WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные материалы
 

«азастан мемлекеттік техникалы университеті Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева Ѓылыми кітапхана Научная библиотека ылыми– библиографиялы ...»

Д.Серікбаев атындаы Шыыс азастан

мемлекеттік техникалы университеті

Восточно-Казахстанский государственный

технический университет им. Д.Серикбаева

Ѓылыми кітапхана

Научная библиотека

ылыми– библиографиялы блім

Научно-библиографический отдел

Д.Серікбаев атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан

мемлекеттік техникалыќ университеті кітапханасына

келіп т‰скен жања єдебиеттер

Аќпараттыќ бюллетень

(2 - шыѓарылым)

Новые поступления литературы в библиотеку

Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д.Серикбаева Информационный бюллетень (Выпуск 2– й) скемен Усть-Каменогорск 2011 г.

“Д.Серікбаев атындаы ШМТУ кітапханасына келіп тскен жаа дебиеттер” атты аза тіліндегі апаратты бюллетень 1993 жылдан бері шыарылады.

Шыарылу мерзімі - тосанына бір рет.

Крсеткіш кітапханаа келіп тскен жаа дебиеттермен таныстырады.

Крсеткіштегі мліметтер білім салалары бойынша, блімні ішіндегі дебиеттер авторлар мен кітап атыны алфавитымен жйеленген.

Крсеткіш ылыми ызметкерлерге, стаздар мен студенттерге, аспиранттарѓа, магистранттара арналан.

Мєліметтерді іріктеу 2011 жылдыњ суір айымен аяќталды.

ажет деген мліметтерді ШМТУ ылыми кітапханасыны ѓылыми библиографиялы блімінен (Б 106) аласыздар.

***** Информационный бюллетень «Новые поступления литературы в библиотеку ВКГТУ им. Д.Серикбаева» издается с 1991 года.

Периодичность – один раз в квартал.Указатель информирует читателей о новой литературе, поступившей в библиотеку.

В указателе представлены книги, документы на электронных носителях.

Материал в указателе сгруппирован по отраслям знания, внутри разделов по алфавиту авторов и заглавий произведений.

Указатель адресован профессорско-преподавательскому составу, аспирантам, магистрантам, студентам.

Отбор материала закончен в апреле 2011 года.

По интересующим вопросам обращаться в научнобиблиографический отдел научной библиотеки ВКГТУ им. Д.Серикбаева.

(Б-106).

Составитель: Т.А.Минеева Ќ±растырѓан: М.А. Бурунбетова Мазмны Б.

аза тіліндегі дебиеттер 4 Авторефераттар жне диссертациялар 7 Тасымалдаушыа жазылан басылым 8 Содержание С.

Информатика 12 Демография. Социология 12 Политология 12 Финансы

–  –  –

Статистика 311(075.8) 80 рістенбеков Б. леуметтік-экономикалы статистика: оу ралы / Б.

рістенбеков ; азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі. - Алматы :

Эверо, 2009. - 155 б. - Библиогр.: 153 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : КХ (1), ЧЗ(2).

Ебекті орау 331(574)(075.32) Ж 16 Жаданов Н. Ебек орау (Ауыл шаруашылыы, экономика жне клік салаларына арналан) [Текст] : оу ралы / Н. Жаданов, Н. Б. дайбергенов. - 2басылым. - Астана : "Фолиант" баспасы, 2010. - 197 б. : ил. - (Ксіптік білім). Библиогр.: 194 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5).

ы 34(574)(075.8) 41 арасов Ф. С. азастан Республикасыны корпоративтік ы негіздері жне корпоративтік занамасы : оу ралы / Ф. С. арасов. - Алматы : "Бастау" баспасы, 2010. - 245 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : КХ (2), ЧЗ (3).

34(574)(075.8) О 579 Омурчиева Э. М. азастан Республикасыны банк ыы: оу ралы / Э. М.

Омурчиева, Е. Б. Осипов. - Алматы: Бастау, 2009. - 251 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5).

355/359(574) 18 азастан Республикасы арулы кштеріні, баса да скерлері мен скери ралымдарыны жалпыскери жарылары / азастан Республикасыны ораныс министрлігі. - Астана : Дайк-Пресс, 2009. - 659 б. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ВК (4).

оршаан орта 502.3(075.32) Т 90

Тменбаева Н. оршаан ортаны баылау: практикум / Н. Тменбаева. - Астана :

"Фолиант" баспасы, 2009. - 199 б.: ил. - (Ксіптік білім). - Библиогр.: 195 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5).

–  –  –

Теориялы механика 531(075.8) І 65 Ікрбеков А. Теориялы механика. Динамика: техникалы мамандар даярлайтын жоары оу орындары студ. арналан оулы / А. Ікрбеков ; азастан Республикасы Білім жне ылым министерлігі. - Алматы : Агроуниверситет баспасы, 2009. - 292 б. : ил. - (Техникалы ылымдар жне технологиялар). - Библиогр. 288 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 100 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (95).

53(075.8) 66 оразов Т. А. Тербелмелі жне толынды процестер. Акустика негіздері :

олы / Т. А. оразов ;. Жбанов атындаы Атбе мемлекеттік университеті. Алматы : [б. и.], 2011. - 307 б. : ил. - (Жоары оу орындарыны ауымдастыы) (Физика). - Библиогр.: 303 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 50: КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (45).

Гидромеханика_ 532(075.8) 14 адырбаев. К. Гидромеханика жне гидропневмоавтоматика : оу ралы /.

К. адырбаев, А. А. адырбаева ; Р білім жне ылым министрлігі. - Алматы : Бастау, 2010. - 183 б. : ил. - Библиогр.: 178 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (45)

–  –  –

Машина жасау 621(075.8) Б 21 Бакиров Р. Б. Машина жасау технологиясы : оу ралы / Р. Б. Бакиров, С. Т.

Алшынбек ; азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі. - Алматы : Эверо баспасы, 2009. - 346 б. : ил. - Библиогр.: 336 б.

Имеются экземпляры в отделах:всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5).

олданбалы механика 621.01(075.8) М 79 Муслиманова Г. Е. олданбалы механика : 050716 "Аспаптар жасау", 050709 "Металлургия" мамандытарында оитын студенттерге СЖ жене СОБЖ істеуге арналан дістемелік нсаулар мен тапсырмалар / Г. Е. Муслиманова, А. В. Ликунов ;

ШМТУ. - скемен : [б. и.], 2010. - 55 б. : ил. - Библиогр.: 52. - 200 т.

Имеются экземпляры в отделах:всего 7 : КХ (3), ЧЗ (4).

Электротехника 621.313(075.8) А 94 Ахмедиярова. Ж. Электр машиналары: оу-дістемелік рал /. Ж.

Ахмедиярова, М. Б. лімхожаев ; азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі, М. Х. Дулати атындаы Тараз мемлекеттік университеті. – Алматы: Эверо, 2009. – 117 б. : ил. – Библиогр.: 115 б.

Имеются экземпляры в отделах:всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5).

Автомобиль 621.43(075.32) А 44 Алиев Б. А. Автомобильдер мен озалтыштар теориясы [Текст] : оу ралы /Б. А. Алиев. - 2-басылым. - Астана : "Фолиант" баспасы, 2010. - 209 б. : ил. - (Ксіптік білім). - Библиогр.: 207 б.

Имеются экземпляры в отделах:всего 25 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (20) Мшине блшектері 621.86(075.8) А 88 Асарова. А. Тиеу, тасымалдау жне тсіру жмыстарын механикаландыру машиналары мен ондырылары : оулы /. А. Асарова ; азастан Республикасы

Білім жне ылым министерлігі. - Алматы : Эверо баспасы, 2009. - 306 б. - Библиогр.:

302 б.

Имеются экземпляры в отделах:всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5).

621.81(075.8) Б 20 Байміров М. Е. Мшине блшектері жне мшине рылымын ру негіздері пнінен : лекция курсы / М. Е. Байміров, Б. М. Мардонов, Ш. М. Медетов ; азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі, Атырау мнай жне газ институты. Атырау : АтМГИ, 2005. - 147 б. - Библиогр.: 142 б.

Имеются экземпляры в отделах:всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5).

621.81(075.8) Б 27 Батырмхамедов Ж.. Конструкциялау негіздері жне машина блшектері : оу ралы / Ж.. Батырмхамедов, А. Ж. Батырмхамедов ; азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі. - Алматы : [б. и.], 2005. - 296 б. : ил. - Библиогр.: 291 б.

Имеются экземпляры в отделах:всего 6 : КХ (3), ЧЗ (3).

–  –  –

Темір бетон конструкциялары 624.012.3/.4(075.8) С 26 Сахи Д. М. Темірбетон конструкцияларын есептеу жне жобалау : оу ралы /Д. М. Сахи,. Сахи ; азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі. Алматы : Эверо баспасы, 2009. - 174 б. : ил. - Библиогр.: 169 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (15) Топыратану 624.13(075.8) Ш 578

Шилибек, Сенбек ошарбайлы. Топыратану жне топыратар механикасы [Текст] :

оу ралы / С.. Шилибек ; азастан Республикасы Білім жне ылым министерлігі.

- Алматы : Эверо баспасы, 2009. - 127 б. - Библиогр.: 125 б. - ISBN 9965-668-35-3 : 2400 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5) Металл конструкциялары 624.014(075.8) 55 лімбаев Б..Металл конструкциялары: оу ралы / Б.. лімбаев.

- Алматы:

Эверо баспасы, 2009. - 288 б. : ил. - Библиогр.: 285 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (15) Гидротехника 627(075.8) 14 бдіров М.. Гидротехникалы рылымдар : зертханалы практикум / М..

бдіров, М. А. Балгерей, Д. А. Кариев ; азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі. - Алматы : Эверо баспасы, 2009. - 105 б. : ил. - Библиогр.: 104 б. - 2400 т.

Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (15) Материалтану 629.3(075.32) А 18 Автомобильдерді жндеу жне техникалы ызмет : оулы / П. Жнісбеков [и др.]. - 2-басылым. - Астана : "Фолиант" баспасы, 2010. - 246 б. : ил. - (Ксіптік білім). Библиогр.: 240 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 50 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (45).

629.36(075.32) А 44 Алиев Б. Тракторшыны анытамалыы : оулы / Б. Алиев, К. стеміров, Г.

Мамедалиева. - 2-басылым. - Астана : "Фолиант" баспасы, 2010. - 205 б. : ил. - (Ксіптік білім). - Библиогр.: 203 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 28 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (23) 629.331(075.32) Ж 82 Жнісбеков П.Ж. Автомобильді рылысы жне пайдаланылуы : оулы / П.

Ж. Жнісбеков. - 2-басылым. - Астана : "Фолиант" баспасы, 2011. - 355 с. - (Ксіптік білім). - Библиогр.: 349 б.

Имеются экземпляры в отделах:всего 50 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (45).

629.331(075.32) С 458 Скрынник С. Н. Автомеханиктерге арналан материалтану негіздері : оу ралы / С. Н. Скрынник, Т.. Рахманов. - 2-басылым. - Астана: "Фолиант" баспасы, 2010. б: ил. - (Ксіптік білім). - Библиогр.: 180 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (15).

Ауыл шаруашылыы 631/635(075.8) К 30

Кенжеходжаев М. Д. Астыты ндеу ндірістеріні технологиялы машиналары:

оу ралы / М. Д. Кенжеходжаев. - Тараз : Тараз университеті, 2007. - 54 б. : ил. - Библиогр.: 53 б.

Имеются экземпляры в отделах:всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5).

64(075.8) Б 29

Баубеков С. Ж. Типтік машиналарды есептеу жне рамдау: оу ралы. 1блім / С. Ж. Баубеков, Ж.. Мыралыов. - Алматы: Эверо, 2009. - 198 б. - Библиогр.:

196 б.

Имеются экземпляры в отделах:всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5).

Металлография 669.017(075.8) С 52 Смалов Д.. Металлография: оулы / Д.. Смалов; азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі, аныш Стбаев атындаы аза лтты техникалы университеті. - Алматы : аз ТУ, 2007. - 375 б. : ил. - Библиогр.: 372 б.

Имеются экземпляры в отделах:всего 5 : КХ (2), ЧЗ (2), ЗЦДО (1).

Жол машиналары 69.002.5(075.8) 77 рылыс жне жол машиналарын техникалы пайдалану негіздері: оу ралы /

Т. Х. Тастанбеков [и др.] ; ШМТУ. - скемен : [б. и.], 2009. - 119 б. : ил. - Библиогр.:

117 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 7: КХ (4), ЧЗ (3).

рылыс материалдары 691 С 15 Садуаасов М. С. рылыс материалдары : оулы / М. С. Садуаасов,. А.

Батырбаев ; азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі,. И. Стбаев атындаы аза лтты техникалы университеті. - Алматы : аз ТУ, 2007. - 259 б.

:

ил. - Библиогр.: 255 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (25) Сызба 744(075.8) Е 84 Есполова З. А. рылыс сызбалары негіздері : оу ралы / З. А. Есполова, Л. В.

Каменских ; ШМТУ. - скемен : [б. и.], 2010. - 154 б. : ил. - Библиогр.: 154 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 5: КХ (2), ЧЗ (3).

Терминологиялы сздік 811.512.122 Ж 86 Жбанов А. олданбалы тіл біліміні мселелері = Вопросы прикладного языкознания / А. Жбанов ; азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі, А.

Байтрсынлы атындаы тіл білімі институты. - Алматы : Арыс баспасы, 2008. - 637 б. :

табл.

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : КХ (2), ЧЗ (3).

811.512.122(075.8) М 27 Маселова К. аза тілі : жоары оу орныны "Машинажасау жне клік" факультетіні студенттеріне арналан дістемелік нсаулар / К. Маселова ; ШМТУ. скемен : [б. и.], 2011. - 89 б. - Библиогр.: 89 б. - 180 т.

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5).

Картография мен топография 91(574)(075) Б 21 Батыбекова Ш. Б. Картография мен топография негіздері : оу-дістемелік рал / Ш. Б. Батыбекова, Н. Д. Шорабаева, А.. Даменова. - Алматы : Эверо, 2009. б.: ил. - Библиогр. блім соында.

Имеются экземпляры в отделах: всего 10: КХ (5), ЧЗ (5).

Тарих 94(574)(075.8) А 31 Айдарбаева Р.. азастан тарихы : мемлекеттік тілде оитын барлы мамандытар студенттеріне зіндік жмыстарды орындауа арналан дістемелік нсаулар / Р.. Айдарбаева ; ШМТУ. - скемен : [б. и.], 2010. - 49 б. - Библиогр.

блім соында.

Имеются экземпляры в отделах:всего 7 : КХ (3), ГН (4).

94(574)(075.8) А 31 Айдарбаева Р.. Тарихи тлалар : азастан тарихы пнінен дістемелік нсаулар / Р.. Айдарбаева ; ШМТУ. - скемен : [б. и.], 2010. - 41 б. - Библиогр.: 41 б. - 125 т.

Имеются экземпляры в отделах:всего 7 : КХ (3), ГН (4).

Авторефераттар жне диссертациялар

622.2 А 954 Ахметканов Д. К. Тау жыныстарын ауіпсіз жоары жиілікті жарылыс тсілімен уату технологиясын жетілдіру : техника ылымдарыны кандидаты ылыми дрежесін алу шін дайындалан диссертацияны авторефераты / Д. К. Ахметканов. - Алматы, 2010. - 22 б. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: КХ (1).

636/639 Б 42 Бекбаева Р. С. Тасымалданатын ет шикізатындаы жылумассаалмасу процесін оны сапалы сипаттамаларын санды адаалау негізінде жетілдіру : техника ылымдарыны кандидаты ылыми дрежесін алу шін дайындалан диссертацияны авторефераты / Р. С. Бекбаева. - Семей, 2010. - 23 б. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : КХ (1).

37 Б 79 Болатова. Б ХІХ асырды екінші жартысы мен ХХ асырды басындаы

Шыыс азастандаы оу - аарту жйесі мен білім беру мекемелеріні ызметі :

тарих ылымдарыны кандидаты ылыми дрежесін алу шін дайындалан диссертацияны авторефераты /. Б. Болатова. - Семей, 2010. - 28 с.

Имеются экземпляры в отделах: всего 2: КХ (2).

338.43 К 181 Камзенова Д. Б. Несиелік ызмет крсетуді жетілдіру негізінде айматы агроксіпкерлікті дамуы : автореферат дис.... / Д. Б. Камзенова. - скемен, 2010. - 18 б. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: КХ (1).

рманбаев Б. І. Прнік шикізатыны реологиясын анытау арылы алыпа келтіру процесін жетілдіру : техника ылымдарыны кандидаты ылыми дрежесін алу шін дайындалан диссертацияны авторефераты / Б. І. рманбаев. - Алматы, 2010. б. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: КХ (1).

94(574) М 19 Маликова С. З. азастанны солтстік айматарындаы кеестік аграрлы саясатты леуметтік-экономикалы салдары (1954-1964 жж.) : тарих ылымдарыны кандидаты ылыми дрежесін алу шін дайындалан диссертацияны авторефераты /С.

З. Маликова. - Астана, 2010. - 28 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: КХ (1).

94(574) М 23 Мананбаев Ж. И. Павлодар облысыны леуметтік - экономикалы даму жолдарыны ерекшеліктері (1938-2006 жж.) : тарих ылымдарыны кандидаты ылыми дрежесін алу шін дайындалан диссертацияны авторефераты / Ж. И. Мананбаев. Семей, 2010. - 28 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : КХ (1).

94(574) Н 344 Наурызбаева Э. К. Батыс азастан азатарыны леуметтік-экономикалы жне мдени мірі (Орынбор шекара комиссиясыны материалдары бойынша (1799жж.) : тарих ылымдарыны кандидаты ылыми дрежесін алу шін дайындалан диссертацияны авторефераты / Э. К. Наурызбаева. - Астана, 2010. - 31 с.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: КХ (1).

94(574.42) Р 273 Рахметуллин А. К. XIX. соы - XX. бас кезіндегі Шыыс азастандаы рухани мір (тарихи аспект) : тарих ылымдарыны кандидаты ылыми дрежесін алу шін дайындалан диссертацияны авторефераты / А. К. Рахметуллин. - Семей, 2010. б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : КХ (1).

621.7 С 50 Смаилова Г. А. Илемдеу орнаы апасыны рылымын згерту арылы таба илемні сапасын жасарту : техника ылымдарыны кандидаты ылыми дрежесін алу шін дайындалан диссертацияны авторефераты / Г. А. Смаилова. - Алматы, 2010. - 25 б.: ил.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : КХ (1).

636/639 Т 19 Таракбаева Р. Е. Тйе сті негізінде сімдік оспаларымен байытылан ст ышылды німдер технологиясы: техн. ылымдар. канд. ылыми дрежесіне сынылан дис. автореф. / Р. Е. Таракбаева. - Алматы, 2010. - 21 б: ил.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: КХ (1).

664 Т 499 Тнымбаева Б. Т. нген жгері дні негізінде нрлігі жоары таамдар технологиясын жетілдіру: техника ылымдарыны кандидаты ылыми дрежесіне сы-нылан диссертацияны авторефераты / Б. Т. Тнымбаева. - Алматы, 2010. - 19 б. :

ил.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: КХ (1).

94(574) Т 52 Тобергенова З. С. азастанны отстік аймаыны леуметтікэкономикалы жне саяси мірі (ХIX асырды соы - 1920 ж. аралыындаы Сырдария облысыны мысалында): тарих ылымдарыны кандидаты ылыми дрежесін алу шін дайындалан диссертацияны авторефераты / З. С. Тобергенова. Семей, 2010. - 29 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : КХ (1).

622 Ш 18 Шалабаева Г. С. Кен байыту алдытарын ндеу технологиясын экологиялы трыдан негіздеу : техника ылымдарыны кандидаты ылыми дрежесін алу шін дайындалан диссертацияны авторефераты / Г. С. Шалабаева. - Алматы, 2010. - 21 б.:

ил.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: КХ (1).

Тасымалдаушыа жазылан басылым 621.01(075.8) Ж 69 Жолдасбеков. А. Машиналар механизмдеріні теориясы [Электронный ресурс]: оулы /. А. Жолдасбеков. - Электрон. текстовые дан. - Алматы: Мектеп, 2002. - эл. опт. диск (CD-ROM).-(57.5 МБ). - Загл. с контейнера. - (в кор.) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АВТ (1) 531(075.8) Ж 69 Жолдасбеков. А. Теориялы механика [Электронный ресурс] : оулы /. А.

Жолдасбеков, М. Н. Саитов. - Электрон. текстовые дан. - Алматы : АЗ У, 2010. эл. опт. диск (CD-ROM).-(340 МБ). - Загл. с контейнера. - (в кор.) Имеются экземпляры в отделах: всего 1: АВТ (1).

502.3(075.8) Л 149 Лагутин А. А. оршаан ортаны орауды ауматы кешендік слбасын жобалау [Электронный ресурс] : 050731 "Тіршілік рекеті ауіпсіздігі жне оршаан ортаны орау" мамандытарыны студенттеріне арналан тжірибелік сабатара дістемелік нсаулар / А. А. Лагутин, С. Т. Сагиева. - Электрон. текстовые дан. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM).-(1,17 МБ). - Загл. с контейнера.

- (в кор.) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АВТ (1).

–  –  –

004.3 Б 882 Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учеб.

пособие / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. - СПб. [и др.]: Питер, 2011. - 554 с. : ил. Учебник для вузов) Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(3)

004.94 Ж 279 Жангисина Г. Д. Теория и методика компьютерного моделирования для задач базы данных и глобальной сети: учеб. пособие / Г. Д. Жангисина, Т. Хакимова. Алматы : За дебиеті, 2009. - 110 с. : ил.

Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(3) 004 Ш 35 Швец О.Я. Информационная система выявления чрезвычайных ситуаций при мониторинге атмосферного воздуха промышленного города: научное издание / О. Я.

Швец. - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2010. - 161 с. : ил.

Экземпляры: всего:4 - КХ(2), ЧЗ(2) Демография. Социология 314(574) А 93

Аубакирова Ж. С. Воспроизводство населения Казахстана [Текст] :

этнорегиональный аспект / Ж. С. Аубакирова ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск : [б. и.], 2010. - 189 с. : табл. - Библиогр.: с.152.

Экземпляры в отделах: _всего 1 : КХ (1) 316 Р 156

Радугин А. А. Социология: курс лекций / А. А. Радугин, К. А. Радугин. - М.:

Библионика, 2008. - 223 с. - (Alma mater) Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ГН(3), АУЛ(25)

–  –  –

Финансы 336.1(574)(075.32) М 152 Макарова Н. А. Бюджет и бюджетная система: сб. задач / Н. А. Макарова, С.

Г. Сушина. - Астана : Фолиант, 2009. - 70 с. : табл. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(1), КЦДО(1), АУЛ(13) Экономическое развитие 338.124.4 А 552 Алшанов Р. А. Глобальный кризис: последствия для Казахстана: научное издание /Р. А. Алшанов. - Алматы : Ун-т Туран, 2010. - 180 б. : табл.

Экземпляры: всего:5 - КХ(1), ЧЗ(2), ЗЦДО(1), КЦДО(1) Экономика транспорта 338.47:629.331 А 226 Автосервис: станции технического обслуживания автомобилей: учебник / И.

Э. Грибут [и др.]; под ред. В. С. Шуплякова, Ю. П. Свириденко. - М.: Альфа-М:

ИНФРА-М, 2009. - 476 с. : ил. - (Сервис и туризм) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Таможенное дело 339 Б 418 Бейсенбаева А. К.. Таможенный контроль: учебник / А. К. Бейсенбаева. Алматы : Юрид. лит., 2007. - 209 с. : табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 339(075.8) Б 418 Бейсенбаева А. К. Технические средства таможенного контроля: учебник / А.

К. Бейсенбаева. - Алматы : Юрид. лит., 2006. - 98 с. : табл. - Библиогр.: с. 96.

Экземпляры: _всего 8 : КХ (3), ЧЗ (5) Право 347 О 579 Омурчиева Э. М. Банковское право Республики Казахстан: учеб. пособие / Э.

М. Омурчиева, Е. Б. Осипов. - Алматы: Бастау, 2009. - 237 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Страхование 368(075.8) Ш 35 Швец О.Я. Введение в математическое моделирование: сборник задач по страхованию (на основе дистанционных обучающих технологий): учеб.-метод. пособие для бакалавров / О. Я. Швец, В. А. Судаков; М-во образование и науки РК, ВКГТУ им.

Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2010. - 168 с. : ил.

Экземпляры: всего:4 - КХ(2), ЧЗ(2)

–  –  –

Охрана окружающей среды

502.3 В 392 Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды : учеб.

пособие / А. Г. Ветошкин. - М.: Высш. шк., 2008. - 639 с.: ил. - (Для высших учебных заведений). - (Охрана окружающей среды) Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(3) Геодезия 528 К 945 Кусов В. С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки: учеб. пособие / В. С. Кусов. - М.: Академия, 2009. - 256 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование). - (Естественные науки) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5)

–  –  –

57(075.8) Т 821 Тулеубаев Б. А. Сборник задач-кроссвордов по экологии и охране природы [Текст] : учеб. практикум / Б. А. Тулеубаев ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск : [б. и.], 2010. - 75 с. : табл. - Библиогр.: с. 67.

Экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЧЗ (2)

–  –  –

Машиностроение

621.01 Д 421 Джолдасбеков У. А. Анализ и синтез плоских и пространственных механизмов высоких классов [Текст]: монография / У. А. Джолдасбеков ; М-во образования и науки РК, Ин-т механики и машиновед. им. акад. Джолдасбекова У. А. - Алматы : [б. и.], 2011. - 347 с. : ил. - Библиогр.: с.345.

Экземпляры в отделах: _всего 20 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (15)

621.01 Д 421 Джолдасбеков У. А. Динамика механизмов и машин [Текст]: монография / У. А.

Джолдасбеков; ред. Б. Т. Жумагулов; сост. Г. Уалиев [и др.] ; М-во образования и науки РК, Ин-т механики и машиновед. им. акад. Джолдасбекова У. А. - Алматы : [б. и.], 2011. - 382 с. : ил. - Библиогр.: с.379.

Экземпляры в отделах: _всего 20 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (15) 621(075.8) Ж 315 Жансултанов С. К. Менеджмент качества в машиностроении [Текст] : метод.

указания по выпол. практ. работ для студ. спец. 050712 "Машиностроение" / С. К.

Жансултанов, Т. Б. Курмангалиев; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : [б.

и.], 2010. - 49 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 49.

Экземпляры в отделах: _всего 6 : КХ (3), ЧЗ (3) 621.9(075.8) Ж 315 Жансултанов С. К. Металлорежущие станки [Текст]: конспект лекций для студ.

спец. 050712 "Машиностроение" / С. К. Жансултанов; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. Усть-Каменогорск : [б. и.], 2010. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 120.

Экземпляры в отделах: _всего 7 : КХ (3), ЧЗ (4) Теплотехника

621.1 Л 993 Ляшков В. И. Теоретические основы теплотехники: учеб. пособие / В. И.

Ляшков. - М.: Высш. шк., 2008. - 318 с.: ил. - (Для высших учебных заведений). Общетехнические дисциплины) Экземпляры: всего:10 - КХ(3), ЧЗ(5), КЦДО(2)

–  –  –

Порошковая металлургия

621.762 П 801 Производство металлических слоистых композиционных материалов: науч.

изд. / А. Г. Кобелев [и др.]. - М. : Интермет Инжиниринг, 2002. - 495 с. : ил.

Экземпляры: всего:10 - КХ(3), ЧЗ(5), ЗЦДО(2) Водоснабжение. Гидравлика 628.1(075.8) Г 464 Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения: учеб. пособие / Л. С.

Скворцов [и др.] ; Москов. Гос. строит. ун-т. - М.: Архитектура-С, 2008. - 255 с. : ил.

Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) 628.16(075.8) К 585

Кожинов В. Ф. Очистка питьевой и технической воды. Примеры и расчеты:

учеб. пособие / В. Ф. Кожинов. - 4-е изд., репринт. - М. : Бастет, 2008. - 303 с. : ил., табл.

Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(25) 628.14(03) Ш 382

Шевелев Ф. А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб :

справ. пособие / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. - 9-е изд., испр. - М.: Бастет, 2009. - 350 с. : табл.

Экземпляры: всего:60 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(55) Техника средств транспорта 629.331.08 К 431 Кириченко Н. Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб.

пособие / Н. Б. Кириченко. - 5-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2008. - 205 с.: ил. Среднее профессиональное образование). - (Транспорт) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 629.3.01 П 882

Пузанков А. Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание:

учебник / А. Г. Пузанков. - 5-е изд. стереотип. - М.: Академия, 2010. - 638 с.: ил. Среднее профессиональное образование). - (Транспортные средства) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Строительные материалы

666.97 Н 55

Несветаев Г. В. Бетоны: учеб. пособие / Г. В. Несветаев. - Ростов н/Д :

Феникс, 2011. - 382 с. : ил. - (Строительство) Экземпляры: всего:3 - КХ(1), ЧЗ(2)

666.97 С 786 Стаценко А. С. Технология бетонных работ: учеб. пособие / А. С. Стаценко. е изд., испр. - Минск : Вышэйш. шк., 2009. - 239 с. : ил. - (ПрофТЕХ) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5)

–  –  –

Метрология 681.2:006(075.32) С 322 Сергеев В. Я. Основы метрологии и средства измерения: учебник / В. Я.

Сергеев, В. В. Юрченко. - Астана: Фолиант, 2010. - 312 с.: ил. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) Строительство 69.059.7 Ф 333

Федоров В. В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки:

учеб. пособие / В. В. Федоров, Н. Н. Федорова, Ю. В. Сухарев. - М.: Инфра-М, 2011. с.: ил. - (Высшее образование) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Теплоснабжение 697 С 506 Смирнова М. В. Теплоснабжение : учеб. пособие / М. В. Смирнова. Волгоград : Ин-Фолио, 2009. - 317 с. : ил. - (Учебное пособие для средних специальных учебных заведений) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5)

–  –  –

728.1.011 А 878 Архитектурное проектирование жилых зданий: учеб. пособие / М. В.

Лисициан [и др.]; ред. М. В. Лисициан, Е. С. Пронин. - Стереотип. изд. - М.:

Архитектура-С, 2010. - 488 с. : ил. - (Специальность "Архитектура") Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЗИ(3) 72.036(47+57) Е 45 Екатеринбург наследие конструктивизма: науч.-популяр. лит. / ред. Е. В.

Штубова. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2009. - 159 с.: цв.ил. - (Города Урала) Экземпляры: всего:1 - ЗИ(1)

76.036 П 491 Полелеева В. Д. Capital Partners Казахстан : науч.-популяр. лит. / В. Д.

Полелеева. - Алматы, 2010. - 74 с. : цв.ил.

Экземпляры: всего:1 - ЗИ(1) 72.036(47+57) С 771

Стариков А. А. Знаменитые памятники архитектуры Свердловской области:

науч.-популяр. лит. / А. А. Стариков, В. И. Симиненко, В. М. Поздникин. Екатеринбург: Сократ, 2007. - 163 с.: цв.ил. - (Культурное наследие Свердловской области) Экземпляры: всего:1 - ЗИ(1) 725.3/.4 Ш 492

Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений :

учеб. пособие / И. А. Шерешевский. - М. : Архитектура-С, 2010. - 167 с. : ил.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Инженерная графика 744(075.8) К 181 Каменских Л. В. Инженерная графика II (компьютерная графика на базе Auto CAD) [Текст] : конспект лекций для студ. спец.: 050729 "Строительство", 050805 "Водные ресурсы и водопользование" очн. и заоч. обуч. / Л. В. Каменских; ВКГТУ им.

Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2010. - 107 с. : ил. - Библиогр.: с. 107.

Эземпляры в отделах: _всего 7 : КХ (3), ЧЗ (4) Авторефераты и диссертации 004 А 139 Абдыкерова Г. Ж. Разработка методов, моделей и средств информационной поддержки процесса оценки инновационных проектов : автореф. дис. на соиск. учен.

степ. канд. техн. наук / Г. Ж. Абдыкерова. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 22 с. :

граф. - Библиогр.: с. 19-20.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 622 А 145 Абен Е. Х. Оптимизация бортового содержания урана в продуктивных пластах при подземном скважинном выщелачивании : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.

техн. наук / Е. Х. Абен. - Алматы, 2010. - 21 с. : граф. - Библиогр.: с. 16-17.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

502.3 А 15 Абикенова А. А. Снижение запыленности атмосферного воздуха при работе бетоносмесительного узла : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / А. А.

Абикенова. - Алматы, 2010. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 18-19.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

66 А 302 Адилова Н. Б. Лессовый кирпич полусухого формования, модифицированный бентонитом : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / Н. Б. Адилова. Алматы, 2010. - 26 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 21-22.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

94(574.42) А 302 Адильбаева А. С. Социально-экономическое и культурное развитие городов Восточного Казахстана в конце XIX - начале XXI века : автореф. дис. на соиск. учен.

степ. доктора истор. наук / А. С. Адильбаева. - [б. м.], 2010. - 45 с. - Библиогр.: с. 35-39.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

681.5 А 35 Азаматова Ж. К. Автоматизированная система бессточной схемы гидрозолоудаления с использованием циклонов с изменяемой геометрией : автореф.

дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / Ж. К. Азаматова. - [б. м.], 2010. - 21 с. : ил. Библиогр.: с. 17-18.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

681.5 А 35 Азаматова Ж. К. Автоматизированная система бессточной схемы гидрозолоудаления с использованием циклонов с изменяемой геометрией : дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / Ж. К. Азаматова; рук. работы Г. М. Мутанов;

ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2010. - 161 с. : ил. - Библиогр.: с. 124-133.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

662 А 364 Айкынбаев А. Е. Снижение эмиссий парниковых газов из геотехнической системы полигона путем организации выбросов : автореф. дис. на соиск. учен. степ.

канд. техн. наук / А. Е. Айкынбаев. - Алматы, 2010. - 25 с. : табл. - Библиогр.: с. 20-21.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

53 А 365 Аймуханов А. К. Кинетика спин-селективных фотопроцессов в системах с ограниченной геометрией : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физико-математ.

наук / А. К. Аймуханов. - [б. м.], 2010. - 20 с. - Библиогр.: с. 14-16.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

94(574.24) А 369 Айтмагамбетов Д. Р. Взаимоотношения казахского аула и переселенческой деревни во второй половине XIX - начале ХХ вв. (на примере Акмолинской области) :

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. истор. наук / Д. Р. Айтмагамбетов. - [б. м.], 2010. - 29 с. - Библиогр.: с. 20-25.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

94(574) А 369

Айтмухамбетов А. А. Казахские служащие Российской империи:

формирование, профессиональная и общественно-политическая деятельность в XIX начале ХХ вв. (исторический аспект) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. доктора истор. наук / А. А. Айтмухамбетов. - [б. м.], 2010. - 45 с. - Библиогр.: с. 32-39.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

502.3 А 395 Аккенжеева А. Ш. Разработка способов снижения загрязнения окружающей среды при хранении серы на открытых складах : автореф. дис. на соиск. учён. степ.

канд. техн. наук / А. Ш. Аккенжеева. - [б. м.], 2010. - 20 с. : граф. - Библиогр.: с. 15-16.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

664 А 573 Альменова А. С. Разработка технологии пшеничного хлеба с применением пивных дрожжей и солодовых продуктов : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд.

техн. наук / А. С. Альменова. - Алматы, 2010. - 21 с. : табл. - Библиогр.: с. 16-17.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

330.4 А 62 Амиров А. Ж. Термодинамические модели ресурсообмена в экономических системах : автореф. дис. на соиск. акад. степ. доктора философии (PhD) / А. Ж. Амиров.

- [б. м.], 2010. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 21-22.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

681.2 А 676 Анищенко Ю. В. Многокомпонентный газоанализатор с полупроводниковым датчиком : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / Ю. В. Анищенко. Томск, 2010. - 19 с. : ил. - Библиогр.: с. 18-19.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

55 А 917 Асубаева С. К. Зона окисления золото-сульфидного месторождения Найманжал и особенности его формирования (Центральный Казахстан) : автореф. дис. на соиск.

учен. степ. канд. геолого-минералог. наук / С. К. Асубаева. - Алматы, 2010. - 32 с. : ил. Библиогр.: с. 25.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

94(574.42) А 954 Ахметова Р. Д. Этнокультурные процессы в Восточном Казахстане в 80-х годах ХХ - начале ХХI века : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. истор. наук / Р. Д.

Ахметова. - [б. м.], 2010. - 28 с. - Библиогр.: с. 21-24.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

94(574) Б 142

Багдатова С. А. Историко-культурологические взгляды Сакена Сейфуллина :

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. истор. наук / С. А. Багдатова. - [б. м.], 2010. с. - Библиогр.: с. 23-25.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

004 Б 181 Байдюсенов Р. Б. Разработка методов и технологии для проектирования информационных систем с использованием сетевой модели : автореф. дис. на соиск.

учён. степ. канд. техн. наук / Р. Б. Байдюсенов. - [б. м.], 2010. - 24 с. : табл. - Библиогр.:

с. 21-22.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

502.3 Б 184 Баймаханов М. Р. Разработка технологий снижения вредного воздействия завода минеральных удобрений на окружающую среду : автореф. дис. на соиск. учён.

степ. канд. техн. наук / М. Р. Баймаханов. - [б. м.], 2010. - 19 с. : табл. - Библиогр.: с. 14Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

57 Б 20 Балабеков М. О. Методология экологической модернизации технологического оборудования на примере сушильного барабанного агрегата : автореф. дис. на соиск.

учён. степ. канд. техн. наук / М. О. Балабеков. - [б. м.], 2010. - 20 с. - Библиогр.: с. 16.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

378 Б 339 Баюк О. В. Математическое и программное обеспечение системы дистанционного обучения и контроля : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн.

наук / О. В. Баюк. - [б. м.], 2010. - 30 с. : табл. - Библиогр.: с. 22-24.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

622.2 Б 418 Бейсембаев К. М. Исследование нагруженности механизированных крепей в нестационарных геомеханических условиях : автореф. дис. на соиск. учен. степ.

доктора техн. наук / К. М. Бейсембаев. - Караганды, 2010. - 36 с. : ил. - Библиогр.: с. 27Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

621.313 Б 425 Бекмагамбетова К. Х. Повышение технико-экономических показателей силового электро-оборудования и линии электропередач : автореф. дис. на соиск. учён.

степ. д-ра техн. наук / К. Х. Бекмагамбетова. - Алматы, 2010. - 39 с. : табл. - Библиогр.:

с. 30-34.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

55 Б 428 Бексеитова Р. Т. Морфолитогенная основа эколого-геоморфологических систем платформенных равнин (на примере территории Центрального Казахстана) : автореф.

дис. на соиск. учен. степ. доктора географ. наук / Р. Т. Бексеитова. - Алматы, 2010. - 36 с. : табл., карты. - Библиогр.: с. 29-32.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

637/639 Б 429 Бектурганова А. А. Разработка технологии функциональных кисломолочных продуктов с фитомиллами овса : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / А.

А. Бектурганова. - Алматы, 2010. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 19-20.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

517 Б 488 Берикханова Г. Е. Дифференциальные уравнения колебаний пластины с учетом точечных связей и их конечномерные возмущения : автореф. дис. на соиск. учён. степ.

д-ра физико - математ. наук / Г. Е. Берикханова. - Алматы, 2010. - 34 с. - Библиогр.: с.

28-30.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

621.7 Б 679 Биякаева Н. Т. Теоретические и технологические основы обработки металлов в инструменте с изменяющейся рабочей поверхностью : автореф. дис. на соиск. учён.

степ. доктора техн. наук / Н. Т. Биякаева. - Алматы, 2010. - 43 с. : ил. - Библиогр.: с. 36Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

622.2 Б 869 Бояндинова А. А. Научно-методическое обеспечение устойчивого функционирования геотехнологических систем на открытых разработках : автореф.

дис. на соиск. учён. степ. доктора техн. наук / А. А. Бояндинова. - Алматы, 2011. - 44 с.:

ил. - Библиогр.: с. 35-40.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

502.3 Б 93 Бутаков А. В. Разработка методов оценки и прогнозирования воздействия на окружающую среду вводимых в эксплуатацию месторождений с учетом международных стандартов : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / А. В.

Бутаков. - Алматы, 2010. - 23 с. : граф. - Библиогр.: с. 18-19.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

61 В 144 Вайс Ю. А. Информационно-аналитическая система оценки бизнес-процессов в здравоохранении : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / Ю. А. Вайс. - [б.

м.], 2010. - 23 с. : рис. - Библиогр.: с. 19-20.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

669 В 17 Ван Е. Ю. Совершенствование технологии переработки и обезвреживания высокотоксичных мышьяк-содержащих растворов свинцово-цинкового производства :

автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / Е. Ю. Ван ; ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - [б. м.], 2010. - 23 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 18-19.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

681.5 Г 371 Герасимова Ю. В. Разработка адаптивной системы управления глубиной погружения автономных необитаемых подводных аппаратов : дис. на соиск. учён. степ.

канд. техн. наук / Ю. В. Герасимова ; рук. работы В. П. Ивель ; М-во образования и науки РК, СКГУ им. М. Козыбаева. - [б. м.], 2010. - 145 с. : граф., табл. - Библиогр.: с.

137-142.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

681.5 Г 371 Герасимова Ю. В. Разработка адаптивной системы управления глубиной погружения автономных необитаемых подводных аппаратов : автореф. дис. на соиск.

учён. степ. канд. техн. наук / Ю. В. Герасимова ; рук. работы В. П. Ивель ; М-во образования и науки РК, СКГУ им. М. Козыбаева. - Усть-Каменогорск, 2010. - 22 с. :

граф., табл. - Библиогр.: с. 17-19.

Экземпляры: всего:4 - КХ(4).

624.19 Г 511 Гирнис С. Р. Метод расчёта напряжённо-деформированного состояния тоннелей кругового профиля при одностороннем движении транспорта : автореф. дис.

на соиск. учен. степ. канд техн. наук / С. Р. Гирнис. - Алматы, 2010. - 24 с. : ил. Библиогр.: с. 18-20.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

502.3 Д 303 Демеуова А. А. Снижение загрязнения подземных вод при эксплуатации нефтяных скважин : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / А. А.

Демеуова. - Алматы, 2010. - 22 с. : граф. - Библиогр.: с. 17.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

657 Д 303 Демеуова Г. Т. Формирование и функционирование системы контроллинга в Казахстане: опыт оценки и расширение ее масштабов : автореф. дис. на соиск. учен.

степ. доктора эконом. наук / Г. Т. Демеуова. - Алматы, 2010. - 45 с. : табл. - Библиогр.:

с. 38-41.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

378 Д 332 Денисова О. К. Формирование и развитие процессно-ориентированной системы управления высшими учебными заведениями : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.

эконом. наук / О. К. Денисова. - Алматы, 2010. - 30 с. : табл. - Библиогр.: с. 25-26.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

677 Д 40 Джаманкулов А. К. Теоретические основы проектирования регуляторов натяжения основных нитей шлихтовальной машины : автореф. дис. на соиск. учён.

степ. д-ра техн. наук / А. К. Джаманкулов. - Алматы, 2010. - 39 с. : ил. - Библиогр.: с.

28-30.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

664 Д 401 Джанкуразов К. Б. Разработка метода прогноза состояния и ресурсосбережения при обработке и хранении зерна : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / К. Б. Джанкуразов. - Алматы, 2010. - 20 с. - Библиогр.: с. 16-18.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

330Д 703 Доскалиев А. Х. Стратегия развития промышленности в условиях форсирования индустриально-инновационного развития экономики (на материалах машиностроительного комплекса Казахстана) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.

эконом. наук / А. Х. Доскалиев. - Алматы, 2010. - 28 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 24.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

625 Д 814 Дудкин М. В. Повышение эффективности процесса уплотнения на основе совершенствования конструкций дорожных катков : автореф. дис. на соиск. учен. степ.

доктора техн. наук / М. В. Дудкин. - Алматы, 2010. - 37 с. : ил. - Библиогр.: с. 30-33.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

637/639 Д 815 Дуйсембаева С. К. Разработка технологии питьевого биойогурта для функционального питания : авторф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / С. К.

Дуйсембаева. - [б. м.], 2010. - 25 с. : табл. - Библиогр.: с. 21.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

675 Е 274 Евтюшкина К. С. Разработка экологической технологии очистки сточных вод предприятий первичной обработки шерсти : автореф. на соиск. учён. степ. канд. техн.

наук / К. С. Евтюшкина. - [б. м.], 2010. - 19 с. : табл. - Библиогр.: с. 15.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

664 Е 703

Еренова Б. Е. Научные основы производства продуктов на основе дыни :

автореф. дис. на соиск. учен. степ. доктора техн. наук / Б. Е. Еренова. - Алматы, 2010. с. : табл. - Библиогр.: с. 30-33.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

57 Е 729 Ермекбаева Ж. Ж. Анализ и исследование сложного поведения популяционных моделий : автореф. дис. на соиск. акад. степ. доктора филос. / Ж. Ж. Ермекбаева. - [б.

м.], 2010. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 20.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

681.5 Е 836 Ескендирова Д. М. Модели и методы синтеза динамических частотноимпульсных систем автоматического управления : автореф. дис. на соиск. учен. степ.

канд. техн. наук / Д. М. Ескендирова. - Алматы, 2010. - 19 с. - Библиогр.: с. 14-15.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

664 Ж 211 Жайлаубаев Ж. Д. Совершенствование процесса тепло - и массообмена в аппаратах пищевых производств при нагревании, кипении и конденсации : автореф.

дис. на соиск. учён. степ. д-ра техн. наук / Ж. Д. Жайлаубаев. - Алматы, 2010. - 35 с. :

граф. - Библиогр.: с. 27-30.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

368 Ж 221 Жакенова Г. И. Управление страховыми рисками (на материалах Республики Казахстан) : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. эконом. наук / Г. И. Жакенова. Алматы, 2010. - 30 с. : табл. - Библиогр.: с. 26.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

631/635 Ж 238 Жакупов Т. М. Совершенствование технологического процесса сушки зерна на сушильной установке с движущейся перфорированной лентой : автореф. дис. на соиск.

учен. степ. канд. техн. наук / Т. М. Жакупов. - [б. м.], 2010. - 22 с. : граф., табл. Библиогр.: с. 16.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

502.3 Ж 83 Жубатов Ж. Обоснование и разработка системы экологического нормирования ракетно-космической деятельности космодрома Байконур : автореф. дис. на соиск.

учён. степ. доктора техн. наук / Ж. Жубатов. - Алматы, 2010. - 35 с. : граф. - Библиогр.:

с. 28-31.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

57 З-378 Заурбеков Н. С. Математическое моделирование антропогенной нагрузки атмосферного воздуха промышленных регионов при реальных климатических условиях : автореф. дис. на соиск. учён. степ. д-ра техн. наук / Н. С. Заурбеков. - [б. м.], 2010. с. : табл. - Библиогр.: с. 27-32.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

664 И 393 Изтаев Б. А. Технология макаронных изделий из композитной муки зерновых и бобовых культур : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / Б. А. Изтаев. Алматы, 2010. - 21 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-18.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

621.7 И 426 Иксан Ж. М. Разработка метода управления качеством термически упроченного сортового проекта : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / Ж. М. Иксан. б. м.], 2010. - 22 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 17-18.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

664 И 502 Имансаева А. М. Обоснование параметров процессов подготовки сырья и выпечки хлебцев из пророщенного цельносмолотого зерна пшеницы : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / А. М. Имансаева. - Алматы, 2010. - 21 с. : граф. Библиогр.: с. 16-17.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

519.8 И 877 Исмагулова Ж. С. Разработка и исследование методов распределения ресурсов на сетевых моделях в условиях неопределенности : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук / Ж. С. Исмагулова. - Алматы, 2010. - 23 с. : граф. - Библиогр.:

с. 19.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 811.512.122 К 17 Калдарова Б. С. Разработка виртуальной системы обучения казахскому языку на основе речевых человеко-машинных интерфейсов : дис. на соиск. учён. степ. канд.

техн. наук / Б. С. Калдарова ; рук. работы: М. Н. Калимолдаев, Р. Р. Мусабаев ; Ин-т проблем информатики и управления МОН РК. - [б. м.], 2010. - 148 с. : ил. - Библиогр.: с.

143-148.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

677 К 17 Калдыбаев Р. Т. Разработка рабочих органов питающего агрегата сушилки хлопка-сырца с целью получения качественного хлопкового волокна для получения пряжи : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / Р. Т. Калдыбаев. - Алматы, 2010. - 18 с. : табл. - Библиогр.: с. 15-16.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

622 К 191 Канатбаева А. Ш. Разработка способа снижения загрязнения окружающей среды при складировании углей на теплоэлектростанциях : автореф. дис. на соиск.

учен. степ. канд. техн. наук / А. Ш. Канатбаева. - Алматы, 2010. - 27 с. : граф. Библиогр.: с. 22-23.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

664 К 24 Карманов Д. К. Совершенствование процесса центробежного шелушения крупяных культур : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / Д. К.

Карманов. - Алматы, 2010. - 17 с. : граф. - Библиогр.: с. 15.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

316 К 31 Кашакбаева К. Т. Социальное развитие работников учреждений культуры Казахстана 1970-1991 гг. (исторический анализ) : автореф. дис. на соиск. учен. степ.

канд. истор. наук / К. Т. Кашакбаева. - [б. м.], 2010. - 29 с. - Библиогр.: с. 24-25.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

622.2 К 354 Кенжебаева Ж. Е. Разработка методов и моделей оперативного управления сложными технологическими объектами на примере добычи и транспортировки нефти :

автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / Ж. Е. Кенжебаева. - [б. м.], 2010. с. : ил. - Библиогр.: с. 18-19.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

378 К 416 Кинтонова А. Ж. Методы и средства создания ресурсного портала : автореф.

дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / А. Ж. Кинтонова. - [б. м.], 2010. - 30 с. :

табл. - Библиогр.: с. 26.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

625.7/.8 К 469 Киялбай С. Н. Совершенствование конструкции дорожной одежды автомобильной дороги для снижения глубины промерзания земляного полотна :

автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / С. Н. Киялбай. - Алматы, 2010. - 24 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 18-19.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

69.002.5 К 597 Кокорин А. В. Система автоматизации проектирования основных геометрических параметров дорожных машин с фрезерным барабаном : автореф. дис.

на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / А. В. Кокорин. - Омск, 2010. - 19 с. : табл. Библиогр.: с. 19.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

621.7 К 63 Комбаев К. К. Разработка технологии электролитно-плазменной обработки деталей бурового инструмента : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / К.

К. Комбаев. - Алматы, 2010. - 21 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 16-17.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

336(574) К 762 Кошкарбаев К. У. Рынок корпоративных ценных бумаг в Казахстане: генезис, состояние и стратегические альтернативы развития : автореф. дис. на соиск. учён. степ.

доктора эконом. наук / К. У. Кошкарбаев. - Алматы, 2010. - 42 с. : ил., табл. - Библиогр.:

с. 36-38.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

631/635 К 85 Крыкбаев М. М. Совершенствование процессов сушки зернистых материалов в сушильных барабанных агрегатах : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / М. М. Крыкбаев. - Алматы, 2010. - 20 с. : граф. - Библиогр.: с. 16-17.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

338.45 К 88 Куандыков Т. С. Развитие инновационных процессов в нефтегазовом комплексе Казахстана : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. эконом. наук / Т. С.

Куандыков. - Алматы, 2010. - 31 с. : табл. - Библиогр.: с. 27.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

514.7 К 88 Кубентаева Г. К. Биквадратичное преобразование, порождаемое отображением поверхностей вращения однополостного гиперболоида и конуса, его применение :

автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / Г. К. Кубентаева; рук. работы Б. Н.

Нурмаханов. - [б. м.], 2010. - 20 с. : граф. - Библиогр.: с. 15-16.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

656.8 К 902 Кулжабаев Т. С. Оптимизация взаимодействия магистрального и промышленного транспорта в железнодорожном узле (на примере Таразского железнодорожного узла) : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / Т. С.

Кулжабаев. - [б. м.], 2010. - 25 с. : табл. - Библиогр.: с. 21.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

658.5 К 903 Кулик В. Б. Разработка и исследование технологии внедрения автоматизированных информационных систем учета и управления предприятием :

автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / В. Б. Кулик. - Алматы, 2010. - 27 с.:

граф., табл. - Библиогр.: с. 22-23.

378 К 908 Кумаргажанова С. К.

Разработка информационно-аналитической системы в контуре управления научнообразовательной деятельностью вуза : дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / С. К.

Кумаргажанова ; рук. работы: Г. М. Мутанов, Ж. Д. Мамыкова; ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - [б. м.], 2010. - 179 с. : табл. - Библиогр.: с. 131-137.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

378 К 908 Кумаргажанова С. К. Разработка информационно-аналитической системы в контуре управления научно-образовательной деятельностью вуза : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / С. М. Кумаргажанова. - [б. м.], 2010. - 26 с. : табл. Библиогр.: с. 22-23.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

004 Л 55 Ли А. А. Метод обнаружения вторжений в информационную систему на основе нейронных сетей : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / А. А. Ли. Алматы, 2010. - 21 с.: табл. - Библиогр.: с. 17-18.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

55 Л 55 Ли А. Н. Исследование закономерностей проявления сильных землетрясений на территории Казахстана : автореф. дис.на соиск. учен. степ. доктора техн. наук / А. Н.

Ли. - Алматы, 2010. - 39 с. : ил. - Библиогр.: с. 29-35.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

338(574) М 221 Мамедсупиев М. Д. Формирование, оценка и управление развитием человеческого капитала (на материалах Восточно-Казахстанской области) : автореф.

дис. на соиск. учен. степ. доктора эконом. наук / М. Д. Мамедсупиев. - Алматы, 2010. с. - Библиогр.: с. 37-40.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

629.3 М 381 Машекенова А. Х. Управление качеством процессов производства автомобилей (на примере АО "АЗИЯ АВТО") : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук /А. Х. Машекенова. - Алматы, 2010. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 16-17.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

620.9 М 48 Мельдибекова З. А. История становления и развития энергетического комплекса в Казахстане : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. истор. наук / З. А.

Мельдибекова. - [б. м.], 2010. - 29 с. - Библиогр.: с. 23-25.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

338.45 М 634 Мирзаянц Г. Ю. Совершенствование методического и организационного обеспечения управления дорожными хозяйствами стран СНГ : автореф. дис. на соиск.

учён. степ. канд. эконом. наук / Г. Ю. Мирзаянц. - М., 2010. - 26 с. : табл. - Библиогр.: с.

25-26.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

658.6 М 692 Михалченко В. Н. Разработка методов управления качеством на основе квалиметрии процессов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / В. Н.

Михалченко. - [б. м.], 2010. - 21 с. : табл. - Библиогр.: с. 18-19.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

502.3 М 91 Муратова С. К. Оценка загрязнения нефтью, нефтепродуктами и разработка мероприятия по снижению их негативного воздействия на природную среду : автореф.

дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / С. К. Муратова. - Алматы, 2010. - 22 с. Библиогр.: с. 18.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

37 М 912 Мурзабекова С. В. Управление инновационными проектами в сфере образования Республики Казахстан (вопросы теории и практики) : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. эконом. наук / С. В. Мурзабекова. - Алматы, 2010. - 28 с. : табл.

- Библиогр.: с. 24.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

94(574.42) М 916 Мусабалина Г. Т. Общественно-политическая жизнь Восточного Казахстана в XIX веке: исторический анализ : автореф. дис. на соиск. учен. степ. доктора истор. наук / Г. Т. Мусабалина. - Алматы, 2010. - 46 с. - Библиогр.: с. 35-40.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

537 М 916 Мусапирова Г. Д. Аномальные эффекты в униполярной короне на микроэлектродах : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / Г. Д.

Мусапирова. - Алматы, 2010. - 21 с. : ил. - Библиогр.: с. 17.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

664 М 916 Муслимов Н. Ж. Научные основы технологических процессов производства полизлаковых продуктов : автореф. дис. на соиск. учён. степ. доктора техн. наук / Н. Ж.

Муслимов. - [б. м.], 2010. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 43.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

681.5 Н 137 Набиев Н. К. Автоматизация распознавания дефектов буксовых подшипников на основе комплексного анализа характеристик вибросигнала: дис. на соиск. учён. степ.

канд. техн. наук / Н. К. Набиев; рук. работы К. Т. Кошеков ; СКГУ им. М. Козыбаева. б. м.], 2010. - 134 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 125-132.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

681.5 Н 137 Набиев Н. К. Автоматизация распознавания дефектов буксовых подшипников на основе комплексного анализа характеристик вибросигнала : автореф. дис. на соиск.

учён. степ. канд. техн. наук / Н. К. Набиев ; рук. работы К. Т. Кошеков ; СКГУ им. М.

Козыбаева. - [б. м.], 2010. - 21 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 17-18.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

004 Н 137 Набиева Г. С. Блочно-симметричные модели и методы проектирования систем обработки данных : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / Г. С. Набиева.

- Алматы, 2010. - 22 с. - Библиогр.: с. 17-18.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

94(574) Н 192

Назарова З. Ж. Новая экономическая политика в аграрном секторе Казахстана:

опыт и уроки (1921-1929 гг.) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. истор. наук / З.

Ж. Назарова. - [б. м.], 2010. - 30 с. - Библиогр.: с. 21-26.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

628.1 Н 344 Наурызбаев Е. М. Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности водоотводящих систем: автореф. на соиск. учен. степ. доктора техн. наук / Е. М.

Наурызбаев. - Алматы, 2010. - 34 с. : граф. - Библиогр.: с. 26-31.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

338(574) Н 604 Ниеталина Г. К. Управление продовольственным рынком в условиях открытой экономики : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. эконом. наук / Г. К. Ниеталина. Алматы, 2010. - 28 с. : табл. - Библиогр.: с. 23-24.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

691 Н 90 Нурдаулетов А. Технология и свойства монолитного теплоизоляционного пенобетона : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / А. Нурдаулетов. Алматы, 2010. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 15-16.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

637/639 Н 904 Нурсеитова З. Т. Разработка технологии комбинированных мягких сыров из коровьего и козьего молока с ферментированными овощами : автореф. дис. на соиск.

учен. степ. канд. техн. наук / З. Т. Нурсеитова. - [б. м.], 2010. - 22 с. : граф., табл. Библиогр.: с. 18-19.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

502.3 О-583 Ондаганова А. К. Снижение экологических рисков и оценка последствий аварий при транспортировке высоковязких нефтей : автореф. дис. на соиск. учён. степ.

канд. техн. наук / А. К. Ондаганова. - Алматы, 2010. - 24 с. : граф., табл. - Библиогр.: с.

19.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

004 О-80 Отар Е. Х. Разработка эффективных алгоритмов в асимметричных криптосистемах : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / Е. Х. Отар. Алматы, 2010. - 19 с. - Библиогр.: с. 16-17.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

94(574) П 844 Прохоров И. Р. Проблемы исторической географии Северо-Восточного Казахстана во второй половине XVIII - начале XIX вв. : автореф. дис. на соиск. учен.

степ. канд. истор. наук / И. Р. Прохоров. - [б. м.], 2010. - 27 с. - Библиогр.: с. 19-23.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

94(574) Р 171 Раздыков С. З. Социоэкономические и этносоциальные аспекты истории казахов юга Западной Сибири в XVIII - первой половине XIX вв. : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. истор. наук / С. З. Раздыков. - [б. м.], 2010. - 26 с. - Библиогр.: с. 19-22.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

004 Р 275 Рахметуллина С. Ж. Информационно-аналитическая система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха промышленного города : автореф. дис. на соиск.

учён. степ. канд. техн. наук / С. Ж. Рахметуллина. - [б. м.], 2010. - 22 с. : ил. - Библиогр.:

с. 19.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

004 Р 275 Рахметуллина С. Ж. Информационно-аналитическая система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха промышленного города : дис. на соиск. учён. степ.

канд. техн. наук / С. Ж. Рахметуллина ; рук. работы: Г. М. Мутанов, Е. М. Турганбаев ;

ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2010. - 134 с. : табл. - Библиогр.: с. 104-111.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

664 С 121 Сабирова М. Д. Разработка технологии холодного кондиционирования зерна пшеницы различной твердозерности при сортовых помолах : автореф. дис. на соиск.

учён. степ. канд. техн. наук / М. Д. Сабирова. - Алматы, 2010. - 21 с. : табл. - Библиогр.:

с. 18.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

004 С 128 Савельева Е. А. Математическое и программное обеспечение качества программного продукта с учетом системных требований : автореф. дис. на соиск. учён.

степ. канд. техн. наук / Е. А. Савельева. - Алматы, 2010. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 22Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

681.5 С 136 Савостин А. А. Разработка автоматизированной системы имитации биоэлектрической активности сердца : дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / А. А.

Савостин ; рук. работы В. П. Ивель ; СКГУ им. М. Козыбаева. - [б. м.], 2010. - 148 с. :

граф. - Библиогр.: с. 134-140.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

502.3 С 18 Санатова Т. С. Электрофизический метод снижения выбросов сажи в атмосферу машин с двигателями внутреннего сгорания : автореф. дис. на соиск. учен.

степ. канд. техн. наук / Т. С. Санатова. - Алматы, 2010. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 18Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

330 С 216 Саурукова А. К. Совершенствование организационно-экономического механизма управления инновационной деятельностью предприятия : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. эконом. наук / А. К. Саурукова. - Алматы, 2010. - 27 с. : табл. Библиогр.: с. 23.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

94(574) С 229 Саяхимова Ш. Н. История Каркаралинского и Кокпектинского округов (1824гг.) : автореф. дис. на соискание учёной степени канд. истор. наук / Ш. Н.

Саяхимова. - Семипалатинск, 2010. - 31 с. - Библиогр.: с. 23-27.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

621.7 С 28 Сембаев Н. С. Комплексная оценка качества труб и технического состояния трубопрокатного оборудования квалиметрическими методами : автореф. дис. на соиск.

учён. степ. канд. техн. наук / Н. С. Сембаев ; рук. работы С. А. Машеков. - Алматы, 2010. - 27 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 22-23.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

502.3 С 343 Сиваракша Д. М. Разработка системы управления риском загрязнения воздушной среды на открытых разработках угольных месторождений : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / Д. М. Сиваракша. - Алматы, 2010. - 26 с. : табл. Библиогр.: с. 21-22.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

631/635 С 515 Смолякова В. Л. Обоснование конструктивно-режимных параметров роторной дробилки зерна кукурузы : автореф. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / В. Л.

Смолякова. - М., 2010. - 17 с. : ил. - Библиогр.: с. 17.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

637/639 С 896 Султанбекова П. С. Использование отходов молочной промышленности в производстве комбинированных продовольственных продуктов : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / П. С. Султанбекова. - [б. м.], 2010. - 21 с. : табл. Библиогр.: с. 16-17.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

681.5 Т 138 Таженова Н. У. Автоматизация учета потребления электрической энергии на электроподвижном составе (ЭПС) железнодорожного транспорта : дис. на соиск. учён.

степ. канд. техн. наук / Н. У. Таженова ; рук. работы Г. М. Мутанов ; ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - [б. м.], 2010. - 150 с. : табл. - Библиогр.: с. 138-146.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

622 Т 235 Таткеева Г. Г. Научные основы добычи и транспортировки метана из неразгруженных угольных пластов : автореф. дис. на соиск. учён. степ. д-ра техн. наук /Г. Г. Таткеева. - Караганда, 2010. - 33 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 27-29.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

687.053 Т 238 Таукебаева К. С. Совершенствование механизма транспортирования швейной машины 550 кл. для окантовки деталей обуви : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд.

техн. наук / К. С. Таукебаева. - Алматы, 2010. - 17 с. - Библиогр.: с. 13-14.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

329(574) Т 322 Темирболат Б. Б. Политическое представительство интересов в системе государственного управления: эволюция и современность (на примере Республики Казахстан) : автореф. на соиск. учён. степ. канд. полит. наук / Б. Б. Темирболат. - [б. м.], 2010. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-24.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

004 Т 564 Томилова Н. И. Разработка информационной системы поддержки принятия решений по проведению наладочных и перспективных мероприятий в теплоснабжающих системах мегаполисов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.

техн. наук / Н. И. Томилова. - [б. м.], 2010. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 19-21.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

004 Т 564 Томилова Н. И. Разработка системы поддержки принятия решений по проведению наладочных и перспективных мероприятий в теплоснабжающих системах мегаполисов : дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / Н. И. Томилова ; рук. работы И. В. Брейдо ; КарГТУ. - [б. м.], 2010. - 297 с. : табл. - Библиогр.: с. 141-147.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

502.3Т 821 Туленбаев М. С. Разработка информационных технологий химикоаналитических комплексов инженерно-экологического мониторинга : автореф. дис. на соиск. учён. степ. доктора техн. наук / М. С. Туленбаев. - [б. м.], 2010. - 42 с. : табл. Библиогр.: с. 35-38.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

664 У 127 Уажанова Р. У. Научные основы комплексного использования продуктов переработки из амаранта в хлебопекарной промышленности : автореф. дис. на соиск.

учён. степ. д-ра техн. наук / Р. У. Уажанова. - Алматы, 2010. - 36 с. : граф., табл. Библиогр.: с. 29-32.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

502.3 У 139 Уалиева З. У. Эколого-технологические основы обезвреживания отходов фосфорного производства : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук / З. У.

Уалиева. - Алматы, 2010. - 21 с. : ил. - Библиогр.: с. 16-17.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

338(574) У 52 Умарова Д. М. Организационно-экономический механизм антикризисного управления (на материалах предприятий нефтегазового комплекса Республики Казахстан) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. эконом. наук / Д. М. Умарова. Алматы, 2010. - 29 с. : табл. - Библиогр.: с. 25.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

004 У 698 Уркумбаева А. М. Информационная система мониторинга государственных программ (на примере Государственной программы жилищного строительства) : дис.

на соискание учёной степени канд. техн. наук / А. М. Уркумбаева ; науч. руководители Г. М. Мутанов, Т. Г. Балова. - Усть-Каменогорск, 2010. - 147 с. : табл. - Библиогр.: с.

118-124.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 664.69:633.11 У 747 Усибалиев А. Б. Технология формирования качества макаронных изделий из новых сортов мягкой и твердой пшеницы : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд.

техн. наук / А. Б. Усибалиев. - Алматы, 2010. - 21 с. : табл. - Библиогр.: с. 18.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

94(574) У 842 Утеубаев М. Т. Языковая проблема в казахстанском образовательном пространстве: история и перспективы : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. истор.

наук / М. Т. Утеубаев. - [б. м.], 2010. - 30 с. - Библиогр.: с. 21-26.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

628.3 Х-182 Хамитова К. К. Разработка сорбционной технологии очистки промышленных сточных вод от ионов тяжелых и цветных металлов : автореф. дис. на соиск. учён. степ.

канд. техн. наук / К. К. Хамитова. - [б. м.], 2010. - 19 с. : граф., ил. - Библиогр.: с. 16.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

001 Х-24 Хасенова С. К. Разработка информационно-аналитической системы оценки публикационной активности казахстанских авторов : автореф. дис. на соиск. учен. степ.

канд. техн. наук / С. К. Хасенова. - [б. м.], 2010. - 27 с. : табл. - Библиогр.: с. 20-23.

Экземпляры: всего:3 - КХ(3).

–  –  –

621.3 Ш 173 Шаймерденова К. М.

Электрогидроимпульсная технология дробления волластонитовой руды : автореф. дис.

на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / К. М. Шаймерденова. - Алматы, 2010. - 21 с. : ил.

- Библиогр.: с. 15-16.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

94(574) Ш 181 Шалгимбеков А. Б. История военного продвижения и закрепления Российской империи в северном регионе Казахстана (вторая половина XVIII - первая треть XIX в.) :

автореф. на соиск. учён. степ. канд. истор. наук / А. Б. Шалгимбеков. - [б. м.], 2010. - 27 с. - Библиогр.: с. 18-23.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

664 Ш 226 Шаншарова Д. А. Научные основы технологии пшеничного хлеба с применением продуктов переработки зерновых культур : автореф. дис. на соиск. учен.

степ. доктора техн. наук / Д. А. Шаншарова. - Алматы, 2010. - 36 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 29-32.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

61 Ш 259 Шарипханов С. Д. Разработка информационной логистики чрезвычайных ситуаций : автореф. дис. на соиск. учён. степ. д-ра техн. наук / С. Д. Шарипханов. Алматы, 2010. - 39 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 31-35.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

664 Ш 49 Шералиева А. Б. Разработка технологии комбинированных зерновых продуктов с применением кисломолочных добавок : автореф. дис. на осиск. учен. степ.

канд. техн. наук / А. Б. Шералиева. - Алматы, 2010. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-18.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

628.1 Ш 625 Шинибаев А. Д. Исследование и предотвращение местного размыва на открытых водорегулирующих сооружениях системы водоснабжения : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора техн. наук / А. Д. Шинибаев. - Алматы, 2010. - 41 с. Библиогр.: с. 34-37.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 664 Ю 564 Юнусбаева И. М. Разработка технологии мясорастительных консервов функционального назначения : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук / И.

М. Юнусбаева. - Алматы, 2010. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-18.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

Авторефераты магистровских диссертаций 622 А 354 Азельханов А. Ж. Разработка рациональных схем подачи закладочной смеси на Суздальском руднике АО "ФИК "Алел" : магистр. дис. на соиск. акад. степ. магистра / А. Ж. Азельханов ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 117 с. : ил.

- Библиогр.:

с. 115 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

669.2/.8 Б 825 Борисова Н. Н. Разработка способа очистки растворов редкоземельных металлов от фосфорорганических соединений : магистр. дис. на соиск. акад. степ.

магистра / Н. Н. Борисова ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 74 с. : табл. Библиогр.: с. 71 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

621.81 Г 745 Гофман Е. В. Оптимизация показателей плавности хода автотранспортных средств : магистр. дис. на соиск. акад. степ. магистра в обл. услуг / Е. В. Гофман ;

ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 93 с. : ил. - Библиогр.: с. 87 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

629 Г 745 Гофман Е. В. Оптимизация показателей плавности хода автотранспортных средств : автореф. дис. на соиск. академ. степ. магистра в обл. услуг / Е. В. Гофман ;

рук. работы А. А. Макенов ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.] : ВКГТУ, 2011. - 18 с. :

табл. - Библиогр.: с. 13 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

338(574) З 77 Зноев И. А. Использование технологии распределенной обработки данных для создания электронной торговой площадки: магистер. дис. на соиск. акад. степ. магистра техн. и технол. / И. А. Зноев ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 78 с.: ил. Библиогр.: с.78 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

656.073 И 853 Исакова М. В. Оценка эффективности и функционирования развозочносборочных автотранспортных систем доставки грузов : магистр. дис. на соиск. акад.

степ. магистра в обл. услуг / М. В. Исакова ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. с. : ил. - Библиогр.: с.74 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

656.073 И 853 Исакова М В. Оценка эффективности и функционирования развозочносборочных автотранспортных систем доставки грузов : автореф. магистр. дис. на соиск.

академ. степ. магистра в обл. услуг / М. В. Исакова ; рук. работы В. Н. Вдовин ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.] : ВКГТУ, 2011. - 12 с. : табл. - Библиогр.: с. 9 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

669.1 К 12 Кабанов А. В. Окисление двухвалентного железа в сульфатных растворах цинка: магистр. дис. на соиск. акад. степ. магистра / А. В. Кабанов ; ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 66 с. : ил. - Библиогр.: с. 65 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

378 К 158 Кайшентаев Ж. К. Разработка информационной системы планирования бюджета вуза на примере ВКГТУ : магистер. дис. на соиск. акад. степ. магистра техн. и технол. / Ж. К. Кайшентаев ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 92 с. : табл. Библиогр.: с. 82 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

622 К 174 Калматаев А. Н. Дифференцирование карьерного поля месторождения Жерек по категориям взрываемости и буримости горных пород : магистр. дис. на соиск. акад.

степ. магистра / А. Н. Калматаев ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 140 с. :

ил. - Библиогр.: с. 113 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

621.9 К 262 Карпета И. С. Влияние теплообменных процессов при механической обработке на стойкость токарных резцов : дис. на соиск. акад. степ. магистра / И. С. Карпета;

ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 65 с. : ил. - Библиогр.: с.64 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

331(574) К 361 Керимбекова А. М. Обеспечение безопасности труда экологической безопасности в цехах "AES УК ТЭЦ" : магистр. дис. на соиск. акад. степ. магистра / А.

М. Керимбекова ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 83 с. : табл. - Библиогр.:

с.81 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

–  –  –

69.002.5 Л 33 Лебедев В. В. Совершенствование системы привода цепных конвейеров : дис. на соиск. акад. степ. магистра трансп. / В. В. Лебедев ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 83 с. : ил. - Библиогр.: с. 80 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

330.3(574) М 229 Мамырбекова А. Х. Автоматизация расчета экономических показателей региона на основе математических моделей развития рыночной экономики : магистр.

дис. на соиск. акад. степ. магистра техн. и технол. / А. Х. Мамырбекова ; ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 79 с. : табл. - Библиогр.: с. 57 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

004 М 749 Мокеров В. О. Разработка технологии и инструментальных средств реализации электронных сделок для информационного портала казахстанского содержания :

магистр. дис. на соиск. академ. степ. магистра техн. и технол. / В. О. Мокеров ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 97 с. : ил. - Библиогр.: с. 96 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

669Н 137 Набиева А. Д. Исследование процессов восстановления железа (III) моносульфидными и полисульфидными материалами при очистке сульфатных цинковых растворов : дис. на соиск. степ. магистра / А. Д. Набиева ; ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 49 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

004 Н 624 Никитина Н. А. Использование метода стохастических испытаний для автоматизации расчетов наноструктурных изменений в металлах : магистр. дис. на соиск. академ. степ. магистра техн. и технол. / Н. А. Никитина ; ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 73 с. : ил. - Библиогр.: с. 58 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

502.3 О 63 Оралбекова М. О. Обеспечение экологической безопасности предприятий группы компаний ЛИК : магистр. дис. на соиск. акад. степ. магистра / М. О. Оралбекова ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 78 с. : ил. - Библиогр.: с. 77 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

55 П 163 Панкова К. П. Синергетическая модель колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая : магистр. дис. на соиск. акад. степ. магистра / К. П.

Панкова ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 82 с. : ил. - Библиогр.: с. 74 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

681.5 П 27 Передерий О. А. Автоматизация расчета концентрации загрязняющих веществ в атмосфере с учетом фотохимических трансформаций : магистер. дис. на соиск. акад.

степ. магистра техн. и технол. / О. А. Передерий; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 114 с. : табл. - Библиогр.: с. 78 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

004 П 27 Перелыгин И. Н. Разработка информационного портала трансфера технологий : магистр. дис. на соиск. академ. степ. магистра техн. и технол. / И. Н. Перелыгин;

ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 72 с. : ил. - Библиогр.: с. 61 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

55 П 304 Петрич А. В. Комплексирование геохимических методов поисков месторождений поли-металлического сырья Восточного Казахстана : магистр. дис. на соиск. акад. степ. магистра / А. В. Петрич ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. с. : ил. - Библиогр.: с. 77 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

625.1 П 364 Пичугин С. Ю. Разработка и обоснование параметров дорожного катка с деформируемой обечайкой вальца : магистр. дис. на соиск. акад. степ. магистра / С. Ю.

Пичугин ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с. 77 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

621.43 П 528 Полтавская И. Ю. Инновационный метод автоматизированного контроля технического состояния дизельных двигателей на базе лазерных технологий : магистр.

дис. на соиск. акад. степ. магистра по профилю / И. Ю. Полтавская ; ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с.98 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

004 С 209 Сасса А. О. Модели и методы извлечения и анализа знаний из информационных ресурсов образовательного портала вуза : магистер. дис. на соиск. акад. степ. магистра техн. и технол. / А. О. Сасса ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 104 с. : ил. Библиогр.: с.87 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

669 С 284 Седченко А. В. Исследование и автоматизация системы очистки газов металлургического агрегата на основе инновационных технологий : магистр. дис. на соиск. акад. степ. магистра техн. и технол. / А. В. Седченко ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева.

- [б. м.], 2011. - 65 с. : ил. - Библиогр.: с.65 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

681.5 С 284 Седченко А. В. Исследование и автоматизация системы очистки газов металлургического агрегата на основе инновационных технологий : реф. магистр. дис.

на соиск. академ. степ.: магистр техники и технологии по спец. "6N0702 Автоматизация и управление" / А. В. Седченко ; рук. работы Г. К. Шадрин ; ВКГТУ им.

Д. Серикбаева. - [б. м.] : ВКГТУ, 2011. - 12 с. : ил. - Библиогр.: с. 9 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

004 С 518 Смотрикин В. А. Разработка информационного программного комплекса "Электронный колледж" : магистер. дис. на соиск. акад. степ. магистра техн. и технол. / В. А. Смотрикин ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 75 с. : табл. - Библиогр.: с.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

69.002.5 С 52 Смурыгин А. В. Совершенствование процессов вибрационной обработки строительных материалов : магистр. дис. на соиск. акад. степ. магистра трансп. / А. В.

Смурыгин ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 109 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

669.1 С 794 Степанова И. Ю. Оптимизация технологии переработки кварц-флюоритовой руды : магистр. дис. на соиск. акад. степ. магистра / И. Ю. Степанова ; ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 86 с. : ил. - Библиогр.: с. 80 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

622 С 794 Степанова И. Ю. Оптимизация технологии переработки кварц-флюоритовой руды : автореф. дис. на соиск. степ. магистра / И. Ю. Степанова ; рук. работы Р. А.

Быков ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.] : ВКГТУ, 2011. - 19 с. : табл. - Библиогр.: с.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

681.5 У 341 Узденбаев Ж. Ж. Автоматизированная система обработки изображения для оценки качественного состава минеральных пород в горнодобывающей промышленности : реф. магистр. дис. на соиск. академ. степ. магистр техники и технологии по спец. "6N0702 - Автоматизация и управление" / Ж. Ж. Узденбаев ; рук.

работы А. И. Квасов ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.] : ВКГТУ, 2011. - 14 с. : табл. Библиогр.: с. 10 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

681.5 У 341 Узденбаев Ж. Ж. Автоматизированная система обработки изображения для оценки качественного состава минеральных пород в горнодобывающей промышленности : магистр. дис. на соиск. акад. степ. магистра техн. и технол. / Ж. Ж.

Узденбаева ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 88 с. : ил. - Библиогр.: с. 71 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

625 Ф 152 Фадеев С. Н Разработка и обоснование параметров кулачкового виброкатка для разрушения дорожных покрытий : магистр. дис. на соиск. акад. степ. магистра / С. Н.

Фадеев ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с. 74 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

669 Ф 517 Филатова Е. В. Разработка инновационных алгоритмов управления котлаутилизатора металлургического агрегата : магистр. дис. на соиск. акад. степ. магистра техн. и технол. / Е. В. Филатова ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 100 с. : ил.

- Библиогр.: с. 97 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

55 Ф 796 Форменканов Р. А. Роль биогенного фактора в онтогении золотосульфидных руд в черносланцевых толщах : магистр. дис. на соиск. акад. степ. магистра геол. наук / Р. А. Форменканов ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 84 с. : ил. - Библиогр.: с.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

338(574) Х 981 Худоложкина Е. А. Программное обеспечение управления устойчивым развитием региона : магистер. дис. на соиск. акад. степ. магистра техн. и технол. / Е. А.

Худоложкина; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 102 с. : ил. - Библиогр.: с. 94 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

004 Ч 121

Чабиев А. С. Информационная система оценки инновационных проектов :

магистер. дис. на соиск. акад. степ. магистра техн. и технол. / А. С. Чабиев ; ВКГТУ им.

Д. Серикбаева. - [б. м.], 2011. - 95 с. : табл. - Библиогр.: с. 81 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

–  –  –

539.3/.6(075.8) А 36 Айвазян С. С. Инженерная механика II [Электронный ресурс] : метод.

указания и контр.задания для студ. 2-го курса строит. спец. по выполнению РГР по теме: "Внецентренное растяжение (сжатие)" / С. С. Айвазян. - Электрон. текстовые дан.

- Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

Архив издательства "Панорама" за 1-е полугодие 2010г.: Полные тексты журналов. - [б. м.], [б. г.]. (Шифр -790660) Экземпляры: всего:1 - (1).

658.5(075.8) В 121 Вавилов А. В. Система менеджмента качества [Электронный ресурс] : метод.

указания для студ. спец. 050724, 5В0724 "Технологические машины и оборудование дистанционной (заочной) формы обучения / А. В. Вавилов. - Электрон. текстовые дан. Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

531(075.8) Ж 69 Жолдасбеков.А. Теориялы механика [Электронный ресурс] : оулы /. А.

Жолдасбеков, М. Н. Саитов. - Электрон. текстовые дан. - Алматы : АЗ У, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

621.01(075.8) Ж 69 Жолдасбеков. А. Машиналар механизмдеріні теориясы [Электронный ресурс] : оулы /. А. Жолдасбеков. - Электрон. текстовые дан. - Алматы : Мектеп, Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

55(075.8) З-62 Зимановская Н. А. Геологические дисциплины [Электронный ресурс] : метод.

указания по проведению лаб. занятий для студ. спец. 050707-"Горное дело" / Н. А.

Зимановская. - Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

55(075.8) З-62 Зимановская Н. А. Геологические дисциплины [Электронный ресурс] : метод.

пособие (курс лекций) для студ. спец. 050707-"Горное дело" / Н. А. Зимановская. Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

621(075.8) К 63 Комбаев К. К. Технологические процессы машиностроительного производства [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению лаб. работы для студ.

машиностроит. и механ. спец. / К. К. Комбаев. - Электрон. текстовые дан. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

004(075.8) П 18 Парамзин А. П. Компьютерные сети и сетевые технологии [Электронный ресурс]: метод. указания по СРС и СРМ / А. П. Парамзин. - Электрон. текстовые дан. Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

53(075.8) У 128 Уазырханова Г.К. Физика І, ІІ [Электронный ресурс]: техникалы мамандытары бойынша білім алатын студенттерді практикалы сабатарына арналан оу-дістемелік ралы / Г. К. Уазырханова, А. А. Жаксылыкова. - Электрон.

текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2011

Похожие работы:

«ФГБОУ ВО Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I Воронежское отделение Паразитологического Общества РАН ФГБУ "Воронежский государственный заповедник" СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАРАЗИТОЛОГИИ И ЭПИЗООТОЛОГИИ сборник ста...»

«• методы контроля;• правила транспортирования и хранения;• указания по эксплуатации;• гарантии изготовителя. Вводная часть содержит наименование продукции, ее назначение, область применения и условия эксплуатации. Разработанные технические условия распространяются на фильтрывлагомаслоотделители типа "Клинар–С–ЦФ", предназначенные дл...»

«СОЦИОЛОГИЯ УДК 316.334.3 (470) ББК 60.561.3 (2Рос) Б 92 В.А. Бурляева, кандидат педагогических наук, доцент, декан инженерно-педагогического факультета Невинномысского государственного гуманитарно-технического института Ставропольского края, тел.-факс (86554) 6 03 02, E-mail: burlya...»

«"ИЗОЛОН" МАРКИ ИЗОЛОНА В зависимости от технологии производства и используемого сырья различают следующие марки Изолона: Изолон марки ППЭ физически сшитый пенополиэтилен. Благодаря радиационной сшивке, молекулярная структура материала с маркировкой...»

«БIII, " " КРАТКИЙ АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПИОЦИАНИНА К.А. Худеева, Е.К. Прохорец Научный руководитель: доцент, к.п.н., Е.К. Прохорец Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия, г.Томск, пр. Лен...»

«Известия ТулГУ. Технические науки. 2015. Вып. 7. Ч. 2 УДК 621.891 ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ НАНОЧАСТИЦАМИ ДИХАЛЬКОГЕНИДОВ ВОЛЬФРАМА В СРЕДЕ ЖИДКОГО СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА А.Д. Бреки,...»

«ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД" Год основания — 1958 Наша миссия — 5 500 сотрудников быть лучшей приборостроительной Конструкторскотехнологическая служба — компанией более 800 сотрудников Основные направления ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВ...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." Строительно-архитектурно-дорожный институт "Утверждаю" Проректор по УР С...»

«С.2 СНЦИ 421243.017 РЭ Содержание Стр. 1 Описание и работа регулятора 3 1.1 Назначение 3 1.2 Условия эксплуатации 4 1.3 Выполняемые функции 4 1.4 Основные технические характеристики 5 1.5 Конструкция 7 1.6 Функциональная схема 10 1.7 Классифика...»

«Международная организация труда НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕХСТОРОННИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ Руководство МОТ по эффективному управлению Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Воcточной Европы и Центральной Азии НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕХСТОРОННИЙ СОЦИ...»

«Абрамочкина Людмила Владимировна ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПО ПАРАМЕТРАМ ПРЕДАВАРИЙНОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ Специальность 05.14.02 – Электрические станции и электроэнергетические системы АВТОРЕФЕРАТ диссертации...»

«117 Яницкий О.Н. История городской социологии в России. © 2016 г. О.Н. ЯНИЦКИЙ ИСТОРИЯ ГОРОДСКОЙ СОЦИОЛОГИИ В РОССИИ: ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕЙ ЯНИЦКИЙ Олег Николаевич  – доктор философских наук, про...»

«Инструкция по установке и эксплуатации Содержание 1. Объем поставки 2. Технические данные 3. Назначение 4. Функция 5. Условия для установки. Важные указания 6. Первичная установка систем оптимизации качества во...»

«Карбонатные породы как заполнители и наполнители, в цементах, цементных растворах и бетонах. Карбонатные породы как заполнители и наполнители, в цементах, цементных растворах и бетонах. Зозуля П.В., д...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Д. В. Дубров, А. А. Чекулаева Работа с текстовыми файлами в языке Паскаль МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к решению задач по курсу "Инф...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТ...»

«Теплотехніка. Теплоенергетика ГРЕКОВ В.Ф.*, к. т. н., доцент УДК 665.521.004.17 + 536.423.4 ПЬЯНКОВ А.А.*, к. т. н., доцент ЯЛОВОЙ Н.И., д.т.н., профессор КУЗНЕЦОВ А.В.*, инженер ОВСИЕВСКИЙ А.А.*, инженер * Запорожский государственный комбинат "Звезда" Днепродзержинский государственный технический университет КОНДЕНСАЦИЯ ПА...»

«СОДЕРЖАНИЕ Лист регистрации изменений.................... 3 Общие указания........................ 4 Общие технические требования................... 5 Правила техники безопасности при работах......»

«УКАЗАТЕЛЬ П О ЛО Ж ЕН И Я Д И С ТАН Ц И О Н Н Ы Й Д УП -М ТЕХНИЧЕСКОЕ ОП ИСА НИЕ И ИНСТР У КЦ ИЯ П О Э КСП Л У А ТА Ц ИИ 411328.001 ТО (З.399.040 ТО) 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения указателя положения дистанционного ДУП-М и содержит описание его устройства и при...»

«OPENGOST.RU www.OpenGost.ru Портал нормативных документов info@opengost.ru ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНТЕРЬЕРЫ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ГОСТ 21.507-81 (СТ СЭВ 4410-83) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Си...»

«ХОЛОДИЛЬНИК РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 7Д2.940.092 РЭ ООО "СЭПО-ЗЭМ" 410040, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, пл. Ленина ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ! При покупке холодильника в магазине проверьте: – отсутствие механических повреждений;– работосп...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ" УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по диагностике автомобильного транспорта Специальность 23.02.03...»

«1 АЛЬ ФАРАБИ И ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ИРАНСКОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА Х. Кешмири Московский архитектурный институт (Государственная академия), Москва, Россия В последние годы в Иране наблюдается значительная градостроительная активность. В связи с этим возникает множество проблем градостроительного плана. Cреди них экономические поли...»

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ВОПРОСЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ № 1(65), 2011 СОДЕРЖАНИЕ К 85-летию со дня рождения акад. РАН И. В. Горынина И. В. Горынин. Краткий биографический очерк П оз др ав лен и е о т пр ез и де н та Российской академии...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" Институт Электронного обучения Направление подготовки 13.03.02 – Электроэнерг...»

«МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР О Р Д Е Н А ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА им. К. Д. ПАМФИЛОВА I ИНСТРУКЦИЯ ПО О Р Г А Н И З А Ц И И И ТЕХНОЛО...»

«Фара велосипедная BikeLight CUSTOM MicroBlaster-B T6 Техническое описание и инструкция по эксплуатации Версия 1.4 Микропрограмма версии 15.04.2011 Украина Киев 2009-2011 Отличия MicroBlaster-B от R5-T...»

«СПРАВОЧНИК НАИЛУЧШИХ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (Базовые материалы) РАЗДЕЛ: ВОДООТВЕДЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛ: ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ (ОСК) к.т.н. Д.А.Данилович Москва, 2015 г. ВВЕДЕНИЕ Разработанный контент состоит из нескол...»

«КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ СТРОИТЕЛЬСТВО. ЭНЕРГЕТИКА 23-24 сентября 2016 г.СЕВАСТОПОЛЬ ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА krymyug.ru 7-978-137-38-30 СОДЕРЖАНИЕ 4. 18. ОАО "Сарэнергомаш" ГК ПКФ "Авангард" 4. 19. ООО "Системы ООО "ПСТ Автоматик"4. ООО ГК "Адепт" электропитания" 5. 19. ООО "Стилл-Лайн" ООО "Анкор...»
 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.