WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные материалы
 

«Д.М.Серікбаев атындаы Шыѓыс азастан мемлекеттік техникалы университеті Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.М.Серикбаева ылыми кітапхана Научная ...»

Д.М.Серікбаев атындаы Шыѓыс азастан

мемлекеттік техникалы университеті

Восточно-Казахстанский государственный

технический университет им. Д.М.Серикбаева

ылыми кітапхана

Научная библиотека

ылыми– библиографиялы блім

Научно-библиографический отдел

Д.М.Серікбаев атындаы Шыыс азастан

мемлекеттік техникалы университеті кітапханасына

келіп тскен жаа дебиеттер

Апаратты бюллетень

(1 - шыарылым)

Новые поступления литературы в библиотеку

Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д.Серикбаева Информационный бюллетень (Выпуск 1-й) скемен Усть-Каменогорск “Д.Серікбаев атындаы ШМТУ кітапханасына келіп тскен жаа дебиеттер” атты аза тіліндегі апаратты бюллетень 1993 жылдан бері шыарылады.

Шыарылу мерзімі - тосанына бір рет.

Крсеткіш кітапханаа келіп тскен жаа дебиеттермен таныстырады.

Крсеткіштегі мліметтер білім салалары бойынша, блімні ішіндегі дебиеттер авторлар мен кітап атыны алфавитімен жйеленген.

Крсеткіш ылыми ызметкерлерге, стаздар мен студенттерге, аспиранттарѓа, магистранттара арналан.

Мєліметтерді іріктеу 2012 жылды апан айымен аяталды.

ажет деген мліметтерді ШМТУ ылыми кітапханасыны ылыми библиографиялы блімінен (Б 106) аласыздар.

***** Информационный бюллетень «Новые поступления литературы в библиотеку ВКГТУ им. Д.Серикбаева» издается с 1991 года.

Периодичность – один раз в квартал.

Указатель информирует читателей о новой литературе, поступившей в библиотеку на казахском и русском языках.В указателе представлены книги, документы на электронных носителях.

Материал в указателе сгруппирован по отраслям знания, внутри разделов по алфавиту авторов и заглавий произведений.

Указатель адресован профессорско-преподавательскому составу, аспирантам, магистрантам, студентам.

Отбор материала завершен в феврале 2012года.

По интересующим вопросам обращаться в научнобиблиографический отдел научной библиотеки ВКГТУ им. Д.Серикбаева.

(Б-106).

Составитель: Г.М.Рыльская растыран: М.Б.Бурунбетова Мазмны Б.

Жаа тскен аза тіліндегі дебиеттер 4 аза тіліндегі электронды тасмалдаушыа жазылан басылым 13 Содержание С.

Наука 15 Информатика 16 Периодическая печать 16 Философия. Культуролог

–  –  –

001Ќ 18 Ќазаќстанныњ 20 жылдыќ дамуы - инновациялыќ экономикаѓа жету жолы: жетістіктері мен келешегі : ЌР Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан халыќар. ѓылыми-тєжірибелік конф. мат. 24, 25 ќараша 2011 жыл. 1 бµлім = 20 лет развития Казахстана - путь к инновационной экономике: Достижения и перспективы. 24, 25 ноября 2011 г. ч. І : матер. междунар. научно-практич. конф., посв.

20-летию Назависимости РК / Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министерлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, ШЌМТУ. - ¤скемен : Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ, 2011. - 296 б.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

001 Ќ 18 Ќазаќстанныњ 20 жылдыќ дамуы - инновациялыќ экономикаѓа жету жолы: жетістіктері мен келешегі : ЌР Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан халыќар. ѓылыми-тєжірибелік конф. мат. 24, 25 ќараша 2011 жыл. ІІ бµлім = 20 лет развития Казахстана - путь к инновационной экономике: Достижения и перспективы. 24, 25 ноября 2011 г. ч. ІІ : матер. междунар. научно-практич. конф., посв.

20-летию Назависимости РК / Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министерлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, ШЌМТУ. - ¤скемен : Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ, 2011. - 312 б.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

001 Ќ 18 Ќазаќстанныњ 20 жылдыќ дамуы - инновациялыќ экономикаѓа жету жолы: жетістіктері мен келешегі : ЌР Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан халыќар. ѓылыми-тєжірибелік конф. мат. 24, 25 ќараша 2011 жыл. ІІІ бµлім = 20 лет развития Казахстана - путь к инновационной экономике: Достижения и перспективы. 24, 25 ноября 2011 г. ч. ІІІ : матер. междунар. научно-практич. конф., посв.

20-летию Назависимости РК / Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министерлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, ШЌМТУ. - ¤скемен : Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ, 2011. - 240 б.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

001 Ќ 18 Ќазаќстанныњ 20 жылдыќ дамуы - инновациялыќ экономикаѓа жету жолы: жетістіктері мен келешегі : ЌР Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан халыќар. ѓылыми-тєжірибелік конф. мат. 24, 25 ќараша 2011 жыл. ІV бµлім = 20 лет развития Казахстана - путь к инновационной экономике: Достижения и перспективы. 24, 25 ноября 2011 г. ч. ІV : матер. междунар. научно-практич. конф., посв.

20-летию Назависимости РК / Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министерлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, ШЌМТУ. - ¤скемен : Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ, 2011. - 278 б.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

001Ќ 18 Ќазаќстанныњ 20 жылдыќ дамуы - инновациялыќ экономикаѓа жету жолы: жетістіктері мен келешегі : ЌР Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан халыќар. ѓылыми-тєжірибелік конф. мат. 24, 25 ќараша 2011 жыл. V бµлім = 20 лет развития Казахстана - путь к инновационной экономике: Достижения и перспективы. 24, 25 ноября 2011 г. ч. V : матер. междунар. научно-практич. конф., посв.

20-летию Назависимости РК / Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министерлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, ШЌМТУ. - ¤скемен : Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ, 2011. - 266 б.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

Информатика

004.67 А 94 Ахметов Ќ. А. MS Excel-де бизнес-шешімдер ќабылдау : оќулыќ / Ќ. А. Ахметов ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - 2-басылымы. - Алматы : Бастау, 2011. - 317 б.: ил.

Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(2), АУЛ(13).

004.6.056 А 999

Аяжанов Ќ. С. Аќпараттыќ ќауіпсіздік жєне аќпаратты ќорѓау :

оќулыќ / Ќ. С. Аяжанов, А. С. Есенова ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы : ЖШС РПБК "Дєуір", 2011. - 375 б.

Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(2), АУЛ(13).

004.41 А 999 Аяжанов С. С. Компьютерлік желілер : оќулыќ / С. С. Аяжанов, С. Б. Сатымбекова ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы : ЖШС РПБК "Дєуір", 2011. - 239 б. : ил. - (ЌР Жоѓары оќу орындарыныњ Ќауымдастыѓы) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(2), АУЛ(13).

004 Д 87 Д‰йсембиев Е. Е. Параллель есептеулер: жоѓары µнімді технологиялар : оќулыќ / Е. Е. Д‰йсембиев ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы : ЖШС РПБК "Дєуір", 2011. - 270 б. : ил. - (ЌР Жоѓары оќу орындарыныњ Ќауымдастыѓы) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(2), АУЛ(13).

004 И 69 Информатика: аќпараттыќ ж‰йелер: оќулыќ / А. М.

Джумагалиева; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы : ЖШС РПБК "Дєуір", 2011. - 247 б. : ил. - (ЌР Жоѓары оќу орындарыныњ Ќауымдастыѓы) Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(3), ЗЦДО(2), КХ(2), АУЛ(43).

004.43 К 67 Кµксеген Є. Е. Алгоритмдеу жєне программалау тілдері : оќулыќ / Є. Е. Кµксеген, Є. О. Сейфуллина ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы : ЖШС РПБК "Дєуір", 2011. - 191 б. : ил. - (ЌР Жоѓары оќу орындарыныњ Ќауымдастыѓы) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(2), АУЛ(13).

004.92 Н 86 Н±рмаханов Б. Н. Компьютерлік графика: оќулыќ / Б. Н.

Н±рмаханов, Д. Д. Єбілдабекова, У. Т. Ќарымсаќов. - Алматы : ЖШС "Дєуір", 2011. - 198 б. : ил. - (ЌР Жоѓары оќу орындарыныњ Ќауымдастыѓы) Экземпляры: всего:150 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(143), ЗЦДО(2).

Философия 1 А 862 Артемьев А. И. Ѓылым тарихы жєне философиясы : оќу ќ±ралы / А. И. Артемьев, С. Ќ. Мырзалы ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы : Бастау, 2011. - 429 б.

Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ГН(3), ЗЦДО(2), КЦДО(2), АУЛ(21).

1(091) Е 87 Есім Ѓарифолла. Фалсафа тарихы : оќулыќ-хрестоматия / Ѓ. Есім.

- 2-басылымы. - Алматы : Раритет, 2004. - 303 б.

Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1).

–  –  –

32 Р 24 Рахымбаева А. С. Саясаттану : дєрістер жинаѓы / А. С.

Рахымбаева. - 2-ші бас. - Астана : Фолиант, 2010. - 216 б. - (Кєсіптік білім) Экземпляры: всего:8 - АУЛ(8).

323(574) Т 29 Тєуелсіз Ќазаќстан - біздіњ таѓдырымыз. Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан 4-6 желтоќсан : халыќаралыќ ѓылыми-тєжірибелік клнференциясыныњ материалдары = Независимый Казахстан - наша судьба., посвященная 20-летию Независимости Республики Казахстан. 4-6 декабрь : материалы международной научно-практической конференции / Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министерлігі, Шєкєрім атындаѓы Семей мемлекеттік университеті. Семей : Шєкєрім атындаѓы Семей мемлекеттік университеты, 2011. б.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

Экономика 330.101.542 М 66 Молдахметова А. Б. Микроэкономика: оќулыќ / А. Б.

Молдахметова, М. ¤. ¤тебаев. - 2-басылым. - Астана: "Фолиант" баспасы, 2010. - 245 б. - (Кєсіптік білім) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1).

330.3 С 34 Сидорович А. В. ¦лттыќ экономика : оќулыќ / А. В. Сидорович, Є.

Є. Єбішев ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. Алматы : ЖШС "Дєуір", 2011. - 615 б. - (ЌР Жоѓары оќу орындарыныњ Ќауымдастыѓы) Экземпляры: всего:70 - ЧЗ(3), КХ(2), АУЛ(63), ЗЦДО(2).

–  –  –

Менеджмент

338.24 Ж 20 Жакенова Б. Ќ. Менеджмент негіздері: оќулыќ / Б. Ќ. Жакенова, Ќ. Б. Тємпішева, Л. М. Маќсатова. - 2-басылым. - Астана : "Фолиант" баспасы, 2011. - 258 б. - (Кєсіптік білім) Экземпляры: всего:50 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(45).

338.24 К 921 Купешова С. Т. Инновациялыќ менеджмент: оќулыќ / С. Т.

Купешова; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. Алматы: ЖШС РПБК "Дєуір", 2011. - 255 б. - (ЌР Жоѓары оќу орындарыныњ Ќауымдастыѓы) Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), ЗЦДО(2), КХ(2), АУЛ(23).

338.5 С 138 Сагинова Б. К. Баѓа жєне баѓа белгілеу: оќулыќ / Б. К. Сагинова ;

Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы :

ЖШС "Дєуір", 2011. - 279 б. - (ЌР Жоѓары оќу орындарыныњ Ќауымдастыѓы) Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(23), ЗЦДО(2).

338.22 С 31 Сейдахметов А. С. Кєсіпкерлік: оќулыќ / А. С. Сейдахметов, Ќ.

С. Елшібекова, А. Ќ. Ізмаханова; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы : Экономика баспасы, 2011. - 343 б.

Экземпляры: всего:81 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(74), ЗЦДО(2).

338.45:621 Ш 35

Швайковский Г. К. Машина жасау µндірісініњ экономикасы:

оќулыќ / Г. К. Швайковский, Б. Є. Айнаќанова, Ж. Ш. Асылбекова. Астана: "Фолиант" баспасы, 2010. - 197 б. - (Кєсіптік білім) Экземпляры: всего:50 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(45).

339.7 А 71 Ансабаева Р. С. Шетел мемлекеттерініњ ќаржылары: оќулыќ / Р.

С. Ансабаева; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы : ЖШС РПБК "Дєуір", 2011. - 280 б.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).

–  –  –

Педагогика 378 Б 301 Бахишева С. М. Педагогикалыќ жобалау: теориясы мен технологиясы : оќулыќ / С. М. Бахишева ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы : ЖШС РПБК "Дєуір", 2011. - 335 б. - (ЌР Жоѓары оќу орындарыныњ Ќауымдастыѓы) Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), КХ(2), АУЛ(13), ЗЦДО(2).

–  –  –

Теориялыќ механика 531 Гр.

Мамырбаева И.К. Механика: 5В0718 "Электр энергетикасы" мамандыѓы бойынша оќитын студенттердіњ µздік ж±мыстарына арналѓан тапсырмалар мен єдістемелік н±сќаулар / И. К.

Мамырбаева, А. В. Ликунов ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министерлігі, ШЌМТУ. - ¤скемен : Д. Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ, 2011. - 31 б.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).

531 Гр.

Мамырбаева И.К. Теориялыќ жєне ќолданбалы механика :

5В0728 "¤њдеуші µндірістер технологиясы" мамандыѓы бойынша оќитын студенттерге курстыќ ж±мысќа тапсырмаларѓа арналѓан єдістемелік н±сќаулар / И. К. Мамырбаева ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі, ШЌМТУ. - ¤скемен : Д. Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ, 2011. - 28 б.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).

Материалдар кедергісі 539.3/.6 Ж 82 Ж‰нісбеков С. Материалдар кедергісі: оќулыќ / С. Ж‰нісбеков;

Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы:

Бастау, 2011. - 363 б.: ил.

Экземпляры: всего:60 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(55) 539.3/.6 Н 45 Немеребаев М. Материалдар кедергісі: оќулыќ / М. Немеребаев ;

Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы :

ЖШС РПБК "Дєуір", 2011. - 287 б. : ил. - (ЌР Жоѓары оќу орындарыныњ Ќауымдастыѓы) Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(3), ЗЦДО(2), КХ(2), АУЛ(43).

Химия 54 Б 94 Бірімжанов Б. А. Жалпы химия: оќулыќ / Б. А. Бірімжанов ;

Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы :

ЖШС РПБК "Дєуір", 2011. - 751 б. : ил.

Экземпляры: всего:100 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(93), ЗЦДО(2).

543 Ќ 74 Ќ±лажанов Ќ. С. Бейорганикалыќ химия: оќулыќ / Ќ. С.

Ќ±лажанов, М. Ш. С‰лейменова, Ќ. И. Иманбеков ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы : ЖШС РПБК "Дєуір", 2011. - 253 б. : ил. - (ЌР Жоѓары оќу орындарыныњ Ќауымдастыѓы) Экземпляры: всего:50 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(43), ЗЦДО(2).

Экология

577.34 Г 945 Гумарова Л. Ж. Радиобиология: оќулыќ / Л. Ж. Гумарова ;

Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы :

ЖШС РПБК "Дєуір", 2011. - 174 б. : ил. - (ЌР Жоѓары оќу орындарыныњ Ќауымдастыѓы) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(13), ЗЦДО(2).

574 Э 40 Экология: оќу ќ±ралы / Ф. Ќ. Иштаева [и др.]. - 2-басылым. Астана : "Фолиант" баспасы, 2011. - 159 б.: сур. - (Кєсіптік білім) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1).

–  –  –

Ветеринария 619 Ш 125 Шабдарбаева Г. С. Ветеринариялыќ протозоология жєне арахноэнтомология: оќулыќ / Г. С. Шабдарбаева; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы: ЖШС РПБК "Дєуір", 2011. - 278 б.

Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15).

–  –  –

Машина жасау

621.941 С 28 Сєрсенбаева Д. Н. Токарлыќ іс: оќу ќ±ралы / Д. Н. Сєрсенбаева, С. С. Єубєкірова. - Астана: "Фолиант" баспасы, 2010. - 238 б.:сур. Кєсіптік білім) Экземпляры: всего:50 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(45).

621.79 Т 189

Тапалов А. ¤. Газ жєне электрмен пісірушіні µндірістік оќыту :

оќу ќ±ралы / А. ¤. Тапалов. - 2-басылым. - Астана: "Фолиант" баспасы, 2011. - 187 б.: сур. - (Кєсіптік білім) Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(25).

621.79 Ш 176 Шакирова Т. М. Газ жєне электрмен пісіру : оќу ќ±ралы / Т. М.

Шакирова, А. Є. Маметсупиев. - 2-басылым. - Астана: "Фолиант" баспасы, 2011. - 167 б.: сур. - (Кєсіптік білім) Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(25).

Кесу

621.9 К 65 Конструкциялыќ материалдарды кесумен µњдеу технологиясы: оќулыќ / М.

Б. Самсаев [и др.]. - Алматы : Бастау, 2011. - 263 б.: ил.

Экземпляры: всего:60 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(2), АУЛ(53).

Тау-кен ісі

622.2 С 324

Сердалиев Е. Т. Тау жыныстарын б±рѓылап-аттырып ќопару:

оќулыќ / Е. Т. Сердалиев ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы : ЖШС РПБК "Дєуір", 2011. - 360 б. :

ил. - (ЌР Жоѓары оќу орындарыныњ Ќауымдастыѓы) Экземпляры: всего:82 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(75), ЗЦДО(2).

–  –  –

Химиялыќ технология 66 Х 45 Химиялыќ технология негіздері : оќулыќ / Ы. Ќ. Тойбаев [и др.]. ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. Алматы : ЖШС РПБК "Дєуір", 2011. - 295 б. - (ЌР Жоѓары оќу орындарыныњ Ќауымдастыѓы) Экземпляры: всего:70 - ЧЗ(3), КХ(2), АУЛ(63), ЗЦДО(2).

М±най 665.6/.7 А 954 Ахметжанов Т. К. М±най жєне газ кен орындарын игеру жєне пайдаланудыњ негіздері: оќулыќ / Т. К. Ахметжанов, А. Т. Ќартабай, Т. У. Ќамбаќов ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы : ЖШС РПБК "Дєуір", 2011. - 239 б. : ил. - (ЌР Жоѓары оќу орындарыныњ Ќауымдастыѓы) Экземпляры: всего:50 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(2), АУЛ(43).

665.6/.7 М 84 М±най-газ жабдыќтарын коррозияѓа ќарсы ќорѓау : оќулыќ / Т.

Ќ. Ахметжанов [и др.]. ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі. - Алматы: ЖШС РПБК "Дєуір", 2011. - 302 б. : ил. - (ЌР Жоѓары оќу орындарыныњ Ќауымдастыѓы) Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(3), ЗЦДО(2), КХ(2), АУЛ(43).

Автоматты басќару теориясы

681.5 С 896 Сулейменов Б. А. Технологиялыќ ‰рдістердіњ интеллектуалды жєне гибдридті басќару ж‰йелері / Б. А. Сулейменов ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі, Ќ. И. Сєтбаев атындаѓы Ќазаќ ±лттыќ техникалыќ университеті. - Алматы :

Шикула, 2011. - 250 б.: ил.

Экземпляры: всего:100 - ЧЗ(3), КХ(62), АУЛ(35).

–  –  –

География 910 У 17 Уєлиханов Ш Кµп томдыќ шыѓармалар жинаѓы: ѓылыми басылым / Ш. Уєлиханов. - 2- басылым. - Алматы: Толаѓай групп. – Уєлиханов, Шоќан. Т. 1 / Ш. Уєлиханов. - 375 б.

Экземпляры: всего:10 - КХ(10).

910 У 17 Уєлиханов Ш. Кµп томдыќ шыѓармалар жинаѓы: ѓылыми басылым / Ш. Уєлиханов. - 2- басылым. - Алматы: Толаѓай групп. Уєлиханов, Шоќан. Т. 2 / Ш. Уєлиханов. - 464 б.

Экземпляры: всего:10 - КХ(10).

910 У 17 Уєлиханов Ш Кµп томдыќ шыѓармалар жинаѓы: ѓылыми басылым / Ш. Уєлиханов. - 2- басылым. - Алматы: Толаѓай групп. Уєлиханов, Шоќан. Т. 3 / Ш. Уєлиханов. - 424 б.: ил.

Экземпляры: всего:10 - КХ(10).

910 У 17 Уєлиханов Ш Кµп томдыќ шыѓармалар жинаѓы : ѓылыми басылым / Ш. Уєлиханов. - 2- басылым. - Алматы: Толаѓай групп. Уєлиханов, Шоќан. Т. 4 / Ш. Уєлиханов. - 496 б.: ил.

Экземпляры: всего:10 - КХ(10).

910 У 17 Уєлиханов Ш. Кµп томдыќ шыѓармалар жинаѓы : ѓылыми басылым / Ш. Уєлиханов. - 2- басылым. - Алматы: Толаѓай групп. – Уєлиханов, Шоќан. Т. 5 / Ш. Уєлиханов. - 528 б.: ил.

Экземпляры: всего:10 - КХ(10).

910 У 17 Уєлиханов Ш. Кµп томдыќ шыѓармалар жинаѓы: ѓылыми басылым / Ш. Уєлиханов. - 2- басылым. - Алматы: Толаѓай групп. – Уєлиханов, Шоќан. Т. 6: єдебиеттердіњ мазм±ндалѓан кµрсеткіші / Ш. Уєлиханов. - 256 б.

Экземпляры: всего:10 - КХ(10).

Ќазаќ тіліндегі электрондыќ тасымалдаушыѓа жазылѓан басылым 517 Б 38 Бейсебай П. Б. Комплекс айнымалы функциялар теориясы жєне операциялыќ есептеулер: оќу ќ±ралы / П. Б. Бейсебай. - ¤скемен, Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

528 К 20 Капашев К.К. Геодезиялыќ µлшеулердіњ математикалыќ µњдеу теориясы : єдістемелік н±сќаулар / К. К. Капашев ; ЌР Білім жєне ѓылым министрлігі, Лаб. Мультимедиа ин-та ПО И НОТ ВКГТУ им.

Д. Серикбаева. - ¤скемен, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

691 Р 191 Ракижанова Ж.К. 1-ші ¤ндірістік практика : 050730 - Ќ±рылыс материалдарын, б±йымдар мен ќ±рылымдарды µндіру мамандыѓыныњ 2 курс студенттерініњ 1-ші µндірістік практикасын µтуге арналѓан єдістемелік н±сќаулар / Ж. К. Ракижанова, А. А.

Хайруллина ; ЌР Білім жєне ѓылым министрлігі, Лаб. Мультимедиа ин-та ПО И НОТ ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - ¤скемен, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1) 691 Р 191 Ракижанова Ж.К. 2-ші ¤ндірістік практика : 050730 - Ќ±рылыс материалдарын, б±йымдар мен ќ±рылымдарды µндіру мамандыѓыныњ 3 курс студенттерініњ 2-ші µндірістік практикасын µтуге арналѓан єдістемелік н±сќаулар / Ж. К. Ракижанова, А. А.

Хайруллина ; ЌР Білім жєне ѓылым министрлігі, Лаб. Мультимедиа ин-та ПО И НОТ ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - ¤скемен, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

691 Р 191 Ракижанова Ж.К. Технологиялыќ практика : 5В012000 - Кєсіптік оќыту мамандыѓыныњ 2 курс студенттерініњ технологиялыќ практикасын µтуге арналѓан єдістемелік н±сќаулар / Ж. К.

Ракижанова, А. А. Хайруллина ; ЌР Білім жєне ѓылым министрлігі, Лаб. Мультимедиа ин-та ПО И НОТ ВКГТУ им. Д. Серикбаева. скемен, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

691 Р 191 Ракижанова Ж.К. ¤ндірістік практика : 5В012000 - Кєсіптік оќыту мамандыѓыныњ 3 курс студенттерініњ µндірістік практикасын µтуге арналѓан єдістемелік н±сќаулар / Ж. К. Ракижанова, А. А.

Хайруллина ; ЌР Білім жєне ѓылым министрлігі, Лаб. Мультимедиа ин-та ПО И НОТ ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - ¤скемен, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

691.4 С 162

Салимбаева З.Н. Ќ±рылыс керамикалыќ материалдары :

єдістемелік н±сќаулар / З. Н. Салимбаева ; ЌР Білім жєне ѓылым министрлігі, Лаб. Мультимедиа ин-та ПО И НОТ ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - ¤скемен, 2012 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

Наука 20 лет развития Казахстана - Путь к инновационной экономике:

достижения и перспективы = азастанны 20 жылды дамуы инновациялы экономикаа жету жолы: Жетістіктері мен келешегі :

материалы междунар. научно-практич. конф. 24, 25 ноября. Часть І / Мин-во образования и науки РК, Акимат ВКО, Восточно-Каз. гос.

техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им. Д.

Серикбаева, 2011. - 296 с.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2) 20 лет развития Казахстана - Путь к инновационной экономике:

достижения и перспективы = азастанны 20 жылды дамуы инновациялы экономикаа жету жолы: Жетістіктері мен келешегі :

материалы междунар. научно-практич. конф. 24, 25 ноября. Часть ІІ / Мин-во образования и науки РК, Акимат ВКО, Восточно-Каз. гос.

техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им. Д.

Серикбаева, 2011. - 312 с.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2) 20 лет развития Казахстана - Путь к инновационной экономике:

достижения и перспективы = азастанны 20 жылды дамуы инновациялы экономикаа жету жолы: Жетістіктері мен келешегі :

материалы междунар. научно-практич. конф. 24, 25 ноября. Часть ІІІ / Мин-во образования и науки РК, Акимат ВКО, Восточно-Каз. гос.

техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им. Д.

Серикбаева, 2011. - 240 с.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2) 20 лет развития Казахстана - Путь к инновационной экономике:

достижения и перспективы = азастанны 20 жылды дамуы инновациялы экономикаа жету жолы: Жетістіктері мен келешегі :

материалы междунар. научно-практич. конф. 24, 25 ноября. Часть ІV / Мин-во образования и науки РК, Акимат ВКО, Восточно-Каз. гос.

техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им. Д.

Серикбаева, 2011. - 278 с.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2) 20 лет развития Казахстана - Путь к инновационной экономике:

достижения и перспективы = азастанны 20 жылды дамуы инновациялы экономикаа жету жолы: Жетістіктері мен келешегі :

материалы междунар. научно-практич. конф. 24, 25 ноября. Часть V / Мин-во образования и науки РК, Акимат ВКО, Восточно-Каз. гос.

техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им. Д.

Серикбаева, 2011. - 266 с.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2) Информационные системы 004(075.32) Т 821 Тулегулов, Амандос Дабысович. Информационные системы в производстве : учебник / А. Д. Тулегулов. - Астана : Фолиант, 2009. с. : ил., табл. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) Периодическая печать 025.173:94 К 782 Красноармейская газета Ленинградского фронта " Отанды орауда" за 1942-1945 г. / Каз. науч.-исслед. ин-т сейсмостойкого строит. и архит., Проект. акад. Казгор. - Алматы, 2008. - 647 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) Философия. Культурология 1 Ф 561 Философия : учебник для вузов и колледжей / сост. Т. Х.

Габитов. - 4-е изд. - Алматы : Раритет, 2010. - 404 с.

Экземпляры: всего:14 - АУЛ(14) 101 К 215 Каратини, Роже. Введение в философию : науч. изд. / Р.

Каратини. - М. : Изд-во ЭКСМО, 2003. - 732 с. : табл. - (Библиотека актуальных знаний) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1)

130.2 К 906 Культурология : учебник / сост. Т. Габитов. - Алматы : Раритет, 2008. - 423 с.

Экземпляры: всего:14 - АУЛ(14)

Религия

2 А 862 Артемьев А. И. Религиеведение: основы общего религиеведения, история религий, религии в Казахстане. В 2 т. Т. 1 : монография / А.

И. Артемьев. - Алматы : Бастау, 2011. - 322 с. : табл.

Экземпляры: всего:25 - КХ(2), ГН(3), ЗЦДО(2), АУЛ(18) 2 А 862 Артемьев А. И. Религиеведение: основы общего религиеведения, история религий, религии в Казахстане. В 2 т. Т. 2 : монография / А.

И. Артемьев. - Алматы : Бастау, 2011. - 376 с. : табл.

Экземпляры: всего:25 - ГН(3), ЗЦДО(2), КХ(2), АУЛ(18) 29(075.8) Р 368 Религии в Казахстане. Ч. 1 : хрестоматия / ред.: А. И. Артемьев, С. Ю. Колчин, И. Б. Цепкова. - Алматы : Бастау, 2011. - 379 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ГН(5) 29(075.8) Р 368 Религии в Казахстане. Ч. 2 : хрестоматия / ред.: А. И. Артемьев, С. Ю. Колчин, И. Б. Цепкова. - Алматы : Бастау, 2011. - 379 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ГН(5)

Статистика

311(574.42) Ш 65 ШО - ны ірі жне орта ксіпорындары (йымдары) ызметіні негізгі крсеткіштері 2010жылы атар-наурыз = Основные показатели деятельности крупных и средних предприятий (организаций) ВКО за январь - март 2010 год : стат. материал / Агентство РК по статистике. - скемен : Шыыс азастан облысыны Статистика департаменті, 2010. - 109 б. - (аржы ; № 10) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Социология

316(075.8) Б 597 Биекенов К. У. Социология : учеб. пособие / К. У. Биекенов, С. К.

Биекенова, Г. А. Кенжакимова. - Алматы : Изд-во LEM, 2010. - 377 с.

Экземпляры: всего:2 - АУЛ(2) 316 Г 121 Габдуллина, Канапия. Социология : учебник / К. Габдуллина, Е.

Раисов. - Алматы : Нур-пресс, 2008. - 203 т.

Экземпляры: всего:5 - АУЛ(5)

Политология

32(574)(075.8) А 501 Алимов, Сергей Владимирович. История правовых и политических учений : учеб. пособие / С. В. Алимов ; МОиН РК. Алматы : Бастау, 2011. - 295 с. : ил.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 32(075.8) К 90 Кулаков, Владимир Владимирович. Политология : учеб.

пособие / В. В. Кулаков, Е. И. Каширина. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 187 с. - (Учебный курс) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 323(574) Т 29 Независимый Казахстан - наша судьба, посвященная 20-летию Независимости Рсепублики Казахстан. 4-6 декабрь : материалы международной научно-практической конференции = Туелсіз азастан - бізді тадырымыз, азастан Рсепубликасы Туелсіздігіні 20 жылдыына арналан : халыаралы ылымитжірибелік конференциясыны материалдары / Мин-во образования и науки РК, Семипалат. Гос. ун-т им. Шакарима. - Семей : Шкрім атындаы Семей мемлекеттік университеты, 2011. - 268 с.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) Экономика 330.4(075.8) Б 88 Бродецкий, Геннадий Леонидович. Системный анализ в логистике: выбор в условиях неопределенности : учебник / Г. Л.

Бродецкий. - М. : Академия, 2010. - 334 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование). - (Экономика и управление) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 330.4(075.8) Б 88 Бродецкий, Геннадий Леонидович. Экономико-математические методы и модели в логистике: потоки событий и системы обслуживания : учеб. пособие / Г. Л. Бродецкий. - 2-е изд., стереотип.

- М. : Академия, 2011. - 266 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование). - (Экономика и управление) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 330.4(075.8) Б 88 Бродецкий, Геннадий Леонидович. Управление рисками в логистике : учеб. пособие / Г. Л. Бродецкий, Д. А. Гусев, Е. А. Елин. М. : Академия, 2010. - 187 с. : табл. - (Непрерывное профессиональное образование). - (Логистика) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 330.1(075.8) И 973 Институциональная Ишкинина, Гюзель Шаяхметовна.

экономика : учеб. пособие / Г. Ш. Ишкинина ; МОиН РК, ВКГТУ им.

Д. Серикбаева. - Алматы : Printmaster, 2009. - 202 c. : табл.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 330.3(574) М 52 Мергалиева, Лилия Игоревна. Государственная собственность в условиях глобализации экономики (на материалах Республики Казахстан) : монография / Л. И. Мергалиева ; ред. Т. А. Есиркепова ;

Ин-т системных исслед. казахстан. о-ва Ун-та "Туран". - Алматы :

Экономика баспасы, 2009. - 567 с. : табл.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 330.342.146(574)(075.8) Н 904 Нурсеит А. Теория рыночной экономики: предпринимательский аспект : учеб. пособие / А. Нурсеит, А. Темирбекова, Р. Нурсеитова;

под ред. А. Нурсеит ; Евраз. ин-т рынка. - Алматы : БИС, 2000. - 272 с. : табл.

Экземпляры: всего:1 - (1) 330.3(574) Х-985 Хусаинов, Булат Доскалиевич. Международная миграция капитала и развитие национальных экономик : монография / Б. Д.

Хусаинов ; ред. А. К. Кошанов ; Мин-во культуры, информации и спорта РК. - Алматы : Экономика, 2005. - 303 с. : табл.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 330.342.146(574)(075.32) Ш 955 Шуленбаева, Фаина Ахметовна. Практикум по основам рыночной экономики : учеб. пособие / Ф. А. Шуленбаева.

- Астана :

Фолиант, 2007. - 142 с. : табл. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1)

–  –  –

332.622(075.32) С 281 Севостьянов, Анатолий Васильевич. Экономическая оценка недвижимости и инвестиции : учебник / А. В. Севостьянов. - М. :

Академия, 2008. - 304 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). - (Строительство и архитектура) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15)

Финансы. Банковское дело

336.71(47+57)(075.8) Б 231 Банковское дело : учеб. пособие / ред.: Г. Н. Белоглазова, Л. П.

Кроливецкая. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 239 с. - (Краткий курс) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 336.7(574)(075.8) К 21 Карагусов, Фархад Сергеевич. Ценные бумаги и деньги в системе объектов гражданских прав : учеб. пособие / Ф. С.

Карагусов. - Алматы : Бастау, 2011. - 231 с.

Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(2), КЦДО(2), АУЛ(21)

Экономика промышленности. Менеджмент

338.45: 69 Е 741 Ермолаев, Евгений Евгеньевич. Основы ценообразования и сметного дела в строительстве : учебник / Е. Е. Ермолаев, Н. М.

Шумейко, С. Б. Сборщиков. - М. : АСВ, 2009. - 199 с.

Экземпляры: всего:10 - КХ(4), ЧЗ(5), КЦДО(1) 338.47(075.8) М 215 Мальцев, Юрий Анатольевич. Экономико-математические методы проектирования транспортных сооружений : учебник / Ю. А.

Мальцев. - М. : Академия, 2010. - 316 с. : ил., табл. - (Высшее профессиональное образование). - (Транспортное строительство) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 338.24(47+57)(075.8) О-664 Орлов, Александр Сергеевич. Введение в коммуникационный менеджмент : учеб. пособие / А. С. Орлов. - М. : Гардарики, 2005. с.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1)

–  –  –

339(075.8) Т 522

Толкушкин, Александр Владимирович. Таможенное дело :

учеб. для бакалавриата / А. В. Толкушкин. - 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2011. - 551 с.

Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15)

–  –  –

34 Б 907

Булгакова, Диляра Асхатовна. Теория государства и права :

учеб. пособие / Д. А. Булгакова. - Алматы : За дебиеті, 2009. - 113 с. : табл.

Экземпляры: всего:19 - АУЛ(19) 343(574)(03) Г 121 Габдулина А. О. Терминологический словарь по таможенному праву Республики Казахстан : словарь / А. О. Габдулина ; МОиН РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : Медиа-Альянс, 2011. - 213 с.

Экземпляры: всего:389 - КХ(1), ЧЗ(1) 341(574)(03) Ж 85 Жук Г. В. Международное торговое право : терминологич.

словарь / Г. В. Жук ; МОиН РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск : Медиа-Альянс, 2011. - 233 с.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)

Высшее образование

378.018.432(574) И 86

Искаков, Казизат Такуадинович. Дистанционное образование:

теория и практика : монография / К. Т. Искаков ; МОиН РК, Каз.

НПУ им. Абая. - Алматы, 2007. - 231 с. : ил., табл.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 378 М 22 Мамбетказиев, Ережеп Альхаирович. Университеты Казахстана стратегический приоретет его развития : сб. науч. трудов / Е. А.

Мамбетказиев. - Усть-Каменогорск : Изд-во КАСУ, 2008. - 451 с. Библиотека Е. Мамбетказиева)

Охрана окружающей среды

502.3(075.8) Б 597 Бигалиев, Айтхажа Бигалиевич. Проблемы окружающей среды и сохранения биологического разнообразия : учеб. пособие / А. Б.

Бигалиев. - Алматы : NURPRESS, 2011. - 133 с. : ил., табл.

Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 502.3:574(075.8) Т 76 Трофименко, Юрий Васильевич. Экология: транспортное сооружение и окружающая среда : учеб. пособие / под ред. Ю. В.

Трофименко. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2008. - 393 с. :

ил., табл. - (Высшее профессиональное образование). - (Защита окружающей среды) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15)

–  –  –

536.7(075.32) К 328 Квон С. Основы термодинамики и теплотехники : учебник / С.

Квон, М. Альжанов. - Астана : Фолиант, 2010. - 247 с. : граф., табл. Профессиональное образование) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(2), АУЛ(13)

–  –  –

539.3/.6(075.8) С 151 Сакевич, Валерий Николаевич. Механика материалов : учеб.

пособие / В. Н. Сакевич, А. В. Минченко. - Минск :

Техноперспектива, 2009. - 239 с. : граф., табл.

Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(3)

–  –  –

Экология 574(075.8) П 844 Прохоров, Борис Борисович. Социальная экология : учебник / Б.

Б. Прохоров. - 5-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2010. - 413 с. :

ил., табл. - (Высшее профессиональное образование). Естественные науки) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 574(075.8) Р 277 Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы : учеб. пособие / под ред. В. М. Костантинова. - М. :

Академия, 2009. - 264 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - (Естественные науки) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5)

–  –  –

Общее машиностроение. Ядерная промышленность 621(075.8) К 568 Ковшов, Анатолий Николаевич. Основы нанотехнологии в технике : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Н.

Ковшов, Ю. Ф. Назаров, И. М. Ибрагимов. - 2-е изд., стереотип. - М. :

Академия, 2011. - 239 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - (Машиностроение) Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(3)

621.039 Р 953 Рыскалиева, Алма Каирлаповна. Обращение с радиоактивными отходами в Республике Казахстан : аналит. обзор / А. К. Рыскалиева, К. Ш. Намазкулова, С. К. Хасенова ; НЦ НТИ. - Алматы : НЦ НТИ, 2008. - 78 с. - (Серия публикаций по проблемам научно-технического развития) Экземпляры: всего:1 - КХ(1)

621.039 С 306 Семипалатинский полигон (создание, деятельность, конверсия) : монография / ред. В. С. Школьник. - Алматы, 2003. - 344 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 621(075.8) Т 384 Технология машиностроения : учебник / Л. В. Лебедев [и др.]. е изд., стереотип. - М. : Академия, 2008. - 527 с. : граф. - (Высшее профессиональное образование). - (Машиностроение) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) 621(075.8) Х-733 Технологическая Холодкова, Альбертина Григорьевна.

оснастка : учебник / А. Г. Холодкова. - М. : Академия, 2008. - 367 с. :

ил. - (Высшее профессиональное образование). - (Машиностроение) Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(3)

–  –  –

Электротехника. Электроника 621.31(075.8) В 124 Вагин, Геннадий Яковлевич. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : учебник / Г. Я. Вагин, А. Б. Лоскутов, А. А.

Севостьянов. - 2-е изд. - М. : Академия, 2011. - 224 с. : табл. Высшее профессиональное образование). - (Энергетика) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 621.38:681.2(075.8) И 741

Информационно-измерительная техника и электроника :

учебник / под ред. Г. Г. Ранеева. - 3-е изд., стереотип. - М. :

Академия, 2009. - 511 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - (Энергетика) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 621.3(075.32) К 201 Капжаппарова, Дана Умиргалиевна. Электроматериаловедение : учеб. пособие / Д. У. Капжаппарова, С. Х. Есенбаев.

- Астана :

Фолиант, 2010. - 147 с. : табл. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 621.3(075.32) О-751 Основы электропроизводства : учеб. пособие / Б. Кангожин [и др.]. - Астана : Фолиант, 2010. - 374 с. : ил. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) 621.39(075.8) С 216

Саулебеков, Арман Ормашевич. Теория электрической связи :

учебник / А. О. Саулебеков, Г. П. Амочаева ; Мин-во образования и науки РК. - Алматы : Дуір баспасы, 2011. - 231 с. : ил. - (Ассоциация высших учебных заведений РК) Экземпляры: всего:50 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(2), АУЛ(43)

–  –  –

621:681.5(075.8) С 511 Смоленцев, Владислав Павлович. Управление системами и процессами : учебник / Под ред. проф. В. П. Мельникова. - М. :

Академия, 2010. - 333 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование). - (Машиностроение) Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(3) Кузнечное производство. Литейное производство 621.73(075.8) Б 865 Бочаров, Юрий Александрович. Кузнечно-штамповочное оборудование : учебник / Ю. А. Бочаров. - М. : Академия, 2008. - 480 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). Машиностроение) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) 621.79(075.8) М 316 Маслов, Борис Георгиевич. Неразрушающий контроль сварных соединений и изделий в машиностроении : учеб. пособие / Б. Г.

Маслов. - М. : Академия, 2008. - 271 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование). - (Машиностроение) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 621.74(075.8) М 335 Матвеенко, Иван Владимирович. Оборудование литейных цехов. В 2 ч. Ч. 1 : учеб. пособие / И. В. Матвеенко ; Федеральное Агентство по образованию, МГИУ. - М. : МГИУ, 2010. - 347 с. : граф.

Экземпляры: всего:10 - КХ(3), ЗЦДО(2), ЧЗ(5)

621.79 С 873 Структурно-фазовые состояния зон сварных соединений стали 30ХГСА : науч. изд. / М. К. Скаков [и др.] ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011. - 141 с. : ил., табл.

Экземпляры: всего:3 - КХ(2), ЧЗ(1)

Детали машин. Подъемно-транспортное оборудование

621.86 Д 302 Дементьев, Александр Иванович. Основы безопасности выполнения подъемно-транспортирующих работ : учеб. пособие / А.

И. Дементьев, Н. В. Юдаев. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая фирма "Дашков и К", 2011. - 177 с. : ил.

Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) 621.86(075.32) Н 402 Невзоров, Лев Алексеевич. Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов : учебник / Л. А. Невзоров, Ю. И. Гудков, М.

Д. Полосин. - 7-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2010. - 443 с. : ил.

- (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) 621.86(075.32) О-532 Машинист крана Олейников, Вячеслав Петрович.

автомобильного : учеб. пособие / В. П. Олейников, М. Д. Полосин. е изд., стереотип. - М.: Академия, 2010. - 320 с. : ил., табл. Начальное профессиональное образование). - (Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы ) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5)

–  –  –

622(075.32) Д 306 Демин, Владимир Федорович. Горное дело (курсовое и дипломное проектирование) : учеб. пособие / В. Ф. Демин. - Астана :

Фолиант, 2010. - 219 с. : ил., табл. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЗЦДО(2), ЧЗ(3), АУЛ(13) Деревянные конструкции 624.011.1(075.8)Щ 955 Щуко, Владислав Юрьевич. Клееные армированные деревянные конструкции : учеб.пособие / В. Ю. Щуко, С. И. Рощина. - СПб. : ГИОРД, 2009. с. : граф.

Экземпляры: всего:5 - КХ(2), 3С(3) Подземное строительство. Земляные работы 624.13(075.8) Д 56 Добров, Эдуард Михайлович. Механика грунтов : учебник / Э.

М. Добров. - М. : Академия, 2008. - 266 с. : граф. - (Высшее профессиональное образование). - (Транспортное строительство) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) Мосты. Строительство мостов 624.21/.8(075.8) В 574 Механизация Владимирский, Сергей Ростиславович.

строительства мостов : учеб. пособие / С. Р. Владимирский. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Изд-во ДНК, 2009. - 151 с. : ил., табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 624.21/.8(075.8) И 622 Инженерные сооружения в транспортном строительстве. В 2 кн.

Кн. 1 : учебник / под ред. П. М. Саламахина. - 2-е изд., стереотип. М. : Академия, 2008. - 345 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - (Транспортное строительство) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) 624.21/.8(075.8) И 622 Инженерные сооружения в транспортном строительстве. В 2 кн.

Кн. 2 : учебник / под ред. П. М. Саламахина. - 2-е изд., стереотип. М. : Академия, 2008. - 266 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - (Транспортное строительство) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15)

624.154 М 23 Мангушев, Рашид Александрович. Современные свайные технологии : учеб. пособие / Р. А. Мангушев, А. В. Ершов, А. И.

Осокин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : АСВ, 2010. - 235 с. : ил.

Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) 624.21/.8(075.8) С 506 Смирнов, Владимир Николаевич. Строительство городских мостовых сооружений : учеб. пособие / В. Н. Смирнов. - СПб. : ДНК, 2010. - 432 с. : ил., граф.

Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) Автомобильные дороги. Дорожное строительство 625.7/.8(075.8) В 191 Васильев, Александр Петрович. Эксплуатация автомобильных дорог. В 2 т. Т. 1 : учебник / А. П. Васильев. - 2-е изд., стереотип. М. : Академия, 2011. - 315 с. : ил., табл. - (Высшее профессиональное образование). - (Транспортное строительство) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) 625.76(075.8) В 191 Васильев, Александр Петрович. Эксплуатация автомобильных дорог. В 2 т. Т. 2 : учебник / А. П. Васильев. - 2-е изд., стереотип. М. : Академия, 2011. - 319 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - (Транспортное строительство) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) 625.7/.8.08(075.8) Г 124 Гаврилов, Константин Львович. Дорожно-строительные машины: устройство, ремонт, техническое обслуживание : учеб.

пособие / К. Л. Гаврилов, Н. А. Забара. - 2-е изд., испр. и доп. - Клин :

ГУП Клиновицкая городская типография, 2011. - 335 с. : ил.

Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(25) 625.7/.8.08 Р 224 Раннев, Александр Владимирович. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин : учебник / А. В. Раннев, М. Д.

Полосин ; М-во общ. и проф. образования РФ, Ин-т развития проф.

образования. - М. : Академия : ИРПО, 2010. - 483 c. : ил. Профессиональное образование) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(2), АУЛ(13) 625.7/.8 С 36 Силкин, Вячеслав Васильевич. Технология и организация работ на производственных предприятиях дорожного строительства : учеб.

пособие / В. В. Силкин, А. П. Лупанов. - М. : АСВ, 2010. - 224 с. : ил.

Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(2), КЦДО(1), АУЛ(15) Водоснабжение. Насосные станции 628.1(075.32) К 633 Комков В. А. Насосные и воздуходувные станции : учебник для сред. спец. учеб. заведений / В. А. Комков, Н. С. Тимахова. - М.

:

ИНФРА-М, 2010. - 253 с. : ил., табл. - (Среднее профессиональное образование) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) Автомобили. Автомобильный транспорт 629.331.08 Б 29

Баубек, Аскар Апошевич. Эксплуатационные материалы :

учебник / А. А. Баубек. - Астана : Фолиант, 2010. - 301 с. : ил. Профессиональное образование) Экземпляры: всего:17 - ЧЗ(3), АУЛ(12), КХ(2) 629.331.08(075.32) И 134 Ибатов, Марат Кенесович. Эксплуатация автомобилей : учеб.

пособие / М. К. Ибатов, С. Ж. Кабикенов, А. А. Несветеев. - Астана :

Фолиант, 2010. - 334 с. : ил., табл. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЗЦДО(2), ЧЗ(3), АУЛ(23) 629.331(075.8) К 891 Кузнецов, Анатолий Владимирович. Топливо и смазочные материалы : учеб. для вузов / А. В. Кузнецов. - М. : КолосС, 2007. с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений) Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(25) 629.351(075.32) Р 607

Родичев, Вячеслав Александрович. Грузовые автомобили :

учебник / В. А. Родичев. - 8-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2011. с. : рис., табл. - (Начальное профессиональное образование). Автомобильный транспорт) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Сельское хозяйство

631.4 А 385 Акбасова, Аманкул Джакановна. Охрана почвы : учебник / А.

Д. Акбасова, М. С. Дуамбеков, Г. А. Саинова. - 2-е изд. - Астана :

Фолиант, 2011. - 293 с. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(25) 631.4(075.8) С 884 Ступин, Дмитрий Юльевич. Загрязнение почв и новейшие технологии их восстановления : учеб. пособие / Д. Ю. Ступин. - СПб.

; М. ; Краснодар : Лань, 2009. - 428 с. : ил., табл. - (Учебники для вузов. Специальная литература) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) 631.3(075.8) Т 652 Тракторы и автомобили. Конструкция : учеб. пособие / под ред.

О. И. Поливаева. - М. : КноРус, 2010. - 252 с. : ил.

Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(25) Транспорт. Организация управления движением 656.13.05(574) П 683 Правила дорожного движения Республики Казахстан : науч. изд.

- Алматы : Юрист, 2011. - 72 с. : цв.ил.

Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1)

–  –  –

657(075.8) К 492 Климова Н. Н. Бухгалтерский учет в коммерческом банке : учеб.метод. пособие / Н. Н. Климова ; МОиН РК, ВКГТУ им. Д.

Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 67 с. : табл.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1)

–  –  –

669.33 Д 703 Досмухамедов, Нурлан Калиевич. Физико-химические основы совершенствования технологии переработки медного и полиметаллического сырья : науч. изд. / Н. К. Досмухамедов. - М. :

ИД Руда и металлы, 2002. - 211 с. : граф., табл.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 669.2/.8(075.8) М 641 Миронов, Георгий Викторович. Проектирование цехов и инвестиционно-строительный менеджмент в металлургии : учебник / под ред. С. С. Набойченко ; ГОУ ВПО УГТУ. - 2-е изд., испр. и доп.

- М. : Академия, 2010. - 607 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование). - (Технические специальности) Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(3) 669.01:669.18(075.8) П 831 Протасов, Анатолий Всеволодович. Машины и агрегаты металлургического производства. Агрегаты внепечной обработки жидкой стали : курс лекций. № 1138 / А. В. Протасов, Б. А. Сивак, Н.

А. Чиченев ; Федерал. Агентство по образованию, МИСиС. - М. : ИД МИСиС, 2009. - 181 с. : ил., табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5)

Автоматика. Вычислительная техника

681.2(075.8) М 341 Материалы приборостроения : учеб. пособие для вузов / Э. Р.

Галимов [и др.] ; ред.: Э. Р. Галимов, А. С. Маминов. - М. : КолоС, 2010. - 284 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студ. высш.

учеб. заведений) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 681.2(075.8) Р 224 Раннев, Георгий Георгиевич. Измерительные информационные системы : учебник / Г. Г. Раннев. - М. : Академия, 2010. - 330 с. : ил., табл. - (Высшее профессиональное образование). Приборостроение) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 681.2(075.8) Ф 964 Фуфаев, Эдуард Валентинович. Компьютерные технологии в приборостроении : учеб. пособие / Э. В. Фуфаев, Л. И. Фуфаева. - М.

: Академия, 2009. - 334 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - (Приборостроение) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) 681.5(075.8) Ш 657 Шишмарев, Владимир Юрьевич. Основы автоматического управления : учеб. пособие / В. Ю. Шишмарев. - М. : Академия, 2008. - 348 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). Приборостроение) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5)

–  –  –

691 Г 657 Гончаров, Юрий Иванович. Сырьевые материалы силикатной промышленности : учеб. пособие / Ю. И. Гончаров. - М. : АСВ, 2009.

- 123 с. : табл.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

697.1 С 594 Соколов, Борис Александрович. Котельные установки и их эксплуатация : учебник / Б. А. Соколов. - 5-е изд., стереотип. - М. :

Академия, 2010. - 429 с. : ил. - (Начальное профессиональное образование). - (Энергетика) Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), КХ(1), КЦДО(1), АУЛ(15) 697.1(075.32) С 594 Соколов, Борис Александрович. Устройство и эксплуатация оборудования котельных, работающих на твердом топливе : учеб.

пособие / Б. А. Соколов. - М. : Академия, 2010. - 282 с. : ил. Начальное профессиональное образование). - (Энергетика) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15)

Архитектура. Проектирование. Планировка

72(075.8) Р 802 Рочегова, Наталия Александровна. Основы архитектурной композиции. Курс виртуального моделирования : учеб. пособие / Н.

А. Рочегова, Е. В. Барчугова. - М. : Академия, 2010. - 320 с. : ил. Высшее профессиональное образование). - (Архитектура) Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЗИ(3) 725(075.32) С 389

Синянский, Иван Андреевич. Типология зданий и сооружений :

учеб. пособие / И. А. Синянский, Н. И. Манешина. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2008. - 171 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - (Строительство и архитектура) Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(15) 721:574(075.8) С 515 Экологические основы Смоляр, Илья Моисеевич.

архитектурного проектирования : учеб. пособие / И. М. Смоляр, Е.

М. Микулина, Н. Г. Благовидова. - М. : Академия, 2010. - 160 с. : ил., карты. - (Высшее профессиональное образование). - (Архитектура) Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(3) 721.01(075.8) Т 804 Трушкевич, Анатолий Иванович. Организация проектирования и строительства : учеб. пособие / А. И. Трушкевич. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : Вышэйш. шк., 2011. - 416 с. : табл.

- (ВУЗ:

студентам высших учебных заведений) Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), КЦДО(2), АУЛ(23) 721(075.8) Э 897 Этенко, Вячеслав Павлович. Управление архитектурным проектом : учебник / В. П. Этенко. - М. : Академия, 2008. - 343 с. : ил.

- (Высшее профессиональное образование). - (Архитектура) Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(3)

–  –  –

75(075.8) П 164 Панксенов, Геннадий Иванович. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособие / Г. И. Панксенов. - 2-е изд., стереотип. М. : Академия, 2008. - 144 с. : цв.ил. - (Высшее профессиональное образование). - (Архитектура) Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЗИ(5)

–  –  –

811.111(03) А 648 Англо-русский русско-английский словарь : для уч-ся: 30000 слов / сост. Е. Н. Черноземова. - М. : Изд-во Евро-пресс, 2010. - 505 с.

Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 811.111(03) Д 797 Дубровин, Марк Исаакович. Англо-русский русско-английский словарь : учеб. пособие / М. И. Дубровин. - М.

: Иностранный язык :

Изд-во ОНИКС, 2010. - 498 с.

Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 811.111(075.8) К 162

Какжанова, Фазира. Практический курс английского языка :

учебник / Ф. А. Какжанова ; МОиН РК. - Алматы : Бастау, 2011. с. : табл.

Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(2), АУЛ(23) 811.111(03) Н 766 Новый англо-русский и русско-английский словарь : 70000 слов и словосочетаний / сост.: В. В. Андреев, О. Г. Алексеева. - М. : Дом Славянской книги, 2010. - 699 с.

Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1)

Художественная литература

821.161.1 А 369 Айтматов, Чингиз Торекулович. Ранние журавли : повести / Ч.

Т. Айтматов. - Алма-Ата : Жазушы, 1988. - 415 с.

Экземпляры: всего:1 - ХА(1) 821.161.1 В 463 Вильмонт, Екатерина. Проверим на вшивость господина адвоката : роман / Е. Вильмонт. - М. : АСТ : Астрель, 2004. - 286 с.

Экземпляры: всего:1 - ХА(1) История 94(574) Б 188 Байтанаев Б. А. Древний Испиджаб : Средневековые города Южного Казахстана на Великом Шелковом пути / Б. А. Байтанаев ;

МОиН РК, Южно-Казахстан. гос. ун-т им. М. О. Ауэзова, Ин-т археологии им. А. Х. Маргулана. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Алматы ; Шымкент : Эверо, 2003. - 135 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 94(574)(075.8) Ж 791 Жолдасбаев, Сайден. История Казахстана : учебник для 10 кл. / С. Жолдасбаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Алматы : Мектеп, 2010. с. : ил., карты. - (Естественно-математическое направление) Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1) 94(574) З-187 Тюркская сага Закирьянов, Кайрат Кайруллинович.

Чингисхана. Сокровенное сказание казахов : документ. исслед. / К.

К. Закирьянов. - Алматы : Жибек жолы, 2008. - 290 с. : ил., табл.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1) 94(574)(075.8) К 19 Кан, Георгий Васильевич. История Казахстана : учебник / Г. В.

Кан. - 3-е изд., перераб. и доп. - Алматы : Алматыкітап баспасы, 2009. - 223 с.

Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1)

Издания на электронных носителях

539.3/.6(075.8) А 139 Абдеев Б. М. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : метод.

пособие для самостоят. работы студ. машиностроит. и транспортных спец.

заочной формы обучения / Б. М. Абдеев, Е. Б. Шестакова, Г. Е. Муслиманова. Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

811.161.1(075.8) А 90 Асавбаева Г. Б. Русско-казахский разговорник [Электронный ресурс] : для студ., изучающих рус. яз. как иностр. / Г. Б. Асавбаева. - Электрон. текстовые дан.

- Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

517(075.8) Б 38 Бейсебай П. Б. Комплекс айнымалы функциялар теориясы жне операциялы есептеулер [Электронный ресурс] : оу ралы / П. Б. Бейсебай. - Электрон.

текстовые дан. - скемен, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

72(075.8) Б 46 Бендер М. П. Основы архитектурно-строительной физики [Электронный ресурс] : краткий теорет. курс для студ. бакалавриата архитектурно-строит. спец.

всех форм обучения / М. П. Бендер, О. А. Бендер. - Электрон. текстовые дан. Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

55(075.8) Г 44 Гета Р.И. Метеорология, климатология жне гидрология [Электронный ресурс] : тжірибелік сабатарды орындауа арналан дістемелік нсаулар / Р.

И. Гета, А. К. Утепбаева ; Д.Серікбаев атындаы ШМТУ. - Электрон. текстовые дан. - скемен : ШМТУ, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

55(075.8) Д 938 Дьячков Б. А. Современные проблемы геологии [Электронный ресурс] : курс лекций для магистрантов спец. 5N070600 "Геология и разведка месторождений полезных ископаемых" / Б. А. Дьячков. - Электрон. текстовые дан. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

55(075.8) Д 938 Дьячков Б. А. Теория образования МПИ [Электронный ресурс] : метод.

указания по Ph. D к практ. занятиям / Б. А. Дьячков. - Электрон. текстовые дан. Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

621(075.8) Е 833 Есипенко Л. П. Теоретические основы машиноведения (часть 1) [Электронный ресурс] : метод. указания, рабочая программа, контр. задания для студ. спец.

5В012000 "Профессиональное обучение" заочной формы обучения / Л. П.

Есипенко, Е. В. Прокопенко. - Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск :

ВКГТУ, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

528(075.8) И 76 Ипалаков Т. Т. Геодезические работы на промышленных площадках шахт и карьеров [Электронный ресурс] : курс лекций для студ. спец. 5В071100"Геодезия и картография" (бакалавриат), дневной формы обучения / Т. Т. Ипалаков, М. К.

Исабаева. - Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011. -. с Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

528(075.8) И 76 Ипалаков Т. Т. Геодезические работы на промышленных площадках шахт и карьеров [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению лаб. работ для студ. спец. 5В071100"Геодезия и картография" (бакалавриат), дневной формы обучения / Т. Т. Ипалаков, М. К. Исабаева. - Электрон. текстовые дан. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

622.2(075.8) К 68

Коробова О. А. Горные машины и оборудование [Электронный ресурс] :

метод. указания для СРС для студ. спец. 5В072400, 050724 "Технологические машины и оборудование (Горные машины и оборудование) / О. А. Коробова. Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

622.2(075.8) К 68 Коробова О. А. Транспортные машины и оборудования [Электронный ресурс] : метод. указания для СРС для студ. спец. 5В072400, 050724 "Технологические машины и оборудование (Горные машины и оборудование) / О. А. Коробова. Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

004(075.8) М 47 Мелкозёрова Л. Я. Машинная графика [Электронный ресурс] : метод.

указания к лаб. и практ. занятиям для студ. всех спец. / Л. Я. Мелкозёрова. Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

159.9 Р 131 Работа и карьера [Электронный ресурс] : психолог. тесты / сост. С. С.

Степанов. - Электрон. дан. - Тамбов : Селена, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

539.3/.6(075.8) Р 605 Родионова З. Н. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : метод.

указания и задания для выполн. контр. работ для студ. заочого обучения спец.

5В072900 "Строительство" (все специализации) по дисциплинам "Инженерная механика I", "Инженерная механика II" / З. Н. Родионова, В. Г. Харинов. Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

625.7/.8(075.8) С 14 Сажин В. В. Автомобильные дороги [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению курсовой работы по дисциплине для студ. спец. 050729 "Строительство", 5В074500 "Транспортное строительство", специализации "Строительство автомобильных дорог и аэродромов" / В. В. Сажин. - Электрон.

текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

691(075.8) С 162

Салимбаева З. Н. Технология строительной керамики [Электронный ресурс] :

метод. указания к лаб. работам для студ. спец. 050730"Производство строительных материалов, изделий и конструкций" всех форм обучения / З. Н.

Салимбаева. - Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2012 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

691(075.8) С 162

Салимбаева З. Н. Технология строительной керамики [Электронный ресурс] :

метод. указания к курсовой работе для студ. спец. 050730, 5В073000"Производство строительных материалов, изделий и конструкций" всех форм обучения / З. Н. Салимбаева. - Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2012. -. с Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

32(075.8) С 876 Столярова Л. В. Политология [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению контр. работы, для студ. всех спец. заочной формы обучения / Л. В.

Столярова, А. Б. Даембаева, О. А. Гайко. - Электрон. текстовые дан. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

621(075.8) Ш 514 Шестакова Е. Б. Теоретические основы машиноведения (часть 2) [Электронный ресурс] : метод. пособие для самостоят. работы студ. спец.

5В012000 "Профессиональное обучение" кредитной формы обучения / Е. Б.

Шестакова. - Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011 Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

621(075.8) Ш 514 Шестакова Е. Б. Теоретические основы машиноведения (часть 2) [Электронный ресурс] : метод. указания и контр. задания для студ. спец.

5В012000 "Профессиональное обучение" заочной формы обучения / Е. Б.

Шестакова. - Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011. -. с Экземпляры: всего:1 - АВТ(1).

Авторефераты

69 Г 93 Губарева, Валентина Владимировна. Пути повышения сейсмобезопасности при разработке генеральных планов баз отдыха в сейсмоопасных районах :

автореф. дис. на соиск. акад. степ. магистра / В. В. Губарева ; рук. работы А. В.

Хапин. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011. - 12 с. - Библиогр.: с. 9 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

725 М 298 Мархелева, Мария Андреевна. Тенденции формирования архитектурных объектов на основе инклюзивного образования : автореф. дис. на соиск. акад.

степ. магистра архитектуры / М. А. Мархелева ; рук. работы Н. В. Ситникова. Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011. - 18 с. - Библиогр.: с. 14 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

725 М 801 Морозова, Анна Васильевна. Архитектурно-планировочная модель дошкольных образовательных учреждений на примере города Усть-Каменогорска : автореф. дис. на соиск. акад. степ. магистра архитектуры / А. В. Морозова ; рук.

работы С. В. Комлев. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011. - 34 с. - Библиогр.: с. 30 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

669.2/.8 Н 90 Нуралинова, Сагындык Тохжигитовна. Исследования по оптимизации технологического регламента вакуумного горячего прессования бериллиевых порошков : автореф. дис. на соиск. акад. степ. магистра техн. наук / С. Т.

Нуралинова ; рук. работы Б. В. Сырнев. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011. - 17 с.

: табл.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

528.9 С 249 Свищёва, Алёна Валерьевна. Сравнительный анализ качества методик пополнения и обновления цифровых кадастровых карт, используемых в Германии и Казахстане : автореф. дис. на соиск. акад. степ. магистра наук / А. В. Свищёва ;

рук. работы Т. Т. Ипалаков. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011. - 14 с. Библиогр.: с. 11 Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

725 С 904 Суслопарова, Мария Олеговна. Конструктивно-тектоническое взаимодействие в архитектурном образе общественных зданий : автореф. дис. на соиск. акад. степ. магистра архитектуры / М. О. Суслопарова ; рук. работы Т. А.

Иноземцева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011. - 26 с. - Библиогр.: с. 20

Похожие работы:

«Рабочая программа учебной Ф ТПУ 7.1 -21/01 дисциплины ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томск...»

«Счетчик для дифференциального измерения расхода топлива Contoil DFM 8 D Счётчик для дифференциального измерения расхода топлива Contoil DFM 8 D разработан с учётом пожеланий клиентов для использования в комплекте с универсальным инте...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" _ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Практикум Рекомендовано в качестве практикума Редакционно-издательским советом Томского политехнического университ...»

«База нормативной документации: www.complexdoc.ru ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСТ Р СТАНДАРТ 53248РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ. Номенклатура показателей Москва Стандартинформ Предисловие Цели и принципы...»

«РОЛЬ АНАЛИЗА КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРАВИЛ В ПОДДЕРЖКЕ ПРОЦЕССА РАСШИРЕНИЯ ВРАЧЕБНЫХ ЗНАНИЙ Б.А. Саруханов Кафедра информационных систем Факультет кибернетики Московский государственный технич...»

«КОД ОКП 42 2860 УТВЕРЖДАЮ Технический директор ЗАО "Радио и Микроэлектроника" С.П. Порватов 2009 г. Счетчик электрической энергии трехфазный статический РиМ 789.01 Подп. и дата Паспорт ВНКЛ.411152.024-01ПС Инв. № дубл. Взам. инв.№ Подп. и дата Новосибирск Инв № подл 1 НАЗНАЧЕНИЕ...»

«Proma Sat 787 Инструкция по эксплуатации Proma Sat © 2012 Содержание 1. Об устройстве 1.1 Технические характеристики 1.2 Комплектация 1.3 Схема подключения 2. Инструкция по установке 2.1 Установка SIM карты 2.2 Включение устройства 2.3 Установка номера телефона пользователя 2.4 Устано...»

«НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Р. А. ГРЕБЕННИК, В. Р. ГРЕБЕННИК МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Допущено Экспертным советом по профессиональному образованию...»

«Приволжский научный вестник ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ УДК 629.7.054 А.В. Белячков магистрант, кафедра "Авиационные приборы и устройства", Арзамасский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный технический универси...»

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ "СИМВОЛ НАУКИ" №5/2016 ISSN 2410-700X УДК 332.87, УДК 316.35 Власова Дарья Евгеньевна магистрант 2 года обучения программа "Управление государственной и муниципальной собственностью", СФУ, г. Красноярск, РФ Е-mail: vl.daria.evg@gmail.com...»

«Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской АН Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича Кабардино-Балкарский государственный университет Молодкин В.Б., Низкова А....»

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ УФА 2009 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ...»


 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.