 47. (Ukr.) 8. Shares...»

«ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ, ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ, ПАССИВАТОРОВ, БУРОВЫХ РАСТВОРОВ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ ISO 9001-2011 СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦ...»

«ОКП 421512 ДАГ-500 ГАЗОАНАЛИЗАТОР РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГА 500.100 РЭ № прибора.. 1999 г. СОДЕРЖАНИЕ 1. Введение 2. Технические характеристики 3 Общие сведения 3.1 Условия точных измерений 3.2 Состав газоанализатора ДАГ-500 3.3 Функциональное назначение клавиш клавиатуры 3.4 Обозначение анализируемых величин 4. Работа с прибором 4.1 М...»

«Resources and Technology 9(2): 82-93, 2012 ISSN 2307-0048 http://rt.petrsu.ru ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ХАРВЕСТЕРОВ НА СПЛОШНЫХ РУБКАХ1 Ю.Ю.Герасимов1, В.А. Сенькин2, К. Вяятайнен1 НИИ леса Финляндии, П.Я. 68, Йоэнс...»

«Совет народного хозяйства Б е л о р у с с к о г о Э к о н о м и ч е с к о г о административного района Оршанский станкостроительный завод „КРАСНЫЙ БОРЕЦ Универсальный плоскошлифовальный станок высокой точности с горизонтальным шпинделем и прямоугольным столом МОДЕ...»
 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.